Fréttablaðið - 10.09.2010, Blaðsíða 22

Fréttablaðið - 10.09.2010, Blaðsíða 22
22 10. september 2010 FÖSTUDAGUR Fyrir skemmstu gerði Ríkisend-urskoðun alvarlegar athuga- semdir við stöðu og stjórnun á málefnum fatlaðra. Geðhjálp tekur undir þá gagnrýni og sérstaklega það að stefnumótun og eftirlit með þjónustunni hefur verið í ólestri. Aðgreining ráðuneyta velferðar- mála í heilbrigðis- og félagsmála- ráðuneyti hefur lengi verið þyrnir í augum Geðhjálpar og höfum við lagt áherslu á að geðheilbrigðis- mál eru og verða ætíð heilbrigðis- og félagsmál sem líta verði heild- stætt á. Þessi aðgreining er án efa stór hluti ástæðunnar fyrir því að svo er komið sem raun ber vitni og skýrsla Ríkisendurskoðunar varp- ar ljósi á. Þegar stefnan er óskýr, ábyrgð og stjórnun sömuleiðis er ekki von á góðu. Ráðuneytin hafa löngum kastað málefnum fatlaðra á milli sín eins og heitri kartöflu í því skyni að losna við kostnað. Þar að auki hefur verkaskipting ríkis og sveitarfélaga verið óskýr. Sam- einað velferðarráðuneyti getur og verður að breyta þessu. Geðhjálp styður einnig flutning á málefnum fatlaðra frá ríki til sveitarfélaga. Málefni fatlaðra eiga heima sem hluti nærþjónustunnar rétt eins og þjónusta við aðra íbúa sveitarfélag- anna. Þetta er grundvallaratriði og brýnt að hugmyndafræðin á bak við yfirfrærsluna sé á hreinu. Þess vegna er það áhyggjuefni að ekki liggi fyrir skýrt markmið stjórn- valda með yfirfærslunni eins og Ríkisendurskoðun bendir á. Höfum hlutina á hreinu Markmiðið má ekki vera aðeins tæknilegt heldur verður það að snú- ast um að bæta þjónustuna og að koma á fót nýjum þjónustuþáttum í því skyni að skapa fötluðum tæki- færi til sjálfstæðs lífs og virkrar þátttöku í samfélaginu. Allt sem gert er í stefnumótun í málaflokkn- um verður að miða að þessu. Not- endastýrð persónuleg aðstoð (NPA) og talsmannakerfi er þar ofarlega á blaði. Þá skiptir líka miklu máli að skilgreining og skilningur á hug- tökum sé á hreinu. NPA er ekki heimaþjónusta heldur persónubund- in einstaklingsþjónusta sem tekur mið af þörfum hvers og eins þannig að viðkomandi geti lifað sjálfstæðu og innihaldsríku lífi og verið virkur þátttakandi í samfélaginu. Það má ekki gefa neinn afslátt af þessari hugsun. Talsmaður er sömuleiðis aðeins talsmaður hins fatlaða sem ekki getur gætt hagsmuna sinna af einhverjum ástæðum en ekki aðstandenda hans eða annarra. Í aðdraganda að yfirfærslunni á málefnum fatlaðra til sveitarfé- laga þarf að ræða þessi mál miklu meira og skapa til þess opinn vett- vang í þjóðfélaginu þannig að sveit- arfélögin verði sem best undirbú- in þegar þar að kemur. Sérstaklega er brýnt að búið verði að koma á fót virku opinberu eftirlitskerfi i stað hins handónýta kerfis svæðis- ráða sem enn er við lýði. Þótt mikið verk sé að vinna við undirbúning yfirfærslunnar og ekki hafi verið nægilega vel að honum staðið hing- að til er engin ástæða til að hverfa frá þeim áformum. Reynslan kennir okkur Staða fatlaðra í þeim sveitarfé- lögum þar sem yfirfærslan hefur þegar átt sér stað, Akureyri, Norð- urþingi, Höfn í Hornafirði og Vest- mannaeyjum, er mun betri en allajafna í öðrum sambærilegum sveitarfélögum á landinu. Reynd- ar liggur engin heildstæð úttekt á þessu fyrir eins og Ríkisendur- skoðun bendir á og sýnir enn og aftur það sleifarlag sem ríkt hefur í málefnum fatlaðra. Af samtöl- um við aðila í þessum sveitarfé- lögum og þeim úttektum sem þó hafa verið gerðar má hins vegar draga þessa ályktun. Við þurfum að fara óhrædd inn í það breyt- ingarferli sem framundan er, líta til tækifæranna en um leið gera ríkar kröfur um að allar breyt- ingar leiði til framfara. Það kann að taka nokkurn tíma að fá marg- ar hinar jákvæðu hliðar breyting- anna fram í dagsljósið en ég er sannfærður um að það mun gerast og því megum við hvergi hvika frá framtíðarsýninni. Sú staðreynd að málefni fatlaðra eru að miklu leyti í ólestri á Íslandi er kerfislægur vandi. Hann snýst um vont stjórn- skipulag sem leitt hefur til lélegr- ar stjórnsýslu, hentistefnu og ójafn- ræðis. Ein stærsta frumorsök þessa vanda hefur að mínu mati verið tví- skipting velferðarráðuneytanna fram til þessa. Eftir höfðinu dansa limirnir. Þetta stendur nú til bóta og er Guðbjarti Hannessyni óskað velfarnaðar við að sameina ráðu- neytin og endurskipuleggja mála- flokkinn. Um leið skorar Geðhjálp á nýjan velferðarráðherra að taka aðfinnslur Ríkisendurskoðunar mjög alvarlega og kippa þeim taf- arlaust í liðinn. Komið að samtökum fatlaðra Nú er komið að samtökum fatlaðra sjálfra að líta í eigin barm og end- urskoða sína starfshætti og fyrir- komulag og þótt fyrr hefði verið. Við megum ekki gleyma því að á Íslandi leika félög fatlaðra óvenju stórt þjónustuhlutverk í samanburði við þau ríki sem við viljum bera okkur saman við. Það hefur aftur veikt samtök fatlaðra í hagsmuna- baráttu sinni fyrir fólk með fötlun án nokkurs vafa. Það er ekki í anda nútímaviðhorfa og þeirra mikil- vægu breytinga sem stjórnvöld standa nú fyrir að félög fatlaðra séu umsvifamikil á fasteignamarkaði og séu ábyrg fyrir útleigu hundraða íbúða til öryrkja. Í þvi felst augljós hætta á hagsmunaárekstrum. Hús- næðismál eru órjúfanlegur hluti af velferð hvers einstaklings og með réttu ættu hagsmunafélögin að berj- ast fyrir rétti fatlaðra til aðgengi- legs húsnæðis á góðum kjörum í stað þess að hirða af þeim leigu- tekjur og spara viðhald. Það sama gildir um ýmsa aðra þjónustu sem lögum samkvæmt á að hvíla á ríki eða sveitarfélögum en félög fatl- aðra hafa í hallæri tekið að sér. Það er oft mjög erfitt að breyta, sam- eina eða leggja niður stofnanir. Nú þegar ríkið virðist ætla að ganga á undan með góðu fordæmi er nauð- synlegt að aðrir skoði gaumgæfi- lega sína stöðu, endurskipuleggi sig frá grunni og móti stefnu sem er fólki með fötlun raunverulega til hagsbóta en ekki hindrun. Færi á allsherjaruppstokkun Málefni geðfatlaðra Sigursteinn Másson formaður Geðhjálpar Komið að skuldadögum í Helguvík Álbræðsla í Helguvík hefur verið töluvert til umræðu undanfarið vegna fyrirsjáan- legra tafa á afhendingu orkunn- ar. Skýringar hagsmunahópa eru allar á sama veg. Stjórnvöld bregða fæti fyrir atvinnuupp- byggingu! HS Orka fær ekki leyfi til að stækka Reykjanesvirkj- un! Seinagangur við afgreiðslu skipulagsáætlana! Bæjarstjór- inn í Reykjanesbæ lagður í pól- itískt einelti! – O.s.frv. Umfjöllun fjölmiðla er hefð- bundin. Hvorki er vilji né geta til að fjalla um kjarna málsins og stjórnmálamenn óttast óvinsæld- ir. Þeir eru hræddir um að verða kallaðir til ábyrgðar og þora ekki að viðurkenna að verkefnið hafi verið tálsýn frá upphafi. Aðdragandinn Þegar áform um dularfulla stál- pípuverksmiðju í Helguvík guf- uðu upp um miðjan þennan ára- tug var Norðuráli boðin þar aðstaða fyrir álbræðslu. Norð- urál sló til og samdi um kaup á raforku. Skipulag og umhverfis- mat voru unnin fyrir álbræðslu, orkuver og háspennulínur. Svo kom kreppan og eyðilagði allt. Eða hvað? Orkan til álbræðslunnar Núverandi áform Norðuráls gera ráð fyrir að álbræðsla í Helgu- vík verði reist í fjórum jafnstór- um áföngum sem hver framleið- ir 90 þús. tonna á ári, alls 360 þús. tonn. Heildar orkuþörf er liðlega 600 MWe og þarf fyrsti áfanginn um 150 MWe. Árið 2007 var samið við Hitaveitu Suður- nesja (nú HS Orka) og Orkuveitu Reykjavíkur um afhendingu allt að 250 MWe rafafls í fyrsta áfanga álbræðslunnar fyrir árs- lok 2010. Jafnframt gáfu fyrir- tækin vilyrði fyrir allt að 185 MWe til viðbótar, samtals 435 MWe, en ekki hafa verið gerðir frekari orkusamningar. Brauðfætur Reykjanesvirkjunar Samkvæmt umhverfismats- skýrslu vegna Helguvíkur frá árinu 2007 hyggst Hitaveita Suðurnesja tutla orku úr öllum háhitasvæðum á Reykjanesskaga vestan Kleifarvatns til að næra álbræðsluna. Í Reykjanesvirkj- un eru nú framleidd 100 MWe. Áformað er að stækka virkjun- ina í 200 MWe fyrir fyrsta áfang- ann í Helguvík. Í matsskýrslu um stækkunina frá júní 2009 er ítar- leg umsögn Orkustofnunar um áformin en þessi sama stofnun veitir hið endanlega virkjunar- leyfi. Þar kemur skýrt fram á hví- líkum brauðfótum framkvæmdin stendur. Í umsögninni segir að þrýst- ingslækkun í jarðhitakerfinu hafi á fyrstu þremur árum nýt- ingar orðið umtalsvert meiri en gert var ráð fyrir. Þetta telur Orkustofnun að eigi að hvetja til varúðar við frekari orkuvinnslu úr svæðinu. Þá segir að þegar horft sé til stærðar (flatarmáls) vinnslusvæðisins á Reykjanesi sé það fjarri því að standa undir fyrirhugaðri tvöföldun Reykja- nesvirkjunar í 200 MWe til lengri tíma. Að auki bendir Orkustofn- un á að nýtingin bjóði heim hættu á gufusprengingum og að kaldur jarðsjór gæti komist inn í jarð- hitageyminn þar sem undir- þrýstingur er mikill. Bent er á að virkar jarðskjálftasprungur á jarðhitasvæðinu hafi hreyfst a.m.k. fjórum sinnum á síðustu öld. Umsögn Orkustofnunar sýnir að hugmyndir HS Orku um stækkun Reykjanesvirkjunar hafa frá upphafi verið óraunsæj- ar svo ekki sé meira sagt og skýr- ir þann vanda sem nú er uppi við afhendingu orkunnar til Helgu- víkur. Reyndar segist HS Orka nú hafa nýjar upplýsingar um jarðhitasvæðið og nú er bara að bíða og sjá hvað sérfræðingar Orkustofnunar segja þegar þær berast. Af einhverjum undarlegum ástæðum sá Skipulagsstofnun ekki ástæðu til að taka afstöðu til ofangreindrar umsagnar Orku- stofnunar í áliti sínu um mat á umhverfisáhrifum vegna Reykja- nesvirkjunar. Vonbrigði á Hellisheiði Í umhverfismatsskýrslu um Helguvík frá 2007 segir að árið 2010 muni tvær 45 MWe vélar bætast við Hellisheiðarvirkj- un, tvær í Bitruvirkjun og tvær í Hverahlíðarvirkjun, samtals 270 MWe. Orkan muni m.a. fara til Helguvíkur. Eftir að ljóst varð að boranir Orkuveitunnar á Skarðs- mýrarfjalli skiluðu ekki þeim árangri sem vonast var eftir hefur lítið frést af orkuvinnslu á Hellisheiði. Bitruvirkjun hefur verið slegin af í bili og Hvera- hlíðarvirkjun er strand í skulda- feni Orkuveitunnar. Raforku til Helguvíkur er því vart að vænta úr þessari átt á þessu ári og ekki heldur því næsta. Engar háspennulínur Til að koma raforkunni frá Hell- isheiði til Helguvíkur þarf Lands- net að reisa háspennulínur. Ekk- ert bólar á línunum en gert er ráð fyrir að þær liggi þvert um vernd- arsvæði vatnsbóla höfuðborgar- svæðisins. Þetta hljómar líkt og Vatnsveita Reykjavíkur hafi týnst í Orkuveitunni. Hvort skyldi vera mikilvægara, neysluvatnið eða álbræðslan? Ber einhver ábyrgð? Fróðlegt verður að fylgjast með málinu næstu vikurnar. HS Orka fær líklegast ekkert virkjunar- leyfi, engin er háspennulínan og engin orka frá Hellisheiði í sjón- máli. Nú er líklega rétti tíminn fyrir yfirvöld að rifja upp þær kröfur sem gerðar voru um sam- eiginlegt umhverfismat fyrir álbræðslu og tengdar fram- kvæmdir. Kröfur sem Skipulags- stofnun og umhverfisráðuneyti höfnuðu á sínum tíma. Hætt er við að nú sé farið að hilla undir dánarvottorð álbræðsl- unnar í Helguvík og komið að skuldadögum. En ber einhver ábyrgð? Og gagnvart hverjum? Hvað um allar framkvæmdirn- ar á kostnað Reykjanesbæjar og Helguvíkurhafnar? Hvað um orkufyrirtæki sem lofuðu upp í ermina á sér? Auðvitað verður kreppu og fjárskorti kennt um. En ábyrgð- in liggur fyrst og síðast í óábyrg- um loforðum um orkusölu ásamt óraunsæjum væntingum stjórn- valda um orku úr iðrum jarðar. Orkumál Sigmundur Einarsson jarðfræðingur Auðvitað verður kreppu og fjárskorti kennt um. En ábyrgðin liggur fyrst og síðast í óábyrgum loforðum um orkusölu ásamt óraunsæjum vænt- ingum stjórnvalda um orku úr iðrum jarðar. Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt á Vísi eða fengið sendan daglegan tölvupóst með blaði dagsins. Nánari upplýsingar á: visir.is/dreifing FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU Plankaparket Verð frá 7.990,- pr m2 Eik Sauvage plankar, lakkað, smellt, burstað og micro fasað, Framleiðsluland: Þýskaland ▲ ÚTSALA
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.