Fréttablaðið - 10.09.2010, Blaðsíða 41

Fréttablaðið - 10.09.2010, Blaðsíða 41
FÖSTUDAGUR 10. september 2010 Bílapartasala Höfum opnað varahlutasölu með notaða varahluti í nýlega bíla www. netpartar.is VW, Skoda, Audi, varahlutir og viðgerðir S: 534 1045 Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla. Kaupum bíla til niðurrifs. Sérhæfum okkur einnig í viðgerðum á sömu teg- undum. Bílabúið, Suðurhella 10, Hfj. Óska eftir dísel-vél í fiat ducato árg. 1990‘. uppl. í síma 893 2325 Gunnar. Bílhlutir, Kaplahrauni 14, S. 555 4940. Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda og Daihatsu. Eigum einnig varahluti í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til niðurrifs. Erum að byrja að rífa Pajero árg. ‚99 2.5 diesel, Skoda Octaviu árg. ‚99 & ‚07 diesel, VW Bora árg. ‚00 & ‚04, Terrano árg. ‚98, Kia Carnival árg. ‚00, Corolla árg‘. 99. Polo árg. Freelander árg.‘99. Benz, margar gerðir. ‚07. Opið virka daga 9-18. Laugaradaga 11-15. Partahúsið S. 555 6666. Partahúsið - S. 555 6666 VW Bora, Golf, Passat, Caddy, Audi A4. Hyundai Getz H1, Starex, Santa Fe, I30. Honda Jazz, CRV. Toyota Avensis, Yaris. M.Benz margar gerð- ir. Fiat Punto. Suzuki Swift. Chevrolet Lacette. MMC Galant, Pajero. Citroen Berlingo. Daihatsu Terios. Peugot 206. Man 26530 árg.‘05. Musso og margt fleira. Kaupum bíla til niðurrifs. S. 555 6666 & 898 8835. Hvaleyrarbraut 20 Hafnarfirði. ÞJÓNUSTA Pípulagnir Pípulagnir Faglærðir píparar geta bætt við sig verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögn- um. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í síma 663 5315. Hreingerningar A-Ö Þrif & Hreinlæti Sími 662 0 662 Hreingerningar, Flutningsþrif, Gólfbónun, Teppahreinsun og Húsgagnahreinsun. Garðyrkja Tökum að okkur allt sem viðkemur garðinum, auk allrar almennrar smíða- vinnu - lögg. húsasmíðameistari. Vanir menn, snör handtök. Sælugarðar s. 824 1238. Smávélaviðgerðir, viðgerðir á utan- borðsmótorum: Garðsláttuvélar, sláttu- orf, sláttutraktorar, jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði, Gokart þjónusta, keðjusagir, rafstöðvar, einnig úrval af notuðum sláttuvélum. Vélverk JS S. 554 0661. www.velaverkjs.is TRJÁKLIPPINGAR Klippi, felli og snyrti tré og runna. Alm garðavinna. Ágúst Haukur garðyrkju- fræðingur s 848 9600 Garðaumsjón: Vanti þig slátt eða aðra þjónustu í garðinum er ég tilbúinn uppl: 698 1215 Halldór Garðyrkjum. Trjáklippingar Trjáfellingar. Snyrting á trjám og runn- um og öll almenn garðavinna. Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur s. 848 1723. Er öspin til ama ? Fellum og fjarlægum tré. Vönduð vinnubrögð. Uppl. í s. 773 0317. Bókhald Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 2930. Málarar Getum bætt við okkur inni- og útiverk- efnum. Vönduð vinnubrögð og góð umgengni. Tilboð eða tímavinna. Lítið Mál ehf. S. 896 5758. Búslóðaflutningar Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is Húsaviðhald Húsaviðgerðir Múrarar, málarar og smiðir með mikla reynslu í viðhaldi fasteigna geta bætt við sig verkum. Allt viðhald fasteigna. Viðhaldsverk ehf S. 699 0712 & 618 7712 verk@vidhaldsverk.is 892 1565 - Húseignaþjónustan - Lekaþéttingar - þakviðg. - múrv- iðg. - húsakl. - öll málningarvinna - háþrýstiþv. - þakþéttiefni (500% teygjanl.) Smiður getur bætt við sig verkefnum, utan sem innanhúss. Áratugareynsla. S. 867 7753. Húsasmiðir með öll réttindi, öllu vanir svo sem þök, útveggjaklæðningar, inn- réttingar, milliveggir, gólfefni. S. 694 1385. Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s. málun, múrun, flísa- & parketlagnir og trésmíði, nýsmíði á gluggum og ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna. S. 616 1569. Viðhald - gluggar - hurðir - veggir -gólf. Gerum tilboð. Smíðalausnir. S. 899 3011. Tölvur Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem á staðinn. Gott verð. S. 699 6735 Baldvin. Tölvuviðgerðir, vírushreinsun, gagna- björgun. 18 ára reynsla, fínt verð, afsl. f. félaga ÖBÍ & FEB. Stefán S. 821 6839. Nudd Eðalnudd! Veldu það besta! Frábær tilboðsverð í dag. S. 659 6019. Gott nudd - good massage. S. 857 4850 & 844 0329. Mjög gott nudd. Upplýsingar í síma 857 5542. Whole body massage. S. 849 5247 Skemmtanir 18 Gullkorn með Örvari Kristjánsyni er komin í verslanir Útgáfudansleikur sal ferðafélagsins Mörkinni 6, laugardags- kvöld hefst kl 21.20. www.egtonar.is Sími 824 7610 & 660 1648. Spádómar Spásími 908 6060 Tarot, miðlun, trúnaður. Er byrj- uð á fullu aftur. Opið frá 12-23 S. 894 9228 Steinunn visa/euro Rafvirkjun Önnur þjónusta Skemmtisiglingar í ANDREUNNI Uppákomur, árshátíðir, sjóstöng, funda- aðstaða o.fl. Uppl. hvalalif@hvalalif.is / 897-8433. KEYPT & SELT Óskast keypt KAUPUM GULL - JÓN & ÓSKAR Kaupum gull til að smíða úr. Spörum gjaldeyri. Heiðarleg viðskipti. Aðeins í verslun okkar Laugavegi 61. Jón og Óskar - jonogoskar.is s. 552-4910. Kaupi gull ! Ég, Magnús Steinþórsson gullsmíðameistari, kaupi gull, gull peninga og gull skartgripi. Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt og illa farið. Leitið til fagmanns og fáið góð ráð. Upplýsingar á demantar.is í s. 699 8000 eða komið í Pósthússtræti 13 ( við Austurvöll ), Verið velkomin Óska eftir að kaupa eldavél. Upplýsingar í síma 863 8892. Verslun Þjónusta COROLLA 1.6 VVTi Nýskráður 5/2005, ekinn 69 þ.km, bensín, sjálfskiptur. Verð kr. 1.790.000 206 XR PRÉSENCE Nýskráður 6/2007, ekinn 39 þ.km, bensín, 5 gírar. Verð kr. 1.690.000 Tilboð dagsins 999.000 TOYOTA ASTRA ENJO 1.8i Nýskráður 2007, ekinn 39 þ.km, bensín, sjálfskiptur. Verð kr. 2.090.000 OPEL JAZZ LS 1.4i Nýskráður 2007, ekinn 30 þ.km, bensín, sjálfskiptur. Verð kr. 1.880.000 HONDA CR-V ADVANCE Nýskráður 12/2002, ekinn 112 þ.km, bensín, sjálfskiptur. Verð kr. 1.250.000 HONDA ACCORD SPECIAL EDITION Nýskráður 5/2008, ekinn 15 þ.km, bensín, sjálfskiptur. Verð kr. 2.990.000 HONDA C3 SX 1.4i Nýskráður 4/2006, ekinn 35 þ.km, bensín, sjálfskiptur. Verð kr. 1.550.000 CITROEN ESCALADE 4 DR 4WD Nýskráður 2002, ekinn 142 þ.km, bensín, sjálfskiptur. Verð kr. 3.390.000 Tilboðsverð kr. 2.590.000 CADILLAC PEUGEOT Bílakjarnanum Eirhöfða 11 Sími 551 7171 notadir.bernhard.is Vegna mikillar sölu vantar okkur notaða bíla á skrá Opið laugardaga milli kl. 11:00 og 16:00
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.