Fréttablaðið - 10.09.2010, Blaðsíða 42

Fréttablaðið - 10.09.2010, Blaðsíða 42
 10. september 2010 FÖSTUDAGUR8 Opið mán-fös 12-20 Laugardaga 12-18 & í Hlíðarsmára á sunnud. 12-18 Fákafen 11 Hlíðarsmári 13 S. 588 6969 & 587 6969 www.tantra.is www.facebook.com/tantraverslun Til sölu KÆLI OG FRYSTIKLEFAR TIL SÖLU. STÆRÐIR: 4,6,8,10 og 12m2 SENSON EHF. Sími 511-1616. Sjónvarp Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/ öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. - S. 552 7095. Tölvur Mjög góð heimilistölva. Verð 20 þús. S. 864 8845. Vélar og verkfæri Leonardo vinnulyftur með 4,9m vinnu- hæð, passa inn um hurðargöt og inn í lyftur. Seljast á innan við hálfvirði eða 595.000.- + vsk.DS-Lausnir 824 0672. Handlyftivagnar HYTSU 2500kg m/ hraðlyftu Verð: 48.350 án VSK Sími: 5520110 www.pon.is Til bygginga Harðviður til húsabygg- inga. Sjá nánar á www.vidur.is Vatnsklæðning, panill, pallaefni, park- et, útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði. Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúf- ur. Penofin harðviðarolía. Indus ehf, Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í símum 660 0230 og 561 1122. HEILSA Heilsuvörur Árangur með Herbalife í 30 ár. Kaupauki með öllum pöntunum í ágúst. Edda Borg S. 896 4662 www.lifsstill.is Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 www.eco.is Ný netverslun: www.betr- iheilsa.is/erla HERBALIFE. Reynsla í heilsuráðgjöf og þyngdarstjórnun. Einstaklingar og hópar. www.rkb.heilsuskyrsla. is. Rannveig iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862 5920. Fæðubótarefni Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@ ismennt.is Nudd TANTRA MASSAGE Authentic initiation into the tantric mysteries with tantra massage. Unique experience for men, women and couples. Tel: 698 8301 www.tantra- temple.com AKUREYRI nudd í tveimur eða fjórum höndum good massage 693 75 97 Whole body massage 841 8529 SPA - DREAM OASIS Fáðu kort og nudd frítt. NUDD: Heilln., Slökunarn., Skrúbb, Pottur, Sólbekkir og fleira. Símar 567 6666 og 862 0941. http://dreamoasis. magix.net NUDD - Tilboð - NUDD Nudd kr. 3500,- Skrúbb, heitur pottur, nudd f. 2 kr. 9900,-. Detox - f. 2 kr. 9900.-. Margar teg. nudds, alhliða snyrting, slökun, veitingar, heilsu, vítamín, næring- arráðgjöf. Ekkert sex nudd. No sex massage. Uppl. - pantanir s. 823 8280. JB Heilsulind Skúlagötu 40. Opið 12-18 mán-lau. Þjónusta Reykstopp með árangri s:694 5494 Viðar Aðalsteinsson dáleiðslufræðingur og sérfræðingur í EFT www.theta.is HEIMILIÐ Kennsla NÁMSAÐSTOÐ fyrir samræmdu prófin í sept. Nemendaþjónustan sf. S. 557 9233. Dýrahald Til sölu westie hvolpar, ættbókafærðir frá hundaræktarfelaginu Rex. Tilbúnir að fara um miðjan sept. Uppl í www. solnes.webs.com, sveinbjorn@heims- net eða 897 2256 eftir kl 18 á kvöldin. Schafer hvolpar til sölu. Ættbókarfærðir frá HRFÍ, örmerktir og heilsufarsskoð- aðir. Foreldrar myndaðir. Tilbúnir til afhendingar. s. 777 6969. 2 50 lítra fiskabúr með ljósi, hitara hreinsara og fiskum. S. 864 8845. HÚSNÆÐI Húsnæði í boði www.leiguherbergi.is 1-2 manna herb.Funahöfða 17a -19 Rvk og Dalshraun 13 Hfj aðganur að internet, baði. eldh., þurrkara og þvottavél. 824 4535. Room for rent 1-2 person,. Funahöfða 17a -19 Rvk og Dalshraun 13 Hfj Internet, bath, kitch, washing room incl. Uppl/info í S. 824 4535. www.leiguherbergi.is 3ja herb. í Hafnarfirði. Örugg leiga, þvottavél, þurrkari, ísskápur, uppþvottavél, gardín- ur og öll ljós. Dýrahald ekki leyft. www.heimahagar.is Upplýsingar í síma 772 7553 Leiguskoðun, söluskoðun, ástandskoð- un. S. 694 1385 & www.matfasteigna. is 120 fm íbúð, 5 herb. í Jöldugróf til leigu í langan tíma. Uppl. 863 8892 Til leigu Glæsileg 3.herb 100 fm íbúð í á Völlunum í Hafnarfirði m.stæði í bíla- geymslu. Uppþvottavél, ísskápur ofl. fylgir. Verð 130.000- hússjóður innifal- inn. Sjá myndir http://fasteignir.visir. is/fasteignir/eign/123795/ Uppl. í síma 4960706 eða 8220102. Mosfellsbær: Góð 80 fm kjíb. til leigu við Stórateig. Parket og flísar á gólfum, nýmáluð. Þvottavél fylgir. Sér inngang- ur. Leiga 90 þús/mán m. hita+rafmagni 840-5408 Húsnæði óskast Sveitapar að norðan sem er í háskóla óskar eftir 2. herb. íbúð á góðum stað í bænum, leiguverð 70- 90 þús. uppl. s: 6636862 eða tomsdis@internet.is Par með traustar tekjur og barn á leið- inni og littla góða tík óska eftir íb. m. garði 3 hrb.+, lítið raðhús/parhús eða .helst í mosó,graf,árb. eða breiðh uppl: 6612065 Ragga Rúmlega fimmtugur kk óskar eftir stu- díó eða 2ja herb. íbúð. Er skilvísin og reglusamur. Greiðslu geta allt að 70 þús. Öruggar greiðslur. Uppl. í s. 846 2659. Íbúð/hús óskast. Óskum eftir íbúð/húsi í póstnr. 101, 105 eða 107. 4 herb. eða stærri. Öruggar greiðslur. Meðmæli ef óskað er. Greiðslug. 50-200 þús. S. 659 5981. Óska eftir 3herb. íbúð í Rvk. Reglusemi, reykleysi og skilvísum greiðslum heit- ið. Vinsamlegast hafið samband í s: 8493148 eða 8622866 Kæligeymsla Óska eftir að taka á leigu ca 200 fer- metra kæligeymslu í 3 til 4 mánuði frá miðjum sept. Pálmar 892-2370 fluda- leid@simnet.is Geymsluhúsnæði Geymsluhúsnæðið Auðnum II, 190 Vogar. Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, mótor- hjól ofl. Uppl. í s. 864 3176. geymslur.com Geymslur frá 3990.- kr á mán. Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð) Upphitað, vaktað & öryggis- myndavélar. S. 555 3464. www.geymslaeitt.is Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Lágt verð. Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 564-6500 Vertargeymslur Geymdu gullin þín í Gónhól pöntun 771 1936 gonholl.is Vetrargeymsla fyrir ferðavagna. Tökum um helgina á móti tjaldvögnum og fellhýsum í geymslu okkar að Kvíarhóli. Eigum nokkur stæði laus. Upplýsingar og skráning á ferdavagnar.is og í síma 856 1848. S3ehf Ferðavagnageymsla í Borgarf. f. tjaldv. fellih. hjólh. o. fl. upphitað, gott verð S: 8997012 email: solbakki.311@gmail. com HÚSVAGNAGEYMSLA Upphitað, þurrt, lyktarlaust og hreint á Eyrarbakka. Öryggisgæsla. Góð verð. S: 564-6501. Vetrargeymsla fyrir bíla, húsbíla, hjol- hýsi, fellihýsi, tjaldvagna og fl. Upphitað húsnæði með öryggisvakt. Sanngjarnt leiguverð. Uppl. í s. 899 0274 og á www.husbilageymslan.net Húsvagnageymslan Þorlákshöfn. Eigum laus pláss fyrir veturinn. Verð í upp- hituðu kr 7.500 Lm og 6.500 í kaldri geymslu. S. 893 3347 & 866 6610. Gisting Gisting í 2-3 manna stúdíóíbúð í gisti- heimili við Dugguvog. Verð frá 8.000 per nótt. S. 824 6692. ATVINNA Atvinna í boði Ísbúðin Áfheimum Óskar eftir að ráða starfsfólk á dagvaktir, 10-15. Góð laun í boði fyrir réttan aðila. Einungis traust og heiðarlegt starfsfólk kemur til greina. Uppl. í s. 899 9495, milli kl. 09- 17. Jónína eða á cyrus@simnet.is Óskum eftir vélamanni með reynlsu á traktorsgröfu og verkamanni með vinnu- vélaréttindi. Þarf að geta starfað sjálf- stætt og tekið ábyrgð í starfi. Reynsla skilyrði, meðmæli æskileg. Upplýsingar í síma 847-3736 milli 10 og 16 á daginn. Nítjánda kvöldverðarstaður í Turninum í Kópavogi leitar eftir tælenskum eða austurlenskum einstaklingum til starfa í eldhúsi, reynsla og brennandi áhugi af þarlendri matargerð skilyrði. Umsóknir óskast sendar á thorey@veisluturninn.is. Starfskraftur óskast til afgreiðslustarfa í fiskbúð. Uppl. í s. 896 3851. Suðumenn óskast! Alhliða suðumenn með full réttindi óskast. Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt ferilskrá á alt@alt.is, Nánari uppl. í síma 577 7090 Markaðssamskipti óskar eftir rösku og sjálfstæðu fólki í símaver. Verktakastarf með sveigjanlegum vinnutíma og góðum greiðslum fyrir duglega ein- staklinga. Upplýsingar gefur Magnús í síma 694-9614. Snyrtisérfræðingur óskast í kynningar í apótek og heilsuverslanir á höfuðborg- arsvæðinu. Þekkt vörumerki á vörum unnar úr lífrænt ræktuðum jurtum. Áhugasamir sendi upplýsingar á thjon- usta@365.is merkt Heildverslun 201 Viljum bæta við okkur sölufólki! Áhugasamir sendið inn símanr. og aðrar uppl. á netf. firmaskra@firmaskra.is Atvinna óskast Smiðir geta bætt við sig verkefnum. Uppl. í s. 856 5555. Einkamál Spjalldömur 908 1616 Opið frá 3 á daginn. Atvinna Þú færð Fréttablaðið á kostnaðarverði á 90 stöðum um land allt. Nánari upplýsingar á visir.is/dreifing Skemmtanir BORGARTÚNI 12-14 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 1111 - MYNDSENDIR 411 3071 Auglýsing um nýtt deiliskipulag í Reykjavík Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997, með síðari breytingum, er hér með auglýst tillaga að nýju deiliskipulagi í Reykjavík. Hólmsheiði, aðstaða fyrir fisflug Tillaga að deiliskipulagi á Hólmsheiði vegna tímabundinnar aðstöðu fyrir Fisfélag Reykjavíkur. Í tillögunni er gert ráð fyrir tímabundinni afmörkun svæðis sunnan við Langavatn, fyrir Fisfélag Reykjavíkur. Um er að ræða þrískipt svæði, flugbrautir og æfingaaðstaða fyrir vélknúin fis, svæði fyrir bílastæði og flugskýli og svæði fyrir félagsheimili og útivist. Samanber lög nr. 105/2006 liggur einnig frammi umhverfisskýrsla ásamt deiliskipulagstillögunni. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna Tillagan liggur frammi í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð, virka daga kl. 8:20 – 16:15, frá 10. september 2010 til og með 22. október 2010. Einnig má sjá tillöguna á heimasíðu sviðsins, www.skipbygg.is. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. Ábendingum og athugasemdum við tillöguna skal skila skriflega eða á netfangið skipulag@rvk.is, til skipulags- og byggingarsviðs eigi síðar en 22. október 2010. Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti. Þeir sem eigi gera athugasemdir innan tilskilins frests, teljast samþykkja tillöguna. Reykjavík, 10. september 2010 Skipulagsstjóri Reykjavíkur Reykjavíkurborg Skipulags- og byggingarsvið Tilkynningar
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.