Skessuhorn


Skessuhorn - 12.10.2016, Blaðsíða 10

Skessuhorn - 12.10.2016, Blaðsíða 10
MIÐVIKUDAGUR 12. OKTÓBER 201610 Á haustþingi SSV í fyrra var þeirri hugmynd skotið á loft að sveitar- félögin á Vesturlandi skyldu setja sér sameiginleg markmið í sam- göngumálum, til að geta betur þrýst á framkvæmdavaldið. Settur var á fót vinnuhópur sem fékk það hlutverk að gera heildstæða úttekt í samgöngumálum landshlutans. „Skipaðir í þennan starfshóp voru sjö vörpulegir miðaldra karlar sem unnið hafa að verkefninu síðustu mánuði,“ sagði Gísli Gíslason, for- maður vinnuhópsins, léttur í bragði áður en hann kynnti tillögur hóps- ins að Samgönguáætlun Vesturlands 2017-2029 á haustþingi SSV síðasta miðvikudag. „Mikilvægt er til fram- tíðar að sveitarfélögin hafi heildar- sýn á fyrirliggjandi verkefni á svæð- inu,“ sagði Gísli. Hann tók fram strax í upphafi að skýrslan væri alls ekki tæmandi talning þeirra verk- efna sem blöstu við. „Í raun, þeg- ar við höfum verið að fara yfir þetta þá verður sífellt betur ljóst hvað eru mörg verkefni sem blasa við hér á Vesturlandi sem þarfnast úrbóta og fjármuna. Af nógu er að taka í þess- um málaflokki,“ sagði Gísli og bætti við að mat kostnaðar og verktíma í áætlunum vinnuhópsins væri fyrir- vörum háð, ekki síst peningalega séð vegna þess að öll verkin yrðu unn- in fyrir fé frá ríkinu eða Fjarskipta- sjóði. „En það er gríðarlega mikil- vægt og mun betur til árangurs fallið að sveitarfélög á Vesturlandi og full- trúar þeirra komi samstíga til leiks þegar koma á verkefnum á dagskrá,“ sagði hann. Úrbætur aðkallandi Gísli byrjaði yfirferð sína á að ræða stuttlega um stöðuna almennt. Hann sagði að þrátt fyrir að góðir áfangar hefðu náðst á síðustu árum og ára- tugum væri víða sem nútíminn og ekki síður framtíðin kölluðu á úr- bætur. Kaflinn um Vesturland væri ekki langur í þeirri áætlun sem nú er unnið eftir né í langtímaáætlunum. Verja ætti fé til viðgerða á Borgar- fjarðarbrú og síðan 1300 milljónum í veginn um eða framhjá Borgar- nesi, sem kæmi reyndar ekki til fyrr en á þriðja tímabili áætlunarinnar, árin 2019-2022. Þá væri nú unnið að vegabótum á Uxahryggjum og yrði áframhald á því á þriðja tíma- bili, sem og úrbótum á svokölluðum Heiðarsporði og á Fróðárheiði. „Ég tel að við höfum ansi góðar tillög- ur að verulegum úrbótum á þessum áætlunum.“ Tillögur hópsins: Með hliðsjón af stöðumati, tölum um umferðaraukningu og fyrirhug- uðum framkvæmdum Vegagerðar- innar vann hópurinn að tillögum um helstu verkefni í vegamálum og forgangsraðaði sem útlistaðar eru hér að neðan: Fróðárheiði; bundið slitlag og lagfæring núverandi vegar á fjögurra kílómetra kafla. Áætlaður kostn- aður við verkefnið er 400 milljónir króna. Kjalarnes; tvöföldun vegarins. Ef hægt væri að styðjast við 2+1 veg hluta leiðarinnar er mikilvægt að Vegagerðin hafi samráð við sveit- arfélög um slíka útfærslu. Krafa að endurbótum á Kjalarnesi verði lokið í síðasta lagi árið 2021. Hvalfjarðargöng; tvöföldun Hval- fjarðarganga vegna aukins umferð- arþunga. Útlit er fyrir að hámars umferð skv. reglugerð verði náð á árunum 2020-2022. Sundabraut; sá vegur myndi tryggja greiðar og öruggar sam- göngur frá höfuðborgarsvæðinu betur en nú. Þjóðvegur 1 um Borgarnes. Í að- alskipulagi Borgarbyggðar er gert ráð fyrir að færa hringveginn út fyr- ir Borgarnes. „Mikilvægast er þó að bæta umferðar-, gönguleiðir og ör- yggi í gegnum bæinn miðað við nú- verandi legu þjóðvegarins.“ Slíkt yrði mun ódýrari en tilfærsla veg- arins. Í skýrslunni er lögð áhersla á að fyrirhuguðu fjárveiting í tilfærslu nýtist í önnur verkefni í héraði. Uxahryggir; úthlutað var til vega- bóta á hluta Uxahryggjavegar síð- astliðið vor og ráðgert að leggja 370 milljónir til verkefnisins á árunum 2018-2022 skv. Samgönguáætlun. Endanlegur framkvæmdatími ligg- ur ekki fyrir en áhugi er fyrir því hjá Vegagerðinni að ljúka framkvæmd- um í samfelldu verkefni sem nær til ársins 2020. Tengivegur frá Grundartanga að Hvalfjarðarvegi 47 við Mið- fell; sá vegur myndi stytta leiðina frá Grundartanga inn í Hvalfjörð en einnig gera nýja vegtengingu að Katanesi mögulega. Skógarstrandarvegur; endurbæt- ur vegarins eru hvorki á skamm- tíma- né langtímaáætlunum. Vegur- inn er illa farinn og þar fjöldi ein- breiðra brúa, slys tíð og nauðsynlegt að grípa til viðeigandi endurnýj- unar, ekki síst í ljósi aukinnar um- ferðar. Skógarstrandarvegur er upp- byggður en án slitlags. „Hópurinn telur vænlegt að fyrsti áfangi verði Búðardalur - Heydalur. Síðan verði farið frá Heydalsafleggjara og áfram vestur. Huga þarf að þverun Álfta- fjarðar sem fyrst.“ Laxárdalsheiði; slitlag á Laxár- dalsheiði er mikilvægt öryggisatriði og byggðamál. Þjóðvegur 1 um Hvalfjarðarsveit; rætt hefur verið rætt um færslu veg- ar austur fyrir núverandi vegstæði við Laxá. Einnig hefur verið rætt um að færa veginn vestur fyrir Akrafjall og yfir Grunnafjörð. Í máli Gísla kom fram að hann teldi ljóst að þessi verkefni yrðu ekki fyrr en seint á framkvæmdatímanum en mikilvægt að undirbúa þau vel. Kæmi til veg- ar yfir Grunnafjörð yrði slíkt alltaf umdeilt og mikilvægt að taka um- ræðuna í tíma. Kaldármelar - Hafursfell; stytting þjóðvegar 54 um sjö kílómetra. Breyting á innkomu þjóðvegar í Grundarfirði; í samræmi við tillögu að breytingu á aðalskipulagi. Heiðarsporður (Biskupsbeygja) á Holtavörðuheiði; framkvæmdir við beygjuna eru á áætlun Vegagerðar- innar. Mikilvæg framkvæmd til að tryggja öryggi og greiðfæri að vetri. Gjaldtaka ákveðnum forsendum háð Þá fylgir skýrslunni almenn álykt- un um viðhald vega, vetrarþjónustu og rekstur, sem og öryggismál. „All- ir þekkja að vegamálastjóri hefur lýst því yfir að talsvert meira fé þurfi inn í viðhald og rekstur ef hann á að vera til sóma,“ sagði Gísli og bætti því við að öryggismálum þyrfti að gefa meiri gaum til framtíðar, útrýma einbreiðum brúm og huga að öryggi við hönnun gatnamóta. Fjármögnun vegaframkvæmda er sér kafli í skýrslunni. Peningar til vegamála hafa alla tíð komið úr ríkissjóði. Gerð Hvalfjarðarganga er enn sem komið er eina framkvæmd- in sem fjármögnuð hefur verið með veggjaldi enn sem komið er, en gert er ráð fyrir að sá háttur verði einnig hafður á við gerð Vaðlaheiðaganga. Forsendur framkvæmda með gjald- töku eru tímasparnaður og stytting akstursleiða sem skilar sér í lægri kostnaði við akstur. „Skoðun starfs- hópsins er sú að álagning veggjalds komi aðeins til greina ef verkefni er ekki á langtímaáætlun ríkissjóðs og íbúar hafa verulegan hag af flýtingu og gjaldtöku verði stillt í hóf,“ sagði Gísli. Hafnamál og flugvellir Fjórir hafnarsjóðir eru á Vestur- landi; Faxaflóahafnir sf., Stykkis- hólmshöfn, Hafnir Snæfellsbæjar og Grundarfjörður. Landaður afli á Vesturlandi var á rúmlega 78 þúsund tonn á síðasta ári og 1,7 milljón tonn af vörum fór um Grundartangahöfn. Hafnarverkefni á Grundartanga og Akranesi eru viðvarandi en fá ekki framlag úr ríkissjóði til framkvæmda þar sem Faxaflóahafnir eru sjálfbær- ar. Verkefni við hafnir á Snæfells- nesi og Skarðsstöð í Dalabyggð eru inni á Samgönguáætlun. Gísli sagði einkennandi að í hafnamálum væri stuðst við áætlanir sem ná aðeins fimm til sex ár fram í tímann. Hann sagði Snæfellsbæ, Grundarfjörð og Stykkishólm hafa náð sínum verk- efnum inn á áætlanir fyrir þakk- ir góðs undirbúnings og framtíðar- sýnar. „Við nefnum líka til umhugs- unar fyrir sveitarfélög á Snæfells- nesi hvort efni sé til að sameina eða auka samstarf hafnanna. Þá er horft til þess fyrst og fremst að menn geti komist inn í leiðarkerfi skipa- félaganna. Vísir að strandsiglingum komst af stað aftur með flutningum og við teljum verðugt verkefni að Snæfellsnes verði útflutningspunkt- ur á fiski,“ sagði Gísli og bætti við að auka mætti samvinnu, markaðssetn- ingu og stefnumótun vegna ferða- þjónustu. Flugvellir á Vesturlandi eru sjö talsins og allir utan grunnets. Flug- völlurinn á Stóra-Kroppi í Borgar- firði er inni á Samgönguáætlun, einn þeirra. Rifsflugvöllur gegnir lykilhlutverki fyrir þyrlusveit Land- helgisgæslunnar sem olíubirgðastöð fyrir flug út á sjó. „En hvað ætla menn að gera varðandi hina flug- vellina? Á að halda þeim lending- arhæfum? Ef svarið er já þá er aug- ljóst að það þarf að skoða betur þá áætlun,“ sagði Gísli. „Þá er ekki til kort yfir þyrlulendingarstaði á Vest- urlandi þó þyrlur séu að verða lykil- atriði í öryggisþjónustu. Landhelg- isgæslan bendir á að skynsamlegt sé að byggja upp viðurkennda þyrlu- lendingarstaði á ákveðnum stöðum, m.a. í tengslum við heilsugæslu og sjúkrahús.“ Vesturland einn pakki í fjarskiptamálum? Vinnuhópurinn fjallar um almenn- ingssamgöngur í skýrslunni og tók Gísli undir það sem fram kom í máli Páls Brynjarssonar framkvæmda- stjóra SSV um þau mál í upphafi þingsins. Hvað varðar fjarskipti kemur fram í skýrslunni að staðan í ljósleiðara- málum sé sínu verst á sunnanverðu Snæfellsnesi og í Dalabyggð. „En nú er reyndar vel róið í að koma þess- um málum áfram með tilkomu Fjar- skiptasjóðs og áætlun ríkisins um ljósleiðaravæðingu landsins,“ sagði Gísli. Hann varpaði fram þeirri hugmynd að leitast yrði eftir því að Vesturland yrði gert að einum pakka sem lokið yrði á ákveðnum árafjölda þannig að menn myndu vinna að ljósleiðaravæðingu í samfellu. Fjar- skiptasjóður deilir nú út fjármunum til einstakra verkefna til einstakra sveitarfélaga en ef landshlutinn væri undir einum hatti væri hægt að móta skynsamlega framkvæmdastefnu þannig að verkefninu mætti ljúka sem fyrst. Þá vekur vinnuhópurinn samhliða þessu athygli á þriggja fasa rafmagni þar sem víða er pottur brotinn í dreifbýli. Það mál er sameiginlegt hagsmunamál ferðaþjóna og bænda. Þá er einnig nefnt farsímakerfið, en víða á Vesturlandi sem og land- inu öllu eru dauðir punktar, og TETRA kerfið. Það er öryggistæki á landinu öllu en ljóst að fjölga þurfi sendistöðum. kgk Samgönguáætlun Vesturlands 2017-2029 Gísli Gíslason kynnir tillögur vinnuhóps að Samgönguáætlun Vesturlands 2017-2029. Skógarstrandarvegur hefur verið mikið í umræðunni vegna fjölda slysa undanfarið. Úrbætur á honum eru hluti af tillögum vinnuhópsins, sem og útrýming einbreiðra brúa á hringveginum og síðan á tengivegum. Þeirri hugmynd var varpað fram hvort það væri skynsamlegt að gera Vesturland undir einn hatt í ljósleiðaramálum og gerð samfelld áætlun fyrir landshlutann, í stað þess að úthlutað yrði til einstakra verkefna í einstökum sveitarfélögum.

x

Skessuhorn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Skessuhorn
https://timarit.is/publication/1096

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.