Morgunblaðið - 07.05.1971, Blaðsíða 17

Morgunblaðið - 07.05.1971, Blaðsíða 17
 MORGUNBLAÐIÐ, FÖSTUDAGUR 7. MAl 1971 17 Aukin hagkvæmni og sparnaður í ríkis- rekstri Samstarf löggjafar- og fram- kvæmdavalds — Rætt við Gísla Blöndal, hagsýslustjóra Fjárlaga- ogr hagsýslustofnun- in annast undirbúning ogr samn ingru fjárlagafrumvarpsins ár hvert. En auk þess heyra undir stofnunina fjölmörg önnur verk efni eins og ráðstafanir ttt sparnaðar og aukinnar hagræð- ingar í ríkisrekstrinum. Til við bötar þessu fer stofnunin með fjármálaleg-a yfirstjórn allra op- inberra framkvæmda i landinu. Gísli Blöndal, hagsýslustjóri, gerir í vlðtali, sem hér fer á eft- ir, nánari grein fyrir störfum Fjárlaga- og hagsýslustofnun- ar: — Fjárlaga- otg hagsýslustofn uninni var komið á fót árið 1966. Síðan er að finna ákvæði um stofnunina í lögum um Stjórn- arráðið frá 1969, þar sem kveð- ið er á um, að hún sé sérstök stjórnardeild, sem heyri undir f j ármálaráðherra. — Hvert er starfssvið stofn- unarinnar? — Ákvæði um starfssvið Fjár laga- og hagsýslustofnunarinn- ar er að finna í reglugerð fyr- ir Stjórnarráðið. 1 fyrsta lagi má nefna undirbúning og samn ingu fjárlagafrumvarpsins, og könnun á beiðnum um greiðsl- ur umfram f járlagaheimildir. Þá heyrir framkvæmda- og fjár öflunaráætlun ríkisins undir stofnunina. Húsaleigu- og bif- reiðamál rikisins koma einnig til okkar kasta. Og loks má nefna almennar umbætur í ríkis rekstri. Síðan þessi reglugerð var sett, segir Gísli, hefur okkur bætzt verulegt verkefni til viðbótar með lögum um skipan opinberra framkvæmda frá 1970. Með þeim lögum var stofnuninni falið að fara með fjármálalega yfir- stjórn opinberra framkvæmda í landinu. — Að hvaða verkefnum vinn- ið þið nú? — Það er árlega annað megin verkefni Fjárlaga- og hagsýslu stofnunarinnar að undirbúa og semja fjárlög. 1 sambandi við þessa vinnu skapast oft ýmis verkefni, sem í raun heyra ekki beint undir fjárlagaundirbúning inn. Við fjárlagagerðina þurfum við að fjalla um málefni um það bil 400 stofnana. — Þú minntist á greiðslur um fram fjárlagaheimifldir? — Jú, ef eitthvað það gerist í ríkisrekstrinum, sem krefst meira fjármagns en fjárlög mæla fyrir um, þá er það starfs svið þessarar stofnunar að taka slík mál til meðferðar. — Hvað gerið þið i slíkum til- vikum? — Við rannsökurn hvert mál fyrir sig, segir Gísli. Stundum reynast þessar beiðnir ekki vera á rökum reistar og þvi óþarfar. En ef um óhjákvæmi- legt mál er að ræða, gefum við okkur umsögn til fjármálaráð- herra, sem síðan tekur endan- lega ákvörðun. — Er rnikið um beiðnir af þessu tagi? — Já nokkuð; og sérstaklega á verðbólgutimum, bætir Gísíli við. — Hver eru ðnnur meginverk efni stofnunarinnar? — Árlegt verkefni er gerð framkvæmda- og fjáröflunar- áætlunar rikisstjórnarinnar. Lengi vel var það svo, að þessi áætlun var ekki í tengslum við fjárlögin sjálf. En á undanförn- um tveimur árum hafa drög að þessari áætlun fylgt fjárlaga- frumvarpinu; þvi eru samfara miklir og ótvíræðir kostir. Þannig er samtímis unnt að gera grein fyrir öllum fjárráðsstöfun um ríkisins á næsta ári. Það voru verulegir ókostir á sínum tíma, þegar Alþingi var ekki gef inn kostur á að fylgjast með heildarmyndinni í þessum efn- um. En úr þessu hefur sem sagt verði bætt á undanförnum tveim ur árum. Þessa áætlun vinnum við i náinni samvinnu við Efna- hagsstofnunina og Seðlabank- ann, bætir Gísli við. — Þú minntist á, að lögin um skipan opinberra framkvæmda hefðu fært ykkur aukin verk- efni. 1 hverju eru þau fólgin. — Raunverulega skipta lögin um skipan opinberra fram- kvæmda höfuðmáli í okkar starfi nú, segir Gisli. Hér er um mjðg yfirgripsmikið verkefni að ræða. Meginhugsunin með lðgun um er sú að bæta nýtingu fram- kvæmdafjár, með því m.a. að vanda mun betur en gert hefur verið undirbúning framkvæmd- anna sjálfra. Þegar undirbún- ingsstarfi að ákveðinni fram- kvæmd er lokið, á að vera ljóst í öllum meginatriðum, hvernig standa eigi að framkvæmdinni. Þessar ráðstafanir eiga einnig að tryggja, að fjárskortur verði ekki til þess að tefja fram- kvæmdirnar. — 1 hverju eru ykkar ráðstaf anir fólgnar i þessum efnum? — Það hefur jú gerzt allt of oft á undanförnum árum, að undirbúningur framkvæmda hef ur verið ónógur. Þannig hefur oft og tíðum ekki verið kleift að ráðast í framkvæmd nýtan- legs áfanga með því fjármagni, sem tryggt hefur verið. Mark- miðið með þessum lðgum um skipan opinberra framkvæmda er hins vegar það, að með fyrstu fjárveitingu til hverrar verklegrar framkvæmdar sé lögð fram heildaráætlun um fjárþörf á næstu árum til þess að fram- kvæmdin geti farið fram án tafa og nokkuð viðstöðulaust. Það er augljóst, að einmitt taf ir af þessu tagi hafa kostað opinbera aðila verulegar fjár- hæðir. Þessi tilhðgun, sem nú er verið að koma á, hefur það aftur á móti í för með sér að taka verður færri framkvæmdir fyrir i senn en ella hefði verið. — Hafið þið þegar orðið var- ir við raunhæf dæmi, þar sem unnt hefði verið að standa bet- ur að framkvæimdum? — 1 rauninni erum við að byrja á þessari starfsemi; þessi lög eru það nýtilkomin. En við höfum þó strax fundið dæmi, sem sýna fram á nauðsyn að- gerða á þessu sviði. Þetta starf verður stððugt viðameira verk- efni þessarar stofnunar. — En hvað um eiginleg hag- sýsluverkefni? — Það má segja, segir Gísli, leitt í ljós, að vænta mætti mik illar hagræðingar og sparnaðar með þessum hætti. Það má einnig nefna, að nú hefur verið komið á föstum og ákveðnum reglum um greiðslu kostnaðar vegna ferðalaga á vegum ríkis- ins, hvort heldur er erlendis eða hér heima. Til viðbótar þessu mætti e.t.v. nefna nokkuð stórt mál, sem er á döfinni núna. Það hefur sem sagt verið gerð athugun á þvi, hvort hagkvæmt kunni að vera hafa alhr verið teknir t.l endur að sameina alllan verkstæða- skoðunar, og lehtazt hefur verið rekstur rikisins, Nefnd á við að haga greiðslum í sam- ræmi -við raunveruleg not á veg um ríkisins. Þannig hafa verið gerðir um 550 aksturssamning- ar. Gisli Blöndal. að bifreiðamálin hafi verið eitt meginverkefnið á því sviði hing að til. Það hefur farið mikil vinna í það að setja ákveðnar reglur um notkun bifreiða á vegum ríkisins. En í sambandi við setningu þessarar reglugerð ar naut stofnunin góðrar aðstoð ar Bíla- og vélanefndar, sem starfar á vegum ráðuneytisins. En almennt höfum við reynt að koma á samræmdum reglum á þeim sviðum, sem okkur hefur sérstaklega verið faJið að fjalla um. Það var t.a.m. mjög handahófs kennt, hvaða ríkisfQxstjórum voru lagðar til bifreiðar, og eins var lítið samræmi í bifreiða- styrkjum, sem við nú teljum raunar vera kaup á þjónustu. Reglugerð var sett um þessi at- riði í ársbyrjun 1970. Nú eru forstjórabifreiðarnar svonefndu ekki fyrir hendi lengur; þannig voru seldar alls 59 rikisbifreið- ar á uppboðum eða samkvæmt sérstöku mati. Nú hafa allar bif reiðar í eigu rikisins verið merktar, og einkaafnot eru nú með öllu óheimil. Bílastyrkirnir — Var þetta ekki erfitt í fram kvæmd? — Jú, sannarlega var það nokkuð erfitt. Þetta var mjög viðkvæmt; sérstaklega vegna greiðsluvenja, sem tiðkazt hðfðu um áraraðir og samræm- ast «kki þeim grundvelli, er nú er miðað við, þ.e.a.s. raunveru- leg afnot. En við höfum sem sagt reynt að vinna eftir þeirri meginreglu að mismuna ekki mönnum í þessu efni. — Þú minntist áður á, að húsa leigumál heyrðu undir stofnun- ina. Hvað hefur verið unnið í þeim efnum? — Um húsaleigumálin hefur verið sett reglugerð, sem tók gildi í september 1970. Við höf- um í þessum efnum einnig reynt að samræraa leigugjaldið miðað við aðstæður á hverjum stað. Allir leigusamningar, sem gerð- ir eru eftir gildistðku þessarar reglugerðar, eru ekki skuld- bindandi fyrir ríkið, nema Fjár- laga- og hagsýslustofnunin hafi áður samþykkt þá. — Hvernig hefur verið unnið að almennum endurbótum í rík- isrekstrinum? — Eitt fyrsta verkefni stofn unarinnar á þessu sviði var end urskipulagning á formi f járlaga, samkvæmt lögum um það efni frá 1966. Eftir að fjárlögin komu fram í samræmdu formi, verður að telja að auðveldara sé að gera grein fyrir efnahags legum áhrifum ríkisfjármálanna. Annað verkefni af þessu tagi var að koma á fót sameigindegri útgerðarstjórn allra ríkisskip- anna í nánu samstarfi við Mut- aðeigandi ráðuneyti. Hér er um að ræða Skipaútgerð rikisins, Landhelgisgæzluna og rann- sóknaskipin. Athugun hafði um þessarar stofnunar hefur unnið að þessu máli, en í nefnd- inni hafa átt sæti fulltrúar þeirra aðila, sem málið tekur til. Þessar tillögur nefndarinnar eru nú fullbúnar og hafa verið teknar till skoðunar. Raunar koma ótal önnur verk efni varðandi rekstrarmál ein- stakra rikisfyrirtækja til kasta stofnunarinnar. — Hvað hafa margir unnið að þessum verkefnum? — Það hefur verið stefnan að hafa hér starfandi sem allra fæst fólk. Hér vinna alls fjórir starfsmenn. Auk mín eru það deildarstjóri og sérfræðingur ásamt fulltrúa, sem annast m.a. skjalavörzlu og vélritun. Við höfum þó haft í huga og raun- ar gert nokkuð af þvi að senda einstök verkefni til athugunar hjá einkaaðilum, sem sérþekk- ingu hafa á ákveðnum verkefn- um. Þannig var m.a. staðið að nokkru leyti að verkstæðaat- huguninni. Annars er starfsemi þessar- ar stofnunar í töduvert nánum tengslum við undirnefnd fjár- veitingarnefndar og á það bæði við sérstök vandamál, er rísa við undirbúning fjárlagafrum- varpsins og athugun sérstakra skipulagsmála eins og t.d. átti sér stað um bifreiðamálin á sín- um tima. Þá má sérstaklega geta þess. að í þessum efnum er um ákveð in tengsl að ræða milli Iðggjaf- arvaldsins og framkvæmda- valdsins, þar sem formaður fjár veitinganefndar Alþingis er í samstarfsnefnd um opinberar framkvæmdir. Starfsemi af þessu tagi getur þvi aðeins orðið árangursrík, að mjög gott samstarf sé við önn- ur ráðuneyti og sú hefur einnig verið raunin. Það má fullyrða, að ðll viðleitni til aukins sparnaðar og hagkværnni í ríkis rekstrimium hafi almeninit mætt miklum skilningi og samstarfs- vilja ráðuneytanna. Sumaráætlun Flugfélagsins innanlands — gekk í gildi 1. maí SUMABAÆTLUN innanlands- flugs Flugfélags Islands gekk í gildi 1. maí og gildir til 30. sept. Við gildistöku sumaráætlunar innanlandsflugsins fjölgar ferð- um verulega og síðan í áföng- um, þar til fullum ferðafjölda er náð yfir hásumarið. lsius og undanfarin sumur bera Friend- ship skrúfuþoturnar hita og þunga dagsins í innanlandsfhig- inu, en auk þess er áætlað að fljúga 4 ferðir viknlega innan- lands & Cloudmaster flugvélum og 3 ferðir á viku með DC-3 flugvélum. Þegar sumaráætlun innanlandsflugs hefur að fullti tekið gildi verður ferðum hagað sem hér segir: Til Akureyrar verða þrjár ferðir alla daga vikunnar. Til Vestmannaeyja tvær ferðir alla daga. Til EgiHsstaða verður flog- ið alla daga og tvær ferðir á fimtmtudögum og sunnudögusm. Til Isafjarðar verður flogið alla daga og tvær ferðir á miðviíkiu- döguim og laugardðigum. Til Paitreksfjarðar eru þrjár ferðir í viku, á mánudöguim, miðviku- dögum og föstudöguim. Til Hafn- ar í Hornafirði verða fimm ferð- ir á viku, á mánudögum, þriðju- dögum, fimmibudöguim, laugar- dögum og sunnudögutm. Til Fag- urhðlsmýrar verður flogið fjór- um siran'um I viku, á manudög- um, fiimmtudöguim, föstudögum og sunnud. Tlll Sauðárkróks verð- ur flogið fjórum simnum í viku, á mánudöguim, miðvikudögum, föstudögum og laugardöguim. Til Húsavíkur verða þrjár ferðir í viku, á mánudöguim, miðviku- döguim og fösitudöguni. Til Rauf- arhaifnar og Þórshafnar verSur fflogið á miðviikudögum. Eins og undanifarin ár verða bilferðir I sambandi við flug- ferðlr FUugifélags Isdands frá við- kotmandi flugvölluin til nær- liggjiandi byggðarlaga. Síðastiliðinn vetur hefur verið haldið uppi áætlunarflugi til Neskaupstaðar og var áformað að fljúga þangað, þar til bílfært yfði til Egilsstaða. Vegna mik- illa snjóalaga er Oddsskarð enn lokað og er ekki talið, að bíl- fært verði milli þessara staða, fyrr en í áliðnum mai. Flug- félag íslands hefur þvi ákveðið að halda flugi til Neskaupstaðar áfraim út maimánuð. Flogið verður fimmitudaga og sunnu- daga. Brottför frá Reykjavik kl. 14.45 og frá Neskaupstað kl. 16.30. Friendship skrúfuþotur verða í förum milli. Neskaup- staðar og Reykjavíkur. Fíladelfía vill Silungapoll BORGARRÁÐ hefur heimilað, að Fíladelfíusöfnuðurinn fái af not hússins að Silungapolli til rekstrar sumardvalarheimilis og falið borgarritara að hefja samn inga við söfnuðinn. Sveinn Ragnarsson, félagsmála stjóri Reykjavíkurborgar tjáði Mbl. í gær að ósk um þetta hefði komið frá söfnuðinum, en Borgarráð hafði áður ákveðið að hætta rekstri Silungapolls, sem sumardvalarheimilia fyrir börn. Var það í fyrra, en allt til ársins 1969 var Silungapoll ur ársdvalarheimili. í samning- um við Fíladelfíusöfnuðinn verða tekin fyrir atriði svo sem leigutími, leiga o. fl

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.