Morgunblaðið - 15.06.1985, Blaðsíða 32

Morgunblaðið - 15.06.1985, Blaðsíða 32
32 MORGUNBLAÐIÐ, LAUGARDAGUR 15. JÚNÍ 1985 Framleiðsluráösfrumvarpió: Samþykkt í neðri deild 20:3 NEÐRI DEILD samþykkti í gær frumvarp um framleiðslu og sölu á búvörum með 20 atkvæðum gegn þremur. Páll Pétursson, formaður þingfiokks Framsóknarflokks, sat hjá, sem og Ellert B. Schram. Atkvæðagreiðsla sem fram fór við 2. umræðu tók langan tima og varð forseti að bera einstakar greinar frumvarpsins aftur og aftur upp, vegna þess að nægilega margir þingmenn greiddu ekki atkvæði. Allar breytingartillögur sem meirihluti landbúnaðarnefndar deildarinnar lagði til voru sam- þykktar. Tillaga frá Guðmundi Einarssyni um að þeim sem annast sölu á útfluttum land- búnaðarvörum sé ekki heimilt að taka meira í sölulaun en 2% af söluverði þeirra var felld, 18:3. Þingmenn Sjálfstæðis- flokksins, þeir Matthías Á Mathíesen, viðskiptaráðherra, Pétur Sigurðsson og Friðrik Sophusson, varaformaður Sjálfstæðisflokksins, studdu til- löguna. Flutningsmaður var fjarstaddur, þegar atkvæða- greiðsla fór fram. Frumvarp til breyt- inga á útvarpslögum Kiður Guðnason, Alþýðuflokki, lagði síðastliðinn fimmtudag fram frum- varp til laga um breytingu á útvarpslögum. Það skal tekið fram að hér er ekki átt við breytingar á frumvarpi því sem samþykkt var sama dag og taka gildi 1. janúar nk. heldur þeim er nú gilda. Eiður mælti fyrir frumvarpinu í gær í efri deild. í greinargerð segir meðal ann- Þegar þetta frumvarp til breyt- inga á gildandi útvarpslögum er lagt fram, virðist stefna í það að frumvarp ríkisstjórnarinnar til nýrra útvarpslaga verði afgreitt frá Alþingi með stuðningi færri en 30 þingmanna, þannig að málið hefur ekki meirihlutastuðning á Alþingi. Þetta er að mati flutn- ingsmanns býsna alvarlegt mál þar sem hér er um að ræða mál sem snertir þjóðina alla, mál sem mikilvægt er að sæmilegur friður ríki um og mál sem ætti að kapp- kosta að ná sem víðtækastri sam- stöðu um. Þetta frumvarp er flutt til þess að sýna fram á að með þvi að breyta núgildandi útvarpslögum er unnt að skapa aukið frelsi og ná ýmsum þeim markmiðum sem menn segjast vilja keppa að. Frumvarpið felur það í sér að við núgildandi útvarpslög bætist ákvæði til bráðabirgða sem felur í sér afnám á einkarétti Ríkisút- varpsins til útvarps og gerir öðr- um kleift að hefja útvarpsrekstur á tilraunatímabili sem gert er ráð fyrir að hefjist 1. janúar 1986 og ljúki 31. desember 1988, með öðr- um orðum í þrjú ár. Sjónvarpið verði áfram á sama stað EYJÓLFUR Konráð Jénsson, Sjálf- stæðisflokki, og Eiður Guðnason, Al- þýðuflokki, hafa lagt fram þings- ályktunartillögu í efri deild um að athugað verði hvernig hagkvæmast er að nýta nýja útvarpshúsið. Tillagan hljóðar svo: „Alþingi ályktar að fela ríkis- stjórninni að láta fara fram at- hugun á því hvernig hagfelldast sé að nýta þann hluta hins nýja út- varpshúss við Hvassaleiti sem ætlaður hefur verið sjónvarps- deild Ríkisútvarpsins. Skal athug- uninni hraðað svo sem kostur er. Gengið er út frá því að starfsemi sjónvarps verði áfram í núverandi húsakynnum við Laugaveg." Þjóðaratkvæða- greiðsla um bjórinn Efri deild samþykkti 12. júní síðastliðinn frumvarp til laga um breytingu á áfengislögum. Þar er gert ráð fyrir að fram fari þjóðaratkvæðagreiðsla um hvort leyfa skuli innflutning og framleiðslu á áfengu öli. Neðri deild hafði áður samþykkt að breyta lögum þannig að það yrði heimilt, án þess að atkvæðagreiðsla kæmi til. Frumvarpið er birt hér á eftir í heild, en neðri deild á eftir að fjalla um það: l.gr. Ríkisstjórnin skal á árinu 1985 láta fara fram atkvæða- greiðslu meðal allra kosninga- bærra manna um það hvort leyfa skuli innflutning og fram- leiðslu á áfengu öli sem hefur inni að halda vínanda á styrk- leikabilinu 4% til 5% að rúm- máli. Atkvæðagreiðslan, sem er ráðgefandi fyrir Alþingi og rík- isstjórn, skal snúast um það hvort gerðar skuli eftirtaldar breytingar á áfengislögum, nr. 82/1969: a. 3. gr. laganna orðist svo: Ríkisstjórninni einni er heim- ilt að flytja hingað til lands áfenga drykki eða áfengisvökva, hverju nafni sem nefnast, sbr. 1. mgr. 2. gr. Þó skal einungis heimilt að flytja til landsins áfengt öl sem hefur inni að halda vínanda sem er á styrk- leikabilinu 4% til 5% að rúm- máli. Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins annast innflutninginn. b. 7. gr. laganna orðist svo: Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins einni skal heimil fram- leiðsla áfengra drykkja og bann- að er öðrum að gera drykkjar- hæft það áfengi sem er, eða gert hefur verið, óhæft til drykkjar. Þó skal dómsmálaráðherra heimilt að leyfa framleiðslu áfengs öls hérlendis af þeim styrkleika sem leyfilegt er að flytja til landsins skv. 3. gr. Áfengt öl, sem framleitt er til útflutnings, er þó ekkí háð slík- um takmörkunum. e. 8. gr. laganna orðist svo: Upptæk skal gera öll áhöld sem með ólögmætum hætti á að nota, eða hafa verið nðtuð, við bruggun eða tilbúning áfengra drykkja eða til þess að gera drykkjarhæft það áfengi sem ódrykkjarhæft var. Áfengi það, sem búið hefur verið til eða aft- ur gert drykkjarhæft með ólögmætum hætti, skal og gert upptækt ásamt ílátum. d. 9. gr. laganna orðist svo: Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins annast dreifingu og sölu áfengis, hvort sem það er inn- flutt eða framleitt innanlands, sbr. lög um verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf, nr. 63/1969. Allt áfengt öl, sem Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins selur, skal selt í margnota umbúðum. Allar áletranir og upplýsingar á umbúðum áfengs ðls, sem Áfengis- og tóbaksverslun ríkis- ins selur, aðrar en vörumerki, skulu vera á íslensku. e. 1. mgr. 15. gr. laganna orð- ist svo; Dómsmálaráðherra setur reglugerð um sölu og veitingar áfengs öls og vína samkvæmt þessum kafla. f. 3. mgr. 31. gr. laganna orð- ist svo: Árlega skal verja sem svarar 1% af skatttekjum ríkissjóðs vegna f ramleiðslu og sölu áfengs öls til fræðslu um skaðsemi áfengis. Menntamálaráðherra setur með reglugerð nánari fyrirmæli um fræðslu og ráð- stöfun fjárframlaga samkvæmt þessari grein. 2.gr. Lög þessi öðlast þegar gildi. Lög um veitinga- og gististaði Efri deild samþykkti síðastliðinn þriðjudag lög um veitinga- og gisti- staði. Nokkrar breytingar eru gerðar við er giltu og eru þær birtar hér í neild á eftir: 2. gr. hljóðar svo: Til að öðlast leyfi samkvæmt lðgum þessum þarf umsækjandi að: a. vera fjárráða, b. hafa forræði á búi sínu, c. vera heimilisfastur á íslandi og hafa verið það síðustu ár. Nafn á fyrirtæki og/eða at- vinnustarfsemi skal falla að hljóð- kerfi og beygingum í íslensku máli. Ágreiningi, sem rísa kann út af nafni, má skjóta til nefndar þeirr- ar sem starfar samkvæmt lögum nr. 35/1953. Leyfi samkvæmt lögum þessum má veita félagí fullnægi ábyrgðar- maður þess ofangreindum skilyrð- um. Ráðherra er heimilt að setja í reglugerð ákvæði um menntun starfsfólks veitinga- og gististaða sem log þessi taka til og binda leyfi skv. lögum þessum skilyrðum er að því lúta. 8. gr. hljóðar svo: Flokkun gististaða er sem hér segir: a. Hótel. Gististaður þar sem gestamót- taka er opin allan sólarhring- inn og morgunverður fram- reiddur. Fullbúin snyrting skal vera með hverju herbergi. Und- anþágu má þó veita fyrir hluta herbergja. Þó skal alltaf vera handlaug í hverju herbergi og fullbúin snyrting nærliggjandi. b. Gistiheimili. Gististaður með takmarkaða þjónustu. Handlaug skal vera í hverju herbergi og salerni nærliggjandi. Jafnframt skulu gestir eiga aðgang að fullbúinni baðaðstöðu. c. Gistiskáli. Svefnpokagisting í herbergjum og svefnskálum. Gisting á einkaheimilum. Gisting á heimili leigusala. Gistileyfi veitir einnig rétt til veitingasölu samkvæmt ákvæð- um þar um. 15. gr. hljóðar svo: Brot gegn lögum þessum og reglugerðum settum með heim- ild í þeim varða sektum nema þyngri refsing liggi við sam- kvæmt lögum. Með brot gegn logunum skal farið að hætti opinberra mála. Lög frá Alþingi í gær voru samþykkt sem lög frá Alþingi frumvörp um Þjóð- skjalasafn íslands, um dýra- lækningar, um húsnæðis- sparnaðarreikninga, og um tekju- og eignaskatt. Neðri deild samþykkti að vísa frumvarpi um Byggða- stofnun til efri deildar með 21 atkvæði gegn 3. Halldór Blöndal tók til baka breyt- ingartillögu um að stjórn Byggðastofnunar væri heimilt að staðsetja stofn- unina á Akureyri. Þar með kom tillaga Ólafs Þ. Þórð- arsonar ekki til atkvæða, en hún var um það að heimili og varnarþing hennar skuli vera utan Reykjavíkur. Sama deild afgreiddi einnig til efri deildar frum- vörp um nýsköpun í at- vinnulífinu og Fram- kvæmdasjóð.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.