Morgunblaðið - 12.11.1996, Blaðsíða 15

Morgunblaðið - 12.11.1996, Blaðsíða 15
MORGUNBLAÐIÐ ÞRIÐJUDAGUR 12. NÓVEMBER 1996 E 15 LaxakVÍSl. 200,8 fm raðhús á tveimur hæðum ásamt 38,5 fm sérstæðum bílskúr. 4-5 svefnh. Húsið þarfnast lokafrágangs að innan. V. 13,8 m. 6659 Torfufell. Gott 128 fm raðh. ásamt 21 fm bllskúr. Undir húsinu er stór fokh. kjallari með sérinng. 3 góö svefnh. á hæðinni. Sólverönd og fallegur garður. V. 10,4 m. 4960 Víðiteigiir - MOS. Einlyft fallegt 3ja herbergja um 82 fm fallegt raðhús. Parket. Mðguleiki á sólstofu. Áhv. 4 m. V. 8,3 m. 6114 Kambasel. Glæsit. raðh. á tveimur hæð- um auk rishæðar. Bílskúr. Húsið er samtals 250 fm og skiptist þannig: 1. hæð: Forstofa, snyrt- ing, eldh., borðstofa, stofa og geymsla. 2. hæð: 5 herb., bað og þvottah. Ris: Fjölskylduherb. Vandaðar innr. Mikiö skáparými. Stórar svalir. Falleg og vönduð eign. V. 13,5 m. 6245 HÆÐIR 9HKI Drápuhlíð - sérhæð. Rumgððog björt um 113 fm neðri sérhæö með sérinng. 3 herb. og 2 stofur. Laus fljótlega. V. 8,3 m. 6739 FlÓkagata - laUS. Skemmtileg ný- uppgerð 3ja herb. 86 fm hæð sem skiptist í hol, tvær stofur, svefnherb., bað og fallegt eldhús. Laus nú þegar. V. 6,8 m. 6733 Grenimelur - hæð og ris. vor- um að fá í einkasölu efri hæö og ris ásamt 24 fm bílskúr. Hæðin sem er um 112 fm skiptist I 2 saml. stofur, 3 herb. o.f. I rlsi er 2ja herb. 65 fm (b. Ákv. sala. V. 13,0 m. 6713 Blönduhlíð - laus strax. vorum að fá I sölu 114 fm 5 herb. neðri sérh. í 4-býli á eftirsóttum stað. íb. er laus nú þegar. V. 9,3 m. 6679 MÍðbraut - Seltj. Björt og vel skipu- lögð 120 fm íb. á jarðh. í góðu 3-býli. Nýlegt þak og gler. Sérþvottah. Áhv. ca 3,8 m. hagst. lán. Bein sala eða skipti á minni eign I Vesturbæ. V. 7,9 m. 6557 StÓrholt. Falleg og björt um 85 fm 4ra herb. neðri hæð ásamt um 28 fm vinnuskúr. Parket. Áhv. ca 4,6 m. húsbr. V. 7,950 m. 6642 Logafold - 186 fm hæð með 70 fm bílskúr. m sðiu i glæsil. húsi 186 fm hæð sem skiptist m.a. í 5 svefnh., stórar vinkilstofur m. arni, stórt eldh. með mikiili massífri eikarinnr., gesta- snyrtingu o.fl. Bllsk. er meö tvennum innkeyrsludyrum, mikilli lofthæð (um 4,5 m) stálbita og krókum. Fallegur afgirtur garður með stórri timburveröncf. Áhv. 9,3 m. V. 14,9 m. 6254 Hraunteigur - laus. Bjön ,..u vei skipulögð 5 herb. 125 fm efri hæð ásamt 24 fm bílskúr. Tvennar svalir. Góðar stofur og 3 svefn- herb. (b. er laus fljótlega. V. 9,9 m. 6582 Grenimelur - laus. ojon og faiieg sérhaað á góöum stað I Vesturbæ. Rúml. 113 fm á 1. hæö með sérinng. 2 rúmg. herb. og 2 góðar skiptanlegar stofur. íb. og garður snúa í suður. Eign I mjög góðu ástandi. Laus. Áhv. 5,5 m. 6514 NeShagí. Rúmg. og b)ðrt um 140 fm neðri sérh. ásamt um 28 fm bllskúr. Góðar stofur. Tvennar svalir. Eftirsóttur staður. V. 11,4 m. 6503 ÞorfínnSgata. Falleg 4ra herb. hæð I góðu húsi ásamt 27 fm bilskúr. Nýtt parket á stofum og holi. Sérþvottah. i íbúð. Ahv. ca 4,8 m. V. 7,6 m. 6238 4RA-6 HERB. VeStUrberg. Vorum að fá ( sölu 4ra herb. 98 fm Ib. á jarðh. I fjölbýlishúsi sem hefur nýlega verið standsett. Áhv. 4,3 m. húsbr. V. 6,5 m. 6524 Krummahólar - standsett. Mjög falleg og björt um 88 fm endaíb. á 3. hæð I lyftuh. Stórar suðursv. Fráb. útsýni. Massívt parket og uppgert eldhús. Sérþvottah. Ahv. ca 4,2 m. V. 7,J m. 6731 Krummahólar - útsýni. Snyrtileg og björt um 85 fm íb. á 6. hæð. Stórar suðursv. Mjög gott útsýni. Áhv. ca 3,6 m. byggsj. V. 6,8 m. 6404 FlÚðasel. Mjög falleg 4ra-5 herbergja Ibúð á 2. hæð ásamt stæði í bílsk. Ný sólstofa (yfir- byggðar svallr). Fallegt útsýni. V. 7,5 m. 6690 ArahÓlar. 4ra herb. falleg og björt 98 fm (b. á 1. hæð í nýstandsettri blokk með mjög fal- legu útsýni yfir borgina. Ahv. 4,2 m. Skipti á stærri eign koma til greina E sama hverfi. V. 7,5 m.6623 EIGNAMIÐLIMN ehf. Abyrg þjónusta í áratugi Starfsmenn: Sverrir Kristinsson, sölustjóri, lÖgg. fasteignaaali, Björn Þorri Viktorsson, lögfr., sölum., Þorleifur St. Guðmundsson, B. Sc, sölum., Guðmundur Sigurjónsson, lögfr., skjalagerð, Stefán Hrafn Stefánsson, lögfr., sölum., Magnea S. Sverrisdóttir, sölum, Jóhanna Valdimarsdóttir, auglýsingar, gjaldkeri, Inga Hannesdóttir, stmavarsla og rítari Sími: 588 9090 • Síðumúla 21 • Fax 588 9095 FellsmÚIÍ. Vel skipulögð, vistleg 4ra her- bergja fbúð á 4. hæð (efstu) á rólegum stað við Fellsmúla. Mikið útsýni í vestur og austur. (b. og húsið ( mjög góðu ástandi. Ekkert áhv. V. 7,2 m. 6592 Kleifarsel. Glæsil. 123 fm nýinnr. lúxusíb. á 2. hæð. Parket og flísar á gólfum. Glæsil. innr. og tæki. Koníaksstofa á palli í turnbyggingu. Góð kjör í boði. V. aðeins 8,9 m. 6096 Vesturberg verðlauna- blokk. 4ra herb. falleg og björt Ib. á efstu hæð m. fráb. útsýni. Parket. Verðlaunablokk. Ahv. byggsj. 3,6 m. V. aðeins 6,7 m. 6689 Aflagrandi. Mjög falleg og björt um 120 fm fb. á 3. hæð I enda. Suðursv. Parket. Ib. er laus. Ahv. ca 7,7 m. húsbr. V. 9,8 m. 6725 KleppSVegUr. Björt ca 100 fm ib. á 6. hæö í nýviðgerðu lyftuh. Glæsiiegt útsýni. Nýl. standsett baðherb., en íb. að öðru leyti uppruna- leg. Laus strax. Áhv. hagst. lán 6,3 m. V. 7,1 m. 6686 FellSmÚIÍ. Snyrtileg 132 fm (b. á 2. hæð ( nýklæddri blokk. Parket á holi og stofu. Tvennar svalir. 4 svefnh. Laus strax. Áhv. 6,8 m. V. 7,9 m.6685 Mosarimi - endaíbúð. Guiifaiieg og björt um 95 fm íb. á jarðh. með sérlóð. Fal- legar kirsuberjainnr. Nýlegt og fallegt fjölbýli. Áhv. ca 5,0 m. húsbr. V. 8,0 m. 6660 Grettisgata - gott verð. Góð 86,9 fm íb. I traustu steinh. 3 svefnh. Laus strax. V. 5,9 m. 6560 Hraunbær - 138 fm. 5 herb. faiieg endaíbúð á 3. hæð (efstu) sem skiptist m.a. í 4 svefnh., stofu, sérþvottah. o.fl. Parket. Endurn. eldhús. Suðursv. V. 8,1 m. 6639 Þverholt áhv. 5 m. Giæsiieg ib. & 3. hæð i steinhúsi. (b. hefur öll verið standsett, nýj- ar hurðir, nýtt parket, nýtt eldhús. nýl. bað, rafl. o.fl. Laus strax. Ahv. 5,1 m. V. 7,2 m. 6669 Álftahólar - bílskúr. 4ra-5 he*. glæsileg 105 fm Ib. ásamt 25 frn bílskúr. Húsið og Ib. öll nýstandsett. Fallegt útsýni. V. 9,2 m. 6591 Kleppsvegur - ódýrt. 4ra herb. björt 93 fm Ib. á 1. hæð. Suðursv. Mjög hag- stætt verð. Akv. sala. V. aðeins 5,9 m. 6594 Hjarðarhagi - laus strax. 4ra-s herb. góð 110 fm íb. á 4. hæð í blokk sem nýbú- ið er aö klæða. íb. skiptist í 3 herb., 2 skiptanl. stofur, gestasn., eldh. og bað. Góð sameign. Laus strax. V. 7,2 m. 6188 Langholtsvegur - laus - lækkað Verð. Falleg 87 fm kjall- araib. Sérinng. og sérhiti. (b. er öll nýmáluð, nýl. baðherb. o.fl. Ahv. ca 3,5 m. hagst. lán. Ib. er laus fljótl. V. 6,0 m. 4911 Dunhagi. Góö 4ra herb. Ib. á 3. hæð. Parket á stofu og holi. Góðar svalir. Pvottavél, frystikista og ísskápur fylgja. Laus 1. nóv. nk. V. 6,9 m. 6609 Dalsel. 6-7 herb. góð 150 fm fb. á tveimur haaðum (1. h.+jarðh.) ásamt staaði I nýlegu upphit- uðu bílskýli. Á hæöínni enj 2 herb., stofa, eldh. og bað. A jarðh. eru 3 herb., bað o.fl. Sérinng. á jarðh. Ahv. 3,3 m. byggsj. V. 9,5 m. 6573 BlÖndUhlíð. Góð 4ra-5 herb. risíbúð I 4-býli. Ib. hefur öll verið standsett á smekklegan hátt. Nýtt þak og nýir gluggar. Ahv. 3,2 m. húsbr. V. 6,5 m. 6538 Tjarnarból - bflskúr. Faiieg 108,3 fm endalb. á 3. hæð ásamt 21,5 fm bllskúr. Parket á stofu, holi og herb. Stórar suðursv. Laus strax. V. 8,1 m. 6522 Alagrandi. 4ra herbergja 111,9 fm íbúð á 2. hæð. Hæðin er tilb. u. trév. en húsiö að utan og sameign fullgerð. Rúmg. svalir. Ein fárra hliðstæðra eigna í vesturtoæ. Stutt í þjónustumiðstöð. Sveigjanleg greiðsluk|ðr. Möguleiki er á að fá íb. fullbúna á vandaðan hátt innan 2ja mánaða. V. 8,5 m. 6090 Eskíhlíð - StandSett. Gðð 4ra herb. 82 fm Ib. ( kj. Nýtt eldh. og bað. Parket á stofu. Ahv. 3,5 millj. byggsj. V. 6,1 m. 3209 SÓIheímar. Rúmgóð og björt 5 herb. fb. á efri hæð í 2ja hæða húsi. Tvær stofur og 3 herb. Glæsil. útsýni. Laus strax. Ib. þarfnast standsetningar. V. 6,8 m. 6449 Krummahólar - fráb. útsýni. 6-7 herb. 131 fm "penthouse-" Ib. með stórkost- legu útsýni og bílsk. Þrennar svalir. Ib. er mikið standsett, m.a. nýjar innr., gólfefni, hreinlætis- tæki o.fl. 4-5 svefnh. 26 fm bllskúr. V. 9,9 m. 6212 Laugarnesvegur. Mjog stðr um 125 fm 5 herb. íbúð á 4. hæð (efstu) ( góðu fjölbýlis- húsi. Aðeins ein íbúð á hæðinni. Suðursv. Áhv. um 5,7 millj. V. 7,9 m. 3478 DÚfnahÓlar - bflskÚr. 5 herb. falleg 117 fm (b. á 6. hæð í nýstandsettu iyftuh. Nýtt baðh. 4 svefnh. Stórkostlegt útsýni yfir borgina. 26 fm bdsk. Skipti á minni eign koma til greina. V. 9,5 m. 4742 Fífusel - m. aukaherb. 4ra herb. 101 fm endalb. á 1. h. ásamt aukaherb. á jarðh. og stæði í bílag. Sérþvottah. Nýl. parket á sjón- varpsholi, stofu og eldh. Áhv. 3,2 m. Laus strax. V. aðeins 6,9 m. 4842 Trönuhjalli - 5,1 m. byggsj. Glæsileg um 100 fm íb. á 3. hæð (efstu). Parket og vandaðar innr. Suðursv. Glæsil. útsýni til suðurs. Áhv. 5,1 m. byggsj. V. 8,9 m. 6474 3JA HERB.flHHBQ Við Nesveg - laus strax. guii- falleg 3ja herb. íb. á jarðh. í 3-býli. Húsið hefur allt verið standsett á smekklegan hátt. Gólf eru lögð nýrri furu í upprunal. stíl. Áhv. 2,5 m. hús- br. Góð afgirt eignarlóð. V. 5,950 m. 6387 Hrísateigur - gullfalleg. Vorum aö fá í einkasölu mjög fallega og mikið endurnýjaða kjallaraíb. á rólegum staö við Hrísateig. Flísar og parket. Nýtt gler og rafmagn. V. 6,3 m. 6644 Austurströnd - glæsileg. ao tm 3ja herb. fb. á 4. hæð E nýiegu lyftuh. Stæöi í bílag. Parket og flísar á gólfum. Góðar svalir. Glæsil. útsýni. Ahv. 3,7 m. V. 7,9 m. 6596 Hjarðarhagi - laus strax. vorum að fá I sölu fallega 3ja herb. Ib. ásamt aukaherb. í risi. Blokkin hefur nýl. verið standsett. V. 6,8 m. 6199 Hamrahlíð - laus strax. vorum að fá í sölu 67 fm 3ja herb. íb. í kj. í 3-býli. Lyklar á skrifst. V. 4,9 m. 6698 Hamraborg. 3ja herb. m/ög falleg 79 fm (b. á 3. hæð (lyftuhúsi. Glæsil. útsýni. Akv. sala. Innang. úr bllageymslu. V. 6,3 m. 6576 Safamýrí. Falleg og björt 76 fm (b. á jarðh. I 3-býli. Sérinng. og hitl. Fallegur garður. Parket og flísar á gólfum. Áhv. 4,5 m. hagst. lán. V. 7,5 m. 6292 Bergstaðastræti - ris. Góð3ja herb. risíbúð á vinsælum stað. Glæsilegt útsýni. V. 5,2 m. 6738 VallaráS - laUS. Rúmgðð og bjðrt um 84 fm (b. á 5. hæð I lyftuhúsi. Vestursv. og fal- legt útsýni. Ib. er laus. Ahv. ca 3,4 m. byggsj. V. 6,7 m. 6745 VÍndás - gott Verð. 3ja herb. miög falleg 85 fm íb. á 1. hæð meö sérverönd til suðvesturs. Áhv. byggsj. 3,5 m. Akv. sala. Skipti á stærri eign koma til greina. V. 6,9 m. 6643 LaugameSVegur. 3ja herbergja falleg um 90 fm (búð í nýlegu húsi sem allt er I toppstandi. Áhv. 4,6 m. Skipti á hæð eða sérbýli gjarnan í sama hverfi. V. 7,9 m. 6662 Hverfisgata - snyrtileg. Mjög rúmg. og björt um 97 fm (b. á 3. hæð (steinhúsi. Parket. Ahv. ca 4,3 m. húsbr. Lyklar á skrifst. V. 5,4 m. 6692 Kríuhólar - lág útborgun. Gðð um 80 fm (b. á 6. hæð ( nýviðgerðu lyftuh. Góð sameign. Þvottaaðst. í Ib. Ahv. byggsj. 4,3 m. Laus fljötlega. V. 5,9 m. 6703 Miðbær - 2 íbúðir. vomm að i& i sölu tvær 2ja-3ja herb. íbúðir I sama húsi sem eru báöar um 60 fm aö stærð. Seljast saman eða hvonj I sinu lagi. V. 4,3 og 5,4 m. 6661 SelVOgSgata - Hf. 3ia-4ra heiti. 76 fm Ib. á 1. hæð með sérinng. á góðum stað. 2-3 svefnh. Laus strax. V. 5,5 m. 6666 Skaftahlíð. 3{a herb. einstaklega falleg og björt 86 fm íb. Nýtt bað. Endurn. eldhús, góð gólfefni. Nýl. vandaðir skápar. Laus strax. V. 6,7 NÖkkvaVOgur. 3ja herb. mjög biört og falleg íb. í kj. Nýtt eldhús, nýtt bað, nýir gluggar, parket, skápar o.fl. Ákv. sala. V. 6,6 m. 6672 Furugrund. 3ja herb. 81 fm bjðrt endaíb. á 2. hæð i nýstandsettu húsi. Parket. Laus strax. V. 5,9 m. 6604 Rauðarárstígur - nýstand- Sett. Mjög bjðrt og falleg um 78 fm fb. á 2. hæð. Ib. hefur öll verið standsett m.a. parket, nýtt eldh. og bað, gler o.fl. Falleg eign í hjarta borgarinnar. V. 6,9 m. 6657 Trönuhjalli - glæsileg. Gullfalleg ca 95 fm íb. á 2. hæð í verðlauna- blokk. Sérþvottah. Stór og björt herb. og fallegt útsýni. Áhv. byggsj. 5,2 m. V. 8,9 m. 6581 VallaráS. 3ja herbergja falleg 83 fm Ibúð á 2. hæð. Fallegt útsýni. Laus fljólega. Mjög góð aðstaða fyrir börn. Ahv. 4 m. V. 6,9 m. 6506 GrettÍSgata. Góð 3ja herb. íb. á efstu hæð í 4-býli. Nýir kvistgluggar. Nýl. standsett baðh. Góðar svalir. Áhv. tæplega 3 m. V. 5,3 m. 4736 Bárugrandi. 3ja herb. 86 fm stórglæsi- leg ib. á 2. hæð (efstu) í 4-býli ásamt stæði í bílag. Parket á gólfum og vandaöar innr. Áhv. 3 m. V. 9,1 m. 6291 Eyjabakki - allt nýtt. so fm glæsileg ibúð á 3. hæð. Nýtt eldh. og giæsil. nýtt baðh. Parket og fllsar. Sérþvottah. Suðursv. Gott útsýni. V. 6,7 m. 6271 GrensáSVegur. Rúmgóð og björt um 72 fm íb. í góðu fjðlbýll. Parket. Vestursv. Gott útsýni. V. 6,3 m. 6426 Næfurás - glæsiíbúð. Mjðg falleg og björt um 110 fm 3ja-4ra herb. íb. á jarðh. með sérgarði. Flísar og parket. Vandaðar innr. Glæsil. útsýni. Áhv. ca 3,5 m. V. 8,7 m. 6407 Álfaskeið - Hf. 3ja herbergja 88 fm góð (búö á 1. hæð ( blokk sem nýlega hefur ver- ið standsett. Laus fljótlega. V. 5,9 m. 6383 Kaplaskjólsvegur. góö 3ja herb. 69 fm fb. á 4. hæð f fjðlbýlishúsi á góðum staö. Suðursv. Áhv. 3,4 m. húsbréf. V. aðeins 5,6 m. 6373 Míðbraut - Seltj. 3ia-4ra her- bergja björt og rúmg. risib. með svölum. Fallegt útsýni. Nýtt baðh. og rafm. V. 6,9 m. 3750 Fróðengi - tréverk. vönduð 95 fm lb. á 2. hæð. Ib. er til afh. nú þegar tilb. undir tréverk og málningu. Ath. lækkað verð, nú 5,9, var 6,3 m. 4457 Keilugrandi - m/bílskýli. Rúmg. og björt um 87 fm íb. á tveimur hæðum ásamt stæði ! bílag. Parket og vandaðar innr. Góðar svalir. Vönduð eign. V. 7,3 m. 4878 Kleifarsel. Stórglæsil. 78 fm nýinn- réttuð íb. Nýjar lagnir, gólfefni, innr. og tæki. Laus strax. Góð kjör í boöi. V. aðeins 6,9 m. 6097 HraUnbær. 3ja herb. falleg og björt Ib. á 3. hæð (efstu). Parket á stofu. Góðir skápar. Góð sameign. Nýstands. blokk. Stutt í alla þjónustu. Ahv. hagstæð langt.lán, engin húsbr. Ákv. sala. Laus strax. V. 5,9 m. 4056 2JA HERB. Víðimelur - stór 2ja herb. Glæsileg 78 fm kjallaraíbúð sem öll hefur verið standsett, m.a. eldhús, bað, hurðlr, gólfefni, gler, raflagnir o.fl. Mjög stórt eld- hús með vandaðri innréttingu. Sórinngangur. Áhv. húsbr. 3,8 m. V. 6,4 m. 6444 Aðeins hluli eigna úr söluskrá er auglýstur í dag. netfang: eigiiaiiiiilliiii@ilii.is Opið nk. sunnudag frá kl. 12-15 Reynimelur - laus. vomm að i& i sölu 2ja herbergja 54 fm íbúð á 1. hæð I ný- standsettu húsi á góðum stað. Ibúðin snýr öll á móti suðri og er með stórum svölum. V. 5,3 m. 6732 . Háholt - Hf j. Mjðg falleg ca 63 fm (búð á j'arðhæð í nýju húsi. Vandaðar innréttingar og gólfefni. Þvottaaðstaða í íbúö. Sérgaröur. Laus strax. Áhv. ca 3,9 m. hagst. lán. V. 6,0 m. 6381 Bræðraborgarstígur. Mjðg taiieg og mikið endurnýjuð 2ja herbergja sérhæð (tví- býli. Sérinng. Nýtt gler og gluggar, baðh., eldh., rafmagn o.fl. Áhv. byggsj. ca 3,3 m. V. 5,1 m. 6724 VeStUrberg. Falleg 57 fm lb. á 3. hæð i nýstandsettu húsi. Glæsilegt útsýni. Vestursv. Laus strax. V. 4,9 m. 6707 ArahÓlar - Útsýni. 2ja herb. glæsileg íb. á 1. hæð með útsýni yfir borgina. Parket. Húsið er allt nýtekið I gegn. Ahv. 2,7 m. V. 4,9 m.6681 VÍndáS. Falleg 58 fm íb. á 2. hæð í litlu fjöl- býli ásamt stæði I bílag. Parket á stofu, holi, eldh. og herb. Suðvestursv. Hagst. lán. V. 5,2 m.6193 Veghús m. bílskúr. Mjög faiieg og björt um 65 fm íb. á 1. hæð m. sér lóð. Innb. 23 fm bflskúr. Ahv. 5,3 byggsj. V. 7,3 4653 Fálkagata - 64 f m. 2|a herb. rúmgóð íb. á jarðhæð I steinhúsi. íb. þarfnast standsetn- ingar. Laus strax. V. 4,5 m. 6601 Krummahólar - laus. Faiieg n>..•> jarðh. ( góðu lyftuh. Húsvörður, gervihnattasjón- varþ o.fl. Ib. er nýmáluð og gólfefni eru ný að mestu. V. 4,9 m. 6438 KrummahÓlar. 2ja herb. um 45 fm snyrlil. Ib. á 1. hæð ásamt stæði I bllag. Skipti á bíl koma til greina. V. aðeins 4,5 m. 4564 Séltjarnarnes - bflskúr. bjöh ,„, falleg 74 fm íb. á jarðh. í nýlegu 4-býli við Lind- arbraut ásamt 26 fm bílskúr. Sérinng. og sér- þvottah. Parket. Fallegur garður. Suðursv. og stór sólverönd. Ahv. ca 700 þ. byggsj. V. 7,9 m. 6595 Arahólar - lyftuhús. Rúmgóð og falleg um 62 fm fb. á 4. hæð. Stórbrotiö útsýni yfir borgina. yfirbyggðar vestursvalir. Áhv. ca 3,6 m. V. 5,4 m. 6740 Vesturbær - við Ásvallagötu. Falleg og björt um 50 fm (b. á 2. hæð (traustu steinhúsi ásamt aukaherb. i kj. Parket. V. 5,3 m. 6734 Miðvangur - 7. hæð. 2{a herb. 57 fm falleg og snyrtileg íb. á 7. hæð með fráb. út- sýnl. Áhv. 2,4 m. V. 4,8 m. 6743 MÍðvangUr. 2ja herb. 57 fm fb. á 5. hæð I góðu lyftuh. Parket á stofu. Góðar suðvestursv. Þvottah. (Ib. V. 5,2 m. 6532 Tjarnarmýri - Seltj. vomm að n í sölu sérlega glæsil. 61 fm 2ja herb. (b. á jarðh. í nýl. litlu fjölbýlish. Ib. fylgir merkt stæði í bíiag. og annað st. á bílaplani. Mjög góöur garður með leiktækjum. Áhv. eru 4,4 m. ( húsbr. V. 7,1 m. 6496 Fróðengi - í smíðum. Giæsii. 61,4 fm 2ja herb. íb. sem er til afh. nú þegar fullb. með vönduðum innr. en án gólfefna. Öll sameign fullfrág. að utan sem innan. Hægt er að kaupa bílskúr með. V. 6,3 m. 4359 Básendí. 2ja herb. mjög falleg og bjðrt 60 fm (b. ( þríbýlishúsi. Nýl. parket. Fráb. staðsetning. 2,750 m. áhv. I hagst. langtímalánum. Ákv. sala. V. 5,8 m. 6315 Kleifarsel - ný íbúð. Faiieg <>o fm (þ. til afh. strax tilb. til innr. V. 4,6 m. eða fullb. með glæsil. innr. v. 5,4 m. Góð kjör í boði. V. 4,6 m.6196 sölu undanfarið höfum vlð kaupendut að ýmsum gerðum íbúóa, einbýlishúsa og atvinnuhúsnæðis. Viðskiptavinir athugið! Um 400 eignir eru kynntar í sýningarglugga okkar ykkur að kostnaðarlausu. Hverfisgata - verslunarpláss. Rúmgott og bjart um 110 fm verslunarpláss á gðtuhæð ásamt 20 fm i k). Hentar vel undir ýmis konar þjónustupláss. Uppl. veitir Stefán Hrafn. 5323 Garðatorg - Gbæ. Nýtt og bjart um 252 fm verslunarhúsnæði á götuhæð við hiö nýja verslunartorg í Garðabæ. Góð kjör. Plássið erlaust. 5321 Suðuriandsbraut - skrifstofur. Til sölu 142 fm vandað skrifstofu- og þjónustu- í rými á 3. hæð I nýlegu lyftuh. Plássið skiptist I m.a. I móttöku, tvær skrifstofur, fundarsal, kaffi- \ aðstöðu, skjalageymlsu, snyrtingar o.fl. V. 9,7 ! m. 5320 BrautarhOlt. Gott atvinnuhúsnæði á 2. hæð um 300 fm. Er í dag einn stór salur með súlum. Ýmiskonar möguleikar. Mjög góö kjör. 5314 Eiðistorg - til sölu eða leigu. Um 258 fm skrifstofuhæö á 3. hæð í lyftuh. Hæðin skiptist m.a. (10-11 góð herb. auk tveg- gja eldhúsa. Inng. er inn á hæðina á tveimur stöðum og er þvl möguleiki á að skipta henni. Eignin er til afh. nú þegar. Hagst. greiðsluskil- málar. V. 9,6 m. 5250

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.