Morgunblaðið - 01.07.1997, Blaðsíða 3

Morgunblaðið - 01.07.1997, Blaðsíða 3
MORGUNBLAÐIÐ ÞRIÐJUDAGUR 1. JÚLÍ 1997 C 3 Ármúla 1, sími 588 2030 - fax 588 2033 Ægir Breiðfjörð, lögg. fasteignasali. Ellert Róbertsson, sölum., hs. 554 5669. ÍKarl Gunnarsson, sölum., hs. 567 0499 JBt Steinar S. Jónsson, sölum., hs. 554 1195 Sigríður Gunnlaugsdóttir gjalkeri og bókhald. Netfang: borgir@skyrr.is Opið virka daga kl. 9-18. Lokað um helgar Nýbyggingar HLJOÐALIND - ENDARAÐ- HUS. Glæsilegt ca 140 fm endaraðhús tilbúið að utan, fokhelt að innan. Verð 8,5 millj. skiptl ath. VÆTTABORGIR - PARHÚS - ÚTSÝNI. Sérlega vel staðsett 166 fm parhús á 2 hæðum. Húsin tengjast saman á bílskúrum og þar ofaná er stór verönd. Einstakt útsýni. Húsið verður afhent fullbú- ið að utan en fokhelt að innan. Verð 8,5 millj. FJALLALIND. Gott, vel skipulagt parhús á einni hæð ásamt innbyggðum bílskúr. Þrjú til fjögur svefnherbergi. Verð 8,4 millj. Mögul. að taka íbúð uppí. JÖKLALIND. Á einum besta stað við Jöklalind erum við með nýtt einbýlishús í byggingu. Húsið verður um 210 fm og allt á einni hæð. Skoðið teikningar og fáið upplýsingar. Verð 12 millj. miðað við fullbúið að utan og fokhelt að innan. JÖRFALIND. Góð 190 fm raðhús á tveimur hæðum. Góður bílskúr. Fjögur sv- herbergi. Frábært útsýni. Verð frá 8,8 millj. Til afh. strax. STARENGI - GRAFARVOGI. Gott einnar hæðar einbýlishús ásamt 40 fm bílskúr. Gott fyrirkomulag. 4 svherbergi. Húsið er tilbúið til afhendingar fullbúið að utan og fokhelt að innan. HRISRIMI. PARHÚS. 181 fm par- hús á 2 hæðum. Gott skipulag. Húsið er tilbúiö til afhendingar fullbúið að utan og með hitalögn að innan. Verð 9,2 millj. Einbýli - raðhús MOSFELLSBÆR-EKKERT GREIÐSLUMAT Gott ca 140 fm par- hús ásamt ca 30 fm bílskúr. Verð 10,8 millj áhv ca 6 millj í byggsj skipti ath GOÐALAND - FOSSVOGUR. Til sölu gott raðhús við Goðaland. Húsið er samtals um 231 fm. Á hæðinni eru m.a. góðar stofur, gott eldhús, 4 herbergi og bað. í kjallara eru tvö stór herbergi, bað- herbergi, þvottahús og geymslur. Bílskúr. Góð og velviðhaldin eign m.a. endurnýjað eldhús, bað og gólfefni. Verð 14,6. Ahv. 4,5 millj. SUÐURHLÍÐAR - REYKJAVÍK. Glæsilegt ca 330 fm raðhús með séríbúð ( kjallara. Verð 19,6 millj. Skipti sth GARÐASTRÆTI. 270 fm hús á þremur hæðum. Húsið skiptist í tvær ibúð- ir. Efri hæð á tveimur hæðum með góðum stofum og fjórum góðum svefnherbergjum. í kjallara er sér 2ja herb. ibúð. Gott hús á frábærum stað. Verð 17,9 millj. TÚNHVAMMUR - HAFNAR- FIRÐI. Gott ca 260 fm raðhús á einum besta stað í Firðinum. Verð 14,9 millj. áhv. ca 3 millj. skipti ath. ÞÚFUBARÐ - HAFNARFIRÐI. Gott ca 270 fm einbýlishús á góðum stað. Skipti ath. Fáið nánari upplýsingar hjá sölumönnum. BERGSTAÐASTRÆTI. Tii sölu áhugaverð húseign á þessum vinsæla stað í Þingholtum. Um er að ræða sér stigahús sem m.a. skiptist í (búðarhæð á 2 hæðum og sér 3ja herbergja íbúð ( risi. Góðar svalir. Gott útsýni yfir miðbæinn o.fl. Eign sem býður uppá ýmsa möguleika, m.a. að breyta (3 íbúðir. Verð 14,1 mlllj. KVISTALAND- GOTT EINBÝLI. Gott ca 200 fm einbýlishús á einni hæð. Verð16,9millj. Skipti ath. MOSFELLSBÆR - GOTT EIN- BYLI. Gott 140 fm einbýlishús á einni hæð með góðu útsýni. Góður ca 45 fm bíl- skúr. Verð 11,9 millj. Áhv. ca 6 millj. Skipti ath. HRAUNTUNGA - MOGUL. A 2 ÍBÚÐUM. Gott ca 215 fm raðhús á tveimur hæðum. Stórar ca 50 fm suður- svalir. Verð 12,5 millj. Mögul að taka ibúð uppí. SELVOGSGATA - HAFNAR- FIRÐI. Gottmikiðendumýjaðca130fm hús á tveimur hæðum. Þrjú til fjögur svefnh. Verð 9,8 millj. Mögul. að taka íbúð uppí. "^^t'V . ¦'¦•ePB HRISATEIGUR. Gott einbýli m. 2 íbúðum við Hrísateig. Á hæðinni eru góðar stofur, 2 svherbergi, eldhús og bað, stórar svalir (verönd). Á neðri hæð er sér 2ja her- bergja íbúð. 25 fm bílskúr. Verð 12,4 millj. Áhv. 5 millj. HÆÐARGARÐUR. 168 fm hús tii sölu í hinum vinsæla íbúðarkjarna við Hæðargarð. M.a. stór stofa m. arni, suð- vestursvalir 3 svefnherbergi og stórt hobbíherbergi í kjallara. Eign sem samein- ar kosti sérbýiis og fjölbýlis. Skipti möguleg á ódýrari eign. Verð 12,6 miilj. ÁSGARÐUR 161. 130 fm raðhús á tveimur hæðum ásamt kjallara. Hús í góðu ástandi, m.a. ný eldhúsinnrétting o.fl. Verð 8,4 millj. BREKKUBYGGÐ. Gott ca 76 fm endaraðhús á þessum frábæra stað. Hús- ið er ( góðu ástandi að innan sem utan. Forstofa, hol, stofa og borðstofa. Eldhús með vönduðum innréttingum. Rúmgótt herbergi. Mögul. á að hafa herbergin 2. Verð 7,3 millj. NÝTT GLÆSIHÚS í STIGA- HLIÐ. Sérlega glæsilegt nýtt einbýlis- hús, um 300 fm. Húsið er allt hið vandað- asta og allar innréttingar sérsmíðaðar. Frá efri hæð er stór sólskáli og þaðan er gott útsýni yfir borgina. VESTURTÚN - FRÁBÆRT VERÐ. 140 fm einbýlishús á einni hæð með innbyggðum bílskúr við Vesturtún á Álftanesi. VERÐ Á FULLBUNU HÚSI ÁN GÓLFEFNA AÐEINS 10,3 MILLJ. LINDARSEL. Gott einbýli á tveimur hæðum. Sér 50 fm íb. á jarðhæð. 60 fm bilskúr. Verð 16,2 millj. HVERAFOLD. Glæsilegt einbýli á einum besta stað ( Grafarvogi. Verð 17,7 míllj. Hæðir MAVAHLIÐ - 2 IBUÐIR. Ágætca 120 fm hæð ásamt ca 40 fm íbúð í kjallara. Stórar suðursvalir ásamt garðskála. Verð 10,8 millj. Mögul. skipti. GRÆNAMÝRI - SELTJARN- ARNES. 112 fm ný og fullbúin íbúð á 1. hæð í fjórbýli. Hægt að fá íbúðina 3ja eða 4ra herbergja. Við hönnun á þessum hús- um var lögð áhersla á að hafa sameign sem minnsta og þörf á viðhaldi í lágmarki. Verð 10,3 millj. miðað við fullbúna íbúð án gólfefna. KIRKJUTEIGUR. Góðnsfmibúð á 2. hæð í fjórbýli. M.a. góðar stofur, 2 svefnherb. suðursvalir. 36 fm bílskúr. GÓÐ EIGN Á VINSŒLUM STAÐ. VERÐ 10,5 MILLJ. HJARÐARHAGI. Góð 131 fm efri hæð. M.a. stórar stofur, góðar suðursvalir og 3 svefnherb. Verö 10,9 millj. Áhv. 5,7 mlllj. RAUÐAGERÐI. Falleg 150 fm neðri sérhæð ( nýlegu tvíbýlishúsi. Vandaðar innréttingar og gólfefni. Allt sér. Verð 10,5 millj. Áhv. 4,6 millj. KÓPAVOGSBRAUT. 120 fm sór hæð ásamt bílskúr. Góðar stofur, suður- svalir, 3-4 svefnherb. Fallegt útsýni. Verð 9,5 millj. Áhv. 3,2 millj. HRINGBRAUT. Góð efri sérhæð I þessu húsi við Hringbraut. 3 svherbergi. Suðursvalir. Verð 6,9 millj. KOPAVOGSBRAUT. Góð ca 130 fm efri hæð (tvibýli ásamt bílskúr. Verð 10,3 millj. Mögul. skipti á minni íbúð með bílskúr. AUSTURBRÚN - GOTT VERÐ. 125 fm sérhæð á 1. hæð. Góðar stofur, 3 svefnherb. Aukaherb. í kjallara. 40 fm bíl- sk. GERÐHAMRAR 14, GRAFAR- VOGI. Mjög góð ca 150 fm neðri sér- hæð í tvíbýli. Sérinngangur. Áhv. veðdeild 3,7 millj. Verð 10,2 millj. 4ra til 7 herb. JORFABAKKI Endaibúð á 1. hæð, vel staðsett í fjölbýli sem er mjög barn- vænt. Vel skipulögð íbúð. Þvottahús við hliðina á eldhúsi. V. 6.9 millj. Áhv. 4.0 millj. húsbréf. BÓLSTAÐAHLÍÐ M. BÍLSKÚR. 4ra herbergja 84 fm íbúð á 3. hæð. Góð stofa 2-3 sv.herbergi, vestursvalir, bílskúr. Laus strax. Verð 6,9 mlllj. EFSTALAND íbúð á efstu hæð ca 80 fm. Tvö til þrjú svefnherb. Suður svalir - mikið útsýni. Möguleg skipti á 2ja til 3ja herb. íbúð í Vesturbæ - Miðbæ. ÍRABAKKI - SKIPTI Á 2JA HERB. 4ra herbergja 80 fm endaíbúð á 2. hæð. Góð stofa, 2-3 herbergi, mjög góð- ar svalir. Gott ástand á sameign og húsi. Lftill viðhaldskostnaður. Skipti möguleg á 2ja herbergja íbúð. Verð 6,9 millj. EIÐSTORG. Vorum að fá glæsilega 140 fm íbúð á 3. hæð. Ásamt bílskýli. l'búð öll hin vandaðasta, þrennar svalir, glæsi- legt útsýni. Verö 10,9 millj. HRAUNBÆR. Góð ca 120 fm (búð á 1. hæð. þrjú góð svefnh. Verð 7,3 millj. Mögul. sklpti á minni íbúð. HÁALEITISBRAUT. Góð ca 95 fm íbúð á 3. hæð með suðursvölum. Mögul. skipti á stærri eign á sömu slóðum. Verð 7,5 millj. HÁALEITISBRAUT. Góð ca 105 fm íbúð á 2. hæð. Parket á flestum gólfum. Blokk á góðu ástandi. Verð 7,8 millj. Mögul. skipti á stærri eign. DALSEL - GOTT VERÐ - LAUS STRAX. Góð ca. 100 fm íbúð á 2. hæð m/b(lskýli. Verð 6,9 millj. INNI VIÐ SUND. Góð 4ra herb. ibúð á 1 .hæð í litlu fjölbýli innarlega við Klepps- veg (Gegnt Miklagarði). Nýbúið að gera við blokkina að utan. Björt íbúð á góðum stað. V. 7,7 millj. SAFAMÝRI. Góð ca 100 fm íbúð á efstu hæð. íbúð öll hin vandaðasta. Verð 7,4 milij. Mögul. skipti á stærri eign. LUNDARBREKKA. GóðcaHOfm íbúð með sérinngangi af svölum á 2. hæð. Suðursvalir. Verð 7,4 millj. Mögul. skipti á minni eign. DALSEL. Góð 4ra herbergja (búð á tveimur hæðum. Á neðri hæð er stofa, hjónaherbergi, eldhús og bað en uppi er sjónvarpshol og tvö góð barnaherbergi. Bilskýli. Verð 7,6 millj. Áhv. 3,3 millj. LEIRUBAKKI. Góð ca 95 fm íbúð á 3. hæð sem er efsta hæðin. Þvottahús ( (búð. Mjög góð aðstaða fyrir börn. Verð 6,9 millj. Góð lán áhv. REKAGRANDI. Falleg 3-4 herb. íbúö á efstu hæð ásamt stæði í bílskýli. íbúðin er á tveim hæðum. Eldhús og stofur niðri og 1 svefnherbergi og sjónvarpshol uppi. Baðherbergi á báðum hæðum. Verö 8,2 millj. HJARÐARHAGI - 5 HERB. + BÍLSK. Góð 125 fm endaíbúðá 1. hæð. Stór stofa og mjög góðar suður- svalir frá stofu, 3-4 sv.herbergi. Bílskúr. Verö 9,9 millj. ? te; Espigerði 2, Reykjavík Góð 4ra herbergja 110 fm íbúð í þessu vinsæla fjölbýli. Hol, góð stofa, vestursvalir, sjónvarpshol og 3 her- bergi. Bílskýli. Húsvörður Verð 10.5 millj. ESPIGERÐI. Mjög góð ca 110 fm íbúð á 7. hæð. Ibúð er öll hin vandaðasta, bæði suður og vestursvalir, glæsilegt út- sýni. Bílskýli fylgir íbúð. Verð 10,5 millj. FAGRABREKKA - KÓPAVOGI. Góð 4ra herbergja ca 120 fm (búð í litlu fjölbýli við Fögrubrekku. Skipti á dýrari eign (Austurbæ Reykjavíkur með bílskúr. ENGJASEL. Góð ca 100 fm íbúð á 2. hæð ásamt bílskýli. Suðursvalir. Verð 7,4 millj. Áhv. ca 4,8 millj. KÓNGSBAKKI SKIPTI Á DÝR- ARI. Góð ca 90 fm 4ra herbergja íbúð á 2. hæð. Góð stofa, s.v.svalir, 3 svherbergi. VERÐ 6,7 MILLJ. SKIPTI MÖGULEG Á 5 HERBERGJA ÍBÚÐ SEM MÁ KOSTA ALLT AÐ 9,5 MILLJ. BERJARIMI MIKIÐÁHV. Nýgóð ca 100 fm 4ra herb. íbúð á 2. hæð. Bíl- skýli. Laus strax. Lyklar á skrifst. Verð 8,6 millj. Áhv. ca 7 millj. DVERGABAKKI. Vorum að fá mjög góða ca 105 fm endaíbúð á 2. hæð (góðri blokk. l'búð er öll endurnýjuð, bæði innrétt- ingar og gólfefni. Þvottahús í íbúð. l'búðin er laus fljótlega. Áhv. ca 2,7 millj. BERJARIMI 10, GRAFAR- VOGI. Mjög góð nýleg 111 fm 5 herb. íbúð á 1. hæð. Góð stofa, vesturverönd frá stofu. Eldhús með góðum innréttingum og borðkrók. Á sérgangi eru 4 herbergi, bað og þvottahús. Innangengt úr stigahúsi í bíl- skýli. Verð 8,5 millj. Áhv. 6,2 millj. FLÚÐASEL 65, 4 SVEFNHER- BERGI. Mjög góð ca 104 fm endaíbúð á þriðju hæð þar sem 1. hæð er jarðhæð. Búið að gera opnanlegan sólskála úr svöl- um. Bílskýli fylgir. Mikið útsýni. Áhvíl. 2,3 millj. v.d. ESPIGERÐI - LAUS STRAX. ca 137 fm íbúð ( lyftuhúsi. íbúðin er á tveim hæðum, eldhús og stofur niðri en svefn- herb. uppi. Tvennar svalir - útsýni. Hús- vörður. Góð sameign. Bílskýli fylgir. Verð 9,3 millj. NÆFURÁS. Mjög góð ca 109 fm 3ja til 4ra herb. íbúð á 1. hæð (Jarðh.). Parket og flísar. Sérgarður. Mikið útsýni. V. 7,9 millj. Mögul. langtímalán að ca 5,0 millj. REYKAS. Glæsileg 140 fm íbúð á tveimur hæðum, ásamt bílskúr. íbúðin er öll mjög vönduð. Þvottahús ( íbúð. Tvennar svalir. Verð 10,8 millj. Áhv. 2,5 millj. HRAUNBÆR. Góð ca 100 fm (búð á 2. hæð. l'búðin er laus strax. Verð 6,9 millj. VESTURGATA - PENTHOU- SE". Vestast á Vesturgötu góð ca 170 ferm íbúð á tveimur hæðum ( nýlegu húsi. Verð 10,8 millj. Áhv. 5,1 millj. í hagst. lán- um. BREIÐVANGUR - HAFNAR- FIRÐI. Góð ca 115 fm íbúð á 1. hæð. Suðursyalir, þvottahús ( (búð. Verð 7,5 millj. Áhv. 4,4 mlllj. Mögul. skipti á minni eign. HRAFNHÓLAR. Góð 4ra herb. ibúö á 5. hæð í lyftublokk. Góð aðstaða fyrir fatlaða. V. 6,4 millj. eða skipti á (búð eða litlu raðhúsi á 1. hæð eða jarðhæð. SEILUGRANDI. 125 fm 4-5 herb. íbúð á tveimur hæðum ásamt bdskýli. l'búð er laus strax. KRUMMAHÓLAR - LÍTIL ÚT- BORGUN Ca. 105 fm (búð á 7. hæð ( lyftublokk ásamt góðum bílskúr Verð 6.9 millj. Möguleiki á að yfirtaka húsbréf ofl. upp að 6,7 millj. ef greiðslugeta er fyrir hendi. RÁNARGATA - HÆÐ OG RIS. Góð ca. 80 fm hæð + ris í góðu húsi. Verð 5,9 millj. áhv. ca 900 þ. 3ja herb. NÖKKVAVOGUR-GÓÐ ÍBÚÐ Góð ca 85 fm kjallara íbúð í góðu húsi. Verð 6,6 millj skipti möguleg á stærrl elgn. ÁLFTAMÝRI Góð 3ja herb. íbúð á 4. hæð ca 70 fm. Laus 01. júlí. Verð 6.0 millj MOSFELLSBÆR- LEIRUTANGI. Björt ca 92 fm neðri sérhaeð í góðu húsi. Verð 6,3 millj skipti á stærra í Mosó URÐARHOLT-MOSFELLS- BÆR. Mjög góð ca 90 fm (búð á Jarð- hæð. Verð 7,5 millj skipti á stærri eign NESVEGUR - SETJARNAR- NESI. Vorum að fá ( sölu 3ja her- bergja 78 fm ibúð á miðhæð í þribýli, Stóri-Ás við Nesveg. Verð 5,5 mlllj. Áhv. byggingarsj. 2,6 miilj. HAALEITI-FELLSMULI. Björt og góð ca 82 fm kjallaraíbúð. Verð 6,6. Skipti á stærri eign HRÍSATEIGUR - SÉRINN- GANGUR. Vorum að fá í sölu efri hæðin i þessu hús við Hrísateig. l'búðin er um 80 fm. Stofa, borðstofa, 2 til 3 herbergi, suðursvalir. Sérinngangur. Laus strax. Verð 6,8 millj. Áhv. 3,9 miilj. BÓLSTAÐARHLÍÐ-GÓÐ ÍBÚÐ. Glæsileg ca 85 fm (búð á 1. hæð. Verð 7,2 millj áhv ca 3,5 millj KAMBASEL - GÓÐ 3JA HERB. Vorum að fá í sölu mjög góða 3ja herbergja ca 85 fm íbúð á 2. hæð, efsta hæðin í litlu fjölbýlí. Sérþvottahús ( íbúð. Mjög gott ástand á sameign og hús. Hússjóður aðeins um 2.600,- á mán. Verð 7,2 millj. Áhv. 3,3 millj. við byggingarsjóð. ENGIHJALLI. Góð ca 90 fm íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi. Verð 6,3 millj. Mögul. skipti á stærri eign. SAFAMÝRI. 75 fm ibúð á jarðhæð i þríbýli. Sérinngangur, nýtt gler. Allt sér. Verð 6,5 millj. KRUMMAHÓLAR. Góð ca 90 fm íbúð á jarðhæð. Góður sér garður. Bilskýli fylgir íbúð. Gott verð aðeins 5,9 millj. LAUGARNESVEGUR - GOTT UTSYNI. Skemmtileg 3ja herbergja ris- íbúð í góðu ástandi. Góðar svalir. Gott út- sýni út á Flóann og Sundin. Verð 6,3 millj. Ahv. 3,3 millj. Ekkert greiðslumat. UGLUHÓLAR. Góð 3ja herbergja íbúð á 1. hæð í litlu fjölbýli. Góð suðurver- önd. íbúð og hús í góðu ástandi. Verð 5,9 millj. Áhv. 3,2 millj. hagst. langtímalán. LUNDARBREKKA. Mjög góð ca 95 fm íbúð á 2. hæð. íbúð öll mikið endur- nýjuð. Suðursvalir. Verð 6,5 millj. Mögul. skipti á stærri eign. HRÍSRIMI - GÓÐ ÍBÚÐ. Góð ca 90 fm íbúð á 1. hæð. Verð 7,2 millj. áhv. ca 4,5 millj. FORNHAGI. Vorum að fá góða ca 85 fm 3ja til 4ra herb. íbúð á 3. hæð sem er efsta hæðin. Vel skipulögð íbúð með suð- ursvölum. Verð 7,2 millj. ÁSGARÐUR - LAUS - SÉR- INNG. Mjög falleg ca 90 fm (búð á 1. hæð í nýlegu húsi. Parket á gólfum, allar innréttingar mjög góðar. ÁLFTAMÝRI - GÓÐ ÍBÚÐ. Vei skipulögð 76 fm íbúð með suðursvölum. Verð 6,5 millj. skipti ath á 4. herb. VEGHÚS. Góð vel skipulögð íbúð á 2. hæð. Stórar suðursvalir. Snyrtileg sam- eign. Verð 7,6 mlllj. Áhv. byggsj. ca 5,3 millj. ÁLFTAMÝRI - GÓÐ ÍBÚÐ. Mjög góð 76 fm íbúð. nýtt eldhús, suðursvalir. Verð 6,5 millj. Áhv. 4,1 millj. BARÓNSSTÍGUR. Lítil ca 65 fm íbúð á jarðhæð með sórinngangi. Verð 5,2 millj. Ahv ca 2,4 millj. Mögul. skipti á stærri eign. VALLARÁS. Góð ca 85 fm íbúð á 1. hæð. Sér suðurlóð. Verð 6,5 mlllj. Áhv. ca 3,5 millj. HRAUNBÆR-FRÁBÆRT VERÐ. Góð 3ja herbergja 87 fm. íbúð m/auka herbergi ( kjallara. Verð 5,9 millj. áhv. ca 4 mlllj. REYNIMELUR MEÐ ÚTSÝNI. 3ja herbergja (búð á 3ju hæð með suð- ursvölum. Verð 6,4 millj. Áhv. húsb. 3,9 millj. HULDUBORGIR. Góðar nýjar 3ja og 4ra herbergja (búðir f litlu fjölbýli. Sér- inngangur og bílskúr. Góð staðsetning. Verð frá 7,5 millj. VALLARBRAUT - SELTJARN- ARNESI. Vorum að fá mjög góða ca 85 fm íbúð 1. hæð ásamt bílskúr. Verð 8,9 millj. Mögul. skipti á stærri eign helst á Seltjarnarnesi. HÁTÚN - NÝLEGT M. LYFTU. Mjög góð tæpiega 100 fm (búð á 2. hæð í nýlegu sambýlishúsi. Bilskýli fylgir. Lyfta er í húsinu. Verð 8,7 millj. Mögul. skipti á góðri 2ja til 3ja herb. íbúð miðsvæðis. ÁLFTANES - NÝTT Á SKRÁ. Góð 109 fm íbúð á 1. hæð í þessu húsi við Skólatún. Góð stofa, suðurgarður, tvö stór sv.herbergi. Sérþvottahús. Vönduö og fal- leg íbúð. Verð 8,7 mlllj. LAUFRIMI 26, REYKJAVÍK. Stór ca 100 fm 3ja hert>ergja fbúð á 2. hæð (1. hæðin er jarðhæð). Ibúðin er tilbú- in til innréttingar og til afhendingar strax. Þægilegt lítið fjölbýli þar sem lögð er áhersla á sem minnsta sameign. Verð 6,8 millj.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.