Morgunblaðið - 01.07.1997, Blaðsíða 13

Morgunblaðið - 01.07.1997, Blaðsíða 13
MORGUNBLAÐIÐ ÞRIÐJUDAGUR 1. JÚLÍ 1997 C 13 Sumarhús og lóðir. Sumarhús á Þingvöllum. Vorum að fá nýlegan 38,3 fm sumarbústað I landi Miðfells á Þingvöllum. Bústaðurinn stendurá 1,16 ha eignarlandi (mólendi) innst í botnlanga við vatnið, Rafmagh og sólverönd. Til afh. nú þegar. V. 4,0 m. 1286 Einbýli. MÍðhÚS. Gott einbýli á tveimur hæðum. Parket og flísar á gólfum. Góðar innr. og mikil loft- hæð I stofu. Sólstofa, sauna og gróinn garður. Hagst. áhv. lán. V. 15,9. m 1325 Vættaborgir. Lóö undir einbýlishús á fallegum útsýnisstað. Samþ. teikningar að 220 fm húsi með bílsk. fylgja. V. 2,9 m. 1275 Þverársel. Gullfallegt u.þ.b. 200 fm tvilyft hús, auk u.þ.b. 37 fm bilsk. Glæsil. stofur. 4-5 herb. Fallegt útsýni og góður garður. V. 16,9 m. 1001 Byggðareildi. Fallegt 256 fm tvilyft einbýli á þessum eftirsótta stað. 30 fm bilskúr. Góðar og bjartar stofur. Fimm svefnherb. V. 17,9 m. 1037 Víðiteígur - MOS. 131 fm timbureinb. á einni hæð m. 38 fm bílsk. Húsið er ekki fullbúið en er vel ib. hæft. Vel staðsett innst i botnlanga. Býður upp á mikla mögul. V. 10,2 m. 1139 Bugðutangi-aukaíb. 262 fm einb. m. tvöf. bílsk. Aukalb. á hæð og i kjallara, auk þess er íbúðarrými undir bilsk. Miklar innr. Gott útsýni. Eign fyrirstóraf)ölsk. V. 16,5 m. 1025 ByggðarilOlt MOS. Gott135fmeinb. á einni hæð ásamt 32 fm bílsk. Mikið endurn. að inn- an. Parket og flisar. Gróinn garður. Áhv. 870 þ. V. 12,7 m. 1015 Langagerði. 215 fm einbýli á þessum góða stað m. 40 fm bílsk. Falleg lóö. Húsið er kj. hæð og ris. 4-6 svefnh. Góðar innréttingar V. 14,9 m. 1024 Fomaströnd Seltj. - Gott verð. 220 fm glæsilegt tvilyft einb. á fráb. útsýnisstað. Stór bíisk. Góðar innr. og mikið rými. 4-5 svefnherb. Nýtt þak. l-múr klæðning. Ahv.6,7m. V. 16,9 m. 1059 Parhús. Grettisgata. Vel staðs. 106 fm timburpar- hús. Húsið er byggt 1905 og skiptist í hæð og ris svo og kjallara með séríb. Upprunaleg gólfborð. Nýtt járn á þaki. Miklir mögul. f. laghenta. V. 7,6 m. 1302 Lerkihlíð - 2 íbúðir. 312 fm glæsilegt parhús með tveimur íb. Frábært útsýni. 220 fm hæð annars vegar og hins vegar 91 fm 4ra herb. ib. i kj. Hæðin skiptist I stofur, eldhús, þvottahús, og fl. Á 2. h»ð eru 4 herb., sjónv.herb. og baðherb. Miklir mögul. fyrir hendi. V. 18,5 m. 1251 Jötnaborgir - í smíðum. Höfum fengið glæsileg 180 fm parhús á frábærum útsýnis- stað. 4 góð svefnherb. Húsin em til afhendingar nú þegar, fokheld og fulleinangruð og með tyrfðri lóð. Elco múrkerfi og málning. Traustur þyggjandi. V. 9,4-9,6 m. 1230 Ftaðhús. Geithamrar. Mjög fallegt u.þ.b. 140 fm endaraðh. á einni hæð auk 30 fm bilsk. á þessum frábæra stað. Þr)ú svefnherb. og gott baðstofuloft. Parket og vandaðar innréttingar. Góð sólverönd. Ahv. 4,2 m. hagst. lán. V. 13,5 m. 1206 Fannafold. 156 fm raðh. á tveimur h. m. innb. bilsk. Mjög góð staðsetning. Vandaðar Innr. og góð gólfefni. Baðherb. flísalagt. Áhv. 3,4 m. V. 12,5 m. 1084 MIÐBORGeht fasteignasala 533 4800 Björn Þorri Viktorsson lögfræðingur I löggiltur fasteignasali Karl Georg Sigurbjörnsson lögfræðingur Pétur Orn Sverrisson lögfræðingur Suðurlandsbraut 4a • 108 Reykjavík • Sfmi 533 4800 • Bréfsími 533 4811 • Netfang midborg@islandia.is Opið virka daga frá kl. 9-18 nema föstudaga frá kl. 9-17 FrOStaskjÓI. 265 fm vandað nýl. raðhús m. innb. bílsk. Góð staðsetning. Nýinnréttuð baðher- bergi. Fjögur svefnherb. Parket á stofu og her- bergjum. Ahv. 6,3 m. V. 16,5 m. 1087 Hæðir. Langholtsvegur 123 fm hæð og rf? ásamt mjög góðum 31 fm bílskúr. Sérinng. Bjartar stofur og 4 svefnherb. Ahv. byggsj. 2,4 m. V. 10,5 m.1327 Nýbýlavegur. Falleg 134 fm efri sérhæð ásamt 25,5 fm bilskúr. 4 svefnherb. og vinkilstofur m/ami. Húsið klætt að utan. Nýtt gler í suðurhlið. Ahv. 3,2 m. hagst. lán. V. 10,5 m. 1328 Suðurgata - vantar stærra. Björt og falleg 92 fm fb. á 2. hæð í góðu steinhúsi. Parket á flestum gólfum. Góðar saml. skiptanl. stofur og 2 góð herbergi. Nýtt rafmagn. Ahv. u.þ.þ. 3,5 m. byggsj. Ath. skipti á stæm' eign. V. 7,7 m. 1186 ífUSel - falleg. Mjög falleg 95 fm ib. á 3. h. í góðu fjölb. Nýtt parket. Nýtt baðherbergi. Sér- þvottahús í íbúð. Laus strax. Ahv. u.þ.b. 4,9 m. byggsj. og húsbr. V. 6,9 m. 1178 Hlíðarhjalli - Kðp. 132fmneðri hæð m. stæði í bílsk. Vönduð og fullb. Fallegt eldh. m. viðarinnr. Parket og flísar. Ib. er laus strax. Áhv. 3,7 m. byggsj. V. 10,9 m. 1061 Austurströnd - Seltj. vönduðnsfm penthouse (b. m. stæði í bílg. Mikið útsýni. Góðar innr. og góHefni. Ahv. 1,8 m. V. 9,8 m. 1072 Dunhagi. 85 fm góð íb. á 3. h. í nýstandsettu húsi. Þrjú svefnherb. Þvottavél, isskápur og frysti- kista fylgja með við sölu. Gott verð! V. 6,5 m. 1071 Bólstaðarhlíð - glæsileg. Guiifaiieg 5 herb. 112,6 fm neðri sérh. á þessum frábæra stað. Þrjú góð svefnherb. og góðar stofur með suðursvölum. Nýtt gegnheilt kirsuberjaparket á flestum gólfum. Nýtt eldhús og nýtt baðherbergi. Áhv. hagst. lán u.þ.b. 6 millj. V. 11,1 m. 1172 Bergstaðastræti 105 fm fb. ásamt aukaherb. á þessum góða stað. Ib. er öll mikið endurn. s.s. gólfefni, innr., gluggar og lagnir. Ib. er nýmáluð. Ahv. 3,9 m. V. 7,9 m. 1290 SÖrlaskjÓI. Glæsileg u.þ.b. 100 fm hæð á eftirsóttum stað. Mikið endum. Parket á stofum og herb. Flfsal. bað og eldh. Rúmgóðar stofur með stórfenglegu útsýni yfir sjóinn. Bllsk. Ahv. 5,9 m. V. 10,9 m. 1147 Drápuhlíð. Glæsil. 163 fm e. hæð og ris. 36 fm bflsk. m. 36 fm kj. undir. Ib. var ðll endurn. 1987. Vandaðar innr. Parket og flisar. Leigum. á kj. undir bílsk. Ahv. 6,4 m. hagst. lán. V. 13,0 m. 1033 4-6 herbergja. HátÚn - gott Verð. Snyrtileg 84 fm 4ra herb. fbúð á 8. h. f nýviðgerðu lyftuhúsi. Stórkostlegt útsýni. Mjög gott verð. V. 5,7 m. 1016 Hraunbær. Falleg 95 fm íbúð á2. h. Teppal. stofa m. s-svölum. Fallegt eldh. Flísalagt bað m. sturtu. Sérþvottahús. Snyrtileg sameign. Fallegt út- sýni til suðurs. V. 7,1 m. 1019 Grettisgata - góð kaup. Rumg. og vel skipul. 4ra herb. 72 fm risib. í traustu 3- býlis steinh. 2-3 svefnherb. og saml. stofur. Góð sameign. Ib. er laus strax. V. 5,5 m. 1053 3ja herbergja. Aflagrandi - glæsiieg. Guiifaiieg 103 fm íbúð m/sérinng. á jarðhæð I nýlegu húsi. MERBAU parket á flestum gólfum. Glæsil. innr. Ahv. 5,5 m. húsbr. V. 9,9 m. 1329 Rauðhamrar m. bflsk. og hyggsj. Glæsileg 108 fm ib. m. bflsk. Steinskífur og parket á flestum gólfum. Spænsk pússning á veggjum. 3 svefnherb., fallegar innr. f eldh. og á baði. Stórar suðursvalir. Þvottahús I íb. Ahv. 5,2 millj. byggsj. m/grb. 25 þúsVmán. V. 9,9 m. 1306 ÁsbraUt-KÓp. Mjög falleg og mikið endumýjuð 87,7 fm ib. á 3. h. I góðu fjölb. Nýtt Merbau parket á allri fb. nema baði. Ný sprautul. innr. f eldh. Glæsil. úts. Ath. sk. á góðri hæð eða sérb. f vesturb. Kóp. Hfj. eða Mos. Ahv. u.þ.b. 4,2 m. V. 7,2 m. 1300 VeSturbær. Gðð 107 fm 5 herbergja fbúð á 1. hæð i góðu húsi við Bræðraborgarstíg. 3-4 svefnherbergi. Stofur með suðursvðlum. Ib. getur losnað fljótlega. Áhv. byggsj. 3,6 m. V. 8,9 m. 1296 Dofraborgír með bílsk. Glæsilegar nýjar íbúðir f vönduðu fjölbýli. Til afhendingar nú þegar fullbúin parketlögð 3ja herb. og 4ra herb. fbúð án gólfefna, báðar með bílskúr. Mjög vandaður frágangur og fullbúin sameign. Verð frá aðeins 8,1 m. 1314 LaufáSVegur. Falleg og mikið endurnýjuð 110,2 fm fb. á 3. hæð í góðu fjölbýli. Góð lofthæð. Parket á stofum, holi og herbergjum. Endum. eld- hús og baðherb. Góð tæki. Laus strax. V. 8,2 m. 1197 LjÓSheímar. Góð 82 fm fb. á 5. hæð f góðu lyftuhúsi. Nýl. parket á stofu, holi og herbergjum. Sérinngangur af svölum. Laus strax. Verð aðeins 6,3 m. 1201 Sporðagilinn - laUS. Mjög falleg 95 fm ib. á 1. hæð i góðu 6-býli á þessum eftirsótta stað. Parket á holi, stofu og herb. Vestursvalir. Laus strax. Ahv. 4 millj. V. 7,9 m. 1288 LaugameS. Mjög falleg og mikið endumýj- uð 73 fm fb. á 4. hæð. Parket á holi, stofu og her- bergjum. Aðst. f. þvottav. I íþ. Ahv. 3,6 m. Laus strax. V. 6,4 m. 1289 Flyðrugrandi. Góð tæplega 70 fm fbúð I góðu fjölbýlishúsi. Rúmgóð stofa, svefnherbergi m. skápum. Gufubað o.fl. í sameign, þvottahús á hæðinni. Hagst. áhv. lán. V. 6,4 m. 1259 BergstaðaStrætL Mjög snyrtileg 65 fm 3ja-4ra herb. íb. I fallegu jámklæddu timburhúsi á þessum eftirsótta stað. Aðst. f. þvottavél i fb. V. 5,2 m. 1261 Holtsgata. Vorum að fá góða 3ja herb. fbúð á 2. hæð f gamla góða vesturbænum. Suðursvalir. V. 5,91262 Vesturberg. 81 fm falleg 3ja herb. Ib. á efstu hæð f mikið endum. húsi. Mikið útsýni. Nýlegt IROKO parket á öllum gólfum, flísalagt baðherb. Falleg eign. Áhv. u.þ.b. 4,3 m. V. 6,5 m. 1248 - Örugjrfasteijrnaviðskipti Baldursgata. Fallegt og mikiö uppgert tvílyft u.þ.b. 100 fm einbýli á þessum eftirsótta stað. Parket á stofu. Tvö svefnherb. Nýl. baðherb. Heitur pottur o.fl. Nýl. gler og ofnalagnir. Endum. rafmagn. V. 8,5 m. 1242 Holtsgata m. bílsk. Skemmtileg og vel nýtt 81,6 fm íbúð í kjallara í góðu fjölbýli ásamt 28 fm bílskúr. Sólverönd í suðurgarði. V. 5,4 m. 1223 Hraunbær - gott verð. 82 tm íbúð vestarlega i Hraunbæ. fbúðin er sérlega rúmgóð og björt. Ibúðin er f upprunalegu ástandi og er til afhendingar strax. V. 5,6 m. 1204 Guðrúnargata-lækkað verð. Mjög falleg og mikið endum. 75 fm kjallaraíb. í góðu 3-býli á þessum frábæra stað. Nýtt eldhús og baðherbergi. V. 5,95 m. 1217 Engjasel. 98 fm 3ja herb. íb. á 1. h. ásarnt stæði í bílg. Mjög gott hús. Ib. er björt og rúmgóð m/ útsýni í suður. Góð nýting. Ahv. hagstæð lán 4,3 m. V. 6,7 m. 1196 Hraunbær. 63 fm íb. á 3. hæð i góðu húsi. Sér inng. af svölum. Mikið endum. s.s. gólfefni, parket, flísar og nýlegt eldhús. Ahv. 3,8 m. V. 5,7 m. 1202 Fálkagata. 88 fm glæsileg 3ja herb. ib..á 2. h. f 3-býli. Parket á gólfum og góðar sólarsvalir. Tvær samliggjandi stofur. Endum. baðherb. Ahv. 4,3 m.húsbréf.V. 6,9 m. 1184 Reykás • frábær kjör. GuHeg 75 fm fb. á 2. h. í litlu nýl. fjölb. Parket og flisar á gólfum. Góð eldh. innr. og borðkrókur í eldhúsi. Sérþvottah. I íb. Glæsilegt útsýni. Laus strax. Ahv. 3,6 m. Seljandi er tilbúinn að lána útborgun vaxtalaust til allt að 18 mánaða. Verðaðeins 6,2 m. 1153 Dalsel. 90 fm góð íb. á 1. hæð i litlu fjölbýli. Rúmgóð og björt svefnherb. Stór stofa og eldh. innr. m. vönduðum tækjum. Ahv. 3,1 byggsj. V. 6,3 m.1113 Safamýri - góð kaup. 76fmbjört og falleg íbúð á jarðh. Sérinng. og sérhiti. Parket og flisar. Nýl. stands. bað. Ib. er nýmáiuð. Ahv. 4,5 m. V. 6,9 m. 1116 VeghÚS-byggSJ. Falleg fb. á jarðhæð í góðu fjölb.húsi. Parket og fllsar á gólfum. Góðar innr., sólstofa og sólpallur i sérgarði. Ahv. 5,2 m. í byggsj. Getur losnað fljótl. V. 6,95 m.1324 Kríuhólar. Góð u.þ.b. 70 fm lb. á efstu hæð í lyftubl. Góðar innréttingar og miklir skápar, flisalagt eldhús og bað. Svalir m. stórkostlegu útsýni. Ahv. u.þ.b. 2,5 m. Laus strax. V. 5,2 m. 1326 BlÖndubakkÍ. 58 fm íb. á 1. h. í góðu húsi. Nýleg gólfefni. Rúmgóð og björt ib. á barnvænum stað. Ahv. 2,6 millj. V. 5,1 m. 1307 Bræðraborgarstígur. Faiieg fbúð á 1. h. f uppgerðu steinhúsi. Parket á gólfum, nýuppg. bað og eldh. Góð sameign. Hagst. áhv.lán.V. 4,2 m. 1281 Rofabær. 53 fm falleg 2ja herb. íb. á 1. hæð í góðu húsi. Rúmgóð og björt íbúð f þessu skemmti- lega hverfi. Ahv. 2,7 m. byggsj. og húsbr. V. 4,7 m. 1254 UgluhÓlar. Góð íbúð i nýviðgerðu litlu fjölb. Parketlögð stofa og eldhús. Lítill sérgarður m/sól- palli. Hagst. áhv. lán. V. 5,2 m. 1285 Jöklasel. Vorum að fá bjartaog skemmtil. 71 fm íb. á 2. hæð (efstu) í mjög fallegu litlu fjölb. Sér- þvottahús í ib. Góðar svalir. Sameign er öll nýlega standsett. Ahv. 3,7 m. góð lán. V. 5,9 m. 1287 Bamtahlíð. 90 fm rúmgóð kjallarafb. m. sér- inng. [ 4-býli. Björt fb. m. rúmg. herb. Baðherb. endum. og flísal. Ahv. 800 þ. V. 6,5 m. 1088 VallaráS. Björt 83 fm ib. á 4. h. í lyftuh. Rúmg. stofa með fráb. útsýni. örstutt I skóla og leikskðla. Ahv.3,8m. V. 6,9 m. 1096 Lautarsmári-tréverk. 3ja herb. 81 fm (búð á 2. h. I nýju 3ja hæða húsi á goðum stað. Sérgeymsla i kjallara, suðursvalir. V. 6,6 m. 1082 NæfuráS. 108 fm falleg íbúð á jarðh. m. sér- garði. Ibúðin er öll parketlögð. Eldhús m. beykiinnr. Mjog gott útsýni úr stofu. Ahv. 2,4 m. V. 8,3 m. 1066 Vesturberg - góð kaup. 79 fm ibúð á 1. h. f góðu húsi. Sameign nýuppgerð. Ibúðin er ným. og ný gólfefni á stofu. Ahv. 2,0 m. Ath. skipti á góðri bifreið. V. 5,6 m. 1062 Sléttahraun-laUS. Snyrtileg 87 fm fbúð m. parketi. Björt stofa m. suðursvölum. Eldhús og bað flísalagt. Sameiginl. þv.hús á hæðinni. Laus strax.V. 6,7 m. 1077 2ja herbergja. LjÓSheÍmar. Vorumaðfáfallegau.þ.b. 50 fm fþ. á 8. h. í góðu lyftuhúsi. Góðar sv- svalir og frábært útsýni. Góð sameign. Ib. getur losnað fljótlega. Ahv. u.þ.b. 2,8 m. V. 5,1 m.1240 Seilugrandi. Mjög falleg u.þ.b. 50 fm íb. á jarðhæð i litlu fjölbýli. Parket á stofu, holi og herb. Ný sólverönd í litlum sérgarði. Ahv. u.þ.b. 2,9 m. byggsj. og húsbr. V. 5,3 m. 1232 Seljavegur - tvær íb. Lækkað Verð. Tvær 2ja herb. ib. á 3. hæð í 5-býli sem seljast saman. Ibúðirnar eru hvor um sig 44 fm samtals 88 fm. Áhv. u.þ.b. 4,4 millj. m/grb. ca 34 þús. á mán. Mögul. leigutekjur ca 70 þús. Bíll kæmi til greina sem greiðsla. V. 6,4 m. 1213 GnoðaiVOgur. Bjðrt og snyrtileg u.þ.b. 60 fm íb. á 2. h. í góðu fjölbýli. Vestursvalir. V. 5,2 m. 1216 BÓIstaðarhlíð. Mjög falleg og björt 58 fm 2ja herb. kj. íb. Stofa rúmgóð með stórum glugga. Gengt úr stofu I garð. Parket og dúkar. Nýlegt eld- hús. Ahv. byggsj. 3,1 m. V. 5,2 m. 1200 VallaráS. 38 fm einstakl. ib. í góðu húsi. Góð- ar 'mnréttingar. Sérverönd. Mjög falteg eign. Ahv. byggsj. 1,8 m.V. 3,9 m. 1171 JÖrfabakkÍ. Góð 65 fm lb. á 3. h. í nývið- gerðu húsi. Parket á holi og eldh. Endum. eldh. og baðherb. Suðursvalir. Þvottaaðst. I íb. Ath. sk. á 4ra í sama hverfi. Ahv. u.þ.b. 2,0 byggsj. V. 5,4 m. 1160 AusturStrÖnd. Góð 2ja herb. ib. á 2. h. frá inng. ásamt stæði í bílag. Parket á öllu nema bað- herb. Fallegt sjávarútsýni og stórar svalir. Ahv. u.þ.b. 1,8 m.V. 5,6 m. 1117 Hraunbær. 50 fm rúmgóð fbúð á 2. h. f fjölb. Búið að endum. töluvert s.s. nýir skápar, nýleg gólfefni, nýtt tvöfalt gler. Ekkert áhv. Milligjöf: u.þ.b. 1.4 m. 70% húsbr.lán 3,3 m. V. 4,7 m. 1041 KrummahÓlar - laUS. 63 fm snyrtileg og björt fbúð á jarðh. Nýmáluð og ný gólfemi. Sér- verönd. Mjög góð kjör i boði. Ahv. 830 þ. byggsj. Lyklar á Miðborg. Ath. útb. 10-15% og eftirst. lán- aðar til 15 ára. Ekkert greiðslumat. V. 4,9 m. 1052 Tjarnarmýri - Seltj. Giæsiieg 61 fm íb. m. stæði f bilg. Gott aðgengi. Parket og flisar. Eld- húsinnr. úr beyki. Baðh. flísal. i hólf og gólf. Sérver- önd. Ahv. 4,4 m. hbr. V. 6,9 m. 1034 Atvinnuhúsnæði. Faxafen. Gott u.þ.b. 1200 fm húsnæði á þessum eftirsótta stað. Um er að ræða u.þ.þ. 560 fm skrifsfofu-, lager- og framleiðslueiningu ásamt u.þ.b. 630 fm vðrugeymslu með u.þ.þ. 5 metra loft- hæð og tveimur rafknúnum innkeyrsludyrum. Góð malbikuð aðkoma. Eignin getur losnað fljótlega. V. 49,0 m. 1225 Fullbúið frystihús. Hðfum tu söiu fuii- búið 2.720 fm frystihús f Hafnarfirði. Eignin er vel tækjum búin og tilbúin til vinnslu. Góð kjör f boði. Allar nánari uppl. á skrifst. Miðborgar. V. 115 m. 1076 \ Strandgata Hfj. Mjðg gott u.þ.b>s2o fm, óinnr. pláss á efri hæð í standsettri bygglngu.i Hentar vel undir hvers konar þjónustu. SkemWi-1 legt bogadr. lag á húsinu. Mjög góð aðkoma\og næg bílastæði. Góð kjör í boði. V. 7,7 m. 1080 Trönuhraun - u.trév. Nýttuþb. iko , fm skrifst. eða þjón.rými á efri hæð á góðu » þjón.svæði. Hentar vel undir hverskonar þrifalega starfsemi. Ný glæsil. sameign. Góð kjör. Laust strax. V. 6,7 m. 1098 EldshðfðÍ. Gott u.þ.b. 1.500 fm iðnaðar- og skrifst. húsn. á tveimur hæðum. Lofthæð að mestu 4.5 m. Góð kjör. V. 43,0 m. 1100 te Félaga fasteignasala tekur ekki við kvörtunum vegna utanfélagsmanna íf FÉLAG FASTEIGNASALA

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.