Dagblaðið Vísir - DV - 16.03.1996, Blaðsíða 21

Dagblaðið Vísir - DV - 16.03.1996, Blaðsíða 21
 LAUGARDAGUR 16. MARS 1996 21 AUGLÝSING LIFEYRISSJOÐUR VERZLUNARMANNA UPPLYSINGAR UM STARFSEMI Á ÁRINU 1995 HELSTU NIÐURSTÖÐUR REIKNINGA I ÞUSUNDUM KRÖNA Yfirlit yfir breytingar á hreinni eign til greiðslu lífeyris fyrir árið 1995 Vaxtatekjur + verðbætur Endurmat hlutabréfaeignar Arður hlutabr. og aðrar tekjur Reikn. hækkanir v/verðlagsbr. Ávöxtun umfram verðbólgu Iðgjöld Lífeyrir Umsjónarnefnd eftirlauna Rekstrargjöld — rekstrartekjur Hækkun á hreinni eign án matsbr. Endurmatshækkun rekstrarfjármuna Reikn. hækkanir v/verðlagsbr.1' Hækkun á hreinni eign 1995 Hrein eign frá fyrra ári Hrein eign 31.12.1995 til gr. lífeyris 1995 2.824.636 164.060 „54.753 -1.105.322 1994 2.449.393 153.522 37.423 -570.141 1.938.127 2.070.197 2.449.407 2.248.933 -764.346 -684.119 9.145 9.748 -54.483 -48.828 3.577.850 3.595.931 6.138 3.467 1.105.322 570.141 4.689.310 4.169.539 34.905.722 30.736.183 Efnahagsreikningur Veltufjármunir: Bankainnistæður Skammtímakröfur Skammtímaskuldir: Hreint veltufé Fastafjármunir: SkuldabréP Hlutabréf Eignarhluti í Húsi versl. Aðrar eignir Hrein eign til greiðslu lífeyris 31.12.1995 1995 1994 303.765 247.399 6.289.757 4.553.461 -89.890 -80.844 6.503.632 4.720.016 31.321.023 28.542.101 1.577.007 1.450.869 127.931 127.317 65.439 65.419 39.595.032 34.905.722 39.595.032 34.905.722 1. Verðbreytingarfærsla hækkar upp (peningalegar) eignir í samræmi við verð- bólgustuðul. Útreikningurinn byggist á breytingu vísitölu byggingarkostnaðar innan ársins. 2. Með áföllnum vöxtum og verðbótum. Kostnaðarhlutfall: Rekstrarkostnaður, sem hlutfall af eignum ............0,14% Kostnaðarhlutfall: Rekstrarkostnaður, sem hlutfáll af iðgjöldum ......2,22% Lífeyrisgreiðslur: Lífeyrir, sem hlutfall af iðgjöldum ..................30,80% Raunávöxtun: Umfram lánskjaravísitölu 1995 ........................6,8% Raunávöxtun: Meðalraunávöxtun síðustu 5 ára ........................6,8% Starfsmannafjöldi: Slysatryggðar vinnuvikur deilt með 52 ..................15,7 Skipting lánveitinga og hlutabréfakaup 1995 1995 1994 Sjóðfélagar 1.005.366 16,1% 1.006.967 16,9% Húsnæðisstofnun 9.791 0,1% 516.699 8,6% Húsbréf 2.145.326 34,3% 2.180.223 36,5% Stofnlánasjóðir og fyrirt. 199.600 3,2% 247.449 4,1% Markaðsbréf 1.981.819 31,6% 1.502.879 25,2% Sþariskírteini ríkissjóðs 312.753 5,0% 144.515 2,4% Erlend verðbréf 563.248 9,0% 302.326 5,1 % Hlutabréf 42.553 0,7% 74.503 1,2% Samtals 6.260.456 100,0% 5.975.561 100,0% Aukning frá 1994 er 284.895 þúsundir eða 4,77%. Fjárfestingar í millj. kr. frá 1981 á verðlagi 1. jan. 1996. Fjárhæðir á verðlagi hvers árs eru skyggðar. 7.000 6.000 Skipting lífeyrisgreiðslna 1995 Fjöldi lífeyrisþega 31.12.1995 innan sviga Ellilífeyrir Ör^rkulífeyrir Makalífeyrir Barnalífeyrir___________ Samtals X 755.201 (3094) 9.145 (84) 764.346 Umsjónamefnd eftirlauna endurgreiddi sjóðnum lífeyri samkv. lögum: 9.145 þús. Hlutfallsleg skipting lífeyrisgreiðslna 1981-1995. Verðtr. lífeyrir Skv. reglug.Fjöldi Skv. lög. Fjöldi Samtals 412.449 (1544) 5.927 (50) 418.376 214.596 (737) 214.596 113.519 (585) 3.218 (34) 116.737 14.637 (228) 14.637 90 91 92 93 94 95 ? Barnal. BMakal. BlÖrorkul ¦ Ellií. Tryggingafrædileg athugun (janúar 1996 var framkvæmd tryggingafræðileg athugun á framtíðarstöðu sjóðsins sem miðaðist við árslok 1995. Helstu niðurstöður athugunarinnar, miðað við að 3,5% ávöxtun náist á eignir sjóðsins umfram hækkun vísitölu neysluverðs næstu áratugina voru, að höfuðstóll sjóðsins og verðmæti framtfðariðgjalda næmi kr. 958 milljónum umfram skuld- bindingar. Reglur um lánveitingar til sjóðfélaga I. Lánsréttur - lánsupphæð Til þess að eiga kost á láni hjá sjóðnum verður sjóðfélagi að hafa greitt iðgjöld til lífeyrissjóðs í a.m.k. 3 ár og greitt síðasf til þessa sjóðs. Lánsupphæð er kr. 1.300.000. Fjögur ár þurfa að hafa liðið frá síðustu lántöku. II. Lánskjör: Öll lán eru verðtryggð miðað við vísitölu neysluverðs, og bera vexti samkvæmt nánari ákvörðun stjórnar sjóðsins, þó ekki hærri en hæstu leyfilegu vexti af verðtryggðum lánum á hverjum tíma. Nú 6,0%. Lánstími er 20 ár. Lántökugjald er 1 %. III. Tryggingar: Aðeins er lánað gegn fasteignaveði allt að 50% af brunabótamati, þ.e. lán sjóðsins og önnur áhvílandi lán mega ekki vera hærri en 50% af brunabótamati. Ef bruna- bótamat endurspeglar ekki matsverð viðkomandi eignar, er miðað við matsverð sem löggiltur fasteignasali eða annar sérfróður aðili framkvæmir. Verðtryggðar veðskuldir eru reiknaðar upp. Almennar upplýsingar Iðgjöld 4% launþega og 6% atvinnurekanda á að greiða af öllum launum sjóðfélaga 16 ára og eldri. Þó skal ekki greiða iðgjöld lengur en til 75 ára aldurs, eða þar til taka ellilífeyris hefst. Endurgreiðslur iðgjalda eru ekki leyfðar nema við flutning erlendra ríkisborgara utan Evrópska efnahagssvæðisins úr landi. Hámarksiðgjald var fellt niður í maí 1988. Tölulegar upplýsingar: Fjöldi fyrirtækja sem greiddu 1995: 3.789. Fjöldi sjóðfélaga sem greiddu iðgjöld 1995: 26.275. Verðtryggður lífeyrisréttur (útdráttur) Ellilífeyrir er greiddur þeim sem orðnir eru 70 ára. Sjóðfélagar geta flýtt töku ellilífeyris um allt að 5 ár til 65 ára aldurs og lækkar hann þá um 6% fyrir hvert ár sem töku lífeyris er flýtt. Einnig geta sjóðfélagar frestað töku lífeyris allt til 75 ára aldurs og hækkar þá lífeyririnn um 6% fyrir hvert ár. Örorkulífeyrir er greiddur þeim, sem eru a.m.k. 40% öryrkjar. Er örorkan miðuð við van- hæfni sjóðfélaga til þess að gegna því starfi, sem þeir hafa gegnt og veitti þeim aðild að sjóðnum. Makalifeyrir er greiddur maka látins sjóðfélaga i minnst 24 mánuði og lengur ef eitt af eftir- farandi skilyrðum er uppfyllt: 1. Makinn er fæddur fyrir 1945. 2. Yngsta barn sjóðfélagaer 22 ára eða yngra og á framfæri maka. 3. Makinn er öryrki. Barnalífeyrir er greiddur vegna barna ellilífeyrisþega, örorkulífeyrisþega og látinna sjóðfélaga. Barnalífeyrir er greiddur til 18 ára aldurs. Kjörbörn, fósturbörn og stjúpbörn eiga sama rétt á barnalífeyri. Elli-, örorku- og makalífeyrisgreiðslur eru í réttu hlutfalli við iðgjöld þau sem sjóðfélagarnir greiddu til sjóðsins. Þ.e. hærri iðgjöld gefa hærri lífeyri. Allar lífeyrisgreiðslur eru fullverðtryggðar og taka breytingum vísitölu neysluverðs. Með tilliti til þýðingar þess að hinn mikli fjöldi sjóðfélaga fái upplýsingar um helstu atriði í starfsemi lífeyrissjóðsins ákvað stjórn sjóðsins að birta þessa auglýsingu. Skrifstofa sjóðsins er í Húsi verslunarinnar, 4. hæð, sími 581-4033, fax 568-5092. Afgreiðslutími er frá kl. 9.00-17.00. Lífeyrissjóðurinn er með heimasíðu á internetinu þar sem eru almennar upplýsingar um sjóðinn. Heimasíða: http://www.skima.is/lifver. I stjórn Lífeyrissjóðs verzlunarmanna 1995 voru: Magnús L. Sveinsson, formaður Víglundur Þorsteinsson, varaformaður Guðjón Oddsson Guðmundur H. Garðarsson Birgir R. Jónsson Ingibjörg R. Guðmundsdóttir Kolbeinn Kristinsson Pétur A. Maack Forstjóri sjóðsins er Þorgeir Eyjólfsson.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.