Morgunblaðið - 04.09.2001, Blaðsíða 23

Morgunblaðið - 04.09.2001, Blaðsíða 23
VIÐSKIPTI/ATVINNULÍF MORGUNBLAÐIÐ ÞRIÐJUDAGUR 4. SEPTEMBER 2001 23 SIGURÐUR B. Stefánsson birtir í Morgunblaðinu 31/8 sl. grein sem kallast Samdráttur? Samt engin vaxtalækkun. Í greininni eru Seðla- bankinn og höfundur þessarar greinar gagnrýndir með hætti sem ekki er hægt að láta ósvarað. Áður en ég sný mér þó að einstökum efn- isatriðum í grein Sigurðar get ég ekki látið hjá líða að undrast að gamall peningamagnssinni sem ég taldi einu sinni lærisvein hins ágæta hagfræðings Miltons Friedmans skuli skrifa með þeim hætti um pen- ingamál sem Sigurður gerir. Kenn- ingar Friedmans um virkni peninga- stefnu voru á sínum tíma umdeildar en í dag er ákveðinn kjarni þeirra viðurkenndur af flestum hagfræð- ingum. Þar eru tvö atriði mikilvæg- ust. Í fyrsta lagi að verðbólga er þegar öllu er á botninn hvolft pen- ingalegt fyrirbæri. Afleiðingin af því er að stjórntæki peningamála bíta best til lengdar á verðbólgu og verð- stöðugleiki er því eðlilegasta mark- mið hennar. Í öðru lagi að með pen- ingastefnu er ekki til lengdar hægt að hafa áhrif á framleiðslu og at- vinnustig, aðeins á sveiflur þessara þátta í kringum jafnvægisgildi sem ráðast af þáttum eins og tækniþró- un, sparnaðarhneigð, áhættusækni, virkni markaða og atvinnuþátttöku. Því er mjög sérkennilegt að Sigurð- ur skuli ræða um stefnuna í pen- ingamálum nær eingöngu út frá hagvexti og minnast varla á verð- bólguna og þann vanda sem í því felst að hún er nú um 8% og verð- bólguvæntingar til tveggja ára um 4%. Í ofangreindu ljósi myndi Fried- man (og með honum meirihluti hag- fræðinga) væntanlega ekki telja neitt óeðlilegt við það að seðlabank- ar einbeiti sér að eftirspurnarhlið hagkerfisins enda geta þeir lítil áhrif haft á framboðshliðina. Mér virðist hins vegar að kenning Sig- urðar um það að umframeftirspurn (ofþenslu) í hagkerfinu sé eins hægt að lækna með því að auka framboðið eins og að minnka eftirspurnina eigi meira skylt við hagfræðikenningar Lúðvíks Jósepssonar sem var stjórnmálamaður á vinstri vængn- um hér á landi á síðustu öld, en kenningar hans voru kallaðar lúð- víska. Hann hafði tilhneigingu til að leggjast gegn eftirspurnaraðhaldi og vildi leysa málin með aukinni framleiðslu og framleiðni. Í hagkerfi þar sem framleiðsluþættir eru full- nýttir, hvað þá ofnýttir eins og hér, er hins vegar engin leið að auka framboðið nema að auka framleiðni. Reynslan sýnir að í þróuðum ríkjum eru takmörk fyrir því hve mikil framleiðniaukning getur verið á hverjum tíma og ekki þekktar töfra- lausnir til að auka hana mikið á skömmum tíma og sérstaklega ekki með stjórntækjum peningamála. Þegar umframeftirspurn er orðin það mikil að verðbólga fer vaxandi er því heppilegast að ráðast gegn vandanum með því að draga úr eftir- spurn. Þótt seðlabankar geti ekki haft áhrif á hagvöxt til lengdar (nema þá þannig að verðstöðugleiki gæti til lengdar stuðlað að meiri jafnvægishag- vexti) þá geta þeir það til skamms tíma með áhrifum sínum á heild- areftirspurn. Peninga- stefnan virkar einmitt með þeim hætti að sveifla landsframleiðslu og atvinnu- stigi í kringum jafnvægisgildi sín sem síðan hefur áhrif á verðbólgu. Þegar landsframleiðsla fer upp fyrir jafnvægisgildi myndast framleiðslu- spenna og verðþrýstingur en fram- leiðsluslaki og lægri verðbólga þeg- ar hún fer niðurfyrir. Þetta er ástæðan fyrir því að tímabundinn samdráttur hefur oft verið fylgifisk- ur þess að verðbólga er kæfð í iðn- ríkjum. Ein algengasta kveikja sam- dráttartímabila í Bandaríkjunum á eftirstríðsárunum hefur einmitt ver- ið sú að bandaríski seðlabankinn hækkaði vexti til að draga úr verð- bólgu sem komist hafði á skrið. Möguleiki seðlabanka til að hafa áhrif á hagvöxt til skamms tíma ger- ir þeim jafnframt kleift að vinna gegn samdrætti með vaxtalækkun- um þegar verðbólga er ekki vanda- mál. Þetta er einmitt staðan í Bandaríkjunum um þessar mundir. En er það rétt að bandaríski seðlabankinn hugsi þessi mál með allt öðrum hætti en sá íslenski og í ósamræmi við þá kenningu sem hér hefur verið kynnt? Ég tel svo ekki vera. Fjárfestingar hafa minnkað mikið í Bandaríkjunum, m.a. vegna minni hagnaðar. Eftirspurn er því á niðurleið og samdrátt- ur líklega þegar stað- reynd. Bandaríski seðlabankinn er því að bregðast við minni eft- irspurn en ekki með einhverjum dularfull- um hætti að stýra framboðshlið hagkerf- isins. Á sama tíma er undirliggjandi verð- bólga sáralítil og fram- leiðsluslaki stuðlar að enn frekari lækkun hennar. Við þessar að- stæður er kröftug slökun í peningamálum af því tagi sem banda- ríski seðlabankinn hef- ur beitt sér fyrir sjálfsögð. Ég tel að Sigurður misskilji illi- lega það sem haft var eftir mér í DV að hagnaður fyrirtækja geti ekki verið mælikvarði á hvort ofþensla er til staðar eða ekki. Reyndar hoppar Sigurður á milli skilgreininga í þessu efni. Hann segir í einu orðinu að það sé rangt hjá mér að hagnaður fyrirtækja sé ekki mælikvarði á þenslustig en segir svo að hann sé „að sjálfsögðu mælikvarði á vel- gengni í efnahagslífinu“, sem er auðvitað alveg rétt en allt annað mál. Ofþenslu eða umframeftir- spurn er eðlilegast að mæla beint með því að skoða framleiðslustig og ástand á vinnumarkaði. Minni hagn- aður er oftast undanfari lækkunar umframeftirspurnar, þar sem minni hagnaður kallar á viðbrögð fyrir- tækjanna, eins og minni fjárfest- ingu, aðhald í mannahaldi og launa- málum o.s.frv. Hins vegar þarf svo ekki að vera í öllum tilfellum og of- þensla getur auðveldlega verið til staðar í þónokkra hríð eftir að hagn- aður er byrjaður að minnka. Þá kem ég að ástandi og horfum í efnahagsmálum hér á landi og að- haldsstigi peningastefnunnar. Hér get ég farið fljótt yfir sögu og vísa að öðru leyti til þeirrar greiningar sem sett er fram í ágústhefti rits Seðlabankans, Peningamálum, og í máli talsmanna bankans að undan- förnu. Ekki er nein leið að sjá að samdráttur hafi átt sér stað á fyrri- hluta ársins og framan af árinu virð- ist hagvöxtur reyndar hafa verið umtalsverður. Margt bendir til þess að hagvöxtur verði lítill á allra næstu misserum og einhver sam- dráttur gæti orðið um hríð. Þessi þróun er nánast óhjákvæmileg af- leiðing af gífurlegri umframeftir- spurn síðustu missera sem kemur fram í aukinni verðbólgu og við- skiptahalla. Auðvitað er æskilegt að kólnun hagkerfisins verði ekki meiri en þarf til að framleiðsluspenna hverfi og verðbólgumarkmið Seðla- bankans náist. Svigrúm Seðlabank- ans til að milda samdrátt með lækk- un vaxta takmarkast hins vegar af aukinni verðbólgu og háum verð- bólguvæntingum að undanförnu, enda er honum gert með lögum og samkomulagi við ríkisstjórnina að miða peningastefnuna fyrst og fremst við það að verðbólga haldist lítil. Bankinn spáir því reyndar að verðbólga hjaðni hratt niður í 3% á næsta ári, en forsendur þess eru að gengi krónunnar veikist ekki frekar, að kjarasamningar verði ekki end- urskoðaðir til hækkunar á næsta ári og að ofþenslan hjaðni hratt á næst- unni. Hætt er við að þessar forsend- ur bregðist ef slakað verður of snemma á peningastefnunni. Síðustu spár Þjóðhagsstofnunar gera ráð fyrir 1½% hagvexti á þessu ári og ½% á því næsta eftir 4½% ár- legan hagvöxt sl. 5 ár. Mér sýnist á nýjustu hagtölum að spáin fyrir þetta ár sé a.m.k. ekki of lág. Það er mjög villandi að bera þessar tölur saman við vöxt heimsframleiðslu eins og Sigurður gerir í grein sinni, þar sem þar teljast með þróunarríki sem hafa mun meiri hagvaxtargetu en Ísland og önnur þróuð ríki. Nýj- ustu spár um meðalhagvöxt í þróuð- um ríkjum eru um þessar mundir einmitt mjög svipaðar og ofangreind spá fyrir Ísland. Það kemur ekki fram í grein Sigurðar að Seðlabank- inn hefur þegar lækkað vexti einu sinni á þessu ári, úr 11,4% í 10,9%. Það var gert þar sem horfur voru á að framleiðsluspenna færi ört minnkandi og yrði horfin á árinu 2002 á sama tíma og verðbólguhorf- ur voru þá innan þess ramma sem markaður var í samkomulagi bank- ans og ríkisstjórnarinnar. Því er ein- faldlega rangt að gera því skóna að Seðlabankinn hafi einhvern áhuga á að viðhalda meira aðhaldi í peninga- málum og framkalla meiri hjöðnun eftirspurnar en nauðsynlegt er til þess að ná verðbólgumarkmiði bankans. Vaxta- stefnan Það er einfaldlega rangt að gera því skóna að Seðlabankinn hafi einhvern áhuga á að viðhalda meira aðhaldi í peningamálum og framkalla meiri hjöðnun eftirspurnar en nauðsynlegt er, skrifar Már Guðmundsson, til að ná verðbólgumarkmiði bankans. Már Guðmundsson Höfundur er aðalhagfræðingur Seðlabanka Íslands. SAMHERJI hf. hefur keypt 14,7% eignarhlut í Íslandslaxi hf. í Grinda- vík og nemur kaupverð eignarhlut- arins um 51 milljón króna. Fyrir kaupin átti Samherji 68 milljónir að nafnvirði í Íslandslaxi en á nú 88 milljónir að nafnvirði, eða 64,7% alls hlutafjár í félaginu. Finnbogi Jóns- son, stjórnarformaður Samherja og Íslandslax, segir að markmiðið með kaupunum sé að ná fram hagræð- ingu í rekstrinum. Í tilkynningu frá Samherja á Verðbréfaþingi Íslands segir að sam- hliða þessu hafi orðið samkomulag um breytingar á framkvæmdastjórn Íslandslax. Ólafur Wernersson, nú- verandi framkvæmdastjóri, mun láta af stjórnunarstörfum hjá félaginu um næstu mánaðamót. Hann mun sinna ráðgjafarstörfum fyrir félagið til næstu áramóta. Engar ákvarðanir hafi þó verið teknar um ráðningu nýs framkvæmdastjóra og mun daglegur rekstur fyrst um sinn heyra undir Finnboga Jónsson. Þá segir í til- kynningunni að stefnt sé að því að einfalda stjórnkerfi félagsins. Meðal annars muni söludeild Samherja hf. sjá um sölu- og markaðsmál fyrir Ís- landslax en fjármál og viðhaldsmál verði tengd núverandi starfsemi Samherja í Grindavík. Finnbogi Jónsson segir að hægt verði að taka hluta af rekstri Íslands- lax inn undir rekstur Samhverja og þannig ná fram hagræðingu í rekstr- inum. Með uppsögn Ólafs Werners- sonar sé verið að draga úr kostnaði. Ólafur hafi verið að sinna markaðs- málum og öðrum málum sem talið sé að hægt verði að gera innan Sam- herja með því að samnýta starfsfólk fyrirtækjanna tveggja. Samherji með 65% eignarhlut í Íslandslaxi KAUPÞING hefur aukið hlut sinn í Jarðborunum. Eignarhlutur Kaup- þings er nú 20,17% eða 52.357.131 króna að nafnvirði en var áður 18,54% eða 48.127.131 króna að nafnvirði. Kaupþing keypti hlutafé í Jarðbor- unum fyrir 4.320 þúsund krónur þann 28. ágúst sl. Lokaverð Jarðborana þann dag á Verðbréfaþingi Íslands var 6,20 og er því áætlað söluverð bréfanna 26.226 þúsund krónur. Kaupþing með 20,17% í Jarðborunum ♦ ♦ ♦
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.