Morgunblaðið - 31.07.2004, Blaðsíða 11

Morgunblaðið - 31.07.2004, Blaðsíða 11
VIÐSKIPTI/ATHAFNALÍF MORGUNBLAÐIÐ LAUGARDAGUR 31. JÚLÍ 2004 11 !"# $% !"& '(& #') !*+!    'A. 5 "C 4 33 5 "C 4" 2 $ D $ . '. 3  9 : 3 ;4: 3 7 : 39 ) ) A D 0 3C. 0C3 - %! -. "%" D $ . : B"  ' $ . ( D3% 3 2" 9 D" 2 %C2 ". : 2" 4* 2 : 2 =..1 !  2: ; : 3" ; " 7.>3 2" 6F! -9D - 5 -$." ( -"2"  ->C . -"%2.2! 2 =.! E  E = %2.2 +".2 1 % %%J->:   !" '"." : 33 D3 <= 2 7 %9 E>3> +$. = ( 9 -2 . 5235 2   J        J    J J J J J J J J J J 4 =. $ = 5235 2  J J J  J J  J J J  J J J J J J J J J  J J J J J J J J J J J J H KI H KI H KI J J HJKI H KI HKI J J HKI H KI J J J H KI J J J HJKI J J H KI J J J HKI J J J J J H KI J J HJKI J J J J 523C.  E:23 L ; "C-    J         J      J J J J J J J J J J   J         J    J J J J                J J  J    +23C.,*3 'E M'.!" " . D 523C. J     J   J J J J J J J J J J HAGNAÐUR af rekstri Bakkavarar nam 5,3 milljónum punda, eða 700 milljónum króna, á fyrstu sex mán- uðum ársins. Það er 36% minni hagn- aður en á sama tímabili árið áður en þá nam hagnaðurinn tæpum 8,4 millj- ónum punda eða 1,1 milljarði króna. Hagnaður af öðrum ársfjórðungi í ár var 3,1 milljón punda en 2,2 milljónir punda af fyrsta ársfjórðungi. Seldar voru afurðir fyrir 70,3 millj- ónir punda, 9,2 milljarða króna, á tímabilinu og er það 2% minni sala en í fyrra. Þegar tekið er tillit til tekna af sjávarútvegshluta félagsins sem seld- ur var í fyrra en var í afkomutölunum fyrri hluta árs 2003 þá var 17% aukn- ing rekstrartekna. Hagnaður fyrir afskriftir og fjár- magnsliði, EBITDA, var 11,4 milljón- ir punda, 1,5 milljarðar króna, á fyrstu sex mánuðum ársins en var 10,8 milljónir punda árið áður. Hlut- fall EBITDA af rekstrartekjum var 16,2% nú en 15% árið áður. Fjármagnsgjöld hækkuðu um 69% milli ára, eða sem nemur 942 þúsund pundum, 123 milljónum króna. Ástæðan er að meginhluta sögð kostnaður við fjármögnun kaupanna á hlutabréfum í breska matvælafram- leiðandanum Geest Plc. Í tilkynningu segir að eftir að Geest hafi orðið að hlutdeildarfélagi Bakka- varar um miðjan júní sl. hafi miklar breytingar orðið á reikningum sam- stæðunnar. Hagnaðarhlutdeild Bakkavarar í Geest nemur 229 þús- und pundum, 30 milljónum króna, og greiddur var 284 þúsunda punda, 37 milljóna króna, arður á tímabilinu. Áætlaður vaxtakostnaður vegna kaupanna í Geest er 566 þúsund pund, 74 milljónir króna. Eignir Bakkavarar voru 30% meiri í lok júní en þær voru um áramót og helgast það af fimmtungseignarhlut- num í Geest en eignarhlutir í félögum aukast um 85,6 milljónir punda, 11,2 milljarða króna. Á móti kemur 63 milljóna punda, 8,3 milljarða króna, aukning langtímaskulda frá áramót- um og 18,7 milljóna punda, 2,5 millj- arða króna, lækkun á handbæru fé. Horfur í rekstri Bakkavarar á seinni hluta árs eru sagðar góðar, áfram verði góður vöxtur á mörkuð- um samstæðunnar og unnið að verk- efnum sem eigi að styðja við arðbær- an vöxt hennar, að því er fram kemur í tilkynningu. Helsta sölutímabil árs- ins fer nú í hönd, þ.e. frá hausti til ára- móta. Matvörukeðjan Tesco er enn sem fyrr stærsti viðskiptavinur fé- lagsins og sala til Tesco nam 63% af heildarsölunni á fyrri hluta árs. Hagnaður Bakkavarar 700 milljónir króna   ,  !  " ! ,   -!(  $! '    ,     ./0%% 1 2&123 3&2& 4%03. %%1 4%3/2 /  # 5    &/66/ 31&%&0  7 5 (   5 (  # !( ' , !( &1&/ .11/ 008 368 .3901 39 9/&.6 %%62 430.2 4.3  43&63 030%  .%/29 36%.36  ..31 2.9% 0&8 3.8 !"#$%  !&'()(% !  #* +  HAGNAÐUR Og Vodafone á fyrri helmingi ársins nam 170 milljónum króna, sem er tæplega hálfum millj- arði króna betri afkoma en á sama tímabili í fyrra þegar félagið var rekið með tæplega 300 milljóna króna tapi. Greiningardeildir bank- anna spáðu félaginu að meðaltali 155 milljóna króna hagnaði og af- koman er því heldur betri en spáð var. Hagnaður annars fjórðungs var 118 milljónir króna, sem er yfir 300 milljónum króna betri afkoma en á sama tímabili í fyrra þegar félagið var rekið með 189 milljóna króna tapi. Í fréttatilkynningu segir að af- koman sé í samræmi við áætlanir. Þar segir ennfremur að samkeppni á fjarskiptamarkaðnum hafi haldið áfram að harðna og hafi það haft í för með sér verðlækkun á mark- aðnum. Þessi þróun hafi þó ekki haft áhrif á áætlanir félagsins enda hafi fjarskiptaumferð um kerfi þess aukist og tekist hafi að lækka kostn- að hlutfallslega. 11% aukning tekna Sölutekjur Og Vodafone jukust um 11% milli ára á fyrri helmingi ársins og námu 3,3 milljörðum króna. Í tilkynningu félagsins segir að gert sé ráð fyrir að heildarvelta ársins muni nema 6,8 milljörðum króna og að rekstrarafkoma á þriðja og fjórða ársfjórðungi sé jafnan betri en afkoma á fyrri hluta ársins. Framlegð af sölu nam 1,4 millj- örðum króna á fyrri hluta ársins og jókst um 21% frá fyrra ári. Hagn- aður fyrir afskriftir, fjármunaliði og skatta, EBITDA, nam 927 milljón- um króna og jókst um 28%. Þá er miðað við tölur fyrra árs án sam- runakostnaðar. Eignir Og Vodafone nema rúmum 12 milljörðum króna og jukust lít- illega á tímabilinu. Eiginfjárhlutfall félagsins hækkaði úr 43,8% í 44,8% frá áramótum til júníloka. Hagur Og Vodafone vænkast  , -+./+  :! "#$ ,  ! "    -!(     0%&& 3&.3 .& 3/.0 )%36 )0&  # 5    29// 9&1%   5 (  # !( ' #;<$ ,=(  >/0?  @  @ 2%3 66A&8 1%. %2. %190 3.1%  6 30%9 % )%/9 % 9/  2010 910%  % 60A&8 .%9 %00 !"#$% !" !&'()(% !"  #* +  Afkoma fyrri hluta árs um hálfum milljarði betri en á sama tíma í fyrra ÞETTA HELST … VIÐSKIPTI Plúsfer›ir • Hlí›asmára 15 • Sími 535 2100 Krít 48.330 kr. Sama sólin - sama fríi› -en á ver›i fyrir flig! á mann miðað við að 2 fullorðnir og 2 börn, 2ja-11ára, ferðist saman. 59.120 kr. á mann ef 2 ferðast saman. Innifalið er flug, gisting í 7 nætur á Skala og ferðir til og frá flugvelli erlendis. Netverð 20. og 27. september BREYTTAR uppgjörsaðferðir hafa mikil áhrif á afkomu Og Vodafone og samanburð við fyrra ár. Þetta stafar aðallega af því að við- skiptavild vegna samruna nemur nær helmingi eigna félagsins, eða 5,7 milljörðum króna af 12,5 millj- arða króna eignum. Áður var við- skiptavild afskrifuð línulega á til- teknum árafjölda, en frá ársbyrjun hefur verið framkvæmt virðisrýrn- unarpróf í samræmi við alþjóðlegan reikningsskilastaðal. Niðurstaða virðisrýrnunarprófsins hefur verið að ekki sé ástæða til að afskrifa við- skiptavild félagsins, en hefði hún verið afskrifuð með sama hætti og í fyrra hefði það þýtt 220 milljónum króna lakari afkomu á fyrri helm- ingi ársins. Hagnaður fyrir skatta nam 207 milljónum króna og með óbreyttri afskriftarreglu hefði því orðið lítilsháttar tap af rekstrinum og miklu minna tap en í fyrra þegar tapið var hátt í fjögur hundruð millj- ónir króna. Önnur breyting sem gerð var á reikningsskilum var sam- kvæmt lögum frá Alþingi og felst í að verðleiðréttingu hefur verið hætt. Með sömu aðferð og í fyrra hefði hagnaður tímabilsins orðið 114 milljónum hærri en raun varð á. INNHERJI | Fjarskipti Áhrif breyttra reikningsskila innherji@mbl.is ● ÚRVALSVÍSITALA Kauphallar Ís- lands hækkaði um 0,83% í viðskiptum gærdagsins og stóð við lok viðskipta í 3.110,87 stigum. Bréf Burðaráss hf. hækkuðu um 10,1% og er gengi þeirra nú 12,00. Heildarviðskipti með bréf Burðaráss námu rúmum 1,2 millj- örðum króna. Þá var mikil verslað með bréf Landsbankans, eða fyrir rúmar 800 milljónir króna. Burðarás hækkar um 10,1% ● Virðisaukaskattsvelta jókst um 13,7% á fyrstu 4 mánuðum þessa árs miðað við sama tímabil í fyrra, en á ársgrundvelli nam aukningin 8,3%. Mest varð aukningin í bygginga- starfsemi, eða 28,7% milli síðustu tólf mánaða tímabila. Á sama tíma jókst virðisaukaskattsvelta um 16,5% í samgöngugeira og um rúm- lega 12% í bíla- og smásölu, hótel- og veitingarekstri og fjarskiptum. VASKvelta eykst BANKARNIR spáðu Bakkavör að meðaltali 6,1 milljónar punda hagn- aði á fyrri árshelmingi og er afkoman því nokkuð undir væntingum þeirra. Hið sama má segja um EBITDA- hagnaðinn. Innri vöxtur félagsins er 17% og er það undir markmiðum fé- lagsins um 20% vöxt en gera má ráð fyrir að úr rætist á seinni árshelm- ingi. Kaupin á 20% hlutnum í Geest setur mark sitt á uppgjörið. Koma þar bæði til tekjur vegna hlutdeildar í hagnaði sem eru talsverðar fyrir að- eins tveggja vikna tímabil, mikil aukning fjármagnsgjalda og eigna- aukning sem nemur þriðjungi frá áramótum. Áður hefur komið fram að hluturinn í Geest hafi kostað Bakkavör um 11 milljarða króna. Augljóst er af uppgjörinu nú að kaup- in í Geest hafa að stærstum hluta ver- ið fjármögnuð með langtímalánum, sem aukast mjög. Þeir digru sjóðir sem Bakkavör átti í byrjun árs aðeins að hluta til verið nýttir til kaupanna og enn sitja þar eftir nærri 5,2 millj- arðar auk þess sem fyrirtækið á ónýttar lántökuheimildir upp á 1 milljarð. Það hlýtur að benda til þess að vænta megi frekari fjárfestinga af hálfu Bakkavarar. Ekki er þá óvar- legt að áætla að yfirtaka á Geest seinna í vetur verði ofarlega á blaði. INNHERJI | Bakkavör Áhrif Geest innherji@mbl.is 6 N -O#   K K DE-< G'P   K K Q'Q 0)P   K K ;DP 633   K K 8Q<P GR   K K

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.