Morgunblaðið - 03.03.1971, Blaðsíða 14

Morgunblaðið - 03.03.1971, Blaðsíða 14
14 MORGUNBLAÐIÐ, MIÐVIKUDAGUR 3. MARZ 1971 6 prentsmiðjur vinna að prentun umræðna frá fimm þingum Þingmenn hvetja til skjótari útkomu Alþingistíðinda ÞAÐ kom fram í fyrirspum- artírna á Alþingi í gær, að prentun Alþingistíðinda er talsvert á eftir tímanum og er nú unnið í 6 prentsmiðj- um að prentim á umræðu- parti Alþingistíðinda frá 5 þingum. Létu þingmenn í ljós þá skoðim, að taka þyrfti upp nýja tækni og nútímalegri vinnubrögð við þessa prent- un, þannig að umræður frá Alþingi kæmu út á prenti skömmu eftir að þingi lyki ár hvert. Gils Guðmundsson bar fram svohljóðandi fyrirspum til for- sætisráðherra: I. Hver hefur ver ið árlegur útgáfukostnaður síð- ustu 3 árin: a) á þingskjölum, b) á skjalaparti Alþingistíðinda, c) á umræðuparti Alþingistíð- inda? II. Hve mikið er óprentað af umræðuparti Alþingistíðinda? m. Eru uppi ráðgerðir um breytingar á útgáfufyrirkomu- lagi þingskjala og Alþingistíð- inda, sem leitt gætu jöfnum höndum til aukinnar hagkvæmni og sparnaðar? Jóhann Hafstein, forsætisráð- herra sagði: Útgáfukostnaðurinn siðustu 3 árin hefur verið þessi: 1968 á skjalaparti, þar með talin þing- skjöl, 1.334.000.00, umræðuparti 2.147.000.00 kr. 1969 á skjalaparti 1.172.000.00 kr. og sama ár á um- ræðuparti 2.904.000.00 kr. 1970 á Skjalaparti 2.698.000.00, á um- ræðuparti 1.122.000.00. 1 öðru lagi er spurt hve mikið er óprentað af umræðuparti al- þingistíðinda. Prentun umræðna á þinginu 1964—1965 er lokið að mestu. Prentun umræðna á þing inu 1965—1966 er langt á veg komið. Prentun er hafin á um- ræðum á þinginu 1968 — 1969, en 1967—1968 og 1968—1969, en Skernur á veg komin. Ekki er enn hafin prentun á umreeðum á síðasta þingi 1%9—1970 og ekki heldur umræðum á yfir- standandi þingi. 1 þriðja lagi er spurt: Er ekki ráðagerð um breytt útgáfufyrir- komulag þingskjala og Alþingis tíðinda, sem leitt gætu jöfnum höndum til aukinnar hagkvæmni og spamaðar. Ríkisprentsmiðj- an Gutenberg hefur jafnan ann azt prentun þingskjala og skjala parts Alþingistíðinda en hvert þingskjal er sett einu sinni og sömu sátur notuð við sérprent- un þess, prentun þess í skjala- parti stundum tvisvar eða oftar lítt breytt og ennfremur er það notað við sérprentun laga og prentun laga I Stjómartíðindum, þegar frv. hafa verið samþykkt sem lög. Er af þessu fyrirkomu- lagi mikiil vinnuspamaður við setningu og prófarkalestur og er ekki einsýnt, að önnur aðferð henti betur eins og nú standa sak ir. Ríkisprentsmiðjan Guteníberg prentaði á tímabili allan umræðu part Alþingistíðinda en hefur nú um 30 ára skeið ekki haft starfs krafta til að annast þá prentun nema að litlu leyti. Hefur þvi verið leitað til annarra prent- smiðja og samið við þær um prentun umræðu á svipuðu verði og er hjá Rikisprentsmiðjunni Gutenberg. Útgáfa umræðuparts Alþingistíðinda hefur lengst af þennan tíma dregizt lengur en skyldi. Hefur þó verið stefnt að því að vinna það upp, sem dreg- izt hefur aftur úr og nú er unnið í 6 prentsmiðjum að prentun um- ræðuparts frá 5 þingum og standa vonir til, að unnt reyn- ist að koma prentun umræðu- partsins i gott horf þó óhjá- kvæmilega taki það talsverðan tíma. Á viðskiptum við hinar 6 prentsmiðjur eru þó þau vand- kvæði að þær hafa allar ýmis verkefni frá öðrum viðskipta- mönnum sínum misjafnlega mik il eftir árum og árstimum en flest þeirra bundin við bókaút- gáfu á hausíin. Er yifirleitt auð sótt að fá prentsmiðju til að Jarðvarmaveitur rikisins: Selja 500 þús. tonn af gufu fyrir 10,8 milljónir í ár í GÆR svaraði Jóhann Haf- stein, forsætis- og iðnaðar- ráðherra, svofelldri fyrir- spura frá Jónasi Péturssyni: 1. Hvaða starfsemi annast jarðvarmaveitur ríkisins og hvar og hverjar eru eignir þeirra. 2. Á hvaða lagafyrir- mælum byggist þessi ríkis- stofnun, er samkvæmt fjár- lögum umsetur 10,8 milljón- ir? Jóhann Hafstein sagði m.a. í svari sSnu, að Orku-srtofinun hiefði verið falið að annaist byggingu og rekstur jarðhitaveiitu þeirrar, sem ætlað er að sjá Kísiliðjunni hf. fyrir jarðhita. Slkyldi Jarð- hitaveiitan rekin sem fjárhaigs- liega sjáliifstætt fyrirtækl með sénstöku reikningslhaildi. Samin- inigair varu aíðan gerðir við Kísil- iðj'unia hf. um jarðguÆuviðskipti. Slíðan hefur a/nmar viðskiptavin- ur komið tiil sögunnar, jarðguifu- raforkuver Laxárvirkjunar, sem reist var í Bjamarflagi skammt frá GuÆubrunnum. Raforkuverið kaupir jaifmmikíla guifu og Kísil- iðjian að magni til en með iiægri þrýstingi en Kísiliðjan þarf að hafa. Eliignir Jarðvarmaveiltma ríkis- ins eru fyrst og fremst níu bor- hoiur rneð tiflheyrandi búnaði og gufuveita á mili þeirra og til Kisiliðjunnar og jarðguifluraif- orkuversins, aiuk þeas geymslu- húis og ýmislegt smávegis. Stoifn- kostnaður miannvirkja var í árs- lok 1970 orðilnin u.þ.b. 72 mfflljón- ir fcróna. Gufusailan er niú tæp- iega 500 þúsund tonn á ári og tefcjur atf henni áætlaðar 10,8 milljónir bróna 1 ár. Kairl Raign- ars, verkfræðingur, hefur fram- kvæmdastjóm með höndium. Jónas Pétursson þakkaði svör- in en ®éít í Ijós þá slkoðun, að Raifmaignsveiitur ríkiisins hetfðu áitt að hiafa þeasa stanflsemi með höndium. vinna að prentun framan af ári en örðugt um vik frá því er sum- arteyfi hefjast og fram undir árslok. Ef vel ætti að vera þyrfti að vinna að útgáfu umræðuparts Alþingistíðinda sem jafnast allt árið. Undanfarið hefur það ekki reynzt unnt og er því reynt að vinna að þvi sem hraðast með þeim hagkvæmasta og ódýrasta hætti, sem kostur er á. Ekki er því að neita að óhagræði er af þeim töfum, sem orðið hafa á prentun umræðuparts Alþingis- tíðinda en sú er bót í rnáli að árgangur er af óprentuðum um- ræðum i handriti og afrit af þeim eða ljósrit látið i té þegar þörf krefur. Engar ráðagerðir eru uppi um breytingar á út- gáfu Alþingistíðinda, sem leitt geti til verulegs spamaðar enda kappkostað að vinna við útgáfu Fratnhald á bls. 23. Samþykkt Alþingis; Varnir gegn sígarettureykingum ' í GÆR var samþykkt á Al- (nfámskeið) verði hiafld&n fyrilr þingi þingsályktunartillaga keniniara og keoniainaefnii um um vamir gegn sígarettureyk þesai miál. ingum, sem þingmenn úr 4. Athuigaðir verði mögu- öllum flokkum báru fram í leilkar á að stotfnia „opmar vetur. Tillagan var samþykkt deildir" (pofliiklimik), sem með smávægilegum breyting- stjómað sé atf sérfróðum lækn um og er hún svohljóðandi: uim, og þair geti reýkiinigameinin Ailþimigi áflyktar að skora á fenigið aðstoð till þess að hætta rikiisstjámiimia, að eftirfainaindi reykimigum. ráðstafanir verðii gerðair táil 5. Stofnað verði ráð iækinia þess að diraga úr tóbaksreýk- og ieikra, sem haifi etftktflar- iniguim, og þá sérstaklega ság- aindi Miuitverk: airettureykiinigum: a) Að saifinia lupplýsiimgum 1. Víðtæk uppflýsinigaistarf- um, hversu víðtækar reýkiinig- semi um skaðvænil'egair atfilieið- ar séu, t. d. meðal skólabaimia imigar sígairettuireykiniga verðd og umlgfliim/ga. hafin í dagblöðium, hljóð- og b) Að stjórnia vísindaJlegum sjómivarpi. Hötfuðáherzila verði rammisófcniuim um áhriif reyk- fliögð á þær sfcyflduir, sem for- inga. eldrar og kemnarair hafa. c) Að vera yfiirvöltíium tál 2. í skólum verði hatfim ráðumeytis um þessd máfl. reglubundin kenmisfla um Kostniaður við stairfsemi heilsuifarsiegar hættur sígar- ettiureykiinjga. 3. Regiulleg fræðsfluierindi Auður Auðuns dómsmálaráðh.: Umferðarráð fær aukið fé Unnið að endurskoðun á verkefnaáætlun ráðsins verði greiddiur úr rílk- issjóði. munu leiða. En mér er tjáð, að það hafi verið a.m.k. á þessu stigi vinsamlega í málin tekið af þessum aðilum. Þessi endur- skoðaða áætlun umferðarráðs barst mér fyrir nokkru, og hún er nú til athugunar. Á þessu stigi get ég raunverulega aðeims svarað því, að það mun verða séð um að umferðarráð fái til ráðstöfunar aufcið fé eftir því sem niðurstöður af athugun gefa tilefni til. Ég treysti mér ekki til að gefa ítarlegri svör við fyrirspuminni meðan þeirri AUÐUR Auðuns, dómsmála- ráðherra, sagði í fyrirspurna tíma í Sameinuðu Alþingi í gær, að gerðar yrðu ráðstaf- anir til þess að Umferðarráð fengi aukið fé til starfsemi sinnar en á þessu stigi máis- ins væri ekki unnt að segja tii um, hversu mikið það yrði, þar sem endurskoðuð verkefnaáætlun ráðsins væri nú til athugunar í ráðuneyt- inu. Dómsmálaráðherra sagði, að Umferðarráð hefði verið síðbúið með starfsáætlun sína og fjárbeiðni og hefði það m.a. valdið því hvað af- greiðslu f járveitingar til ráðs ins fengu á Aiþinigi fyrir jói. Þessar upplýsingar ráð- herrans komu fram í svari við fyrirspurn Þórarins Þór- arinssonar. Auður Auðuns, dómsmálaráð- herra sagði m.a.: f þessu sambandi er rétt að taka fram, að umferðarráð var all siíðbúið með sína áætlun fyr- ir yfirstandamdi ár, aem með- fram mun hafa stafað af því, að ráðið hefur ekki talið fært að semja þá áætlun fyrr en fyrir lægi nokkurn veginn vitneskja um einstaka kostnað- arliði starfseminnar á árinu 1970. Áætlunin barst þvl ekki ráðuneytinu fyrr en seint í nóv- embermánuði og var að örfáum dögum liðnum send þaðan til fjárveitinganefndar, sem hefur ugglaust verið störfum hlaðin, þegar komið var fram undir nóvemberlok og það má gera ráð fyrir, að hún hafi kannski haft takmarkaðan tíma til þess að athuga þessa áætlun umferð arráðs, en tillaga um fjárveit- ingu að upphæð 900 þús. kr. lá ekki fyrir, fyrr en daginn, sem 3. umræða fjárlaga fór fram, eða ég hafði a.m.k. ekki fyrr séð hana, og var þá ekki orðið mikið svigrúm til frekari athug- unar á málinu. . ^ i ■ r athugun er ekki lokið. Það er rett, að það komi fram » ... , ’ ^ Þorarmn Þorarmsson þakkaði hér einnig, að auk þeirrar fjár- veitingar, 900 þús. kr, sem Al- þingi afgreiddi, þá hefur um- ferðarráð til ráðstöfunar á þessu ári ógoldin mótframlög frá fyrra ári, annars vegar frá sveitarfé- lögum vegna umferðarskólans Ungir vegfarendur, og frá trygg ingafélögunum vegna útgáfu- starfsemi. Þar er um að ræða ritið Ökumanninn, og einmig hef ur ráðið til ráðstöfunar framlög sömu aðila fyrir yfirstandandi ár. Það lætur því nærri, að allt þetta samanlagt, fjárveiting og mótframlög nái allt að þrefaldri upphæð fjárveitingarinnar. í janúarmánuði tók umferðar- ráð í samráði við ráðuneytið áætlun aína frá sl. hausti til endurskoðunar. Jafnframt sneri umferðarráð sér til nokkurra aðila, með hugsanlegt samstarf við þá fyrir augum og þá mót- framlög, sem þaðan kæmu, en að sjálfsögðu var á seinasta ári samstarf við þá aðila, sem ég áður nefndi. — En þar sem við- ræður við þessa nýju aðila, sem um ræðir eru enn á byrjunarstigi er ekkert hægt að fullyrða um það til hvaða árangurs þær svörin en kvað þau óljós. Hér væri mikið vandamál á ferð- inni, sem krefðist skjótrar úr- lausnar. Auður Auðuns, dómsmálaráð- herra, sagði, að ekki yrði hjá því komizt, að umferðarráð fengið aukið fé til ráðstöfunar, en á þessu stigi málsins treysti ég mér ekki til að segja til um hve mikið það þarf að vera, sagði ráðherrann. Ný mál k Einar Ágústsson hefuir lagt fram frv. um breytingar á log- um um almannatryggingar og fjallar það um greiðslur vegn|i tannlækninga. ★ Daníel Ágústínusson, Gunnar Gíslason og Vilhjálmur Hjálm- arsson hafa flutt á Alþingifrum varp um breytingu á lögum um félagsheimili og er þar lagt til að öllum tekjum félagsheimila- sjóðs 1970—1974 verði varið sem byggingarstyrk til félags- heimila. Rannsókna- nefnd sjóslysa PÉTUR Sigurðsson spurðist fyrir um J»að á Aljþingi í gær hvað tefði skipun rannsókna- nefndar sjóslysa, sem skipa ætti skv. lögum frá 30. apríl 1970 um eftirlit með skipum. Ingólfur Jónsson, samgöngu- má'laráöhenra, miruniti á, að siam- kvæmf lögunum æftti að skipa 5 memin í nefindiina, þar af 4 skv. tilnefniingu Fairmanna- og fiisiki- man nasambands lisflandis, Lands- sambands iisfl. útvegsmanna, Sjó- manmajsambands íslandis og Slysa vairniaiféiags Isflands. Sagði ráð- herrann að eftir þessum tiflniefn- inigum hetfði verið leitað með bréfi 9. október sfl. og á tiíma- biilimu frá 23. október til 12. nóv- ernber hetfðu borizt tillnetfnimigar þriggja aðila, en tillnefniing Sjó- manmasambamds Islliands hefði fyrst borizt 4. febrúar sl. Eftir að tiilnetfningarnar hötfðu borizt var ekkert þvi tiil fyriirstöðu að skipa í nefndina og var það gert 8. febrúar sl. Netfndin er nú þannig akipuð: Formaður, PáM Raignairssson, sikriflsifiofuístjóri Sigl imigamálaistotfiniumar rikisins. Aðr- ir í nietfndinni eru: Gunnar Haf steinsson, skriflstotfustjóri, til nefndur af LlÚ, Henirý Háflfdáirt arson tiiniefndur af FFl, Ingólf- ur Þórðarson, tilnefndur af SFl og Si'gifús Bjamaaon, tiilnefndur af Sjómannasimabandi ísflands.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.