Morgunblaðið - 03.03.1971, Blaðsíða 25

Morgunblaðið - 03.03.1971, Blaðsíða 25
MORGUNBLAÐtB, MIÐVÍKUBAGUR 3 MARZ 1371 25 Gunnar Guðbjartssoo: Svar við bréfi Sveins Guðmunds- sonar í Miðhúsum SVEINN í Miðlhúsuim semdi mér nökkrar spurniimigair í opou bréfi f Morgunbtaðinu laiugardagintn 13, febrúar síðasitiiðiinin'. bessair spuirninigar lúta flesitar að mismiuniandi háu útborgunar- verðt sláturleyfishafa fyrir verð- iiagsánð 1968 og 1969 og eru byggðar á skýrsliu í síðustu Ar- bók Landbúnaðariiriia um þetta efini. Dæmi tekur spyrj>andi og flest varðamdi miamrn á verði kjöts, gæra og ullar. Nokkrar skýriinigar hefðu þurft að fyligja áðunrnefndri sikýrsiliu og eiiníkum sú, að þetta ár vairð í ýmsu óvemj uftegt, hvað snierti tippgjör á atfurðaverði til bænda. Tiil þess llágu eftirtaldar ástæð- úr: 1. Geingisbreytiing ísBemzknair króruu, er varð í nóv. 1968 leiddi af sér hækkun á soiiuverðí á út- fliuttuim la'ndbúniaðarvöruim, sem óseldar voru, þegar gen.gið féH. Þasis vegTka varð míklnjim mun hærra söíuverð a utffl. og gærum en sett var á þær við verð- ákvörðum í septembermániuði. 2. Af sömu ásitæðum hækkuðu margar rekstrairvönur lamdbún- aðarins í verði og af þekn sök- um þurfti að hækka verðskrán- kiigu iamdbún'aðarvana oftar en eimi sinmii 4 verðlagsárimiu. 3 Á síðari Kliufca vefcrar 1968— 1969 var ákveðið að lamdbúniað- urimin femigi uim 140 milljómir krórea af 160 milljániuim kröma SvokaLiaðs gengiisbagnaðar tB að mætia haekkum reksifcracckostniað- arirss. 4. Út®ufcnin,gsbæfcur reyndust ónógar til að bæfca allam útflnjitn imginin í fullit ininainíl.amidsverð, Að miokkru leyti var þetta vegna þess að mikillll útfliutningur kjots fór frama áðiur en geragið féffl. Af þessairi ástæðu þurfti að taka hátt v e r ðj öfniuniair'gj. aild aif kjöti til að jaifinia útflutniimigs- faaöa máltli fraimileiðetnd>a. 5. Þegar viifcaið vair að lamd búnaiðurinm ferugi áðumefndam gengisihfflgniaið og hverau hátt verðjöfmiuniairgj'aild þyrfti, þá v»ra aumi/r sláturleyf iish aifa>r búnir að greáða hærra verð fyrir kjötið til frairúieiðanda em fékkst fyrir það í sölliuninii lað frádregmu veirð- jöfnunargjaldi. En við jöfnium fjár 'aif gemigisihiaigmiaðinium fenigu þeir það fé afbur en gátu þá ekká Ihækkað gæruverðið og ullar- verðið eiinis og ýrnisir'aðrir gjöirðu, sem minn'a höfðu greitt út á kjöt- ið áður. SláturleyfiiShöfluim vair af þessari ástæðu í sjálfsvald sefct hvort þeir greiddu „gemigiiShagn- aðinin" á kjöt eða gænuf. Þetfca er im'egiinskýringin á umræddium 'miiismiun, sem Sveimm ósíkair Skýr inga á. Þeiir sem greiddu hátt kjötverð greiddu iágt gæruverð og öfugt. 6. Aðrar ástæður grípa þarna að sj áltfsögðu imm í svo som það hvort viðkoimifflndi Sláturieyfis hiaifi getu.r sel't afflt sétt kjöt á heimamarkaði eða hvort faainin þarf að fllytja milkið aif því í fjiair- læg héruð tiil söilni. Eímmig mis- miumamdi aðstaiða till slátinumiar og eða geymSlu á vörunum, þ. á m. hvont um nýja eða gaimiia fjár- fesitiinigu er að ræða í því sam- bandi. Að sjáiifsögðu ræður aflditaif ruokkru, hversu hagsýnir og dug- legir stjómendiur fyrirtækjanmia emu við að skipuleggja rðksitur- inir*.. Verðiiagniangsn ac miðuð við meðaSkostnað. Þeir sem hafa miinmii koafcnað en í meðattfliagL geta greáitt meira sn grumdvaiBÞ arverðtð. Aftur á móti geta þeir, sem hafa meira em meðaiko-sitn- að, miinna greitt. Lög-gjöfnr. um verðiiagningu ætlast alls ekki til að misamiuiniuir sem er tálbomiinm at hagsýni eða óhagsýni í rekstri verði jasfnaðuir með greiðslum úr verðj öfniunarsj óði. Ræmdur hljöfca því að batfa áhuga á þvi að þam fyrirtæki, er þeir skiptá við, sóu vel rekkt. Það á að skapa eðii- legt og eauðsynlegt aðh'ald og etftkdiit með rekstri fyrirtækj- aminæ 7. Svör við þeim spuminguim, sem lúta að öðrum framteiðsiu- vörum, svo sem nautakjöti og Skiraniuim, eru að nokkru fölgim Athugasemd MBL. hefur borizt eftirfar- amidi athugasemd frá Jónasi Árnasynl, aiþm.: Er ráðumeytiisstjórinin í dóims- m áii a>rá ðuney t imu farinn að sbunda læknistfræði L hjáverk- i — með miagasjúkdóima sem sergrein ? Eða hvað kemur honum tiil að hann þykist þess umikomirin að láta Morguiniblaðið á surtn'udaginn hafa eftir sér fullyrðingar eins og tffl að mynda þessa: ,Jtétt sagði Baldur vera, að reynt hefði verið að fá spítala- pláss fyrir mainnimi, en það hefði ekki tekizt, þar sem um brýnt titfeHi hefði ekki veríð að ræða.“ (Leturbr. miin). Hér er áttf við magasjúkling þann seim kemiur nokkuð við sögu þar seim ég raeði um Hegningarhúsið í greinargerð með þínigsál y k t.u n a rtEIIögu um fangelsismál á Isiandi. Hauikur Jónasson hafði rannsakað mamn þennain nákvæmlega og þ. á. m. féngið te'knar rönitigenmynidir af magamum í homum, og ranmsókn þesisi leiddi í ljós að maðurirm var með magasár á mjög háu sti’gi, opið magasár, — þannig að hér var óumdeilianliega um að ræða mjög alvai'Iegt tilfelli, mjög brýnt tilfelli, og sjúfkra- húsvist þesis vegna bráðnauðsyn- lieg. Haukur hafði rækilega til- kynmt þetta viðkomandi yfir- völdum, fyrst Skriflega, svo munmiega, atfitiur og aftur, og þegar sivo maðurirsn var loks llátimn lauis, bafði rfaukur lýst því yfir, að hanm tæki en-ga ábyrgð á horuum þfflma í Hegn- imigarhúisiniu, áframihalldandi dvöl hans þar væri giæfrasikapur sem viðkomamdi yfiirvöld yrðu að svara til saka fyrir, enda gæti mugrn'n i homuim „þá og þegar sprum'gið", eiins og segir í grein- argerð minni. Haulkur er reiðubúinm að votta þetta. Hvemig væri nú, að MorgunMaðið ræddi málið við hann, eftir að það hefur svo háfct hosisað læknisfræðilegum fuByrðinguim ráðumeytissitjórams i dómsimálaráðuinieytmiu ? Blaðimu er væntamliega kummugt að Haúkur Jón>asson er sérfræð- inigur I nmaga'sjúkdömiuim og nýt- ur mikiflis álits sem siliikur. Því í ®, 1» hér að fraiman. Ere þó kernuir þar inai í að um miiamium- anidi vörugæði gebur verið að ræða. Það er alís akki affitaif um samia gæðaftokk vöra að ræða. Eiminiig gefcur mismurjamdi verð komið aí því, hvort varatn var seld áður en gemigi krónuminair fétL eða eftiir það og fcil þess miun mega rakja megimhltjta ver-5- rmmaritiö þegar um er að ræða vöru sem ekki fei’Lur urtdir verð- jöfrnum. Ég vona að Sveiimn sættu silg við þessi svör og honurr. og öðr- oim sóu nægjanileg skýring á u<n- ræddum verðmismun. Ungtemplarar um tóbaksauglýsingar er aftur á móti ekki til að dreifa um Raildur Molter — r.vað svo sem faairm kamn að vera að stúdera i tármsfcundum sinium, Freiistandi væri að ræða frek- ar þann vitnisburð uim þjóðlfé- lagsástamdið, sem lesa má út úr fullyrðinguim ráðuneytisstjórans í Morgumblaðimu á sunnudaginn. Á einuim stað sitendur t, d. þetifca: „Himis vegar kvaðat hamn á engian háfct vfflja draga ór þeim nlæiíiu áhrifuim, sem fangavistin faefði haifit á miamninin, eins og saikiir stóðu.“ Á öðrum 9tað þefcfca: „Að maðurinn ,,sait inni“ lenig ur en bein ástæða var til, kom till aif því, að faanin árti hvergi höfði sinu að halla utan Hegn inigarhússins. “ Eimhvem tíima hefði þetifca ver ið ka'lliað hundalógikk. En tim- arnir breytasit, og einn góðan veðurdag getur hundálógilkk verið orðin ágætislógikk. 1 þjóð- fiðlagi einis og þvi íslenzika er ekkert ómö'gullegt, jafnvel ekki það, að ein og satna opimbera stofniunin sé í senn kvalastaður og líknarhæli fyrir fársjúkan mamn. Er.gu að súðuT ieyfl ég mér að spyrja, hvort ekki sé tíma- bært að rikisstjómin getfi út skorinorða yfMýsinigu til að talka af öiffl tvímæli um það, hverjar af þeim stofnunum, sem hún ber ábyrgð á, skuli öeljast hegningarhús og hverj ar sjúkrahús. Með þökk fyrir biirtlngunia. Jóuas Arnason. ATH.S. — í greinargerð fyrír þingsályktunartiHögu Jónasar Árnasonar felst alvarleg ásök- nn á þá, sem ábyrgð bera á fang- eislsmálum hér á landi. Af þeim sökum sneri Morgunblaðið sér ti! BaUlurs Möller, ráðuneytis- stjóra i dömsmálaráðnneytinu, og óskaði umsagnar hans uni þetta mál en fangelsismálin heyra umiir það ráðnneyti. Þetta eru eðlileg vinnubrögð, eins <>g þingmaimimim ætti að vera kunnrigt, ®g hann hefði þvi getað sparað sér stóryrðin i garð ráðuneytisstjórans. Ritstj. Mbl. hefur borizt eftirfarandi frá islenzkum ungtemphiruin: Islenzkir ungtemplarar leyfa sér hér með að gefa lesendum Morgunblaðsins kost á að lesa eftirfarandi línur, sem eru inn- tak í nýlegu bréfi sambandsins til Alþingis. Þegar við stofnun íslenzkra ungtemplara var eitt höfuðmál- ið á stefnuskrá samtakarma, ásamt baráttunni gegn áfengis- nautninni og baráttunni gegn hvers konar ávana-, fíkni-, eða eiturlyfjanotkun, baráttan gegn reykingum. Þessu máli hefur verið haldið vakandi æ síðan með ályktunum, áskorunum og gerðar sérstaks auglýsinga- spjalds, sem reynt hefur verið að koma fram fyrir sjónir al- mennings, en vegna vanmáttar samtakanna fjárhagslega, hefur ekki verið hægt að sinna þessu máli eða öðrum, sem skyldi og hefur þó fullur hugur staðið til þeirra hluta. Það eru engin ný sannindi fyr- ir bindindisfélög, að reykingar *éu hættulegar, þvi þegar fyrir rúmum eitt hundrað árum var þetta í stjórnarskrá IOGT, enda stuðzt við umsagnir frægra lækna, vísindamanna og hugs- uða þeirra tima og nægir hér að bendffl á dr Benjamín Rush, lækninn, mannvininn og stjórn- málamanninn, sem færidur er fyrir 226 árurn og var einn at þeim, sem lögðu grundvöllinn atð bindindishreyfingunni og þeirrt starfsemi, sem unnin hefur ver- in í þágu marmkærleika fram á bessa stund. Einnig má benda á, að skáldsnillingurinn og nátt- úrufræðingurinn Johann Woif- gang Goethe, sem fæddur er fyr ir 222 árum, taldí öldrykkju og tóbaksreykingar leiða til sljóvg- unar og andlegrar uppdráttar- sýki í bókmenntum, fátæklegri boðskapar og afskræmingar, fyr ir utan, að hann taldi reyking- ar tillitsleysi og ósvífni í um- gengni við annað fólk. Líklega myndu slík orð í munni bindind ismanns nú i dag talin öfgar, þótt sönn væru. Islenzkir ungtemplarar hafa ávallt viljað undirstrika, að það er æskunni, sem er mest hætta búin af blaðaauglýsingunum og kvikmyndahúsaauglýsingun- ura, sem sí og æ reyna að blekkja fólk til að byrja reyk- ingar. I skýrslu Sir Gearge Godber, sem gerð var að frum- kvæði brezku ríkisstjórnarinn- ar, um skaðsemi reykinga og Framhald á bls. 22. □ Mímir 5071337 = 2 Kvenfélag Lágafellssóknar Fundur að Hlégarði fimmtudaginn 4. marz kl. 8.30. Kennt að flosa með aladdín nál. Sýndar fræðslumyndir. Kaffidrykkja. Kvenfélag Hallgrímskirkju heldur sína árlegu samkomu fyrir aldrað fólk, sunnudag inn 7. marz kl. 3 síðdegis. Sigurbjörn Einarsson bisk- up flytur ræðu. Frú Ruth Magnússon syngur einsöng. Upplestur. Kvenfélag Árbæjarsóknar Munið aðalfundinn í kvöld kl. 8.30 stundvislega í Ár- bæjarskóla. Kosningar og venjuleg aðalfundarstörf. Kaffiveitingar. Konur fjölmennið. St jómin. HÆTTA Á NÆSTA LEITI • cftir Jolm Saunders og Alden McWilliams EA3Y WITH THa knife.moran/. IVE BEEN CUT UP ENOUGH FORONE X WA5 TELLIN' DAN... OLD MAN LOGAN 13 S0 MAD ABOUT HSS DAUGHTER BEIN'HST, HE'5 FORGOTTEN SHEWAS HURT DURING THE HOLD-UP OF ' HI3 OFFICE/ <dSL m ÉkJ MAYBE...BUT I'D STILLFEEU BETTER IFWE'D TAKETHE DOUQH AND HEAD WFST/ Farfuglar Munið handavinnukvöldin að Laufásvegi 41. Kennd er leðurvinna, smelt og fjöl- breyttur útsaumur. Mætið vel og stundvíslega. Stjórnin. Féiagsstarf eldri borgara í Tónabæ 1 dag miðvikudag er opið hús frá kl. 1.30—5.30 e.h. Dagskrá: Lesið, teflt, spilað, kaffiveitingar, bókaútlán, uppl. þjónusta, kvikmynda- sýning. 67 ára borgarar og eldri velkomnir. Kristniboðssamkoma verður í Kristniboðshúsinu Betaníu Laufásvegi 13 í kvöld kl. 8.30. Sýnd verð- ur kvikmynd frá norsku kristniboðsstarfi á Madaga- skar. Bjarni Eyjólfsson for maður Kristniboðssam- bandsins talar. Tekið verð ur á móti gjöfum til kristni boðsins. Allir eru hjartanlega vel- komnir. Nefndin. Konur í Styrktarfélagi vangefinna Fundur að Hallveigarstöð- um fimmtudaginn 4. marz kl. 20.30. Fundarefni: Félags mál, bókmenntakynning. Perry Monroe byrjar aftur að gegna skyldiistörfum sínnm. Það er alft rólegt Perry, lie he, ég býs* við að það breyt- ist fyrst þú ert íumiinn hingað. Varlega Moran, ég er búinn að þoia nógu margar glósnr i dag. (2. mynd). Ég var að segja við Dan að Logan gaiiili er svo reiður yfir að <io*tir bans skyldi vfrfc fyrir skoti, aA iiann hefur gersamlega gleymt þvi að það gerðist meðan verið var að rænu biuui. (2. mynd). Þarna sérðn, ég sagói þ«‘r að vera ekki svona lirn-tldiir. Hann var bara að stytta sér leið gegn- um bílastæéS spítalans. Kannski, en mér liði samt betur ef við liirtum peningana iwr byrfiun vestur. Góðar bækur Gamalt verð Afborgunarskilmálar ffe/ BÓKA ...B MARKAÐURINN SiLLA 0G VALDA- 'ýÍtfte" ALFHtlMUM

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.