Morgunblaðið - 20.11.1973, Blaðsíða 19

Morgunblaðið - 20.11.1973, Blaðsíða 19
MORGUNBLAÐIÐ — ÞRIÐJUDAGUR 20. NÓVEMBER 1973 19 Stj r mnmálayfirlýsing fl m]s Si álfstæðisflokks] kks- ns Flokksráð Sjálfstæðisflokksins telur andlegt frelsi ein- staklingsins grundvallaratriði, og að einstaklingarnir og samtök þeirra verði að hafa aðstöðu til athafna, svo að framtak og þróttur þeirra fái sem bezt notið sín, til heilla fyrir þjóðfélagsheildina. Frjálst framtak, samkeppni og eignarréttur einstakl- inga eru sá hvati framfara sem bezt hæfir íslenzku þjóðfélagi og er i samræmi við islenzkt þjöðareðli. Stefna vinstri stjórnarinnar er andstæð þessum við- horfum. Gegndarlaus þensla í rikisbúskapnum, hefir valdið óhóflegri skattabyrði og samþjóppun valdsins. Þannig hefur fjárræði og s.jálfsákvörðunarréttur borgar- annan verið stórlega skertur. Sá jákvæði árangur, sem Sjálfstæðisflokkurinn lagði grundvöll að með traustri stjórn efnahagsmála og frjáls- ræði i viðskiptum er nú í hættu vegna rangrar stefnu ríkisstjórnarinnar og þrátt fyrir fögur fyrirheit hefur ríkisstjórnin orðið þess valdandi, að hér á landi geysar óðaverðbólga, sem ekki á sinn líka í Evrópu. Áfram varnir í landinu Það er brýnasta mál íslenzku þjóðarinnar að tryggja áfram öryggi landsins og sjálfstæði þjóðarinnar. Þar til samkomulag næst milli ríkja austurs og vesturs um afvopnun og viðunandi öryggi í Evrópu er það nauð- synlegt vegna öryggis Islands og hagsmuna bandalags- þjóða okkar, einkum Norðurlanda, að áfram verði um sinn varnir í landinu, þar sem ástand i alþjóðamálum er svo ótryggt sem raun ber vitni. Vegna hinna miklu og vaxandi umsvifa herskipaflota Sovétríkjanna á hafsvæðunum um- hverfis Island, er yfirvofandi hætta á, að tsland lenti innan sovézks áhrifasvæðis, ef Islendingar drægju sig út úr varnarkeðju vestrænna ríkja. Island hefur, vegna legu sinnar, svo mikla hernaðarþýðingu, að landið hlyti aS verða í verulegri hættu ef spenna ykist i þessum heims- hluta og hér væru engar varnir. Því fullnægir þaS ekki hagsmunum Islendinga nú, að í landinu sé aðeins eftirlits- stöð án nokkurs varnarliðs. Varnarþörf landsins og til- högun varnanna verður aS meta meS hliSsjón af ástandi heimsmála á hverjum tima. Kanna ber til hlitar, hvort hagkvæmt sé aS auka þátttöku Islendinga í þeim störfum sem unnin eru hér á landi vegna öryggis Islands og annarra Atlantshafsbandalagsríkja. 200 mílur fyrir árslok 1974 SjálfstæSisflokkurinn hefur ávallt lagt megin áherzlu á yfirráS íslendinga yfir öllu landgrunninu, enda þegar í tíð fyrrverandi ríkisstjórnar gerðar margvíslegar ráðstafanir til að vinna þeirri stefnu fylgi á alþjóðavettvangi, ma. með flutningi tillögu i hafsbotnsnefnd Sameinuðu þjóðanna, að landgrunnið yrði miðað við allt að 200 milur. I samræmi við þá stefnu, ályktun miðstjórnar og þing- flokks SjálfstæSismanna 30. ágúst s.l. og þingsályktunar- tillögu SjálfstæSismanna, leggur SjálfstæSisflokkurinn áherzlu á, að fiskveiðilandhelgin verði færð út i 200 milur fyrir árslok 1974, og væntir þess, að um það megi takast þjóðareining. Flokksráðið telur, að unnt hefði verið að ná fyrr betri samningum við Breta en raun ber vitni, ef skynsamlega hefði verið á málum haldið og annarleg sjónarmið ekki ráSið gerðum einstakra ráðherra. Flokksráðið telur ekki ástæðu til að semja við fleiri riki um veiðar innan islenzkrar fiskveiðilögsögu en Vestur- Þýzkaland og ríki, sem samningum er lokið við, enda hafa ekki aðrar þjóðir umtalsverða hagsmuni af fiskveiðum á þvi hafsvæði. Þar sem samkomulag hefur nú tekizt f fiskveiðideilunni við Breta og samningaviðræður væntanlegar við Vestur- Þjóðverja, ber islenzkum stjórnvöldum að leggja áherzlu á, að viðskiptasamningur Islands og Efnahagsbandalags Evrópu verði látinn koma til fullrar framkvæmdar án frekari dráttar. Neikvæð þróun efnahagsmála. Sjálfstæðisflokkurinn telur hina neikvæðu þróun efna- hagsmála frá stofnun vinstri rikisstjórnar 1971 mjög alvarlega fyrir þjóSarbúskap Islendinga, en allan tímann hefur rikt einstakt góSæri til lands og sjávar. Haldi svo áfram sem nú horfir, eru fyrirsjáanlegir miklir örSugleik- ar í atvinnu og efnahagslífi landsmanna. Þess vegna verSur aS eiga sér staS algjör stefnubreyting, svo að þjóðinni verði forðað frá áföllum. Flokksráð SjálfstæSisflokksins minnir á, aS með til- komu vinstri ríkisstjórnar, er setið hefur að völdum s.l. 2 ár, var horfið frá stefnu viðreisnar, er byggðist á jafnvægi í efnahagsmálum og alhliða uppbyggingu atvinnu- veganna. Viðreisnin leysti úr læSingi orku frelsis og framtaks, er var forsenda mikils hagvaxtar og árvissrar aukningar þjóSarframleiSslu og þjóðartekna. I stað fastmótaðrar stefnu í efnahagsmálum og öruggrar hagstjórnar viðreisnaráranna, tók við reikul stefna vinstri ríkisstjórnar og aukið miðstjórnarvald. Afleiðingarnar eru nú að koma í ljós. Þrátt fyrir einstaklega hagstæSa verSlagsþróun á helztu útflutningsvörum þjóSarinnar, er svo illa komiS í efnahags- og atvinnumálum, aS verSbólga ógnar bæSi afkomu atvinnuveganna og fólksins í landinu. Forsenda almennrar velmegunar og framfara byggist á traustum atvinnuvegum, þar sem eSlilegt jafnvægi er á milli helztu atvinnugreina. Neikvæð stefna vinstri ríkis- stjórnar og afleiðingar hennar hafa raskað þessu jafnvægi og er framtið sumra atvinnugreina stefnt í mikla hættu. Staða iSnaSar og verzlunar er í mikilli óvissu og krefst gagngerSs endurmats, ef forða á fjölda fyrirtækja frá hruni. Övíst er, hvort stór hluti fiskiskipaflotans verði gerður út á komandi vertíð vegna stórfellds vinnuafls- skorts. ErfiSleikar eru i landbúnaði, bæði vegna fólkseklu og gífurlegra hækkana á rekstrarvörum landbúnaðarins. Vandamál húsbyggjenda eru gifurleg og hefur húsnæðis- kostnaðurinn aldrei hvílt þyngra á almenningi, enda þótt tryggja beri sem fyrr að sem flestir geti búið í eigin húsnæði. Þróun ferðamála er i mikilli hættu. Þjóðin býr við skattalög, sem stríða á móti heilbrigðri skynsemi, draga Ur athafnahvöt og leiða til samdráttar i verSmæta- sköpun. Skuggi óSaverSbólgu hvílir yfir atvinnulífinu og þús- undum heimila. JákvæS lausn á verðbólguvandanum, kjaramálum og vandamálum fyrirtækja atvinnulífsins krefst skjótra aðgerða. Sérhver dráttur á lausn þessara vandamála mun auka á erfiðleika þjóðarinnar. Sjálfstæðisflokkurinn bendir á, að við ríkjandi aSstæð- ur í efnahags- og atvinnumálum eru skattalækkanir á launafólki vænlegasta leiðin til jákvæðs árangurs i kjara- málum. Jafnframt verður að skera niður rikisútgjöld. Algjör stefnubreyting er forsenda þess, að unnt geti reynst að sigrast á þessum örðugleikum. Slík stefnubreyt- ing getur ekki komið til framkvæmda, meðan vinstri stjórnin situr að völdum, bæði vegna skilningsskorts stjórnarflokkanna á eðli vandans og vegna djúpstæðs ágreinings á milli þessara flokka og innan þeirra. Því lengur sem stjórnin situr að völdum, því erfiðara mun reynast að koma að nýju á jafnvægi og festu í efnahags- og atvinnumálum, er tryggi þjóSinni góð lifskjör og örugga afkomu. Sjálfstæðisflokkurinn mun enn sem fyrr berjast fyrir þvf, að mótuð sé og framkvæmd ábyrg, samræmd og einörS stefna í efnahagsmálum. Á grundvelli slikrar stefnu og þeim grundvelli einum, getur athafnafrelsi einstaklinga og fyrirtækja blómgast og framleiSsla og velmegun tekiS öruggum vexti. Flokkurinn telur, aS brýnustu markmiS slíkrar stefnu hljóti aS vera: að óSaverSbólgan verSi stöðvuð og komið á jafnvægi í atvinnu- og efnahagsmálum á nýjan leik. að atvinnuvegunum verði tryggður heilbrigður rekstrar- grundvöllur, m.a. með hóflegri og réttlátri álagningu skatta og viðunandi afskriftarreglum. að með þessu móti verði sköpuð skilyrði til jafnra og árvissra launa- og kjarabóta, sem fyrst og fremst miði að þvi að bæta kjör hinna lægst launuðu. að tekjuskattur verði afnuminn af almennum launa- tekjum og létt verði á heildarskattabyrðinni. að dregið verði úr rikisrekstri, aukins sparnaðar og hag- sýni gætt í opinberum rekstri og opinberum fram- kvæmdum stillt í hóf eftir megni meðan þensluástand ríkir, í því skyni að vinnuafl beinist að framleiðslu- störfum. Verkefni í byggðamálum Flokksráðsfundur Sjálfstæðisflokksins telur, að gera þurfi sérstakt átak til að koma í veg fyrir mísræmi i þróun byggðar í landinu og hvetur til framkvæmda tillagna Sjálfstæðismanna á Alþingi um þau efni. Auka þarf sjálfstæði sveitarfélaga og efla samtök þeirra. Færa verður sveitarfélögum í hendur aukin verk- efni frá ríkinu, m.a. á sviði menntamála, og tryggja. að þau fái jafnframt til ráSstöfunar það fjármagn, sem til þessara verkefna á að fara. Gæta verður þess sérstaklega. að hlutur fámennra sveit- arfélaga og þeirra, sem viS sérstakan vanda eiga aS stn'Sa. verSi ekki fyrir borS borinn og þeim verSi fengnar sér- stakar tekjur m.a. meS breytingu á lögum um jöfnunar- sjóS sveitarfélaga. FlokksráSsfundur SjálfstæSisflokksins telur brýn verk- efni i byggðamálum. að dreifing valds verði aukin, m.a. með vaxandi sjálfs- stjórn byggða og sveitarfélaga og aukinni aðild starfs- manna fyrirtækja að eign þeirra og stjórnun. enda fylgi hliðstæð ábyrgð starfsmanna. að mótuð verði heildarstefna í byggðamálum í samráði við sveitarfélögin. að gerðar verði sérstakar félagslegar ráðstafanir i h ís- næðis-, félags-, mennta- og umhverfismálum til að jafna aðstöðu í dreifbýli. að gætt verði þeirrar stefnu viS staðarval ríkisstofnana og fyrirtækja aS skapa grundvöll undir f.jölbreyttara atvinnulíf f byggSum landsins. að haldið verði áfram því átaki i samgöngumálum. sem hófst i tið viSreisnarstjórnarinnar með gerð sam- gönguáætlana og lagningu hringvegarins. að unnið verði að stofnun og eflingu lándshlutarafveitna með meiri hluta eignaraðild sveitarfélaga og horfið frá núverandi miðstjórnarvaldi ríkisins í orkumálum.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.