Morgunblaðið - 07.10.1978, Blaðsíða 17

Morgunblaðið - 07.10.1978, Blaðsíða 17
MORGUNBLAÐIÐ, LAUGARDAGUR 7. OKTÓBER 1978 17 fréttir úr borgarstjórn fréttir úr borgarstjórn fréttir úr bórgarstjórn fréttir úr borgarstjórn ástæðu fyrirspurnar sinnar vera hina miklu óvissu, sem borgar- starfsmenn nú væru í um þróun mála. Hann þakkaði Björgvin svörin. Standast orðin núna? Birgir ísleifur Gunnarsson sagöi það valda sér vonbrigðum hversu óskýr stefna borgarstjórnarmeiri- hlutans væri í liðum 2 og 3. Hins vegar lýsti Birgir ísleifur yfir ánægju sinni með 1. lið og kvaðst reikna með, aö borgarstarfsmenn væru líka ánægðir. Sumir fulltrú- ar meirihlutans hefðu fyrir kosningar haft í frammi fullyrð- ingar um fulla greiðslu á öllum launum, sem borgarstjórnarmeiri- hlutinn hefði hins vegar ekki fylgt eftir þegar á hólminn var komið. Með öðrum orðum: þeir stóðu ekki við stóru orðin. Nú hins vegar lýsti meirihlutinn yfir, að hann ætlaði að fylgja samþykktinni frá 15. júní eftir og væri það athyglisvert. Vegna tímabilsins frá 1.—10. sept. vildi hann segja, að meira mál væri fyrir borgarstarfsmenn að fá greidd full laun eins og fyrirfram- greiðslan var, vegna þess, að hlutfallslega fleiri borgarstarfs- menn fá greitt eftir á en fyrir- fram. Birgir ísleifur sagðist hafa talið æskilegt að fá skýr svör nú og væri raunar einkennilegt að slíkt væri ekki hægt þar sem aðeins um framkvæmdaatriöi væri að ræða. Vegna takmarkana á launahækk- un samkvæmt lögum ríkis- stjórnarinnar um háa launaflokka vildi hann taka fram, að hann teldi fólk í sömu launaflokkum eiga fá jafnhá laun. Birgir ísleifur sagði, að vegna svars við 3. lið hygði hann, að borgarstarfsmenn sættu sig ekki við að ríkisstjórnin væri að ræða við BSRB og eftir því yrði tekin ákvörðun. Birgir ísleifur lagði áherzlu á, að fullkomlega eðlilegt væri nú sem fyrr að viðhalda sjálfstæðum samnings- rétti Starfsmannafélags Reykja- víkurborgar sem verið hefði á liðnum árum. Ragnar Júlíusson: Á að hefta hagkvæm- ari rekstur BÚR? BAKKASKEMMA varð mönnum umræðuefni á síðasta fundi borgarstjórn- ar. Ragnar Júlíusson (S) kvadddi sér hljóðs vegna deilna sem staðið hafa yfir um húsnæði það, sem Framleiðslueftirlitið hefur haft í Bakkaskemmu. Sem kunnugt er er meginhluti hennar hú í höndum BÚR. Albert og Páll: Leggjum áherzlu á lausn vanda aldraðra Páll Gi'slason (S) spurðist fyrir um það á síðasta fundi borgarstjórn- ar hvað liði afgreiðslu borgarráðs á tillögum um vistunarráð aldraðra, sem vísað var til þess af borgar- stjórn á fundi hennar 18. maí sl. „í greinargerð með tillógunni segir, að tillögur um hið fyrirhugaða vist- unarráð hafi hlotið ítarlega athugun og undirbúning hja heilbrigðismála- ráði og félagsmálaráði fyrir for- göngu borgarlæknis og forstöðu- manns Félagsmálastofnunar. Um nauðsyn þessa ráðs, sem á að tryggja sem bezta nýtingu á aðstöðu og starfskröftum, er varla ágreiningur. En með vaxandi fjölda aldraðra og jafnframt auknum möguleikum er brýn þörf á, að einhver samræmi þörf og hvernig hægt er að fullnægja henni. Þessi fyrirspurn kemur fram til að ýta við málinu, sem ætti að vera á ákvörðunarstigi." Adda Bára Sigfúsdóttir (Abl) sagði, að af þremur aðilum sem væru embættis- menn borgarinnar og ættu að sitja í vistunarráði væri aðeins einn ráðinn nú, þ.e. ellimálafulltrúi, en hinir væru ekki á fjárhagsáætlun. Þá kom fram í máli Öddu Báru, að borgarráð hefði ekki enn afgreitt þetta mál. Páll Gíslason sagði, að því fyrr, sem það væri gert, því betra. Albert Guðmundsson (S) sagði, að Félags- málastofnunin gæti auðveldlega sinnt umræddu hlutverki. Leggja þyrfti áherzlu á að gera allt til þess að gamla fólkinu liði vel. Hinir öldruðu væru hornsteinar þjóðfé- lagsins. Vellíðan ísl. þjóðarinnar í dag byggðist á framlagi þessa fólks á liðnum tímum. Það væri út í hött að taka byggingar aldraðra undir heil- brigðisgeirann og ef svo ætti að verða hefði hann ekki áhuga á forystu í byggingarnefnd aldraðra. Ungir sem gamlir ættu jafnan rétt á sjúkrahúsvist, en af eðlilegum ástæðum dveldu þeir eldri oft lengur á sjúkrahúsum en aðrir. Fá þyrfti hugmyndir frá læknum þegar það ætti við, en þeir ættu ekki að vera að skipta sér af byggingarframkvæmd- unum sjálfum. í umræddu húsnæði hefur Fram- leiðslueftirlit sjávarafurða rekið matstöð fyrir Reykjavík og vill halda því áfram. Ragnar sagði, að matstöð þessi væri rekin þannig, að þeir sem þyrftu að láta meta fisk þyrftu að senda bíla sína að matstöðinni, þar sem sýni væru tekin. Fram kom í máli ræðumanns, að þessu skipulagi hefði verið komið á meðan landað var um allar bryggjur úr bátum. Nú væri byrjað að landa kössum úr togurum og þá væru flutningatækin lyftarar. Þegar landað væri beint í kælda móttöku ylli það gífurlegum aukakostnaði að flytja sýnin í sérstaka matstöð í stað þess að hafa matsmennina á ferðinni milli löndunarstaða. Ragnar flutti svo eftirfarandi tillögu á fundi útgerðar- ráðs 27. sept: „Útgerðarráð sam- þykkir að þegar í stað verði teknar upp á ný viðræður við Framleiðslu- eftirlit sjávarafurða um breytta starfshætti, þ.e. að mat fari fram í frystihúsunum í Reykjavík. Höfð skulu samráð við aðra frystihúsa- eigendur." Þessi tillaga var sam- þykkt samhljóða. „Jafnframt ítreki BÚR bréf sitt til eftirlitsins 25. 4.1978 um uppsögn úr suðurenda Bakkaskemmu." Þessi liður var felldur með 3 gegn 2. „Jafnframt verði fisksölu til þeirra hætt þegar í stað." Þessum lið var frestað með 4 samhtjóða atkvæðum. Gamla útgerðarráðið var ávallt sammála um að BÚR fengi suður- enda Bakkaskemmu. En hvers vegna væri verið að ræða þessi mál? Jú öll umferð truflaðist af utanaðkomandi bílum á leið til matstöðvarinnar með fisk. Með öðrum orðum, allar áætlanir um Bakkaskemmu og hag- kvæmari rekstur BÚR sköðuðust. Afstaða meirihlutans væri því í meira lagi undarleg. Hins vegar vildi hann benda á, að fulltrúi Alþýðubandalagsins í út- gerðarráði hefði ekki getað fallist á tillögu um, að Framleiðslueftirlitið hefði aðsetur í suðurenda Bakka- skemmu og því setið hjá. Umræddur aðili væri málum kunnugastur því hann stjórnaði fiskmóttöku BÚR í Bakkaskemmu. Sigurjón Pétursson (Abl) sagði, að framkvæmdastjórar BÚR hefðu talið betra að hafa Framleiðslueftirlitið í suðurendan- um og fyrst málum hefði verið svo komið hefði hann ekki getað staðið þar á móti. Pólitísk bókakaup SAMÞYKKT um val á bókum fyrir Borgarbókasafn varð umræðuefni á fundi borgarstjórnar 5. okt. Adda Bára Sigfúsdóttir (Abl.) sagði, að meirihluti borgarstjórn- ar vildi, að borgarbókavörður veldi bækur til safnsins. Rangt væri að pólitískt kjörnir aðilar veldu bækur. Safnstjórn gæti hins vegar gagnrýnt sem þyrfti en ætti ekki að stjórna bókakaupum. Ragnar Júlíusson (S) sagði ekki rangara að borgarbókavörður bæri bóka- kaup undir samþykkt safnstjórnar en að pólitískir einstaklingar veldu bækur. Lagði hann síðan tillögu um hið fyrra frá sjálfstæð- ismönnum, en sú tillaga var felld og hugmynd meirihlutans sam- þykkt. félags Reykjavíkurborgar, en á síðasta ári voru haldnir margir fundir með starfsmönnum ýmissa borgarstofnana og um það rætt að finna því samstarfi fastara form. Meirihluti borgarstjórnar hefur nú tekið frumkvæði í, að borgar- stjórn ákvæði einhliða að starfs- menn taki sæti í stjórnum borgar- stofnana með tillögurétti og mál- frelsi. Gert er ráð fyrir að í stjórn SVR sitji einn fulltrúi starfs- manna, í stjórn Borgarbókasafns einn, en í tillögum sem liggja fyrir stjórn veitustofnana er gert ráð fyrir tveimur fulltrúum starfs- mann'a. Hér þarf meira samræmi. Við teljum auk þess eðlilegra úr því að þetta samstarfsform er valið á annað borð, að fulltrúar starfsfólks sitji í stjórnunum með fullum réttindum, þ.á m. at- kvæðisrétti." Birgir ísleifur Gunnarsson flutti síðan tillögu frá borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins um, að starfs- menn SVR og Borgarbókasafns kysu tvo fulltrúa hvor í viðkom- andi stjórnir. Fulltrúarnir skuli hafa sömu réttindi og skyldur og aðrir stjórnarmenn, þ.m.t. at- kvæðisrétt. Þeir skuli kosnir í allsherjaratkvæðagreiðslu á við- komandi stöðum. Þeir haf a kúvent Bjórgvin Guðmundsson (A) sagði, að vissulega mætti deila um leiðir til lausnar málum starfs- manna og stjórnenda. Hann sagð- ist myndu beita sér fyrir að starfsmenn fengju fulltrúa í út- gerðarráð og hafnarstjórn. Björg- vin sagöi, að fluttar hefðu verið tillögur um atvinnulýðræði áður í borgarstjórn af fyrrverandi minnihluta og hefðu sjálfstæðis- menn ávallt fellt slíkt. Nú hins vegar bregði svo við, að Birgir ísleifur Gunnarsson vildi, að starfsfólk fengi fullan rétt. Björg- vin Guðmundsson kvaðst fagna sinnaskiptum sjálfstæðismanna og nú hefðu þeir kúvent frá fyrri stefnu. Hann sagðist vona, að þar færu heilindi en ekki sýndar- mennska. Björgvin sagði það sína skoðun, að byrja ætti á áheyrnar- fulltrúum en þróa þetta síðan í aukin réttindi. Björgvin tók fram, að hann fullyrti að hann gæti ekki fallist á tillógu sjálfstæðismanna, það þyrfti að skoða betur. Nauð- synlegt væri að huga að því hvort ekki skuli tekin heildarákvörðun en tillaga sjálfstæðismanna væri geysimikil breyting. Þurfum að prófa lausnir Adda Bára Sigfúsdóttir sagði, að ýmsar leiðir þyrfti að prófa til lausnar. Hún vildi hér og nú samþykkja þessa áheyrnarfulltrúa sem áfanga. Adda Bára kvaðst fagna sinnaskiptum sjálfstæðis- manna. Þetta minnti sig á skylm- ingalist. Verið væri að finna tillögu til að koma meirihlutanum í klípu. Hún sagðist ekki vera reiðubúin að styðja tillögu sjálf- stæðismanna nú, en kanna mætti það mál nánar. Takmörk á af- hendingu valds Kristján Benediktsson (F) sagði ekki skipta höfuðmáli þó að þetta allt næði ekki í gegn núna. Eðlismunur væri á, hvort starfs- fólk hefði fullan atkvæðisrétt ellegar ætti áheyrnarfulltrúa í stjórnunum. Kanna þyrfti hvort starfsfólkið kærði sig um slíka aðild. Of mikil aðild hefur sums staðar deyft áhuga starfsfólks .fyrir baráttumálum sínum. Kristján Benediktsson sagði tak- mörk fyrir því, hvaða rétt kjörnir fulltrúar hefðu til að afhenda hið raunverulega vald öðrum aðilum. Hann sagði ekki koma til greina að samþykkja tillögu sjálfstæðis- manna nú en kanna mætti málið betur. Fyrrverandi borgarstjóri hefði verið gætinn þegar fyrir dyrum stóðu samþykktir sem miklar breytingar höfðu í för með. sér og kvaðst Kristján vona að svo væri líka núna. Læt aðra um að ræða málin Sigurjón Pétursson (Abl) "kvaðst ekki ætla að ræða þessi mál hér því aðrir úr meirihlutanum gerðu því full skil. Hóf Sigurjón síðan umræðu um annað mál, sem annars staðar er greint frá. Fyrri skoðun skiptir ekki máli Þór Vigfússon (Abl) fagnaði afstöðu sjálfstæðismanna og sagði engu máli skipta þó skoðun þeirra hefði verið önnur áður. Hann sagði engan vanda að greiða atkvæði um tillögu þá, sem Birgir ísleifur Gunnarsson flytti, því hún væri mjög að sínu skapi. Hugmynd um að skoða málið betur komi vel til greina en ekki myndi hann standa í vegi fyrir afgreiðslu tillögunnar, þó ekki hér og nú. Albert, „Ekki af sölun valds" Albert Guðmundsson (S) sagðist vilja gera athugasemd við mál Kristjáns Benediktssonar. Hér væri alls ekki um afsölun valds að ræða eins og hann hefði haldið fram. Slíkur málflutningur væri einungis fyrirsláttur. Allar ákvarðanir í nefndum og ráðum borgarinnar kæmu til lokaaf- greiðslu í borgarráði og borgar- stjórn. Þar með væri augljóst að valdið í höndum hinna pólitískt kjörnu fulltrúa breyttist ekki. Þá sagði Albert, að samþykkt þessar- ar tillógu bryti ekki í bága við stjórnskipun borgarinnar. Útúrsnúningar borgarstjórnar- meirihlutans Birgir fsleifur Gunnarsson sagði, að sá misskilningur mætti alls ekki vera, að hér hafi Sjálfstæðisflokkurinn kúvent. Slíkt væri á engum rökum reist. Sjálfstæðisflokkurinn hefði alltaf meðan hann fór með meirihluta- vald í borgarstjórn gert hvað hægt var til að ná góðu samstarfi við starfsmenn borgarinnar. í því sambandi vildi hann minna sér- staklega á kjaraviðræðurnar í október 1977. Þá hefði ríkt mjög gott samstarf milli Starfsmanna- félags borgarinnar og stjórnenda, við að leysa deiluna. Slíkt hið sama hefði ekki verið hægt að segja um ríkisstarfsmenn og fulltrúa ríkisins. Óákveðni meirihlutans Birgir ísleifur sagði, að ef bókun sjálfstæðismanna væri sköðuð kæmi í ljós fullt samhengi milli fyrri afstöðu og núverandi afstöðu. Hins vegar væri fróðlegt að fylgjast með viðbrögðum borgar- stjórnarmeirihlutans. Nú þyrfti skyndilega að kanna allt og hugsa málin, en annað hefði nú heyrst áður úr þeim herbúðum. Úr því borgarstjórnarmeirihlutinn hefði valið þann farveg sem fram kæmi í tillögu hans vildu sjálfstæðis- menn stíga skrefið til fulls. Sjálfstæðis- menn vilja sýna fullt traust Birgir ísleifur Gunnarsson sagði sjálfstæðismenn vilja sýna starfs- mönnum borgarinnar fullt traust með því að stíga skrefið til fulls. Alþýðuflokkur, Alþýðubandalag og Framsóknarflokkur vildu hins vegar, að traustið kæmi í áföngum og undraðist hann slíka afstöðu. Hann kvaðst undirstrika, að önnur lausn hefði verið heppilégri, en úr því sem komið væri bæri að sýna starfsmönnum fullt traust og fá þeim full réttindi. Meirihluti borgarstjórnar treysti sér ekki til að samþykkja tillögu sjálfstæðis- manna á fundinum og sat hjá. Tillagan fékk því aðeins sjö atkvæði Sjálfstæðisflokksins. Hins vegar samþykkti meirihlutinn sínar tillögur.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.