Morgunblaðið - 13.08.1999, Blaðsíða 12

Morgunblaðið - 13.08.1999, Blaðsíða 12
12 FÖSTUDAGUR 13. ÁGÚST 1999 \- MORGUNBLAÐIÐ FRETTIR Nokkrar rflrisstofnanir hafa gert upp skuldbindingar sínar við Lífeyrissjóð ríkisstarfsmanna Skuldbinding RÚV hækk- aði um 692 m. kr. í fyrra Verði Ríkisútvarpið eitt látið bera lífeyris- skuldbindingar, sem fallið hafa til vegna starfsmanna stofnunarinnar, verður að lækka eigið fé þess um 2,5 milljarða. Líf- eyrisskuldbindingar stofnunarinnar hækk- uðu um 692 milljónir í fyrra. ARIÐ 1994 ákvað fjármálaráðu- neytið að áfallnar skuldbindingar B-hluta stofnana hjá Lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins skyldu færðar í reikninga þeirra. Þessi ákvörðun hefur haft veruleg áhrif á bókhald stofnananna. Akvörðunin hefur ekki verið óumdeild. Á undanförn- um árum hafa nokkrar ríkisstofn- anir gert upp lífeyrisskuldbinding- ar sínar við Lífeyrissjóð starfs- manna ríkisins og nemur heildar- innborgun stofnana í sjóðinn sam- tals 17,2 milljörðum. í greinargerð sem Benedikt Jó- hannesson, tryggingafræðingur hjá Talnakönnun, vann fyrir Póst og síma hf. 1995 segir m.a.: „Spurningin er hins vegar sú hvort fjármálaráðherra geti með einhliða ákvörðun útdeilt baká- byrgð ríkissjóðs á hvaða ríkisstofn- un A- og B-hluta sem vera skal. Þetta getur því aðeins gerst að menn séu sáttir við að Ríkissjóður sé alltumvefjandi í þessum skiln- ingi. Um þetta þarf skýrt lagaálit Svör að berast frá trygginga- félögxiniim SAMKEPPNISSTOFNUN hefur leitað eftir sjónarmiðum nokkurra vátryggingafélaga vegna erindis sem Félag íslenskra bifreiðaeig- enda sendi stofnuninni í byrjun júní vegna hækkunar iðgjalda lög- boðinna ábyrgðartrygginga öku- tækja. Samkvæmt upplýsingum frá Samkeppnisstofnun eru svör tryggingafélaganna að berast þessa dagana en óvíst er hvenær stofnunin afgreiði málið frá sér. Töldu ekki grundvöll til lækkunar en lækkuðu samt í bréfinu vekur FÍB athygli Samkeppnisstofnunar á því að þegar FÍB-trygging hóf starfsemi hér á landi árið 1996 hefði komið fram af hálfu tryggingafélaga, sem sterka stöðu höfðu á íslensk- um markaði, að enginn grundvöll- ur væri til lækkunar iðgjalda. Þau hefðu engu að síður lækkað ið- gjöld sín og hefðu iðgjaldalækkan- irnar verið á nánast sama tíma og að flestu leyti sambærilegar. Kannað hvort um dlögmæta niðurgreiðslu sé að ræða FÍB fór fram á það við sam- keppnisyfirvöld að rannsakað yrði hvort lækkun iðgjalda á árinu 1996 hefði falið í sér ólögmæta niður- greiðslu af hálfu markaðsráðandi aðila sem hafi haft það að mark- miði að ryðja út samkeppnisaðila sem þá var að hefja starfsemi á markaði. áður en slík færsla fer fram. Gæti ráðherra ekki með sama hætti sett ýmsar aðrar kvaðir á einstakar stofnanir, til dæmis að þær beri bakábyrgð á erlendum lánum ríkis- sjóðs?" Hafa greitt 17,2 miUjarða til LSR Á þessu máli var tekið í lögum sem samþykkt voru á Alþingi árið 1997, en þar var fjármálaráðherra veitt ótvíræð heimild til að setja þessar skuldbindingar á B-hluta stofnanir. Jafnframt var LSR veitt heimild til að semja við stofnanir um uppgjör á skuld þeirra við sjóðinn. Nokkrar stofn- anir hafa gert upp þessar skuld- bindingar. Þar má nefna Póst og síma hf., Skýrr hf. og Sements- verksmiðjuna, sem gerðu upp skuldbindingu sína við LSR árið 1997. Skuldbinding Pósts og síma hljóðaði upp á 15,2 milljarða, en hún var greidd með tveimur skuldabréfum til 25 ára. Á síðasta Lífeyrisskuldbindíngar RÚV Árleg Heildar Allartölurímilljónumkróna hækkun skuldbindingar 1994 108 1.498 141 1.640 110 1.750 1995 1996 1997 78 1.803 1998 692 2.495 ári gerði Síldarútvegsnefnd (ís- landssíld) upp skuldbindingu sína við sjóðinn, en hún nam 226 millj- ónum króna. ÁTVR greiddi einnig 400 milljónir inn á skuldbindingar sínar, en endanlegt uppgjör fer fram á þessu ári. Samtals námu uppgerðar skuld- bindingar gagnvart LSR 17,2 milljörðum króna um síðustu ára- mót. Óuppgerðar skuldbindingar sem ríkissjóður gerir á stofnanir ríkisins og aðra launagreiðendur, sem greitt hafa í sjóðinn, námu um síðustu áramót 55,8 milljörð- um króna. Ríkisútvarpið er eitt þeirra B- hluta stofnana sem stendur frammi fyrir því að þurfa að taka á sig eldri skuldbindingar lífeyrissjóðsins vegna starfsmanna sinna. Stofnun- in hefur frá 1995 fært áfallnar líf- eyrisskuldbindingar ársins í gjaldahlið rekstrarreiknings. Mikil hækkun á síðasta ári I ársskýrslu RÚV fyrir árið 1998 er gerð ítarleg grein fyrir lífeyris- málum stofnunarinnar. Þar er kvartað undan því að upplýsingar um hvernig eigi að fara með lífeyr- isskuldbindingar í bókhaldi hafi borist seint frá Ríkisbókhaldi og það hafi valdið erfiðleikum. Frá 1995-1997 hækkuðu áfallnar lífeyrisskuldbindingar RÚV árlega um u.þ.b. 100 milljónir. í rekstrar- áætlun RÚV fyrir árið 1998 var reiknað með að gjaldfæra þyrfti 115 milljónir fyrir lífeyrisskuld- bindingum ársins. Niðurstaðan varð hins vegar órafjarri þessari áætlun því að hækkun ársins nam 692,5 milljónum. Þessir útreikning- ar voru gerðir eftir að Ríkisbók- hald sendi B-hluta stofnunum bréf 24. mars sl. þar sem fram kemur að efnahagsreikningur Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins sýni að sjóð- urinn geti staðið undir 14,5% af óuppgerðum lífeyrisskuldbinding- um sínum. Afgangurinn, 85,5%, komi því í hlut launagreiðandans. RUV gjaldfærði í rekstrarreikn- ingi fyrir árið 1998 samtals 293,3 milljónir vegna hækkunar lífeyris- skuldbindinga. Þetta er megin- skýringin á því að stofnunin var í fyrra gerð upp með 345,2 milljóna króna tapi. Verður eigið fé RÚV lækkað um 2,5 milljarða? Heildarlífeyrisskuldbindingar RÚV vegna starfsmanna sinna námu um síðustu áramót 2.495 milljónum. Ef RÚV kýs að fara þá leið að gera þessa skuld upp við LSR mun það leiða til þess að eigið fé stofnunarinnar lækkar úr 3.479 milljónum niður í 984 milljónir. I ársskýrslunni er lýst efasemd- um um að forsendur fyrir útreikn- ingum á lífeyrisskuldbindingum RUV séu réttar. Bent er á að RUV sé lögum samkvæmt sjálfstæð stofnun sem hljóti því að geta ákveðið sjálf hvaða bókhaldslega meðferð skuldbindingarnar fái. Eðlilegt sé að RÚV gangi til samn- inga við fjármálaráðuneytið á sama hátt og, Landssíminn hafi gert. Vakin er athygli á því að í samningi Landssímans og fjármálaráðuneyt- isins hafi það orðið niðurstaðan að Landssíminn gæfi út tvö skulda- bréf til 25 ára með 6% vöxtum. Sp- urt er hvort þetta séu þeir vextir sem heimilt verði að gera skuldina upp með. Vaxtaprósentan ræður mjög miklu um hversu þungbærar lífeyrisskuldbindingarnar verða fyrir RÚV og aðrar B-hluta stofn- anir sem áhuga hafa á að gera upp skuldbindingar sínar við LSR. Rangárnar fara á toppinn ERU ÞEIR AÐ FA'ANN? ÞAÐ er ekki langt í að saman- lögð veiðitala úr Rangánum verði sú hæsta af einstöku veiði- svæði hér á landi. Enn eru vangaveltur um það hvort nefna eigi árnar í einni andrá eða sína í hvoru lagi. Dæmi voru meira að segja um það í fyrra að harð- ir „aðskilnaðarsinnar" köstuðu trúnni þegar von var á nýju Is- landsmeti. Á endanum vantaði tvo laxa upp á samanlagða tölu Rangánna til að hnekkja meti Laxár í Kjós og Bugðu frá árinu 1988. I gærdag voru komnir rúm- lega 1500 laxar úr ánum til sam- ans og er svæðið þar með í þann mund að síga fram úr Þverá og Kjarrá. Það veiðast að jafnaði um 40 laxar á dag úr Eystri- Rangá og það reytist einnig jafnt og þétt úr Ytri-Rangá. „Maðkahollin" eiga eftir að hleypa Þverá og Kjarrá upp en Rangárnar hafa tfmann og jafn- ar göngur þessa dagana sem dygga Iiðsmenn og ljóst er að saman munu þær tróna á toppn- um í vertíðarlok. Það er lax að ganga í báðum _ Rangánum um þessar mundir. I gærdag var Eystri-Rangá komin í um það bil 1050 laxa og Ytri- Rangá í rétt um 500. Vænn smá- lax ber nú uppi veiðina. Mikið hefur veiðst af örmerktum Iöx- um, í báðum Rangánum, það sem af er. Maðkaholl gerði það gott „Maðkahollið" í Miðfjarðará hafði gert það gott þegar það lauk veiðum á hádegi á miðviku- dag. AIls veiddi hópurinn 217 laxa sem er ekki miklu lakari út- koma heldur en í fyrra. „Það er samt ekki nærri eins mikið af laxi í ánni. Kannski eitthvað meira en við héldum en það er að kroppast úr þessu og það vantar nýjar göngur. Þetta er um 200 löxum minna heldur en á sama tíma í fyrra en þá voru bullandi göngur fram eftir ágúst. Þess eru dæmi að göngur komi í Miðfjarðará seint á sumri en reynslan segir okkur þó að þetta sé að mestu búið," sagði Böðvar Sigvaldason á Barði í samtali í gærdag. AHs voru þá komnir 846 laxar á land. Líflegt í Breiðdalsá Eitthvert mesta vatnsleysi sem menn muna í Breiðdalnum hefur hrjáð veiðiskap í Breiðdalsá að undanförnu. Samt sem áður er veiði þar nærri því sem veiddist allt síðasta sumar. Um 75 laxar eru komnir á land en allt sfðasta sumar veiddust 85 laxar. Sigurþór Charles Guðmundsson með 13 punda lax úr Laxá á Refasveit. Áin hefur verið í daufara lagi í sumar en í vikunni voru komnir milli 70 og 80 laxar á land. „Neðsta svæðið, þar sem aðal- sleppitjörnin var í fyrra, er besta svæðið nú og segir okkur að sleppingin sé nú að skila ein- hverju. Það er þó nokkur fiskur þarna og veiðin á eftir að glæð- ast þegar skilyrðin batna," sagði Þröstur Elliðason, einn leigu- taka árinnar, í gærdag. Stærsti laxinn til þessa var 17,5 pund en mest veiðist þó af vænum smá- laxi, 6 til 8 punda.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.