Morgunblaðið - 13.08.1999, Blaðsíða 20

Morgunblaðið - 13.08.1999, Blaðsíða 20
20 FÖSTUDAGUR 13. ÁGÚST 1999 MORGUNBLAÐIÐ VIÐSKIPTI Olíufélagið hf.( £sso 1 Milliuppgjör / jan.-júní1999 Rekstrarreikningur mnmr króna 1999 1998 Breyt. Rekstrartekjur 5.151 5.055 +1,9% Rekstrargjöld án afskrifta 4.675 4.675 0,0% +11,2% +58,9% Afskriftir Fjármagnsliðir -139 -125 47 -4 Tekju- og eignarskattur Hagnaður af reglul. starfsemi -143 241 -90 +49,7% 161 Hagnaður tímabilsins 234 161 +45,3% Efnahagsreikningur 30/6'99 31/12'98 1 Eianir: | Milljnnir krnna -1,2% Fastafjármunir 8.192 8.292 Veltufjármunir 3.895 3.307 +17,8% Eignir samtals 12.087 11.599 +4,2% 1 Skuldir og eigið fó: | Eigið fé 5.371 5.100 3.362 +5,3% Langtímaskuldir 3..075 -8,5% Skammtímaskuldir 3.170 2.412 +31,4% Hlutdeild minnihluta 471 725 -35,0% Skuldir og eígið fé samtals 12.087 11.599 +4,2% Sjóðstreymi og kennitölur 1999 1998 Veltufé frá rekstri Milljónir króna 486 355 1,37 +36,9% Veltufjárhlutfall 1,23 Arðsemi eigin fjár 9,2% 6,9% Afkoma Olíufélagsins hf. á fyrri hluta ársins Hagnaður eykst um 45% HAGNAÐUR Olíufélagsins hf. - ESSO var 234 milljónir króna á fyrstu 6 mánuðum þessa árs en 161 milljónir árið áður og nemur aukn- ingin 45% milli ára. Rekstrartekjur Olíufélagsins hf. og dótturfélaga á þessu tímabili námu 5.151 milljón króna og hafa aukist um 96 milljónir milli ára, eða 2%. Rekstrargjóld án afskrifta hækkuðu ekki á milli ára. Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði nam 476 milljónum króna en 380 miUjónum króna árið áður. Afskriftir hækkuðu um 11%, námu 139 milljónum króna og fjár- munatekjur umfram fjármagnsgjöld voru 47 milljónir króna. Samtals var hagnaður fyrir reikn- aðan tekju- og eignaskatt 384 millj- ónir króna en var 251 milljón árið áður og hefur því hækkað um 133 milljónir króna eða 53%. „Okkur hefur tekist að koma í veg fyrir að rekstrarkostnaður ykist milli ára og einnig hefur orðið veru- leg aukning í sölu á öðrum vörum en olíuvörum hjá félaginu," segir Geir Magnússon, forstjóri Olíufélagsins hf., aðspurður um ástæður fyrir bættri rekstrarafkomu. .Aukningin nemur 30% milli ára og felst einkum í þeim vörum sem seldar eru í hrað- búðum okkar. Okkur hefur tekist að' halda dreifikostnaði niðri og virðist því sem markmiðið með stofnun 01- íudreifingar hf., sem var einkum hagræðing í rekstri, sé að nást. Raunar ber að hafa í huga þegar af- koma milli ára er borin saman, að afkoma á fyrri hluta ársins í fyrra var léleg vegna sjómannaverkfalls- ins," segir Geir. Hann segir að í áætlunum félags- ins sé gert ráð fyrir betri afkomu á þessu ári en í fyrra og ljóst sé að þær muni standast. Hagnaður af sölu hlutabréfa, einkum í Básafelli hf., mun skila sér á seinni hluta árs- ins. 9,2% arðsemi eigin fjár Heildareignir Olíufélagsins hf. og dótturfélaga þess voru hinn 30. júní 1999 12.087 milljónir króna. Eigið fé var 5.371 milljón króna og hafði auk- ist um 271 milljón á fyrstu sex mán- uðum ársins. Eiginfjárhlutfall var 44% eins og í árslok 1998. Arðsemi eigin fjár var 9,2% en á sama tímabili árið áður 6,9%. Veltufé frá rekstri var 486 milljónir króna og hafði hækkað frá sama tímabili árið áður um nær 131 milljón króna eða 37%. Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum námu 127 millj- ónum króna á móti 270 milljónum króna árið áður, en þá vógu fram- kvæmdir við hraðbúð félagsins í Ár- túnsbrekku þungt. Fjórir hluthafar áttu hinn 30.6. 1999 yfir 10% hlut í félagmu, en það eru Vátryggingafélag íslands hf. með 13,29%, Samvinnulífeyrissjoður- inn með 12,99%, Samvinnusjóður ís- lands hf. með 11,45% og Sjóvá-Al- mennar tryggingar hf. með 10,37% af heildarhlutafé félagsins. Milliuppgjör Búnaóarbanka íslands Hagnaður bankans jókst um 144% REKSTRARHAGNAÐUR Búnað- arbanka Islands hf. fyrstu sex mán- uði ársins 1999 var samkvæmt árs- hlutauppgjöri 805 milljónir króna fyrir skatta, en 590 milljónir eftir skatta. Þetta er næstum jafnmikill hagnaður og allt síðastliðið ár en þá var hagnaður bankans fyrir skatta 876 milljónir króna. Hagnaður fyrir skatta fyrstu sex mánuði síðastliðins árs var 309 milljónir króna og hann því um 161% miðað við sama tímabil í fyrra. Hagnaður eftir skatta eykst um 144%. Gengi hlutabréfa í Búnaðarbank- anum hefur hækkað um 77% á því rúma hálfa ári sem liðið er frá hluta- fjárútboði. Hluthafar nú eru 29.928 talsins og er markaðsvirði bankans um 16 milljarðar. Stefán Pálsson, bankastjóri Bún- aðarbankans, segist mjög ánægður með uppgjörið. „Þetta er besta út- koma sem bankinn hefur nokkurn tíma skilað og mun betra en áætlanir reiknuðu með. I fyrsta lagi hefur bankinn stækkað án þess að kostn- aður hafi vaxið verulega, þannig að hlutfall rekstrarkostnaðar af tekjum var 68,5% á síðasta ári en fyrir fyrri helming þessa árs er hlutfallið 63,7% og þarna munar verulega því þetta eru háar fjárhæðir. í öðru lagi er verðbréfasviðið, sem er tiltölulega ný deild hjá okkur, farið að skila verulegum tekjum og má segja að hagnaður af því sé hátt í helmingur af hreinum hagnaði bankans. Það hefur tekið skemmri tíma að byggja verðbréfasviðið upp, en gert var ráð fyrir. Samfara þeirri uppbyggingu hefur okkur tekist að halda kostnaði niðri. Einnig hafa ytri skilyrði verið hagstæð og við teljum að aukningin hjá okkur sé í góðum útlánum, hjá sterkum aðilum," segir Stefán. „Bankinn er nú búinn að ná þeirri stærð sem við reiknuðum með að yrði stækkun alls ársins, eða 9%. Nú stendur hann í 96,9 milljörðum og í endurskoðaðri áætlun gerum við ráð fyrir stækkun bankans í 100 millj- arða í lok þessa árs. Umsvif bankans hafa tvöfaldast á þremur árum, frá Frumherji hf. Mi";u9p9rr Rekstrarreikningur 30/61999 30/6''998 Breyting Rekstrartekjur Milljónir króna 199,2 167,3 +19,0% +13,9% Rekstrargjöld 168,1 147,6 Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir 31,1 19,7 +57,9% +2,8% Afskriftir 14,6 14,2 Fjárunatekjur og (fjármagnsgjöld) 2,2 (0,7) 4,8 Hagnaður fyrir skatta 18,6 Hagnaður tímabilsins 16,6 3,2 Efnahagsreikningur 30/6 '99 31/12 '98 Breyting | Eignir: Fastafjármunir Milijónir króna 331,4 301,0 +10,1% Veitufjármunir 110,1 112,2 -0,2% Eignir samtals | Skuldir og eigið fé: Eigið fé 441,4 413,2 +6,8% 305,2 280,5 +8,8% Langtímaskuldir 61,1 66,1 -7,6% +12,8% Skammtímaskuldir 75,1 66.6 Skuldir og eigið fé samtals 441,4 413,2 +6,8% Kennitölur og sjóðstreymi 1998 1997 Breyting Eiginfjárhlutfall 69% 68% +1,4% Veltufjárhlutfall 1,47 1,68 -12,5% Veltufé frá rekstri Milljónir króna 29 15,3 +89,5% Aukinn hagnaður Frumherja HAGNAÐUR samstæðu Frum- herja hf. nam 16,6 milljónum króna fyrstu sex mánuði ársins samanbor- ið við 3,2 milljóna króna hagnað á sama tímabili í fyrra, eins og greint var frá í frétt sem birtist í Morgun- blaðinu í gær. Á töflunni koma fram helstu lykiltölur úr rekstri sam- stæðu Frumherja hf. fyrstu sex mánuði þessa árs. Búnaðarbanki Isla ndsi 00 Ur árshlutareikningi 1999 JAN.-JÚNÍ JAN.-JÚNÍ Ur rekstrí 1999 1998 Breyting Vaxtatekjur MiHjónir króna 4.308 3.331 +29% +36% Vaxtagjöld 2.579 1.890 Hreinar vaxtatekjur 1.729 1.441 +20% Aðrar rekstrartekjur 1.407 815 +73% Hreinar rekstrartekjur Önnur rekstrargjöld 3.136 2.256 +39% 1.996 1.663 +20% Framlög íafskriftareikning 335 284 +18% Hagnaður fyrir skatta Skattar 805 309 +161% +221% 215 67 Hagnaður tímabilsins 590 242 +144% Efnahagsreikn. 1999 1998 Breyting 30. júní 31.des. | Eignir: | Milljónir króna Sjóður, ríkisvíxl. og kröfur á lánast. 8.432 6.623 64.383 +27% +14% Utlán 73.435 Markaðsverðbréf og eignarhl. i fél. 11.505 14.138 ¦19% Aðrar eignir 3.512 3.393 +4% Eignir alls 96.884 88.537 +9% Skuldir og eigið fé: | Skuldir við lánastofnanir 3.416 5.810 ¦41% +11% +15% +44% Innlán 50.896 45.779 Lántaka 33.059 28.786 Aðrar skuldir 1.329 924 Reiknaðar skuldbindingar Eigið fé 299 333 ¦10% 6.574 6.138 +7% Skuldir og eigið fé samtais 96.884 88.537 +9% miðju ári 1996. Þá var niðurstöðutala efnahagsreiknings 48,1 milljarður og á miðju ári 1999 er sú tala 96,9 millj- arðar og bankinn hefur þyí vaxið um 101% á þremur árum. Ástæðan er einfaldlega aukin umsvif í útlánum þar sem stórir og sterkir aðilar eru okkar viðskiptavinir," segir Stefán Pálsson, bankastjóri Búnaðarbank- ans að lokum. Innherjavið- skipti í FBA VIÐSKIPTI voru með hlutabréf í Fjárfestingarbanka atvinnulífsins hf. fyrir samtals 93,9 milljónir króna í gær og voru það mestu viðskiptin á Verðbréfaþingi. Hækkaði gengi bréfa í FBA um 1,4% frá lokaverði á VÞÍ í fyrra- dag. Verðbréfaþingi bárust í gær þrjár tilkynningar um að innherj- ar í FBA hafí selt hlutabréf í bankanum. Þar var um að ræða sölu innherja á hlutabréfum að nafnvirði fjórar milljónir króna, aðra sölu innherja á bréfum að nafnvirði þrjár milljónir og í þriðja lagi sölu bréfa að nafhvirði 720 þúsund krónur. Alls voru viðskipti með bréf í FBA 42 talsins í gær og var með- alverð á genginu 2,79, en loka- verð á genginu 2,81, sem jafh- framt var hæsta verð. Dótturfyrirtæki Marels 1 Danmörku Samið um byggingu nýrra höfuðstöðva GENGIÐ var frá samningi í gær milli Carnitech A/S, dótturfyrirtæk- is Marel hf., og danska verktakafyr- irtækisins A. Enggaard A/S um byggingu nýs verksmiðju- og skrif- stofuhúsnæðis fyrir Carnitech A/S, en hinar nýju höfuðstöðvar verða þyggðar í Stövring, skammt sunnan Alaborgar, við hraðbrautina sem liggur eftir Jótlandi. I tilkynningu til Verðbréfaþings íslands kemur fram að alls sé reikn- að með að heildarfjárfestingar í hinni nýju aðstöðu nemi tæpum 600 milljónum króna, og hún sé fjár- mögnuð með sölu eldra húsnæðis, láni frá Den Danske Bank og eigin framlagi. Fram kemur í tilkynning- unni að megintilgangurinn með hinni nýju byggingu sé að mæta auknum umsvifum fyrirtækisins og styrkja samkeppnisstöðu þess með bættri og hagkvæmari aðstöðu. I nýbyggingunni verður verksmiðja, skrifstofuhúsnæði, starfsmannað- staða o.fl., og einnig mun Marel Europe A/S verða með aðstöðu í hinu nýja húsnæði.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.