Tíminn - 08.06.1975, Blaðsíða 33

Tíminn - 08.06.1975, Blaðsíða 33
Sunnudagur 8. júni 1975 TÍMINN 33 © Kvittbð fyrir augum aO áfengi er hættulegur óþarfi, sem leiðir skömm og vandræði yfir tiunda hvern mann, sem til þess leitar, og hver og einn er frjáls að þvi að velja hvort hann vill efla drykkjutizkuna eða hamla gegn henni? Kristján segir að boð og bönn leysi ekki vanda áfengismál- anna. Siðan segir hann: „Við kennum börnunum umferðar- reglur". Það skilst mér að hon- um þyki sjálfsagður hlutur. En hvað eru umferðarreglur annað en boð og bönn? Spyr sá, sem ekki veit. Kristján vill nema úr gildi þau „fáránlegu lög, sem banna ungu fólki neyzlu áfengis". „Það þýð- ir ekkert að setja bann við sliku. Það lætur enginn banna sér slikt". Hvað snemma vill hann fara að kenna börnunum hvernig drekka skuli? Tólf ára eða yngri? Það þarf ekki að banna það, sem engum dettur ihug að gera. En eru öll bönn, sem brotin eru, þýðingarlaus. Hvað þýðir að setja friðunarlög, umferðarlög, landhelgislög? Ætli við verðum ekki að at- huga löggjafarmálin i heild áð- ur en við sláum þvi föstu að boð og bönn séu einskis virði eða verra en það. Sé það raunverulega skoðun okkar er það fleira en áfengis- löggjöfin sem þarf endurskoð- unar við. Hér hafa komið fram uokkur atriði sem hljóta að hafa áhrif á skoðanir manna og viðhorf i á- fengismálum. Mér finnst að gæti misskilnings og vanþekk- ingar i skoðunum Kristjáns, en þar er ekki einum að lá. Það er einmitt knýjandi ástæða til að vekja athygli á þessu vegna þess að slik hjátrú er algeng. Fáfræði, vanþekking og grillur er einkennandi fyrir almennt viðhorf i áfengismálum. Þvi er engin von að ályktanir verði réttar. H.Kr. LÍFRIKI og mengun eru orð, sem litt heyrðust áður, en eru nú flest- um öðrum háværari. Nauðsyn þess aö maðurinn umgangist um- hverfi sitt á mannsæmandi hátt er nií flestum ljós og verður stöð- ugt rikari þáttur i lifi okkar. En það er viða pottur brotinn. Til að minna á nauðsyn þess að hver haldi vöku sinni i þessum efnum birtum við meðfylgjandi mynd, þar sem glöggt má sjá, að meng- un yið bæjardyrnar eru enn dag- legur hlutur hér á landi. Guomundur Þórarinsson í borgarstjórn: Kjarabæturtil hinna lægstlaunuðu — ríkisvaldið verður ao tryggja rekstrargrundvöll stóru togaranna BH-Reykjavik. — „Við leggjum áherzlu á mikilvægi þess, að samningar geti tekizt með eðli- legum hætti milli atvinnurekenda og þeirra aðildarfélaga ASt, sem boðað hafa vinnustöðvun hinn 11. júni nk. Jafnframt viljum við að fram Leikur er börnum nauðsyn Allir hljóta að vera sammála um það, að hollir útileikir eru börnum nauðsyn til andlegs og likamlegs þroska. Útileikir barna eru og hafa lengi verið vandamál I þéttbýli. Með auk- inni umferð, sem óhjákvæmi- lega fylgir þéttbýliskjörnunum, skapast alvarleg hætta fyrir börn að leik, vandamál, sem börnidreifbýli þurfa hins vegar ekki aö standa frammi fyrir. Með síaukinni byggð verða möguleikar til ieikaðstöðu barna á óskipulögðu landi innan og utan byggðar sifellt minni. Þessa skerðingu á leikaðstöðu barna verður að bæta upp með fjölbreyttum leikmöguleikum á þar til gerðum leiksvæðum, i hæfilegri fjarlögð frá heimilum þeirra. Ef við hugsum um mikilvægi þess, að börn geti athafnað sig utandyra á þann hátt, sem þeim er eðlilegast, vaknar sU spurn- ing, hvernig forráðamenn barna annars vegar og borgaryfirvöld hins vegar geti á sem beztan hátt fullnægt þessum þörfum barnsins og um leið stuðlað að öryggi þess fyrir óhjákvæmi- legri umferð og þeim hættum, sem henni eru samfara. Börn að leik og umferð ökutækja geta aldrei farið saman. Það verður að beina leik barnanna inn á þar til gerð svæði og stuðla þannig að aukinni vernd barna fyrir þeim hættum, sem leynast i um- feröinni. En það er engan veg- inn nægilegt að vernda börnin meö þvi að einangra þau frá umferöinni, það verður einnig að nýta hvert tækifæri, sem gefst, til þess að fræða þessa væntanlegu vegfarendur og kenna þeim að varast hættuna. Rúmlega 100 leikvellir og leik- svæði i Reykjavik. I Reykjavik eru I dag starf- ræktir 30 smábarnagæzluvellir auk tveggja opinna gæzluvalla. Opin leiksvæði eru 48, spark- vellir og körfuboltavellir eru samtals 30. Einn starfsvöllur er starfræktur I borginni en fyrir- hugað er að setja upp þrjá slika velli nú á næstunni. Leikvellir þessir eru allir staðsettir þannig, að ibúar við- komandi svæðis eiga greiðan og auðveldan aðgang að þeim. Stefnt hefur verið aö þvi að sjá fyrir fjölbreyttum leikmögu- leikum allt árið um kring. Innra starf þessara leikvalla, og þá einkum gæzluvallanna, er I si- felldri endurskoðun með tilliti til þess að auka sem mest á möguleika barna til þroskandi leikja. Enda þótt borgaryfirvöldum hafi tekist að mæta þannig þörf- um borgarbúa I þessum efnum þarf þó meira að koma til. Þörf barnsins fyrir útileiki byrjar mjög snemma og á fyrstu fjór- um árum barnsins takmarkast athafnasvæði þess að mestu við næsta nágrenni heimilisins. Það veitir barninu visst öryggi að vera I sjónmáli við heimilið og vita af mömmu eða pabba I nokkurra metra fjarlægð. Eftir fyrstu fjögur árin fer at- hafnasvæði barnsins að aukast, forvitnin á að rannsaka örlitiö meira af heiminum vex. Barn á þessum aldrei er venjulega Uti eitt sins liðs og eftir þvi sem það hættir sér lengra frá Utidyrum slns heimilis þeim mun meir nálgast það þá hættu, sem biður þess I umferðinni. Nauðsyn á leikvöllum við fbúð- arhiis Og þá komum við að mikil- vægi hinna svokölluðu nærleik- valla, það er að segja vel skipu- lagöra leiksvæða við Ibúðarhús. Það er ekki nægilegt að við get- um verið örugg um barnið þann hluta úr degi, sem það er á gæzluleikvelli eða i leikskóla. Við þurfum einnig að gera allt, sem I okkar valdi stendur tií þess að tryggja öryggi þess I annan tima. Viö skipulagningu og frágang IbuöarhUsalóða ber að hafa I huga, að miða þarf að fleira en fallegu grasi og blómum, sem gleöja augað. Það má ekki gleyma þörfum yngstu Ibúanna eða það sem verra er, jafnvel reka þá út af lóðunum, Ut á mal- bikið I hringiðu siaukinnar umferöar. Möguleikinn til þess að skapa börnum aðlaðandi leiksvæði við Ibúðarhús er margvislegur. Gerð áhugaverðra leiktækja fer sivaxandi.en hafa ber I huga við hönnun nærleikvalla, að búnað- ur svæðisins þarf að vera þannig úr garði gerður, að hann veki meiri áhuga til leiks inni á svæðinu en á hættustöðum utan þess. Sameiginlegt átak ibiið- arhúsaeigenda f þessa átt væri mikilvægt framlag i þeirri við- leitni að forða börnum frá um- ferðinni. komi sú skoðun okkar, að þeir fjármunir, sem þjóðarbúið kann að hafa til ráOstöfunar nú til launahækkana, gangi fyrst og fremst til láglaunastéttanna i þjóOfélaginu, svo og til elli- og ör- orkulifeyrisþega og annarra sambærilegra aOila. Þar sem rikisstjórnin hefur ný- lega skipaO sérstaka sáttanefnd fimm manna til aO vinna aO lausn þessarar kjaradeilu og samn- ingaumleitanir eru i fullum gangi, teljum viO hvorki skyn- samlegt né rétt, aO Reykjavikur- borg fari á þessu stigi aO blanda sér i þær viöræöur." Þannig hljóðar bókun, sem borgarfulltrUar Framsóknar- flokksins, þeir Kristján Bene- diktsson og Guðmundur G. Þórarinsson, létu gera á borgar- stjórnarfundi sl. fimmtudag, þeg- ar til umræðu var tillaga frá borgarfulltrUum Alþýðubanda- lagsins og Alþýðuflokksins svo- hljóðandi: „Með hliðsjón var þvi, að lágt kaupgjald, stöðvun frystihUsanna og mikið atvinnuleysi meðal skólafólks stofnar afkomu al- þýöuheimila f borginni I voða, tel- ur borgarstjórn brýnt að komið verði til móts við kröfur verka- lýösfélaganna og að samningar náist, áður en til boðaðra verk- falla kemur. Borgarstjórn felur þvi borgar- stjóra og borgarráði að leitast við að hafa áhrif á afstöðu annarra atvinnurekenda við samnings- gerðina, en leita sérsamninga fyrir borgina og fyrirtæki hennar, ef samninganefnd atvinnurek- enda fellst ekki á að leggja fram tilboö, sem eru I samræmi við .hagsmuni alþýöu manna I borg- inni. Talsverðar umræður urðu um tillöguna, og tóku þátt I þeim Birgir ísleifur Gunnarsson borgarstjóri, sem kvað tillögu- flutning um sérsamninga við verkalýðshreyfinguna ekki nýjan af nálinni. Væri hann andvigur sllku og hefði jafnan verið, og flutti frávísunartillögu. Adda Bára Sigfúsddttir og Björgvin Guðmundsson fylgdu tillögunni Ur hlaði, en auk þess flutti Kristján Benediktsson bókun borgarfulltrúa Framsóknar- flokksins, og Guðmundur G. Þórarinsson lýsti skoðunum borgarfulltrúa Framsóknar- flokksins I ttarlegu máli. Sagði Guðmundur G. Þórarins- son meðal annars, að enginn bæri á móti þvi, að verkamannalaun væru fáránlega lág, en hann fengi ekki betur séð en kjarabarátta verkalýðsfélaganna nU stefndi gegn hagsmunum hinna lægst- launuðu, er kröfur til handa þeim lægstlaunuðu næmu ekki nema tæplega 40% hækkun, en yfir 50% til hinna hæstlaunuðu. Sllk hækk- un til hinna hæstlaunuðu stefndi aðeins Ut I verðbólgu, sem brenndi fljótlega upp kjarabætur hinna lægstlaunuðu, eins og gerð- ist I slðustu samningum. ' — Ég er þeirrar skoðunar, sagði Guðmundur G. Þórarins- son, að þegar ástandið i efna- hagsllfinu er eins og það er nU, eigiþaö fjármagn, sem verja skaí til launahækkana, fyrst og fremst að koma þeim lægstlaunuðu til 'góða, en ekki ganga upp Ur og koma þeim hæstlaunuðu helzt til góða, eins og nú virðist vera. SU stefna vinnur beinllnis gegn hags- munum hinna lægstlaunuðu. Þá kvaö Guðmundur það skoð- un sina, að eðlilegast væri að samkomulag næðist i frjálsum samningum og á sem eðlilegastan hátt.Lýsti Guðmundur þeirri af- stööu borgarfulltrUa Fram- sóknarflokksins, að þeir teldu, að I þeim umræðum um kjaramál, sem framundan væru, bæri fyrst og fremst að leggja höfuðáherzlu á það, að þeir lægstlaunuðu fengju kjarabætur. Guðmundur G. Þórarinsson vék að togaradeilunni, sem hann kvað mjög sérstaks eðlis. Menn yrðu að gera sér grein fyrir þvi, að rekstrargrundvöllur stóru togar- anna væri enginn. og frjálsir samningar væru afskaplega erfiðir, þegar eigendur togaranna stæðu frammi fyrir þvi að tapa minna fé með þvi að láta togar- ana liggja. — Þessvegna er nauðsynlegt, að rikisvaldið taki sjálfan rekstrargrundvöllinn til endur- skoðunar. Ég fæ ekki séð, að sér- samningar borgarinnar yið sjó- menn ýti undir það, aö slikur rekstrargrundvöllur verði tryggður. Þetta állt ég þvi fyrst og fremst mál rikisvaldsins. Þessi deila verður aldrei leyst, nema rlkisvaldið tryggi rekstrar- grundvöll togaranna, og það verður að leggja leikreglurnar til lausnar deilunni.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.