Fréttablaðið - 25.10.2011, Blaðsíða 1

Fréttablaðið - 25.10.2011, Blaðsíða 1
veðrið í dag MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI Sími: 512 5000 MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI* *Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup apríl - júní 2011 Íslensk framleiðsla Fæst í apótekum um land allt Ic ep ha rm a EIN TAFLA Á DAG EKKERT GELATÍN KRASSANDI SPENNA FR Á GL ÆPASAGNADROTTNINGU DA NMERKUR „Bók sem skiptir máli.“ P OL I T I K E N Þriðjudagur skoðun 12 3 SÉRBLÖÐ í Fréttablaðinu Allt Vetrardekk Ferðast um hálendið veðrið í dag 25. október 2011 249. tölublað 11. árgangur Ferðast um hálendið Útgefandi: - Ritstjóri og ábyrgðarmaður: Ferðafrelsisnefnd - Ferðaklúbburinn 4x4 á Íslandi Guðmundur G. Kristinsson 1. tölublað 25. október 2011 Búið er að loka hundruðum vega og slóða og fjöldi annarra í hættu vegna friðana, þjóðgarða, ósnortins víðernis og yfirgangs einkaaðila Það er verið að loka landinu Á undanförnum árum hafa lokanir áslóðum og heilu landssvæðunumaukist verulega. Í verndaráætlunVatnajökulsþjóðgarðs var 70 slóðumlokað eða samtals rúmlega 200 km. Áþessu ári hefur Umhverfisráðuneytiðfriðað 6 landsvæði og nú eru þessisvæði orðin 106 á landsvísu.Ferðaklúbburinn 4x4 hefur ekkert ámóti friðlöndum eða þjóðgörðum, entelur að varlega þurfi að fara og sáttþurfi að nást á milli hagsmunaaðila, enþar hefur verið mikill misbrestur á.Ýmsar ástæður virðast vera fyrirlokunum. Hjá stjórnvöldum erulokanir stundum huglægt mateinstaklinga innan stjórnkerfisins ogrökin oft óljós. Aðrar lokanir virðastvera til að skapa “ósnortin víðerni”sem líklega eru hugsuð til þess aðlokka til landsins sérstakan hóperlendra ferðamanna á kostnaðíslendinga. Íslenskir hestamenn,jeppamenn og aðrir íslenskir ferðamenn eru því að verðaóæskilegir í hinni ósnortnu ímyndsem ætlað er að selja útlendingum.Einkaaðilar hafa lokað slóðum oglandsvæðum og reynt að taka gjaldaf aðgengi að náttúruperlum í sinnieigu. Landeigendur sem jafnvel eru ekki búsettir á svæðinu taka sér þaðvald að loka sínu landi. Hér erudæmi um svæði þar sem ferðamenná vélknúnum ökutækjum eruóvelkomnir: Geithellnadalur,Heiðarvatn, Hofsdalur, Hokins-dalur, Reyðarvatn, austanverðBrattabrekka, Reykjardalur, viðHaffjarðará, Búrfellsheiði, svæðinorður af Kröflu, Fimmvörðuháls ogmörg fleiri. Það liggur fyrir fjöldihugmynda sem stuðla að því að hafa eina ríkisstýrða leið íferðamennsku á hverjusvæði. Sem dæmi þá máalmennur ferðamaðurekki fá sér lúr í vegkant-inum innan Vatna-jökulsþjóðgarðs, þvíhann á að gista á stöðumsem stjórnvöld hafaákveðið. Ferðamaðurmá ekki reisa kúlutjald íÓdáðahrauni nemahann beri allan farang-urinn á bakinu. Verið erað tryggja að „ferða-maðurinn“ falli inn íákveðinn ríkisramma.Í f a rva tn inu e rumiklar breytingar semhafa áhrif á ferðavenjurÍslendinga. Náttúru-verndarlög eru í endurskoðun og þarverður Umhverfisráðherra nánasteinráður í ákvarðanatöku um ýmismál. Í Náttúruverndarlögum á aðkoma á fót miðlægum GPS vega-gagnagrunni sem á að vera tilbúinn2014 fyrir miðhálendið og 2016 fyrirlandið í heild. Óraunhæft er að þaðtakist þó fjármagn fengist. Mælingará vegum og slóðum eru forsendaþess að hægt sé að klára verkið ogmikil vinna eftir. Öll sveitarfélögkoma að þessu þar sem þau eru meðskipulagsvaldið. Aðkoma hagsmunaaðila aðþessum verkefnum hefur því miðurverið lítil og er það miður. Það erumiklar líkur á að frekari takmörk-unum á ferðafrelsi séu framundan ánæstunni. Það þarf að ná sáttum ogsamræma sjónarmið hagsmunaaðilavið markmið í hverju máli. Rauð svæði - umræða um ferðahöft Vínrauð svæði- þegar með ferðahöftum Þegar GPS tækið hikstaði vegna kulda! Í hópn Upplifðu landið ánýjan og spennandi hátt Sveinn Guðmundsson Taktu þátt í ferðum Litlunefndar Jeppaferð á Grímsfjall var ágætis tilbreyting og mér tókst með litlum fortölum að fá Guðbjart vin minn sem kóara og leiðsögumann. Ferðin var sett upp sem nýliðaferð af Ferðaklúbbnum 4x4 og Einar Kjartansson hafði umsjón með Þríhyrningar - önnur ferðahöft Það er alls ekki það sama að "hafaekki orðið uppvíst að óvandaðristjórnsýslu" og þess að "viðhafavandaða stjórnsýslu". Umboðs-maður Alþingis segir staðfestinguumhverfisráðherra á stjórnunar- ogverndaráætlun fyrir Vatnajökuls-þjóðgarð fela í sér setningu stjórn-valdsfyrirmæla. Þegar svo háttar tilgilda ekki ákvæði stjórnsýslulagaog þess vegna er umfjöllun um-boðsmanns takmarkaðri en ellahefði verið. Ferðaklúbburinn 4x4 og Skotvíssendu upboðsmanni alþingis kæruvegna málsmeðferðar Umhverfis-ráðherra og stjórnar Vatnajökuls-þjóðgarðs í undirbúningi að stofnunVatnajökulsþjóðgarðs. Þetta vargert eftir að kom í ljós að ekki vartekið tillit til þeirra athugasemdasem þessir aðilar og fjölmargir aðrirsettu inn varðandi verndaráætlunVatnajökulsþjóðgarðs.Umboðsmaður staðfestir hvergi íumfjöllun sinni að málsmeðferðstjórnvalda hafi verið góð eðavönduð. Hann kemst að þeirriniðurstöðu að hún hafi aðeinsuppfyllt þær lágmarkskröfur semkveðið er á um í lögum um Vatna-jökulsþjóðgarð. Ef ráðuneytið hefið viðhaft vandaðastórnsýslu: Væru ekki deilur í dag um Vatna-jökulsþjóðgarðHefði Vatnajökulsþjóðgaður ekkifengið fjölda athugasemda viðstjórnunar og verndaráætluninaHefði Umhverfisráðherra ekkiþurft að koma með tilmæli til    stjórnar Vatnajökulsþjóðgarðs umað skoða nánar samgönguþáttáætlunarinnar Hefði ekki verið sett á stofn sam-göngunefnd til að endurskoða sam-gönguþátt VatnajökulsþjóðgarðsHefðu níu félagasamtök semtengjast ferðalögum um hálendiðekki skrifað greinar í Fréttablaðið ásíðasta ári um ónógt samráð íundirbúningi að Vatnajökulsþjóð-garði Hefði Ferðaklúbburinn 4x4 ogSkotvís ekki kvartað varðandimálsmeðferð Umhverfisráðherratil UmboðsmannsAlþingis. Niðurstaðan er að stjórnvöld eru ekkiað brjóta stjórnsýslulög, en þau eruheldur ekki að viðhafa góða eðavandaða stjórnsýslu. Eins og sést álistanum hér að ofan, þá erustjórnvöld ekki að vinna meðhagsmunaaðilum að þessum málumog því spurning hvaða augum þessiraðilar líta á samstarf. Þessi vinnu-brögð stjórnvalda eru bara sýndar-samráð til að uppfylla lágmarks-skilyrði og komast hjá því að fá á sigdæmda stjórnsýslukæru. Ekki mágleyma því að Umhverfisráðherrahefur þegar verið dæmdur tvisvar umbrot á stjórnsýslulögum sem stað-festir að hann er að dansa á línunni íþessum málum.Ferðaklúbburinn 4x4 mun áframskapa aðhald á framgöngu stjórn-valda í þessum málum og ekki hættaþeirri baráttu fyrr en stjórnvöld vinnaþessi mál í góðu samstarfi viðhagsmunaaðila og leggja grunn aðgóðu samráði og viðhafa góða ogvandaða stjórnsýslu.    Umhverfisráðherra viðhafðiekki vandaða stjórnsýslu “stjórnvöld þurfaað hafa samráð viðalla hagsmunaaðila” Nýliðaferð á Grímsfjall VETRARDEKKÞRIÐJUDAGUR 25. OKTÓBER 2011 Kynningarbla Fólksbíladekk, jeppadekk, nýjungar og verð Við bjóðum vaxtalaus lán frá Visa og M stercard í allt að 12 mánuðiDe kin em d gaHjólbarðarnir eru eina sne ting bílsins við veginn. Þess vegna eru þeir svona mikilvægir öryggi okkar í umferðinni. Slitnir hjólbarðar missa grip og hemlunareiginleika og veita falskt öryggi. Nú er tími vetrarhjólbarðanna runninn upp og því brýnt að huga að ástandi hjólbarðanna á þínum bíl. Þá er skynsamlegt að leita til fagmanna á því sviði. Við hjá Bílabúð Benna vitum að dekk eru ekki bara dekk og að mikill gæðamunur getur verið á illi þeirra fjölmörgu teg nda sem eru í boði á markaðnum. Aðstoð fagmanna okkar við val á dekkjum sem duga byggir á áratuga reynslu. Fáðu aðstoð f gmanna okk r við val á gæð dekkjum All Terrain Mud Terrain KM2 Harðskeljadekk Harðskeljadekk Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Brynja Dan Gunnarsdóttir brynjadan@365.is 512 5465 Snorri Snorrason snorris@365.is 512 5457 Laugavegi 178 - Sími: 551 3366 Opið mán.-fös. 10-18. Opið á laugardögum 10-14. þú mætir - við mælum og aðstoðum www.misty.is EINN ALVEG FRÁBÆR teg 198880 - létt fylltur í B C skálum á kr. 4.600,- buxur í stíl á kr. 1.995,- HEILSUNAMMI FYRIR RÖDDINA Krabbamein og ónæmiskerfið er yfirskrift málþings sem Samtök um krabbameinsrannsóknir á Íslandi (SKÍ) standa fyrir í dag. Málþingið hefst klukkan 16.15 í Hringsal Landspítalans við Hringbraut. www.hi.is Rúnar Gunnarsson arkitekt æfir þol, þrek og teygjur tv morgn í viku og hefur gert í rúm tuttugu ár. Biðu í mörg ár eftir Sóleyj É g hef verið með frá upphafi, alveg síðan Sóley b j ði ð þ Gáfu til vökudeildar Tvíburar Magneu og Finns dvöldu í fimmtán vikur á vökudeild. allt heilsa 2 Kátur lúðrablástur Lúðrasveit Reykjavíkur flytur lög eftir Oddgeir Kristjánsson og Jón Múla Árnason. tímamót 18 Nú hefst leit að brauði Davíð Þór Jónsson loks útskrifaður guðfræðingur. fólk 30 FÓLK Athafnamennirnir Hermann Fannar Valgarðsson og Valdimar Geir Halldórsson hafa stofnað ferðaþjónustufyrirtækið QuisQuis með möguleika á flug- rekstri í huga. Hermann og Valdimar hafa að undan- förnu rekið gistiheimilið Reykjavik Backpackers í hjarta Reykja- víkur og eru að fara að opna annað í svip- uðum dúr á Akureyri. Þar að auki reka þeir tvö kaffihús á Laugaveginum. „Við horfum til þess fyrirkomu- lags sem er við lýði hjá Virgin og Ryanair,“ segir Hermann um flugfélagið. Hann segir það ekki ókeypis að leigja og reka flugvél en sam- kvæmt heimildum Fréttablaðsins er startkostnaðurinn í kringum 200 milljónir. - fgg / sjá síðu 30 Stórhuga í ferðaþjónustu: Skoða stofnun nýs flugfélags HEILBRIGÐISMÁL Komum miðaldra og aldraðra einstaklinga á Vog, með alvarleg einkenni dagdrykkju, heldur áfram að fjölga. Sumir þeirra eru að koma á sjúkrahúsið í fyrsta sinn. „Þessir einstaklingar fóru að koma hingað í auknum mæli fyrir nokkrum árum og það verður lík- lega ekkert lát á því,“ segir Val- gerður Rúnarsdóttir, læknir á Vogi. Hún segir skýringarnar á áfengis vanda þessara aldurshópa nokkrar. „Þjóðin er að eldast auk þess sem neyslumynstrið hefur breyst. Það er meira um léttvínsdrykkju og bjórdrykkju. Það er drukkið flesta daga vikunnar en ekki bara dottið í það um helgar.“ Ef áfengis er neytt fjóra daga vikunnar flokkast drykkjan undir dagdrykkju, að sögn Valgerðar. „Hófsemdarmörk fyrir hraustar konur undir 65 ára er einn drykk- ur á dag, það er að segja eitt létt- vínsglas eða lítill bjór.“ Valgerður segir áfengissýki hins vegar ekki greinda eftir fjölda drykkja, heldur því hvort ein- staklingar drekki svo vandræði hljótist af, vilji hafa það öðruvísi en geti ekki hætt. „Ef það er sagt við viðkomandi að hann eða hún sé að skemma í sér lifrina og hann hættir ekki eða heldur að hann geti skipt um sort þá eru þau viðbrögð grunsamleg.“ Í öllum aldursflokkum eru konur einungis þriðjungur þeirra sem koma á Vog, að því er læknirinn greinir frá. „Það er svipað hér og annars staðar. Maður veit ekki alveg hver skýringin er. Hluti hennar er kannski sá að þær leita annarra lausna. Þær eru oft með lyfjavanda en sjá það ekki og fara lengra í þá átt. Það eru jafnframt meiri fordómar gagnvart eldri konum í þessari stöðu. Það þykir verra ef um mömmu eða ömmu er að ræða en einhvern karl sem á barnabörn.“ Valgerður tekur það fram að drykkjan hafi neikvæð áhrif á alla undirliggjandi sjúkdóma hjá full- orðnum. „Drykkja þeirra verður framtíðarvandamál heilbrigðis- geirans,“ fullyrðir hún. Drykkjumynstrið er stund- um talið breytast vegna breyttra félagslegra þátta. „Það getur breyst vegna þess að einstak- lingarnir eru hættir að vinna eða vegna þess að makinn veikist. Þetta getur verið blanda af félags- legu og heilsufarslegu umhverfi. Eldri borgarar þurfa að fá meðferð við hæfi.“ - ibs Öldruðu drykkjufólki fjölgar Sjúklingum með alvarleg einkenni dagdrykkju heldur áfram að fjölga á Vogi. Meira er um léttvíns- og bjór- drykkju en áður. Konur einungis þriðjungur þeirra sem koma á Vog. Eldri borgarar þurfa meðferð við hæfi. Það eru jafnframt meiri fordómar gagn- vart eldri konum í þessari stöðu. Það þykir verra ef um mömmu eða ömmu er að ræða en einhvern karl sem á barnabörn. VALGERÐUR RÚNARSDÓTTIR LÆKNIR Á VOGI HLÝNANDI VEÐUR Í dag verður úrkoma um allt land, A-til í fyrstu en færist til vesturs með deginum. 8-15 m/s NV- og SA-til en annars hægari. Hlýnar þegar líður á daginn. VEÐUR 4 2 5 3 75 Formaður segir af sér Formaður knattspyrnu- deildar Grindavíkur sagði af sér þar sem stjórnin vill semja við Guðjón Þórðarson. sport 26 HERMANN F. VALGARÐSSON Í SUNDI MEÐ ÍSLENDINGUM Fjöldi fólks lagði leið sína í sjósund í Nauthólsvíkinni í gær. Sundið í gær var liður í átakinu Inspired by Iceland, en þá bjóða Íslendingar ferðamönnum heim til að reyna eitthvað óvanalegt. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON STJÓRNSÝSLA Stjórn Bankasýslu ríkis ins baðst lausnar í gær vegna óróans sem skapast hefur í kring- um ráðningu Páls Magnús sonar í forstjórastól stofnunarinnar. Stjórnarmennirnir þrír segja í yfir- lýsingu að utanaðkomandi afskipti af málinu geri þeim ókleift að sinna störfum sínum. „Viðbrögð alþingismanna benda til þess að erfitt verði fyrir stofnun- ina að starfa með eðlilegum hætti að þeim mikilvægu og vandasömu verkefnum sem henni er ætlað að sinna og framundan eru,“ segir í yfirlýs- ingu þeirra. Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráð- herra harmar ákvörðunina og segir að nú verði gengið í að manna stjórnina á nýjan leik. Hann segist hafa sjálfur hafa gætt sín á að ræða yfirvegað um málið. Spurður hvort menn hafi gengið of langt í gagnrýni sinni á ráðninguna segir hann: „Ég get auðvitað ekki borið ábyrgð á yfir- lýsingum annarra eða stórum orðum sem einhverjir aðrir hafa látið falla.“ Páll verður að óbreyttu forstjóri Bankasýslunnar, nema ný stjórn taki ákvörðun um annað. - sh / sjá síðu 6 Stjórn Bankasýslunnar hættir vegna afskipta af ráðningu Páls Magnússonar: Gagnrýni hrakti stjórnina frá PÁLL MAGNÚSSON

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.