Morgunblaðið - 06.10.1992, Blaðsíða 11

Morgunblaðið - 06.10.1992, Blaðsíða 11
MORGUNBLADID ÞRIÐJUDAGUR 6. OKTOBER 1992 öU r S BORGAREIGN fasteignasala Suðurlandsbraut 14 678221 fax: 678289 Opið laugardaga kl. 11 -13 Einbýlis- og raðhús Haukshólar - einb. 256 fm einb. á tveimllr hæðum m. innb. bílsk. 4-5 svefnherb. Arinn í stofu. Sól- skáli. 2ja herb. aukaíb. í húsinu. Hiti í tröppum og bilaplani. Verð 18,5 millj. Klapparberg - einb. Gott u.þ.b. 196 fm einb. m. innb. bílsk. Steinflisar og parket á gólfum. Stórar svalir og verónd i suður. Verð 12,8 millj. Jöklasel - raðh. Á tveimur hæðum, ásamt smekkl. innr. baðstofu í risi 216 fm. Innb. bílsk. Sér- inng. f. hvora hæð. 3 svefnherb., geta hæglega orðið 5. Lítil, góð lóð. Hús i góðu ásigkomulagi. Verð 14,5 millj. Neðra-Breiðholti - raðh. Raðhús ísérfl. 211 fm ásamt innb. bilsk. 4-5 svefnherb., stór stofa. Stórar sval- ir. Allar innr. og frág. mjög vandað. Góður garður. Verð 14,7 millj. Reykás - raðh. U.þ.b. 198 fm m. innb. bílsk. 4 svefh- herb. Húsið svo til fullb. Fallegur garður m. sólverönd. Gott útsýni. Áhv. 8,0 millj. veðd. og húsbr. Verð 12,8 millj. Urðabakki - raðh. 4-5 svefnherb. 193 fm ásamt innb. bilsk, Stórar svalir. Góður garður. Góð eign i grónu hverfi. Verð 13,7 millj. 2ja-6 herb. Rauðagerði - sérhæð með bílskúr 155 fm ásamt 26 fm bílsk. á 1. hæð í þessu vinsæla hverfi. 4 svefnherb. Góð- ur garður. Aukaherb. í kj. Verð 12,8 m. Eskihlíð - 4ra Góð endaíb. á 3. hæð í fjölb. Góðar skiptanl. stofur, 2 svefnherb., rúmg. eldh. Fráb. staður. Laus. Verð 7,2 millj. í nágr. Kjarvalsstaða Glæsil. 106 fm jarðhæð m. sérinng. Fallegar innr. Parket. Nýl. hús. Fallegur garður og verönd. Áhv. 3,0 millj. veð- deild. Verð 11,1 millj. Hólahverfi - 3ja-4ra Stórgl., björt endaíb. á 3. hæð ca 85 fm ásamt bilskúr. Fallegar innr. Parket og flísar. Suðursv. Mikið útsýni. Allt er nýl. standsett. Verð 8,6 millj. Rauðagerði - 3ja 81 fm kjíb. m. sérinng. i þribhúsi. Verð 7,3 millj. Grandavegur - 2ja Góð ný 53 fm kjíb. ósamþ. Ákv. sala. Verð 3,9 millj. Veitingamenn -féi.samt. Höfum til sölu 305 fm hús sérbyggt og hannað til skemmtanahalds og félaga- starfsemi i verslunarkjarna i Breiðholti. Vel byggt hús, vandaðar innréttingar. Verð aðeins 12,5 millj. Getum bætt við eignum á söluskrá. Stefán Abalsteinsson, hs. 31791 og Kjartan Ragnars hrl. EicfnaHöllin Suðurlandsbraut 20, 3. hæd. Sími 68 00 57 Opið kl. 9-17 virka daga Einbýli - raðhús EIIMBYLI/RAÐH. OSKAST í Vesturbæ, Skerjafirði. Skipti á minni eign eöa bein kaup. KEFLAVÍK 138,1 fm einbhús á einni hæð á besta stað í Keflavík. Nýtt parket á öllu. 30,1 fm bílsk. Skipti koma til greina á sérbýli eða öðru i Rvík og nágr. Sérhæð MÁNAGATA 51,2 fm góð eign á 2. hæð f litlu ; húsi. Áhv. ca 2,0 millj. Verð 5,3 mitlj. AUSTURBORGIN Ca 135 fm efri sérhæð ásamt 28 fm bilsk. Parket. 2 wo. Góðar stofur. Góð lán. Verð 10,0 millj. REKAGRANDI Góð 95,5 fm íb. á 1. hæð. Suðursv. Góðar innr. Flísar á baði, sturta og baðkar. Stæði i bílskýli. Ahv. 1,4 niillj. Verð 8,7 millj. Skipti á stœrri eign. VALLARÁS 71,8 fm íb. á efstu hæð. Gott útsýni. Sér- slök íb. Áhv. 5,0 millj. veðdeild. Útb. ca 2,0 millj. DVERGHAMRAR - NYTT Góð 86 fm neðri sérhæð í tvíbýli. Fallegar innr. Flísar og parket. Sérþvottahús og -búr, heitur pottur o.fl. BLIKAHOLAR Ca 90 fm ib. á 7.'hæð í lyftuh. Park- et. Mjög gott útsýni. Ca 23 fm bílsk. Áhv. ca 1,0 millj. Verð 7,4 millj. SERHÆÐ OSKAST á Rvíkursvæðinu fyrir öruggan aðila. Góðar greiöslur. 3JA HERB. ÓSKAST í Reykjavtk með góðu húsnstjláni fyr- írfjársterkan kaupanda. Allt greittút. 4ra-5 herb. HULDULAIMD 120 fm glæsit. ib. á 2. hæð i litlu fjölb. Parket o.fI. Allt smekkl. nýt. innr. . Ca.20 fm bílsk. Áhv. 2,S mlitt. ÁSTÚN - KÓP. - LAUS Björt og falleg 80 fm Ib. á 3. hæð með parketi, þvhús á hæð. Ahv. 4 millj. veðd. o.fl. Laus fljótl. 2ja herb. EYJABAKKI Góð 77,7 fm endaib- á 3. hæð i góðu húsi. Ljósar innr. Gott útsýni. Flísar á baði. Ahv. 4.550 þús. Verð 7,4 millj. LJÓSHEIMAR Góð 82,1 fm íb. á 4. hæð. Teppi og ágætar innr. Áhv. ca 4,0 miltj. VerÖ 7,9 m.Nj. MIKLUBR. F. LAGTÆKA 60 fm vel skipul. ib. i kj. auk ca 20 fm íbherb. m. snyrtingu. Þarfn. lagf. á innr. Nýir gluggar og gler. Laus strax. Verð 5,0 millj. 4RA HERB. ÓSKAST í Reykjavík. Staögreiðsia í boði. SNORRABRAUT Snotur 50. fm íb. á 3. hæð. Ljós eld- hinnr. V-svalir frá svefnherb. Sam- eign tekin i gegn. Áhv. ca 2,8 millj. Verð 4,7 millj. 3ja herb. FELLSMULI Snotur 72,5 fm endat'b. á 3. hæð á góöum stað. Parket og flisar. Ahv. 3,4 millj. byggsj. Verð 6,6 millj. MÁVAHLÍÐ - LÁN Rúmg. 71,8 fm íb. í kj. m. sérinrtg. á þessum eftirsótta stað. Laus e. mén. Áhv. 2,7 millj. byggsj. LÁN EYJABAKKI . Gultíalteg 64 fm Sb. á t. hæð m. góðri sameígn. Nýtt parket og smekkl. standsett ib, Gervihnattadiskur. Áhv. 3,3 mltlj. byggs]. Verö 6,3 millj. ENGIHJALLI Rúmg. 64,1 fm íb. á 1. hæð. Góðir skápar. Áhv. ca 1,0 millj. Verð 5,0 millj. Laus nú þegar. Lyklar á skrifst. 2JA HERB. OSKAST í Reykjavík eða annars staðar m. góðu húsnláni f. fjárst. kaupanda. Allt greitt út. Fagmenn - örugg viðskipti Finnbogi Kristjánsson, sölustj., Hilmar Victorsson, viðskfr., lögg. fastsali. Sfmon Ólason, hdl., og Kristín Höskuldsd., ritari, Aðalheiður Bergfoss, ritari. 51500 Maríubakki- Rvík Til sölu góð 3ja herb. íb. á 1. hæð. Herb. fylgir í kj. Hafnarfjörður Laufvangur Góð 4-5 herb. ca. 115 fm íb. á 2. hæð í sex íbúða stigahúsi. Áhv. ca. 2 millj. Hjallabraut Góð 4-5 herb. íb. á 1. hæð. Álfaskeið Góð 4ra herb. íb. á 2. hæð m. bílskúr. Áhv. ca. 3 millj. nýl. byggsj.lán (40 ára). Laus. Vantar Vantar gott einb. í Hafnarfirði fyrir fjársterkan aðila, helst í skiptum f. glæsilega hæð og ris í Hafnarf. Milligjöf staðgreidd. Allar nánari uppl. á skrifst. Árni Grétar Finnsson hrl., Stefán 8j. Gunnlaugss. hdl., Linnetsstíg 3,2. hæð, Hfj., símar 51500 og 51601 Vesturbær, Kópavogi Einbýli, 163 fm, á einni hæð. 39 fm bílsk. 2 saml. stof- ur, stórt hol, 4 svefnherb., gott bað og gestawc. Parket á stofum og holi. 20 fm stólstofa. Heitur pottur í garði. Mjög gott útsýni. 1000 fm hornlóð. Upplýsingar í síma 40298. Háaleitishverf i - einbýli Til sölu glæsilegt einbýlishús 245 fm. 2 stofur, 4 svefn- herb. Laufskáli. Innbyggður bílskúr. Sérsmíðaðar inn- réttingar. Fallegur garður. Skipti möguleg á minni eign. Tilboð óskast. Skeifan fasteignamiðlun, Skeifunni 19, sími 685556. * Pitney Bowes Frímerkjavélar og stimpilvélar Vélar til póstpökkunar o. fl. ****? OTTO B. ARNAR HF. Skipholti 33 ¦ 105 Reykjavik Símar 624631 / 624699 21150-21370 LARUS Þ. VALDIMARSSON framkvæmdastjóri KRISTINN SIGURJÓNSSON, HRL. lóggilturfasteignasau Til sýnis og sölu meðal annarra eigna: Ódýr rishæð við Bólstaðarhlíð 4ra herb. vel skipulögð. Gólfflötur um 90 fm. Samþykkt. Þarfnast nokkurra breytinga. Gott geymsluris fylgir. Laus strax. Á vinsælum stað í Fossvogi 2ja herb. einstaklingsib. á 1. hæð um 50 fm. Sólverönd. Laus strax. Sameign vel umgengin. Tilboð óskast. Skammt frá rússneska sendiráðinu Ein af þessum vinsælu sérhæðum í gamla góða Vesturbænum. Nánar tiltekið 5 herb. efri hæð í þríbýlish. 125 fm. Sérhiti. Sérinng. Bílsk. Gott geymsluris tylgir. ^__ • • • Góðar íbúðir óskast í lyftuhúsum í Heimunum og víðar. ALMENNA FASTEIGNASAUH LAUGAVEG118 SÍMAR 21150-21370 FASTEIGNAMIÐLUN. IT Síðumúla 33 - Símar: 679490 / 679499 Armann H. Benediktss., sölustj., Geir Sigurðsson, lögg. fasteigna- og skipasali. Fyrir eldri borgara Snorrabraut I sölu miðsv. 3ja herb. íb. fyrir 55 ára og eldri. Sérhannaðar íb. Stutt í alla þjón- ustu. Afh. fullfrág. í lok þ.m. Sólvogur - Fossvogur Vorum að fá í sölu 2ja, 3ja og 4ra herb. íbúðir. Stór og vönduð sameign, m.a. gufubað og heitir nuddpottar. Afh. i apríl 1993. Einbýli Keflavík Stórglæsil. einbhús á einni hæð 180 fm ásamt 50 fm tvbf. bílsk. Góð eign á eft- irs. stað. Ýmis eignask. mögul. á eign í Rvík eða bein sala. Allar uppl. veittar á skrifst. Melgerði - Kóp. Steinsteypt og klætt hús á tveimur hæð- um ásamt vinnuskúr. Verð 11,9 millj. Fjólugata - einb. Fallegt ca 235 fm timburhús ásamt risi á þessum vinsæla stað. Vönduð eign og endurn. að hluta. Eignaskipti mögul. á minni eign. Reyrengi - einb. Vel hannað ca 195 fm einb. m. innb. bilsk. Afh. fljótl. tilb. utan, fokh. innan. V. 9,5 m. Reykjabyggð - Mos. Vorum að fá i sölu ca 175 fm einb. Fullb. utan. Fokh. innan. Innb. bílsk. Afh. fljótl. Raðhus-parhús Miðborgin - nýtt Vorum að fá i sölu fallegt 133 fm endarað- hús á tveimur hæðum. Áhv. 4,4 millj. lang- tímalán. Verð 11,7 millj. Vesturströnd - raðh. Wljög (jqtt og vandað ca 255 <m rafth. ásamt solstofu. Innb. bílsk. Mikið og fal- legt útsýni. Tungubakki - raðh. Vandað 205 fm endaraðh. i mjög góðu ástandi. Innb. bílsk. 3-4 svefnherb. Ákv. sala. Leiðhamrar - parhús Nýlegt ca 195 fm parh. á tveimur hæðum, m.a. 4 mjög stór svefnh. Blómastofa. Innb. bílsk. Áhv. 5,1 millj. byggsj. Esjugrund - Kjalarnesi Fallegt ca 264 fm raðhús. Mögul. á 2ja herb. ib. i kj. Hagst. áhv. (Bílskréttur). Bústaðahverf i — raðh. V. 8,2 m. Engjasel - raðh. v. n.a m. Serhæðir-hæðir Stekkjahverfi - hæð Óvenju stór og góð' eign, þ.e. 200 fm ásamt 27 fm innb. bilsk. og ca 90 fm óinnr. rými m.a. 6 svefnh., 2 baðh. og gestasnyrting, 2 stofur, arinn í stofu, sjón- varpshol, 2 inngangar. Stór suðurverönd. Mikið útsýni. Verð 15,8 millj. Þinghólsbraut - Kóp. Sérl. vönduð efri sérhæð. 4 svefnherb. Bilsk. Eignin er nýyfirfarin að utan. Mikið og fallegt útsýni. Verð 11,3 millj. Bústaðavegur - sérhæð Mjög góð 95 fm efri sérhæð ásamt geymslurisi. M.a. nýl. eldhinnr., 3-4 svefn- herb. Húsið er klætt að utan. Áhv. ca 4,9 millj. Verð 8,5 millj. Gnoðarvogur - sérhæð Vorum að fá í einkasölu glæsil. ca. 160 fm neöri sérh. ásamt góðum bílskúr. 4 svefn- herb. Nýl. eldhúsinnr. Parket. Tvennar svalir. Mikið útsýni. Áhv. ca. 4,1 millj. lang- tímalán. Mögul. eignask. á góðri 4ra herb. ib. i austurbænum. Bólstaðarhlíð - hæð Sérlega falleg og björt 5 herb. 113 fm efri hæð, m.a. 3 svefnh. og 2 góðar stof- ur. (Bílskréttur.) Ákv. sala. Langholtsvegur - sérh. Rúmg. ca 122 fm neðri sérhæð (bílskrótt- ur. Rúmg. stofur,"3 svefnherb. Ákv. sala. Verð 8,9 millj. Vogaland - Fossvogur Glæsil. 124 fm efri hæð í tvíb. ásamt garðstofu ca 50 fm og bílsk. ca 25 fm. Húsið er nýyfirfarið að utan. Arinn í stofu Vandaðar innr. Fallegt útsýni. 4ra-7 herb. Sörlaskjól - 4ra Vorum að fá í eínkasölu rúmgóða risíb. Gólfefni m.a. flisar og parket. Fallegt út- sýni. Lt'tið áhv. Verð 7,1 millj. Dunhagi - 4ra Nýkomin í einkasölu rúmg. 108 fm íb. á 2. hæð á þessum vinsæla stað. Áhv. byggsj. 2250 þús. Eignask. mögul. á sér- býli. Sogavegur - 4ra Mjög góð 4ra herb. ib. ásamt aukaherb. í kj. i nýl. húsi. Gólfefni m.a. parket og flisar. Áhv. ca. 4,3 millj. Verð 8.950 þús. Austurberg - 4ra herb. Falleg ca 85 fm íb. á 2. hæð. Parket. Eign- in er nýl. yfirfarin að utan. Bilsk. V. 7,6 m. Blikahólar - 4ra Björt og falleg ca 100 fm ib. á 3. hæð í lyftuh. Mikið útsýni. Áhv. hagst. lán 5,2 millj. Verð 7,5 millj. Laufengi - 4ra Stórar og glæsilegar 4ra herb. ibúðir. Afh. fullb. í júní 1993. Ath. verð aðeins 8,7-9,1 millj. Góð grkjör. Flúðasel - 4ra. Falleg ca. 92 fm íb. á 3. hæð. Parket. Mikið útsýni. Áhv. hagst. langtímal. ca. 4 millj. Verð aðeins 7,1 millj. Fífusel - 4ra Nýkomin í sölu góð ca 100 fm endaíb. á 2. hæð ásamt stæði í bílskýli. Selj. greið- ir fyrirliggjandi viðg. og mál. utanhúss. Verð 8,1 millj. Vesturgata - 4ra Nýkomnar í sölu þrjár ca 100 fm íb. tilb. u. tróv. og máln. Sérinng. Sér stæði i bíl- geymslu. Glæsil. hönnun. Útsýni. Afh. nóv. '92: Garðhús — 6 herb. v. 8,9 m. Miðstræti — 5 herb. V.8,5m. 2ja-3ja herb. Furugrund - 3ja Skemmtil. 3ja herb. íb. á 1. hæð í 2ja hæða fjölbhúsi. Ib. öll ný máluð. Flísar á eldhúsi, þykkt nýtt teppi á stofu, parket á herb. ásamt rúmg. skápum. Áhv. 2,8 millj. Sólvallagata - 3ja Nýkomin í sölu snotur og rúmg. risíb. Áhv. ca 3,0 millj. langtimalán. Verð 5950 þús. Álfhólsvegur - 3ja Vorum að fá í einkasölu fallega ca 67 fm íb. á jarðh. Sérinng. Áhv. ca 3,5 millj. Verð 6350 þús. Sæbólsbraut - 3ja Sórlega vönduð og glæsil. 86 fm íb. á 1. hæð i nýl. húsi. Áhv. ca 1,8 millj. byggsj. Verð 7,9 millj. Ásbraut - 3ja Falleg 64 fm íb. á 2. hæð. Húsið er nýl. endurn. og klætt að utan. Fallegt útsýni. Áhv. byggsj'. ca 2,1 millj. Verð 6,4 millj'. Rauðalækur - 3ja Falleg og björt 97 fm ib. í kj. Sérinng. Falleg lóö. Áhv. ca 400 þús. byggsj'óður. Flyðrugrandi - 3ja Nýkomin í einkasölu góð 3ja herb. íb. á 2. hæð. Stór og góð sameign. Ákv. sala. Engihjalli - 3ja Vönduð ca 80 fm ib. Parket. Áhv. langtl.ca 1.800 þús. Verð aðeins 5 m. 950 þús. Baldursgata - 2ja Falleg 59 fm íb. á 1. hæð m.a. parket á góifum. Áhv. 2,4 millj. Verð 5,5 millj. Vesturberg - 2ja Falleg ca 54 fm íb. á 2. hæð. Sérþvherb. i ib. Áhv. ca 2,7 millj. Afh. strax. Verð 5,0 m. Einkasala. Atvinnuhúsnæði Kleppsvegur Ca 145 fm geymsluhúsnæði. Áhv. millj. Verð 3,4 milij.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.