Morgunblaðið - 18.12.2001, Blaðsíða 58

Morgunblaðið - 18.12.2001, Blaðsíða 58
UMRÆÐAN 58 ÞRIÐJUDAGUR 18. DESEMBER 2001 MORGUNBLAÐIÐ Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) hefur tileinkað áratugnum sem nú er genginn í garð bættri greiningu og meðferð á margþætt- um einkennum frá stoð- og hreyfi- kerfi líkamans undir kjörorðinu „The bone and joint decade“. Í þessari grein verður fjallað stutt- lega um stöðu sjúklinga með álags- einkenni og einkenni eftir minni áverka frá hryggjarsúlunni og leið- ir til úrbóta. Í hnot- skurn má segja að þessir kvillar hafi mjög lága stöðu innan heilbrigðiskerfisins á sama tíma og þeir kosta þjóðarbúið mikla fjármuni. Kort- ið og landslagið passa því ekki saman þegar hryggjarvandamál eru annars vegar. Hvað veldur? Engar tölur eru til hér á landi um hvað sjúkdómar/kvill- ar frá þessu líkams- kerfi kosta þjóðarbúið en ef marka má tölur erlendis frá þá er um umtalsverðar fjár- hæðir að ræða. Það sem verra er, fjöldi þeirra sem „fá í bakið“ eykst stöðugt. Þannig eru bakverkir ein algengasta ástæða óvinnufærni hér á landi, svo og örorku. Það var ný- lega reiknað út í Noregi að bak- vandamál norsku þjóðarinnar kosta um 15 milljarða norskra króna á ári. Gróflega áætlað ættu sambærilegar tölur hér á landi að vera um 10 milljarðar ísl.kr. Um þriðjungur þessarar upphæðar var vegna langvarandi veikinda eða ör- orku, annað eins vegna sjúkrahús- kostnaðar og afgangurinn vegna framleiðslutaps þjóðfélagsins. Styttri veikindi og vinnutap voru ekki reiknuð með í þessum tölum. Elsta olnbogabarnið Innan heilbrigðiskerfisins hafa hinir ýmsu sjúkdómar mismikið virðingarstig sem er háð mörgum þáttum. Þannig hafa hjartasjúk- dómar hátt virðingarstig, augljós- lega, vegna þess að þeir geta vald- ið dauða í versta falli. Þetta sérsvið innan læknisfræðinnar krefst framhaldsmenntunar og sérfræðiviðurkenningar þeirra lækna sem stunda hjartasjúklinga. Þetta á bæði við um þá lækna sem meðhöndla þessa sjúklinga með skurðaðgerð og þá sem meðhöndla þá á annan hátt en með skurð- aðgerð. Hjartasjúklingar fá því fagmannlega greiningu og meðferð og koma vel út í lífsgæðakönn- unum, sem endurspeglar hve vel er á þeirra máli tekið. Þegar um einkenni frá stoð- og hreyfikerfi hryggjarsúlunnar er að ræða er eingöngu krafist sérmenntunar þeirra lækna sem meðhöndla sjúk- lingana með skurðaðgerð og þeirra lækna sem annast sjúklinga með vel skilgreinda gigtarsjúkdóma. Stærsti hópur sjúklinga með ein- kenni frá hryggjarsúlunni eru hins vegar með óskurðtæk álagsein- kenni og afleiðingar minni áverka. Fyrir þennan stóra hóp er ekki krafist neinnar sérmenntunar með þeim afleiðingum að þessir sjúk- lingar eru á flakki á milli heil- brigðisstarfsmanna í grunnheil- brigðisþjónustunni sem hafa fengið alls ófullnægjandi menntun á þessu sviði. Þetta er því sagan af olnbogabarninu sem enginn vill taka ábyrgð á. Forseti Alþjóða- verkjafræðifélagsins hélt fyrirlest- ur hér á landi nýlega þar sem kom fram að rannsóknir hafa sýnt að langvarandi verkir eru í raun ákveðið taugalífeðlisfræðilegt sjúk- dómsástand sem mjög erfitt er að lækna. Flestir ættu að skilja að það er mjög mikilvægt að koma í veg fyrir að verkir verði langvar- andi með öllum þeim afleiðingum sem því fylgja. Hvað er til bragðs að taka? Í nágrannalöndunum er verið að vinna að því að bæta þjónustuna við þennan sjúklingahóp með því að setja á stofn teymi sérmennt- aðra heilbrigðisstarfsmanna í grunnþjónustunni. Miklu betri þekking, bæði hvað varðar grein- ingu og meðferð á þessum álags- einkennum, hefur komið fram sein- asta áratug. Sem dæmi þá var fjórða heimsþingið um álags- einkenni frá mjóbaki og mjaðmagrind hald- ið í Montreal í Kanada núna í byrjun nóvem- ber. Því miður hefur þessi þekking ekki skilað sér til íslenskra heilbrigðisstarfs- manna. Þekkingar- leysið á þessu sviði er þjóðarbúinu mjög dýrt. Eitt gott dæmi um þetta er allur sá fjöldi segulóms- og sneiðmyndatakna sem fólki er vísað til í dag frá læknum sem hafa alls ónæga þekkingu á algengustu kvillum frá baki og hálsi. Í staðinn fyrir að taka niður góða sjúkra- sögu og framkvæma nákvæma lík- amsskoðun sem getur skýrt ein- kenni sjúklingsins í langflestum tilvikum er skrifuð beiðni fyrir segulómsmyndatöku eða sneið- myndatöku. Það krefst þekkingar að vita hvenær sjúklingur hefur gagn af þessari dýru myndgrein- ingu og hvenær hann hefur ekki gagn af henni. Hér á landi þarf viðhorfsbreyt- ingu gagnvart þessum stóra sjúk- lingahópi. Það þarf að byrja á að breyta því viðhorfi að þessir kvill- ar séu svo ómerkilegir að það þurfi enga sérstaka menntun til að greina og meðhöndla þá. Ég veit að heilbrigðisyfirvöld skilja að með meiri þekkingu fæst nákvæmari greining og betri árangur. Erlend- is er til sérgrein á þessu sviði inn- an sjúkraþjálfunar en hjá lækn- unum eru einungis örfá lönd sem bjóða upp á formlegt framhalds- nám á þessu sviði, t.d. Þýskaland. Í Noregi greina sérmenntaðir sjúkraþjálfarar sjúklinga með álagseinkenni frá hryggjarsúlunni, skrifa veikindavottorð og vísa sjúklingum til myndgreiningar þegar með þarf og létta þannig undir með heilsugæslunni á sviði sem heilsugæslulæknar hafa feng- ið mjög litla menntun í. Með end- urskipulagningu á náminu við sjúkraþjálfunarskor HÍ og viðbót- arnámi er hægt að bæta menntun sjúkraþjálfara á þessu sviði með litlum tilkostnaði. Þessa tillögu ber mennta- og heilbrigðisyfirvöldum að skoða vel því þarna er ónýtt auðlind. Þessi aukna þekking mun skila sér margfalt fyrir þjóðarbúið. Þeir sjúklingar sem um ræðir eiga það skilið að einkenni þeirra séu tekin alvarlega, greind og með- höndluð af fagfólki sem hefur fengið viðeigandi menntun á þessu sviði. Þetta þykir sjálfsagt á öðrum sviðum læknisfræðinnar og mundi geta bætt lífsgæði þessara sjúk- linga á við hjartasjúklinga. Áratugur stoðkerfisins Eyþór Kristjánsson Höfundur er lektor við sjúkraþjálf- unarskor læknadeildar HÍ. WHO Við sjúkraþjálfunarskor HÍ, segir Eyþór Kristjánsson, er hægt að bæta menntun sjúkraþjálfara með litlum tilkostnaði. NÝLEGA var kynnt í fjölmiðlum ályktun miðstjórnar Alþýðusambands Ís- lands „um virkjana- og stóriðjumál“ frá fundi á Egilsstöðum 7. nóvember sl. Í upphafi ályktunar- innar „lýsir miðstjórn- in stuðningi sínum við áform um byggingu álvers við Reyðarfjörð og virkjunarfram- kvæmdir á Austur- landi“. Ekki skal dregið í efa að það hafi verið ætlun miðstjórnarinn- ar að hafa ályktunina svo skýra að allur þorri fólks gæti skilið meg- inefni hennar. Undirrituðum virðist þó sem það hafi ekki tekist og ofangreind stuðningsyfirlýsing sé, að því er virkjunarframkvæmdirn- ar varðar, í mikilli mótsögn við miðkafla ályktunarinnar. „Miðstjórn ASÍ telur, að við mat á umhverfisáhrifum virkjana- og stóriðjukosta sé mikilvægt að fara að lögum og leikreglum sem gilda um slíkt mat. Augljóst er að slíkir kostir munu með einum eða öðrum hætti hafa áhrif á náttúrufar, mannlíf og efnahagslíf. Því er afar mikilvægt að unnið sé með opnum, faglegum og lýðræðislegum hætti að mati á þessum þáttum, þar sem leitast sé við að draga fram sem heildstæðasta mynd af áhrifunum. Aðeins með þeim hætti er hægt að leggja grunn að sem víðtækastri sátt um niðurstöðuna“. Hér er á mjög af- dráttarlausan hátt lýst stuðningi við þær leik- reglur og sjónarmið sem Skipulagsstofnun ríkisins hafði að leið- arljósi þegar hún kvað upp úrskurði sína varðandi báða þætti fyrirhugaðra fram- kvæmda á Austur- landi, þ.e. varðandi Kárahnjúkavirkjun, allt að 750 MW, og 420 þúsund tonna álver í Reyð- arfirði. Sem kunnugt er lagðist Skipu- lagsstofnun eindregið gegn Kára- hnjúkavirkjun í úrskurði sínum hinn 1. ágúst sl., en féllst með viss- um skilyrðum á byggingu álvers í Reyðarfirði í úrskurði sínum 31. ágúst sl. Eins og áður sagði er ekki hægt að skilja þann kafla ályktunar mið- stjórnar ASÍ sem hér er vitnað til öðruvísi en sem eindreginn stuðn- ing við verklag Skipulagsstofnunar, að því er varðar báða framan- greinda úrskurði. Því hefði verið rökrétt að miðstjórnin hefði í álykt- un sinni fjallað ítarlega um þann vanda sem nú er kominn upp eftir að Kárahnjúkavirkjun, í þeirri mynd sem hún var fyrirhuguð af hálfu framkvæmdaaðila, er augljós- lega óframkvæmanleg og úr sög- unni vegna gífurlegrar umhverfis- röskunar. Vænta hefði mátt ábendinga um það hvaða leiðir mið- stjórnin telur að víðtæk sátt geti tekist um varðandi orkuöflun fyrir álver í Reyðarfirði, sem miðstjórn- inni virðist mikið í mun að rísi. Þetta gerir miðstjórnin hinsvegar ekki heldur ber niðurlag ályktunar- innar þann svip að undirbúningur framkvæmdanna eystra sé þegar í höfn og aðeins þurfi að huga að hugsanlegum þenslu- og verðbólgu- áhrifum þeirra. Væri ekki ráð að miðstjórnin skýrði nánar fyrir landsmönnum hvað felst í miðkafla ályktunarinn- ar? Mótsagnakennd ályktun miðstjórnar ASÍ Gunnar Guttormsson Höfundur er vélfræðingur. Stóriðja Ekki er hægt að skilja þann kafla ályktunar miðstjórnar ASÍ öðruvísi, segir Gunnar Guttormsson, en sem eindreginn stuðning við verklag Skipulags- stofnunar.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.