Fréttablaðið - 12.11.2009, Blaðsíða 46

Fréttablaðið - 12.11.2009, Blaðsíða 46
 12. nóvember 2009 FIMMTUDAGUR6 BÍLAR & FARATÆKI Ertu að leita að bíl, þarftu að selja bíl? Bílamarkaðurinn, Smiðjuvegi 46, 200 Kópavogi sími 567-1800 www.bbv.is opið 10:00-18:30 laugardaga 11:00- 16:00 Bílamarkaðurinn Smiðjuvegi 46E, Kópavogi Sími: 567 1800 M.BENZ ML 430 . Árgerð 2001, ekinn 135 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 2.490.000. Rnr.242355. Sjá fleiri myndir á www.bilalif.is Vegna mikillar sölu undanfarið óskum við eftir bílum á staðinn og á söluskrá okkar.WWW. BÍLALÍF.IS Bílalíf Klettháls 2, 110 Reykjavík Sími: 562 1717 Opið virka daga 10-18 laug. 12-16. www.bilalif.is Toyota Corolla 1,4VVTi Árgerð ‘05/2006, ekinn 61þ.km, bsk, 100% þjónustaður af Toyota, verð 1.690.000kr, rnr 150173. Sjá nánar á www.stora.is. Vegna mikill- ar sölu vantar okkur allar gerðir bíla á skrá og á svæðið til okkar. Stóra bílasalan Kletthálsi 2, 110 Reykjavík Sími: 5861414 Myndeftirlit á plani http://www.stora.is Range Rover Sport SE dísel, árg.2006, ek. 47þús.km, sjálfsk, leður, lúga, krók- ur, Stór glæsilegur bíll hlaðinn bún- aði, Ásett verð 6890þús.kr!bíllinn er á staðnum. 100 bílar ehf Þverholt 6, 270 Mosfellsbær Sími: 517 9999 Opið virka daga 10-18.00 og laugardaga 12-16 www.100bilar.is Bílar til sölu Chrysler Town and Country LTD árg. ‘01 3,8 lítra. 216 hö. Leður, rafm. í öllu. Flott eintak. V. 690 þús. S. 696 0876. Tilboð 450þ. afsláttur MMC Outlander 4x4 árg. ‘05 ek. 57þ. Lítur mjög vel út. Ásett v. 1950þ. Selst á 1500þ.S. 773 8099. Til sölu VW Transporter árg. ‘00 2.0 l Nýsk. og yfirfarinn. V. 590 þús. Arnar s. 860 5994. Ford Econline 150 4x4 ek. 90þ. mílur. ssk. Loftæstur, loftdæla, góð dekk, nýlegar felgur, gaseldavél, bekkur afturí sem hægt er að leggja niður og gasmiðst. Verð 590þ. S. 844 7851. Ford EXCURSION 9 manna árg. 2002 ekin 214.Þ dísel 7,3 nýsk.10 mikið yfir- farin tilboð 1,990.Þ. var á 2,590 uppl. S. 893 5400. Sjálfskiptur Toyota Corolla Árg. 98 nýsk. ‘10 ekin 131.Þ. Góður bíll. Verð 490 þús. uppl. í síma 692 8526. Renault Megané Scenic árg. ‘99 ek. 156þ. Verð 320þ. Uppl. í s. 618 9126. GULLMOLI TIL SÖLU Toyota Yaris Sol MM’06 ek 45þ. Svartur. Eyðslulítill og vel með farinn. S: 894 9666. Til sölu Mazda 323F ‘99 Tjónaður að framan. V. 150 þús. S. 865 4196. 0-250 þús. KIA PRIDE árg. 2002 5 dyra ek. 110þ ný skoðaður sparneytinn TILBOÐ S: 6151280 250-499 þús. Skoða skipti á ódýrari!! Musso ‘98 4X4 ek.165 þús. 2,3 bensin, sjálfskiptur, skoðaður 2010, dráttarkrók- ur,ný heddpakkning hedd planað og ventla slípaðir af kistufelli, lítur vel út og í góðu standi, ásett verð 390 þús, skoða öll skipti.. S. 841 8955. Toyota Corolla. Ek. 133 þús. Mjög fal- legur og vel með farinn bíll. V. 410 þús. S. 861 9939. Til sölu WV póló árg. 1998, 1,4 beinsk. ek. 109 þús. vetrard nýskoðaður verð 330 þús. uppl. 868 2352. Mercedes Benz 200C árg.’96. Ek. 200þús. Vetrardekk. 300þús. stgr. Uppl. í s. 820 8957. Bílar óskast Óska eftir Toyota Hilux Double Cap, Suzuki Vitara mega þarfnast viðgerðar. S. 843 8915. ÓSKA EFTIR BÍL FYRIR ALLT AÐ 200 ÞÚS! Óska eftir góðum bíl fyrir allt að 200 þús! Smábíl fólksbíl eða jeppling,skoða allt má þarfnast smá lagfæringar. S.691 9374. Óska eftir bíl, 30-150 þús. Má þarfnast lagfæringar. Uppl. í s. 868 8565. Óska e. að kaupa gamla bíla til niður- rifs. Nán.uppl. í síma 661-2222. Óska eftir að kaupa bíll á verðbilinu 20- 200 þús. Sími 615 1810. Óska eftir Toyota Landcruiser 100 dísel Árg. ‘98-’01 - stgr. í boði fyrir réttan bíl. Uppl. í s. 845 3535 & aronosk@ gmail.com Jeppar EBERSPACHER, vatns- og hitablásarar 12 & 24volt, diesel og bensín, Viðgerðar og varahlutaþjónusta. Stilling sími: 520 8000. Vörubílar Forþjöppur, varahlutir, viðgerðarþjón- usta. Eigum á lager / getum útvegað flesta varahluti fyrir vörubíla og vinnu- vélar. Stilling sími: 520 8000. Bátar Óska eftir bát 16-18 fet, með motor og helst vagn. Verðh. allt að 1 milj. stgr. Uppl. á drf@simnet.is Hjólbarðar Til sölu Cooper 265/70R16 dekk á alfelgum passa KIA Sorento S:893 8926. Varahlutir Kaupum og sækjum bilaða bíla. Hafðu samband í síma 5676700 (varahluta- verslun). Vakabílar.is Varahlutir í VW Golf, Polo og Yaris, og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni diska og skálar. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 & 892 7852. Er að rífa Toyota Yaris ‘00, Corollu Hatcback ‘96, ‘97 1600, Escord ‘98. Accent árg. ‘95. Impreza árg. ‘99. Almera ‘98. Carina ‘97, Vento ‘97, Lanos ‘99, Hyundai Elantra Wagon ‘97. Kaupi bíla til niðurrifs. S. 896 8568. Partabílar 770-6400 Er að rífa Swift 05-09 Yaris ‘05 BMW 525 disel ‘02 Honda Civic ‘97 Renult Kango ‘99, Dodge Carvan ‘97 og Nissan Primera ‘99, Peugot 306 ‘98. Kaupum bíla í niðurrif. Þú finnur allar helstu bílapartasöl- ur landsins á www.partasolur.is VW, Skoda, Audi. S. 534 1045 Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla. Kaupum bíla til niðurrifs. Bílabúið, Suðurhella 10, Hfj. Bílapartar ehf S. 587 7659. Eigum mikið úrval af varahlutum í flestar gerðir Toyota bifreiða. Kaupum Toyota bíla. Opið virka daga frá kl. 9.00 - 18.00. Grænumýri 3 Mosfellsbæ www.bilapartar.is Bílhlutir, Kaplahrauni 14, S. 555 4940. Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda og Daihatsu. Eigum einnig varahluti í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til niðurrifs. www.netpartar.is Bílapartasala Notaðir varahlutir í nýlega bíla. Opið virka daga 9-18. S. 486 4499 & 486 4477. Partahúsið - S. 555 6666 VW Bora, Golf, Passat, Cati, Audi A4. Hyundai Getz H1, Starex, Santa Fe, I30. Honda Jazz, CRV. Toyota Avensis, Yaris. M.Benz margar gerðir. Fiat Punto. Suzuki Swift. Chevrolet Lacette. MMC Galant, Pajero. Citroen Berlingo. Daihatsu Terios. Peugot 206. Man 26530 árg.’05. og margt fleira. Kaupum bíla til niðurrifs. S. 555 6666 & 615 0888. Skeiðarás 3, 210 Grb. ÞJÓNUSTA Hreingerningar Teppahreinsun Tek að mér teppahreinsun fyrir húsfélög, fyrirtæki og einstaklinga. Upplýsingar í s. 892 9499 Málarar Málarar geta bætt við sig verkefn- um, uppl. s. 891 9890 Getum bætt við okkur inni- og útiverk- efnum. Vönduð vinnubrögð og góð umgengni. Tilboð eða tímavinna. Lítið Mál ehf. S. 896 5758. Garðyrkja Gröfuþjónusta Auberts. Allar stærðir af gröfum með fleyg og jarðvegsbor, hlöð- um grjótkanta og útvegum holtagrjót og allt fyllingarefni, jöfnum lóðir, gröfum grunna. Einnig endurnnýjun á drenn og klóaklögnum. Sími 892 1663. HELLUBORG DÓRA Nú er rétti tíminn fyrir garð- snyrtingu ! Alhliða garðum- hirða, garðvinna, hellulagnir ofl. Upplýsingar í síma 616 9714 eða helluborg@helluborg.is Halldór Sveinn Ólafsson www.helluborg.is Jólaskreytingar, trjáklippingar og felling- ar, laufa og lóðahreinsanir, stéttahreins- un, þökulagnir, jarðvegsvinna, smíðar og margt fleira. Garðar Best ehf s. 698 9334 www.garðarbest.is, netfang: gardarbest@gardarbest.is Bókhald Bókhald, uppgjör, ársreikningar, launa- vinnslur. Mjög öflugur bókhalds- og uppgjörsaðili getur bætt við sig verkefn- um. S. 772 55 33 Info@BetraBokhald. com Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 2930. Búslóðaflutningar Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is Búslóðaflutningar og allir alm. flutning- ar. Meðalstór og stór bíll. S. 661 1977 www.toppflutningar.is Húsaviðhald Fagþjónusta - Allt á einum stað Getum bætt við okkur í flísa- lögn, múrverki, pípulögn, glerí- setningum og fleira. Sérhæfum okkur í lekavandamálum. Einnig tökum við að okkur múrbrot. Fljót og góð vinnubrögð. Upplýsingar í síma 899 2420 Steingæði ehf. Málingarvinna Tökum að okkur að mála íbúðir, sameignir og stigaganga, ásamt verslunar og skrifstofuhúsnæði. Leggjum áherslu á snyrtilega umgegni. Gerum föst tilboð að kostn- aðarlausu eða tímavinna. Bjóðum örugga þjónusta og lærða fagmenn. Uppl. í s. 869 3934. ERU SKOLPLAGNIR BILAÐAR? Endurnýjum skolplagnir með nýrri tækni, ástandsskoðum skolplagnir með röramyndavél. Kíktu á nylogn.is Uppl. í síma 893 9229. smidaland.is Nýsmíði, viðhald, gluggar, sólpallar, skálar, þakviðgerðir. Allt milli himins og jarðar. S. 772 0040. Húsaviðgerðir Múrarar, málarar og smiðir með mikla reynslu í viðhaldi fasteigna geta bætt við sig verkum. Viðhaldsverk ehf S. 699 0712 & 618 7712 verk@vidhaldsverk.is Smiður getur bætt við sig verkefnum, vanur allri smíðavinnu úti sem inni, áratugareynsla. Uppl. s. 867 7753 Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s. málun, múrun, flísa- & parketlagnir og trésmíði, nýsmíði á gluggum og ísetningu. Setjum upp jólaljós í garða og hús. Föst tilboð eða tímavinna. S. 616 1569. Múrverktakar Múrvertakar geta bætt við sig öllu almennu múrverki og húsaviðgerðum. Einnig flísalagnir og hellulagnir. Margt kemur til greina. S. 865 2782. Húsaviðgerðir Skiptum um rennur og bárujárn á þökum og múrviðgerðir og fl. Uppl. í s. 659 3598. Lekur þakið ? Tek að mér að leggja P.V.C dúk á þök og bílskúra, erum líka í þakviðgerðum. Uppl. í s. 659 3598. . Flisaverk.is Gerum upp baðherbergið frá A-Ö Niðurrif-Förgun-Múrverk-Flísalagnir- Pípulagnir-Rafmagn-Smíðar kristjan@ flisaverk.is S: 898 4990. Hreinsa þakrennur Hreinsa þakrennur fyrir veturinn. Set upp jólaskreytingar. Næ í bíla heim/ í vinnuna og skipti yfir á vetrard ofl. ofl. Uppl. í s. 847 8704. Stífluþjónusta Tölvur Tölvuviðgerðir - vírushreinsanir - Gagnabjörgun Geri við allar tegundir. 15 ára reynsla og microsoft vottun.Ríkharður - Miðnet ehf - S. 6152000 Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem á staðinn. Gott verð. S. 699 6735 Baldvin. Tölvufjarhjálp Við tengjumst við skjáinn þinn og leys- um tölvuvandamálin. Nánar á www. midnet.is Opið 18-24 alla virka. Miðnet ehf. S 564-0690. Tölvuviðgerðir, vírushreinsun, gagna- björgun, flest tölvuvandræði leyst. 18 ára reynsla, fínt verð, afsl. f. félaga ÖBÍ & FEB. Stefán S. 821 6839. Nudd Whole body massage. Tel. 849 5247. NUDD NUDD NUDD. Tantrik whole body massage in down town.S.822 7301. NEW!LUXURY TANTRIC MASSAGE IN DOWN TOWN ANY TIME! 869 8602. NUDD Whole body massage. S. 841 8529. Whole body massage. S. 696 4399. – VERKIN TALA Gylfaflöt 32 • 112 Reykjavík • Sími 580 8200 www.velfang.is • velfang@velfang.is Fr um Nýtt og traust umboð fyrir á Íslandi varahlutir þjónusta verkstæði vélar Tilkynningar
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.