Fréttablaðið - 12.11.2009, Blaðsíða 47

Fréttablaðið - 12.11.2009, Blaðsíða 47
FIMMTUDAGUR 12. nóvember 2009 7 Spádómar Spálínur Sjáandans Opið virka daga Sjáandinn S. 908 2727 kl. 18- 22 þri.-fim Sibba 908 2507 kl. 22-24 Spádómar og ráðgjöf Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. Draumráðningar, ást og pening- ar. Andleg hjálp. Trúnaður. Nú færðu einkatíma hjá spákonunni Sirrý í s. 552 4244 & 823 6393. Rafvirkjun Önnur þjónusta Ódýr blekhylki í HP, Brother, Canon og Epson send samdægurs heim að dyrum eða í vinnuna sjá nánar á www. blekhylki.is Heilsuvörur Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll - meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is Árangur með Herbalife í 29 ár. Pantaðu frían prufupakka. Edda Borg S. 896 4662 www.lifsstill.is Botnlaus orka betri líðan! Herbalife Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni. Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkr- unarfræðingur. www.halldorabjarna.is S. 861 4019 & 868 4876. Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 www.eco.is Ný netverslun: www.betr- iheilsa.is/erla Fæðubótarefni Vilt þú léttast um nokkur kg fyrir jól. 8 kg fóru á 3 vikum hjá mér með LR. s 7732100 Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@ ismennt.is Nudd TANTRA MASSAGE An exclusive gift for men, women and couples. Tel. 698 8301 www.tantra- temple.com Nudd, nudd. Tilboð í gangi. Uppl. í s. 662 0841. J. B. HEILSULIND Dekurdagar? Heilnudd, heitur pottur, skrúbb, snyrt- ing, veitingar ofl. Slökun, heilun, svæða, Ayur Veda, heitsteina, jurta, sogskála og hunangsnudd. Næringar, heilsu og hreyfingarráðgjöf. Einkaþjálfun. ATH. EKKERT sex nudd, NO erotic massage. Opið frá 12-18 mán-lau. Pantarnir í S. 445 5000. Velkomin Ökukennsla Ökukennsla, aðstoð við endurtöku- próf og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S. 893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson. Heimilistæki Til sölu nýleg og lítið notuð Whirlpool þvottavél. 6 kg. 1.400 snúningar. S. 660 2544. Hestamennska Vantar hesthúspláss fyrir 2 þægar hryss- ur, helst í Víðidal ekki skilyrði. S. 844 6609. Húsnæði í boði Til leigu Efri hæð í þessu húsi, sem er í Borgarnesi er til skammtímaleigu í vetur. Þrjú svefnherbergi með tvíbreið- um rúmum. Tilvalið fyrir fjölskyldur eða þrjú pör. Upplýsingar í símum 867 1911 - 892 3382 og 562 3382. www.leiguherbergi.is 1-2 manna herb.Funahöfða 17a -19 Rvk og Dalshraun 13 Hfj aðganur að internet, baði. eldh., þurrkara og þvottavél. 824 4535. Room for rent 1-2 person,. Funahöfða 17a -19 Rvk og Dalshraun 13 Hfj Internet, bath, kitch, washing room incl. Uppl/info í S. 824 4535. www. leiguherbergi.is Einstaklingsíbúðir/ herbergi til leigu í hverfi 101. Uppl. í s. 661 1247 og 694 6396 á milli kl. 17-21 alla virka daga. Leigjendur, takið eftir! Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu inn á www.leigulistinn.is eða hafðu samb. við okkur í s. 511 1600. 100fm íbúð til leigu í Seljahverfi, 109 Rvk. Laus fljótlega, langtímaleiga. Reglusemi áskilin. Uppl. í s. 899 8195. 1-2 manna herb. í Hfj. Aðg. að baði. eldh., þurrkara og þvottavél. Uppábúin rúm. S. 892 5309. Au pair - Barnagæsla. Óskum eftir góðri kona á heimili 40 min frá Reykjavik. Frítt húsnæði og fæði. Laun 70.000 kr. Uppl. í síma 6950495 Glæsileg 3 herb. íbúð í Salahverfinu í Kóp. til leigu. Leiguv. 120 þús kr á mán- uði. Nánari uppl. Haukur 699 2529. Leiguliðar ehf Fossaleyni 16 Skrifstofa Leiguliða auglýsir lausar íbúð- ir, leiguverð frá kr. 58.000. Reykjavík, Selfoss, Þorlákshöfn, Akranes, Hafnarfjörður. Gæludýr leyfð. Sjá www. leigulidar.is eða 517 3440. Sér stúdíóíbúð til leigu. Á friðs. stað. Reglusemi áskilin. S. 847 7596. Húsnæði óskast Óska eftir 3 herb. íbúð í Hfj, helst völl- um. Greiðslug. u.þ.b. 100þ. Reyklaus og reglusamur. Skilvísar gr. S. 863 0901. Par óskar eftir snyrtilegri 2-3 herbergja íbúð í 101-107. Reglusemi og skilvísi heitið. S. 866 1176. Húsnæði til sölu Melabraut Hafnaf. - 140 fm atvinnupláss Til sölu gott atvinnupláss á götuhæð með góðu útisvæði og innkeyrsludyr- um. Lofthæð ca. 3,8 m. Í plássinu er líka skrifstofa, kaffistofa og snyrting. Getur losnað fljótlega. Mjög gott verð í boði og áhvílandi lán. S. 8232610 Atvinnuhúsnæði Til leigu góð 300 fm hæð í Höfðahverfi með góðum innkeyrsludyrum. Sími 861-8011 Iðnaðar- og lagerhúsnæði til leigu í Hafnarfirði. Nokkrar stærðir, hagstætt verð. S: 8224200 Geymsluhúsnæði Geymsluhús.is Mjög gott 3000m2 upphitað geymslu- hús í Innri Njarðvík, hjólhýsi, fellihýsi, tjaldvagnar, bílar ofl. ATH!gott verð!! Uppl. í síma 770-5144. Geymsluhúsnæðið Auðnum II, 190 Vogar. Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, mótor- hjól ofl. Uppl. í s. 864 3176. www.geymslaeitt.is Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Góð verð. Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað.S: 564-6500 www.buslodageymsla.is Búslóðageymsla Olivers 100 kr. á dag hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 4046 & 892 0808. geymslur.com Geymslur frá 3990.- kr á mán. Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð) Upphitað, vaktað & öryggis- myndavélar. S. 555 3464. Sparaðu þér sporin Sparaðu þér sporin Upphituð geymsla fyrir bíla, ferðavagna, mórorhjól og báta í pósnúmeri 105 Reykjavik. Uppl í síma 824 8425. Gisting GISTING Í KAUPMANNAHÖFN GÓÐ STAÐSETNING GOTT VERÐ! Fullbúnar lúxus íbúðir í göngufæri frá miðbænum. Góður kostur fyrir fyrirtæki og einstaklinga. Verð 950 dkr. nóttin fyrir 3ja herb. íbúð. Nánari uppl. í s. 891-8612, +45 27111038, www.stracta. com eða annalilja@stracta.com Til sölu Til sölu 12 volta leiðiskrossar með raf- geymi, einnig 24 volta og 32 volta vand- aðir díóðuljósakrossar á leiði. Smásala. JS Ljósasmiðjan ehf Skemmuvegur 34 (brún gata) 200 kóp. S. 554 0661, 897 4996 & 699 2502. Opið virka daga 8-18 og á laugardögum frá kl. 9-16. Ísskápur á 20þ. Þvottavél á 20þ. Stór amerísk á 30þ. Þurrkari á 20þ. Stór ameríksur á 30þ. Bakaraofn á 10þ. Barnakerra á 4þ. 20“ TV á 5þ. BílaCD á 5þ. Eldavél á 10þ. S. 896 8568. Óskast keypt KAUPUM GULL - JÓN & ÓSKAR Kaupum gull til að smíða úr. Spörum gjaldeyri. Heiðarleg viðskipti. Aðeins í verslun okkar Laugavegi 61. Jón og Óskar - jonogoskar.is s. 552-4910. Kaupi gull ! Ég Magnús Steinþórsson gull- smíðameistari kaupi gull, gull peninga og gull skartgripi af fólki. Og veiti ég góð ráð. Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt og illa farið. Leitið til fagmanns. Upplýsingar á demantar.is í s. 699 8000 eða komið í Pósthússtræti 13, Verið velkomin Heimilistæki Uppþvottavél fyrir veitingahús HOBART- FX20E. Uppl. í S. 894 4686. Sjónvarp Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/ öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. - S. 552 7095. Til bygginga Krossviður, timbur, mótaborð, kamb- stál, gips og fl. uppl. í s: 555 7905 og ulfurinn.is Til sölu iðnaðarhurð m/12 gluggum frá Bm Vallá BxH : 2390x2180mm. S: 848 3377. Þjónustuauglýsingar TOYOTA ÞJÓNUSTA Háaleitisbraut 68, 103 Rvk, s. 568 4240 Nýkomið: Glæsilegar franskar dúnúlpur og kápur Stangarhylur 3 – 110 Reykjavík – Opið a l la daga kl . 13 – 18 nema laugardaga og sunnudaga VILTU GEFA? Geisladiska, vínilplötur, myndbönd og DVD myndir o. fl. Sækjum ef óskað er / símar: 561 1000 - 661 1720 Allt milli himins og jarðar Vinsæll Austurlenskur veitingastaður til sölu. Um er að ræða veitingastað sem er með mikla veltu í hádeginu, á kvöldin og um helgar. Vegna sérstakra aðstæðna koma ýmis skipti til greina og eru kaupin mjög auðveld fyrir réttan aðila. Upplýsingar í síma 868 0049 Til sölu
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.