Fréttablaðið - 26.11.2011, Blaðsíða 1

Fréttablaðið - 26.11.2011, Blaðsíða 1
MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI Sími: 512 5000 MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI* *Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup apríl - júní 2011 Helgarblað Margt smátt ... Jólablað Hjálparstarfs kirkjunnar fylgir Fréttablaðinu í dag! Opið 10–18 Símablaðið fylgir Fréttablaðinu í dag Einnig á siminn.is spottið 16 26. nóvember 2011 277. tölublað 11. árgangur 3 SÉRBLÖÐ í Fréttablaðinu Heimili & Hönnun l Ferðir l Allt l Allt atvinna Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Brynja Dan Gunnarsdóttir brynjadan@365.is 512 5465 Snorri Snorrason snorris@365.is 512 5457 Mikið úrval af fallegum skóm og töskum www.gabor. is Skoðið sýnishornin á laxdal.is Laugavegi 63 • S: 551 4422 Fallegar og vandaðar Ullarkápur DÚNÚLPUR HETTUKÁPUR MOKKAJAKKARLOÐHÚFUR OG LOÐKRAGAR Ratleikur með tónlistarhúsamúsinni Maxímús Músíkús verður haldinn í Hörpu á sunnudaginn. Ratleikurinn hefst klukkan 13.30 og 14.30. Maxi verður líka á vappi um Hörpu milli 13 og 14 á laugardaginn en Tónsprota-tónleikar Sinfó hefjast klukkan 14. G rafíski hönnuðurinn Þórdís Claessen, sem er nýflutt heim frá New York, segir ekki alfarið skilið við vinnuna um helgina en ætlar þó að reyna að láta líða úr sér í sundi og efla andann. Hún opnaði sýningu á sjö samsettum klippimyndum í Kirsuberjatrénu á fimmtudag sem stendur opin fram á mánudag og verður eitthvað viðloðandi hana.„Ég er síðan með ýmis smáverk-efni í vinnslu sem ég verð að sinna og er til dæmis að hanna grafík og kynningarefni fyrir endurvinnslu-fyrirtæki í Stokkhólmi sem er að koma fram með nýjar hugmyndir auk þess sem ég vinn fyrir ferða-skrifstofu í Taílandi og nokkraaðila í New Yo k Þórdís ætlar þó að reyna að kom-ast í sund og mauka sig svolítið í pottinum, eins og hún kemst sjálf að orði. „Þá er sænskur rithöfund-ur að nafni Hermann Lindkvist með fyrirlestur í Þjóðmenningar-húsinu sem ég ætla ekki að missa af. Hann er nýbúinn að gefa út bók um Napóleon, en ég hef lesið mikið eftir hann og finnst hann verulega fyndinn og skemmtilegur.“ Sýning Þórdísar í Kit é „Kveikjan var að grafa í göml-um albúmum nokkrar kynslóðir aftur í tímann, en á myndunum má sjá forfeður mína sem marg-ir hverjir eru löngu liðnir. Suma hef ég hitt, aðra ekki. Í baksýn er oftar en ekki íslenskt landslag og yfir þessu sveitablær. Myndirnar endurspegla íslenskt samfélag á árum áður. Til að undirstrik tíann se Maukar sig í pottinum FRÉTTABLAÐIÐ/GVA Þórdís Claessen heldur klippimyndasýningu um helgina. Hún mun einnig leggja rækt við líkama og anda. „Kveikjan var að grafa í gömlum albúmum nokkrar kynslóðir aftur í tímann en á myndunum má sjá forfeður mína sem margir hverjir eru lönguliðnir.” Sölufulltrúar Við ar Ingi Pétursso n vip@365.is 512 5426 Hrannar H elgason hrannar @365.is 512 544 1 Laust starf hjá Hagstofu Ísland s Sérfræðingur í gagnasöfnun Hagstofa Ísland s óskar eftir að ráða sérfræðin g til starfa í Ra nnsóknir og ga gnasöfnun. De ildin hefur umsjón með ga gnasöfnun og f ramkvæmir úrt aksrannsóknir á vegum Hagst ofu Íslands. Sta rfið felst í að skipuleggja, samræma og in nleiða gagnasö fnun frá fyrirtæ kjum og stofnu num í samræm i við viður- kenndar aðferð ir og verklagsre glur í hagskýrsl ugerð. Um er að ræða nýtt starf sem felur í sér h agnýtingu tölfræðilegra a ðferða við mótu n og þróun nýrr a verkferla. Hæfniskröfur Háskólapróf, framhaldsmen ntun er kostur. Góð tölfræðik unnátta er nau ðsynleg. Góð þekking á tölfræðihugb únaði (svo sem R, SPSS, STATA) er nauðsynleg. Þekking og/eð a reynsla af gag nagrunnum er kostur. Reynsla af ga gnasöfnun er n auðsynleg. Góð samstarf s- og samskipta hæfni er nauðs ynleg. Reynsla af gre iningu og upps etningu ferla er kostur. Frumkvæði, s jálfstæði og ski pulögð vinnubr ögð. Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að sá s em ráðinn verð ur geti hafið stö rf sem fyrst. Lau n eru sam- kvæmt kjarasam ningi fjármálar áðuneytisins og hlutaðeigandi stéttarfélags. U msóknar frest u r er til og með 12. desem ber 2011 og sku lu umsóknir ber ast á eftirfarand i póstfang: Star fsum sókn, Borg ar túni 21a, 150 Reykja vík, e ða rafrænt á ne tfangið starfsum sokn@hagstofa .is. Öllum umsó knum verður sv arað og umsækjendum tilkynnt um rá ðstöfun starfsi ns þegar ákvör ðun hefur verið tekin. Nánari u pplýsingar veitir Ólafur Ar nar Þórðarson [ olafur.thordars on@hagstofa.i s], sími 528 100 0. Borgartúni 21a 150 Reykjavík  528 1000 Hagstofa Ísland s gegnir forystu hlutverki í opin berri hagský slu gerð og mikill metnaður einke nnir starfið sem þar fer fram. Hl utverk Hagstofu Íslands er að veita tölfræðile gar upplýsingar um þjóðfélagsl eg málefni og tr yggja að áreið- anleiki og óhlut drægni séu í fy rirrúmi í opinbe rri hagskýrslug erð. Alþjóðlegt samstarf er öflu gt og þróunar vi nna skipar vegle gan sess í starfs emi stofnunar- innar. Nánari u pplýsingar má finna á vef Hag stofunnar, www .hagstof .is. REGISTRAR The EFTA Court in Luxembourg invites applicat ions for the position of the Registra r of the EFTA C ourt which will be v acant from 1 Se ptember 2012. The Registrar is resp onsible for the Court’s procedu res, as well as the general adminis tration of the C ourt including hum an resources, budget planni ng, financial control , information tec hnology, office f acili- ties and procure ment. The appointme nt will be for a fixed term of three years, renewab le normally on ce. The Court offers an attractive re muneration pac kage and bene fits. The holder of th e post enjoys di plomatic status. Candidates sho uld have a u niversity degre e in law, good un derstanding of court proced ures and knowledge of EEA/EU law . They should also have relevant e xperience from a national or in ter- national judiciar y or legal practic e. IT skills, excel lent command of En glish and good working knowle dge of German, Ice landic or Norw egian are nece ssary. Knowledge of Fr ench is desirable . Further informa tion and applic ation form may be found under “v acancies” on th e Court’s home page www.eftacourt.i nt. Please send your applicatio n by e-mail to: applic ation@eftacour t.int or by post t o: EFTA Court 1, rue du Fort T hüngen L-1499 Luxemb ourg Luxembourg Deadline for application is 10 January 2 012. Questions rega rding the Cour t or the post may be addressed to Mr. Skúli M agnússon, Regi strar at +352 42 10 8 1 or skuli.magnu sson@eftacourt .int. Vorið er skemmtilegur árs-tími til borgarferða, þegar trén laufgast og gróður- ilmurinn fyllir loftið. Úrval Útsý býður upp á jölda borgarferða í vor enda hefur áhugi Íslend- inga á slíkum ferðum aukist mjög undanfarið að sögn Margrétar Helgadóttur, framleiðslustjóra Úr- vals Útsýnar. Hún nefnir okkrar borgir til sögunnar. Zagreb 18.-22. apríl „Zagreb r höfuðborg Króatíu. Þangað hefur ekki oft verið farið beint frá Íslandi og því spennandi kostur,“ segir Margrét og nefnir að verslunarglaðir eigi ikið erindi til borgarinnar. „Þar er ekki evra og því hagstætt verðlag,“ segir hún glaðlega. 19. apríl er frídagur og því tapast aðeins einn vinnud g- ur fyrir þá sem fara í þessa ferð. Zagreb er áhugaverð f yrir margra hluta sakir. Borgin e aðalmiðstöð fyrir viðskipti, há- skóla, menningu og listir. Borg- in skiptist í þrjá hluta. Þúsund ára gamla Gornji Grad, 19. aldar hverf- ið Donji Grad með aðalverslunar- götunni Ilica, og þriðja hverfið er Novi Zagreb eða Nýja Zagreb með háreistum nýmóðins byggingum. „Í Zagreb upplifir maður bæði matur og fínt að versla auk þess sem hægt er að fara í skemmti- legar skoðunarferðir út í sveit.“ Í nágrenni borgarinnar eru enda hinir undurfögru dalir Alpa- fjallanna. Gamli bærinn er mjög áhuga- verður, en hann er byggður út frá kastala sem reistur var fyrir ríf- lega þúsu d árum. Frá kastal- anum liggur hverfi með vinaleg- um gömlum húsu og þröngum, steinlögðum strætum sem liggja að fljótinu Ljubljanica. Dubli 19.-23. apríl Dublin er Íslendingum að góðu kunn enda alltaf vinsælt að fara þangað. „Flugið er stutt og borg- in er sérlega vinsæl meðal hópa,“ segir Margrét. Hún segir minna um að fólk versli mikið en það nýti þess í stað tímann til að hafa það huggulegt. Brighton „Breska borgin Brighton er oft kölluð Litla London,“ segir Mar- grét, en Úrval Útsýn skipulegg- ur ferðir þangað dagana 22.-25. mars, 12.-15. apríl, 28. apríl-1. maí og 25.-28. maí. „Borgin þykir bjóða upp á allt þ ð FERÐIRLAUGARDAGUR 26. NÓVEMBER 2011 Kynningarblað Heillandi Austur-Evrópa Ferðast um jólin Vilhjálmur prins trekkir að Toy Story ævintýragarður Bólusetningar Góð ráð Stórauki ásókn í borgarferðirÚrval Útsýn býður upp á borgarferðir í vor, meðal annars til Ljubljana í Slóveníu, Zagreb í Króatíu, Dublin á Írlandi og Brighton á Englandi. Áhugi á borgarferðum hefur aukist mjög meðal Íslendinga undanfarið. Þá þykja borgir í austurhluta Evrópu afar spennandi kostur. Zagreb er falleg borg með nokkuð hagstæðu verðlagi. Dublin er Íslendingum að óð k Brighton er stundum kölluð Litla London. Borgin þykir bjóða upp á allt það sama og London ne a á lægra verði. hei ili& hönnun  SÉRBLAÐ FRÉTTABL AÐSINS UM HÍBÝLI  nóvembe r 2011 Pa adís á jörðu Hundrað ára gama lt fjós í Njarðvíku m hefur f engið gagngera andlitsly ftingu. SÍÐA 8 Skreytir í bei ni útsendin g Soffía Dö gg Garð rsdóttir h eldur úti skemm tilegri blo gg íðu um skreyting ar. SÍÐA 2 Leiðin til léttleikans Sindri Freysson orti verðlaunaljóðabókina Í klóm dalalæðunnar til að auka vellíðan lesandans. bækur 24 Ástarbréf til Íslands Leikstjórinn Darren Aronofsky vill gera Örkina hans Nóa hér á landi. kvikmyndir 58 Óvenjulegt heilsuhæli dýralíf 36 Kepptu við kónginn fótbolti 40 Tímamót hjá NASA Marsjeppanum Curiosity verður skotið á loft í dag og lendir eftir níu mánuði. tækni 30 STJÓRNMÁL Samfylkingin tekur ákvörðun innanríkisráðherra varð- andi fyrirhuguð jarðakaup kín- verska fjárfestisins Huangs Nubo óstinnt upp. Ögmundur Jónas son veitti ekki undanþágu fyrir kaup- unum og fer það illa í samstarfs- flokkinn. Jóhanna Sigurðardóttir forsætis- ráðherra segir að niðurstaðan hafi valdið henni vonbrigðum. Hún hafi rætt við Ögmund um málið fyrir- fram en hann hafi í því stjórn- skipulegt forræði. Hún hefði kosið að málið hefði verið kynnt betur í ríkisstjórn og rætt á milli funda. Niðurstöðu ráðherrans verði hins vegar að virða. Hún vonast til að þetta verði ekki til þess að kín- verski fjárfestirinn falli frá áform- um sínum um uppbygginu í ferða- þjónustu. Össur Skarphéðinsson utan- ríkisráðherra segist í samtali við Fréttablaðið vera ósammála ákvörðun Ögmundar, en dragi ekki vald hans í málinu í efa. „Þetta mál er hins vegar ekki það stórt að það nægi til þess að slá stoðir undan samstarfi flokkanna í ríkisstjórn,” segir Össur. Árni Páll Árnason, efnahags- og viðskiptaráðherra, er harðorður á vef sínum þar sem hann segir ákvörðun Ögmundar vekja spurn- ingar um ríkisstjórnarsamstarf Samfylkingar og Vinstri grænna. Samkvæmt heimildum Frétta- blaðsins er mikill órói innan Sam- fylkingarinnar vegna málsins. Svo mikill að ýmsir eru farnir að vega og meta kosti og galla annars konar stjórnarsamstarfs. Sjálf- stæðisflokkurinn þykir hafa opnað á samstarf á landsfundi sínum. Kvótamálin þykja ríkisstjórn- inni erfið, en á ríkisstjórnarfundi í gær var ákveðið að fela málið ráð- herranefnd. Það fer illa í Samfylk- inguna hve leynt það mál fer. Þá varð frumvarp um kolefnisgjald ekki til þess að kæta geð Samfylk- ingarinnar. Tímasetning ákvörðun- ar Ögmundar þykir óheppileg, en hún kemur beint í kjölfar umræð- unnar um gjaldið. - kóp / Sjá síðu 6 Ögmundur veldur titringi Kínverski fjárfestirinn Huang Nubo fær ekki að kaupa Grímsstaði á Fjöllum. Ákvörðun innanríkisráðherra fer illa í Samfylkinguna. Óvíst hvort stjórnin heldur meirihluta. Erfið mál bíða stjórnarinnar á næstunni. LJÓSAGANGA GEGN OFBELDI Ljósaganga UN Women er árviss viðburður í tilefni af alþjóðlegum baráttudegi Sameinuðu þjóðanna gegn kynbundnu ofbeldi. Yfirskrift göngunnar í ár var Heimilisfriður – Heimsfriður. Í gærkvöld var gengið frá Þjóðmenningarhúsinu við Hverfisgötu og að Sólfarinu við Sæbraut. Þær Berglind Guðmundsdóttir, Elín Hirst og Ingibjörg Dögg Kjartansdóttir voru á meðal ljósbera í göngunni. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120
Blaðsíða 121
Blaðsíða 122
Blaðsíða 123
Blaðsíða 124
Blaðsíða 125
Blaðsíða 126
Blaðsíða 127
Blaðsíða 128

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.