Fréttablaðið - 17.09.2014, Blaðsíða 40

Fréttablaðið - 17.09.2014, Blaðsíða 40
| SMÁAUGLÝSINGAR | Hjólbarðar FRÁBÆR DEKKJATILBOÐ Ný og notuð dekk í miklu úrvali. Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S: 567 6700. Varahlutir SMÁPARTAR.IS Eigum orðið mikið úrval notaðra og nýja varahluta í margar gerðir bíla. Tökum einnig að okkur viðgerðir. Upplýsingar á Smápartar.is eða í síma 5675040-7785040 Viðgerðir AB BIFREIÐAVERKSTÆÐI Get bætt á mig öllum teg. bíla til viðgerða. Þar á meðal pústviðgerðir, bremsur og allar viðgerðir. Uppl. s. 555 6020. Viðgerðir - Varahlutir í VW Golf, Póló, Yaris, mmc carisma, kangoo. Renni diska og skálar. Sérgrein bremsuviðgerðir. S. 892 7852. ÞJÓNUSTA Pípulagnir FAGLÆRÐIR PÍPARAR Tökum að okkur viðhald og nýlagnir, vönduð vinnubrögð mikil reynsla. Pípulagnaþjónusta Reykjavíkur S: 770 4499. Hreingerningar Hreingerningar - Bónun - Bónleysing Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og vanir menn. VY-ÞRIF EHF. Öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. S. 662 4010 www.vy.is Bókhald Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 2930. Málarar Getum bætt við okkur inni- og útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og góð umgengni. Tilboð eða tímavinna. Lítið Mál ehf. Sigurður 896-5758. REGNBOGALITIR Alhliða málningarþjónusta. Fagþjónusta. Vönduð vinnubrögð. Sími. 891 9890 malarar@simnet.is Búslóðaflutningar Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is flytja@ flytja.is SENDIBILL.IS Búslóðaflutningar, píanóflutningar, gerum tilboð í búslóðaflutninga út á land. Almenn sendibílaþjónusta. S. 772 3222 Húsaviðhald FLÍSALAGNIR - MÚRVERK - FLOTUN Getum bætt við okkur verkum í flísalögnum, múrverki og múrviðgerðum. Áratuga reynsla og vönduð vinnubrögð Tímavinna og tilboð Strúctor byggingaþjónusta ehf. S. 893 6994 Tökum að okkur stærri og smærri verkefni f. einstaklinga og húsfélög. Fagmenn á öllum sviðum. B. R Bygg ehf S. 858 3373 brbygg@simnet.is Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s málun, múrun, flísa- og parketlagnir og trésmíði. Föst tilboð eða tímavinna. S. 8645920 Nudd Nuddstofan Jera Síðumúla. Velkomin í notarlegt umhverfi. 6599277. Spádómar SPÁSÍMINN 908 5666 Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. Draumráðningar, ást og peningar. Andleg hjálp. Trúnaður. SPÁSÍMI 908-6116 Ástir, fjármál & heilsa. Rafvirkjun RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 663 0746. Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki. straumblik@gmail.com KEYPT & SELT Til sölu Samskipti annast uppsetningu, hönnun og prentun árskýrslna. Erum með ýmsan möguleika í bókbandi S: 5807820 eða sendu okkur fyrirspurn á sala@samskipti.is Til sölu rafmagns hjólastóll Vela Blues 200, 3ja ára, þar af notaður í 2 ár. Ný batterí. Hægt að hækka og lækka sætið og halla setunni. Uppl. S: 893-4609. Óskast keypt STAÐGREIÐUM OG LÁNUM ÚT Á: GULL, DEMANTA, VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK! Hringar, hálsmen, armbönd, Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. Hringdu núna og fáðu tilboð þér að kostnaðarlausu! www.kaupumgull.is Opið mán - lau 11-17, Kringlan - 3. hæð (Hagkaupsmegin) Upplýsingar í síma 661 7000 KAUPUM GULL - JÓN & ÓSKAR Kaupum gull til að smíða úr. Spörum gjaldeyri. Heiðarleg viðskipti. Aðeins í verslun okkar Laugavegi 61. Jón og Óskar - jonogoskar.is s. 552-4910. Til bygginga HARÐVIÐUR TIL HÚSBYGGINGA. SJÁ NÁNAR Á: WWW.VIDUR.IS Vatnsklæðning, panill, pallaefni, parket, útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði. Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúfur. Penofin harðviðarolía. Indus ehf, Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í símum 660 0230 og 561 1122. HEILSA Nudd TANTRA NUDD Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir pör, konur og karla. 112 Rvk. S. 698 8301 www.tantra-temple.com SKÓLAR & NÁMSKEIÐ Ökukennsla Kenni allan daginn Toyota 2011, hjálpa við endurtökupróf og akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863 7493. HEIMILIÐ Föndur Toyota saumavel til sölu verð 35 þus uppl.í sima 4451920 HÚSNÆÐI Húsnæði í boði TIL LEIGU 80- 400 FM HÚSNÆÐI MEÐ ALLT AÐ 4M LOFTHÆÐ MIÐSVÆÐIS Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU Nýbýlavegi og Auðbrekku (gömlu Toyota húsunum) hentar undir léttan iðnað, heildsölur o.fl greið aðkoma að húsnæðinu, frábært auglýsingagildi, matvöruverslanir, veitinga og kaffihús í göngufæri. Uppl. veitir Sverrir í s. 661-7000 Rúmgóð 2ja herb. íb. í Kópavogi laus strax. Leigist með húsg. og vönduðum rafmagnstækjum. Uppl. í S. 692-8112. Húsnæði óskast Reglusöm hjón óska eftir 2ja herb. eða stúdíóíbúð í Rvk. Góð umgengni, öruggar greiðslur. Uppl. í S: 865-2160 Geymsluhúsnæði GEYMSLUHÚSNÆÐIÐ AUÐNUM II, 190 VOGAR. Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, mótorhjól ofl. Opið helgina 27. - 28. september og 4. - 5. október frá kl. 11 til 18. Uppl. í s. 895 3176 & 864 3176 WWW.GEYMSLAEITT.IS Sér geymslur frá 3.900. 1 til 17m2. Aðgangur kl. 8-22 alla daga. Ný sérhönnuð geymsluhús, upphitað og vaktað. S: 564-6500. GEYMSLUR.COM Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464 WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS Búslóðageymsla Olivers 150 kr. á dag hvert bretti. Starfað í yfir 25 ár. S. 567 4046 & 892 0808. UPPHITUÐ FERÐAVAGNAGEYMSLA Í BORGARF. Gott verð, tjaldv, fellih, bátar, 4hjól og fl. S. 899 9339 Sólbakki. GEYMSLULAUSNIR.IS Búslóðageymsla og flutningar. Gott verð, sækjum og sendum. S. 615-5005. ATVINNA Atvinna í boði NONNABITI Starfsfólk óskast í Reykjavík til starfa. Reyklaus og þarf að geta unnið undir álagi. Sendið umsókn á nonnabiti@ nonnabiti.is eða á staðnum. FLOKKSTJÓRI Í VESTMANNAEYJUM Olíudreifing óskar eftir að ráða meiraprófsbílstjóra til framtíðarstarfa sem flokkstjóra í Vestmannaeyjm. Um fjölbreytt starf er að ræða við olíudreifingu beint á vinnuvélar, tanka og skip. Olíudreifing greiðir ADR námskeið og laun á námskeiðstíma fyrir þá bílstjóra sem ekki hafa ADR réttindi. Nánari upplýsingar veitir Helgi Marcher Egonsson í síma 550 9937. Umsóknir sendist á odr@odr.is fyrir 19. september. Störfin standa báðum kynjum jafnt til boða. Nánari upplýsingar um Olíudreifingu ehf. má nálgast á www. oliudreifing.is MEIRAPRÓFSBÍLSTJÓRI VESTMANNAEYJUM Olíudreifing óskar eftir að ráða meiraprófsbílstjóra staðsettan í Vestmannaeyjum til framtíðarstarfa. Um fjölbreytt starf er að ræða við olíudreifingu beint á vinnuvélar, tanka og skip. Olíudreifing greiðir ADR námskeið og laun á námskeiðstíma fyrir þá bílstjóra sem ekki hafa ADR réttindi. Nánari upplýsingar veitir Helgi Marcher Egonsson í síma 550 9937. Umsóknir sendist á odr@odr.is fyrir 19. september. Störfin standa báðum kynjum jafnt til boða. Nánari upplýsingar um Olíudreifingu ehf. má nálgast á www. oliudreifing.is MEIRAPRÓFSBÍLSTJÓRI REYÐARFIRÐI Olíudreifing óskar eftir að ráða meiraprófsbílstjóra staðsettan á Reyðarfirði til framtíðarstarfa. Um fjölbreytt starf er að ræða við olíudreifingu beint á vinnuvélar, tanka og skip og vinnu í birgðastöð. Olíudreifing greiðir ADR námskeið og laun á námskeiðstíma fyrir þá bílstjóra sem ekki hafa ADR réttindi. Nánari upplýsingar veitir Guðjón Páll Jóhannsson í síma 550 9910. Umsóknir sendist á odr@odr.is fyrir 19. september. Störfin standa báðum kynjum jafnt til boða. Nánari upplýsingar um Olíudreifingu ehf. má nálgast á www. oliudreifing.is STARFSFÓLK ÓSKAST Í HLUTASTARF, DAG- OG HELGARVAKTIR. Æskilegur aldur 20 ára eða eldri. Íslenskukunnátta skilyrði. Upplýsingar veittar á staðnum. Starfsmenn vantar á hjólbarðaverkstæði Sólningar. Umsóknir á solning@soning.is Stundvís, reglusamur góður starfskraftur óskast til ýmissa starfa í matvöruverslun. Uppl. Kjöthöllin Háaleitisbraut 58-60. S.553 8844. VEITINGARHÚSIÐ HORNIÐ Óska eftir að ráða Þjónustufólk í fullt starf og hlutastarf, einungis vant folk kemur til greina. Ferilskrá sendist á hornid@hornid.is VÉLSTJÓRI / VÉLAVÖRÐ Vantar á Sæfara ÁR. Vélastærð 465 kw. Uppl. í s. 846 4889 eða 892 0367. Leitum að dugmiklum starfsmönnum á hjólbarða- og smurstöðvar Dekkjahallarinnar í Reykjavík, Akureyri og á Egilsstöðum. Umsóknareyðublöð á staðnum og á dekkjahollin.is Óska eftir mönnum í hellulagningar. Uppl. s. 898 4202 eða netfang baldur@ btverk.is Atvinna óskast 18 ára strák vantar vinnu strax, allt kemur til greina. Uppl. í s. 869 6181 sími: 511 1144 17. september 2014 MIÐVIKUDAGUR20
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.