Morgunblaðið - 08.07.1973, Blaðsíða 18

Morgunblaðið - 08.07.1973, Blaðsíða 18
18 MORGWJBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 8. JÚLl 1973 - Uppbygging með glæsibrag Framhaid af bls. 17 einbýlishúsum og 200 raðhúsum á svæði, sem afmarkast af 1J1- ugagötu og Hrauntúni að aust- an og síðan að mestu af gamla hraunveginum, en er þó nokk- uð langt fyrir sunnan veg'nn út á Hamar. Þá er svæði eins og Hundraðsmannahellir t.d. friðað innan skipulagsims svo og ýmsar sérkennilegar hraun- myndanir, hraunranar og hæð- ir, sem munu haldast óbreytt. Þá er gert ráð fyrir miklu iþróttasvæði við Hástein þar sem yrði pláss fyrir mikil iþróttamannvírki, svo sem sund iaugar og íþróttahöll. 1 skipu- iaginu, sem unnið er á Teikni- stofunni Laugavegi 96, er gert ráð fyrir skólabyggingu, dag- heimili, verztunarhverfi, íþrótta svæðí við skólann og opnum svæðum og leiikvöllum. Skóli fyrir þetta 700 íbúða hverfi þarf að gera ráð fyrdr u.þ.b. Nú þegar verður að hefjast handa um byggingu sundlaug ar og íþróttahallar og hyrjað er að vinna að þeim málum. Efri myndin sýnir ofan á lákan af norskri íþ'róttahöll. Á liinni sést inn í sundlaug af þeirri, gerð sem hér er til umræðu. tveimur bekkjardeáldum í ár- gangi. Bamaskóiinn vetrður skammt fyrir vestan Briimhóla og verzlunarhverfið rétt aust- an við Skátastykkið. Bannaskóla lóðin hefur mikla stækkunar- möguleika. Þá er það brýnt, að með upp byggingunni verði skipulagður menntaskólli hér fyrir Vest- mannaeyinga og aðra, þannig að skólaganga unglinga hindri þá ekki í því að koma heim aftur. í þessu skipulagi er gert ráð fyrir því, að á skömmum tíma sé hægt að taka á móti tiibún- um húsum, innfluttum eða byggðum á meginlandinu eða jafnvel í Eyjum. Skipulagið ger ir ráð fyrir hraðuppbyggingu. 3 KM AF NÝJUM AÐALBRAUTUM KOMNIR Ætlunin er, að vegakerfið í þessum nýja bæjarhluta, verði byggt upp af gjalli úr bænum, en þó fer það eftir því hve fljótt verður hægt að byggja vegi á þeim svæðum þar sem ekkert jarðrask verður. Nú þegar er búið að gera um 3 kin iamga að- aivegi í nýja skiipulaginu. Meira er þó búið að gera af vegum, en þessir þrir km munu stamda. Þá er eftir að gera ibúðagöt- urnar, en þær eru flestar lok- aðar í annan endann. FRAMKVÆMDASTOFNUNIN VINNUR AÐ UPPBYGGINGU EY.IANNA Þá er einnig ákveðið að Fram kvæmdastofnurain vinni að upp byggiragu Eyjanma, og vinraur sú stofniun að tilhiiutan Viðlaga- sjóðs. Enn er starfið þó ekkd lengra á veg komið en að Fram- kvæmdastofnun'n hefur haft samband við okkur hér í Eyj- um og beðið um frumupplýsdng- ar um ástand og horfur. Við gongum út frá því, að aliir þeir aðilar, sem veniulega standa að skipulags- og uppbyggingarmál um verði með í ráðum og taki ákvarðanir, þ.e. bæjarstjóm og allar nefndir hennar, hafnax- máiastjórn, skipulagsstjórn, full trúar atvinnu- og verkaiýðsíé- laga og aðrar nefndir. Eins má gera ráð fyrir því að ýmis fé- lög og félagssamtök geri tiliög- ur til nefnda og bæjarstjórnar. ÍÞBÓTTAHÖLL, SUNDLAUG OG ÖNNUR ÍÞKÓTTAMANNVIRKI 1 sambandi við skipulagn- ingu á staðsetningu og bygg- ingu íþróttamannv'irkja, virðist iþróttasvæðið viö Hástein, sam- kvæmt nýja skipulaginu, vera orðið það mikil þungarniðia bæj arins að endurskoða þurfi stað- setn'ngu iþróttamannvirkja, svo sem íþróttahallar og sundlaug- ar. Þá eru í athugun iþróttamann virki eins og iþróttahöll og sund laug, sem hægt er að fá keypt tidbúin til landsins og hleypur ka-upverð glæsilegra mann- virkja á 3ft—35 millj. kr. svo sem íþróttahúss með ýmiss konar aðstöðú og sambygging siíkrar hallar við sundlaug gæti kost- að um 70 millj. kr. Tditooð hafa borizt um slík mannvirki bæði frá Noregi og Danmörku og munu yfirvöld væntanlega grandskoða þessi mái. Þá munu að sjálfsögðu aðrar íþróttagreinar eins og golf flétt ast inn í uppbyggingu iþrótta- svæðis, en skipulagið nýja er ekki nálægt gtilfveilinum i Herj ól'fsdal. FRAMTÍDARMÖGULEIKAR HAFNARINNAR Viðvíkjandi uppbyggingu hafn arinnar og athafnasvæða þar verður gerð mjög ítarleg könn- un á byggingum atvinnufyrir- tækjanna á svæðin'U. Að þedrri könnun lokinni verður mögu- legt að endurbyggja, gera við eða rifa þær byggingiar, sean eru ónýtar eða skemmdar í dag. Byggingum sem koma í stað þeirna ónýtu þarf að vedto að- stöðu við höfnina. Hagkvæmasta niðurröðun á sWkum fram- kvæmdum væri á þá leið, að fyrst ýrðu heiiu byggiin'garnar teknar í raotkiun á sama tima og þær ónýtu væru rifinar ourtu og nýjar hannaðar um leið í þeirra stað. 1 sambandi við gerð aukins víð legupláss þarf að taka með í reikniinginn sérstakt pláss fyr- ir nýja ferju eða skip þar sem hægt er að aka bíium beint um borð. Vegna hinna nýju aðstæðna er spurning hvar hinni nýju skipalyftu, sem Vestmannaeying um hefur verið tryggð verður komið fyrir en að sjáifsögðu er nög rými fyrir hana. Þá eru einnig hugsanleg ar breytingar á sjálfri innsigl- ingunni, t.d. hvort ekki megi fjariægja hluta af gömlu görð- unum og byggja upp ný athafna svæði með uppfyllingu og breyt ingu á innsiglingunni. IAGFÆRING HRAUNKANTSINS VID BÆINN Rætt hefur verið um sJika lag færingu, en það er ali óvenju- iegt fyrir bæjarfélag, að á stutt um tíma skuld miðbærinn vera kominn í austurbæinn. AUt er þó hægt ef viljinn er fyrÍT hendi, þó að enn sé ókann að hve mikinn hluta er hægt að hreinsa af vesturjaðri hraunsins í bænum. En lagfæra þarf hraunkantinn og ýmis op in svæði og einnig þarf að Jag- færa hraunið á sdnum tíma, slétta það, dreifa í það vikri og rækta upp. MANNLÍFIÐ A STADNUM Hugurinin í mönnum hér er feikimiikill og góður og aðalatrið ið hjá þeim er að bjarga byggð- inni, hefja haraa til vegs og virð ingar á ný. Fórnfýsá og dugn- aður þeirra manna, sem hér hafa unnið síðan í vetur er af- ar mikiJl. Einnág er ánægjulegt hve góður andi hefur ríkt hér hjá öllum sem hafa unndð að uppbyggingarstarfinu. Félags- andinn hér við hiraar erfiðu að- stæður hefur í rauninni verið mergurinn máisins í starf- inu hér. FLIÓTT OG AKVEÐIÐ Á meðan við Páli ræddum sam an og drógum fram ýmsar hug- myndir, sem við höfðum rætt áð ur, siðan gos hófst, þá sýndl hann mér ýmsar teikningar og hugmyndir að svæðum, bygging um og öðru. Við ræddum einnig um það hve mikilvægt það væri, að ríkisstofnanir og hið opin- bera yfirleitt kannaði hvaða byggingar og stofnanir það gæti reist í Eyjum, nú þegar upp- byggingin er að fara af stað. Uppbygging, sem verður að vera markviss, en taka skamman tíma þannig að fólkið geti búið við sínar eðlilegu aðstæður og mannlíf, sem þróazt hefur frá alda öðli í- Eyjum. Þetta á að vera hægt á einu ári éða rúm- lega það, ef stjórnvöld gera það, sem þau hafa lofað í þessu öðru mikilvægasta máli Islands á þessari öld, því uppbygg- ing Vestmannaeyja sýniir hvort við getum tekizt á herðar að búa í þessu iandi með sóma og drengskap eftir að miikilvægasta málið, stofnun lýðveldds er í höfn. Páli nefndi sem dæmi að skóli sjávarútvegsins með tiilheyr- andi hliðarstofnunum ætti að risa í Eyjum, og þetta er hug- mynd sem Eyjamenn hafa bar- izt fyrir lengi. Þá er einnig spurning hvort norræn eld- fjallarannsókraastöð ætti ekki að rísa í Eyjum. Varðandi sjúkrahús>ið kom fram, að kraft þarf að setja i að ljúka byggingu þess þannig að ekki þurfi að hugsa um að nota gamla sjúkrahúsiið, þegar h)ólin fara að snúast aftur S Eyjum innan tiðar eins og menn voraa. Þá hefur einnig verið talað mikið um að bæta fiugaðstöðu á f iugveliinum með því að breikka haran með vikri þar sem öryggissvæði eru. Með því ættu flugskiiyrði að batna og miklu máli skiptir að hið opih- bera haldi áætlun með maibik- un fiugbrauta og byggihgu flug stöðvar, því ekki á gosið á Heimaey eftir að draga úr fiug ferðum þangað. Ailt sem gert er, er í rauninni prófsteinn á það hvort við höfum manndóm til að takast á við stundar- vandamál, sem er um leið þjóð- ai-vandamál og verður það um ófyrirsjáanlegan tíma ef það verður ekki leyst fljótt og ákveðið. -á.j. Hagstæðustu gosáttirnar mun tíðari en venjulega HREIN austanátt hefur verið mjög fátíð miðað við meðaltal á Stórhöfða frá upphafi eldgoss til aprílloka. En suðaustiægu áttirmar, þ.e. ASA-SA og SSA-áttir, sem, munu hafa mest ösku- fall í för með sér, hafa verið heldur tíðari en venjulega, nema i apríl. Þá voru þær fátiðar. Og allar vestlægar áttir hafa verið óvenju tiðar. Þetta er ni&urstaðan úr bráðabirgðaathugun, sem Markús Á. Einarsson, veðurfræðingur gerði fyrir Mbi. á tíðleika vindátta á Stórhöfða í Vestmannaeyjum frá upphafi eldgos t8 apriil- loka. 1 Eyjum ræddu menn um það í vetur hve mikil heppni það væri hve sjaldan hin landlæga austanátt værí, og hve stutt hún stóð meðan öskufaJl var mest. Þess vegna þótti okkur fróðlegt að fá þessar tölur. Niðurstöðutölurnar úr þessari bráðabirgðaathugun Markúsar um tíðleika vindátta á Stórhöfða í Eyjum frá upphíifi eldgoss til apríJiIoka, (í hundraðshiutum allra athugana) eru sem hér segir fyrir árið 1973 og á móti meðaital frá 1965 til 1971: 1973 MeðaltaJ 1965—1971 i -"^ eo b E B ¦ N T* Vimláttir: eó 2 cj S I i BS B * N-ANA 14 18 8 17 22 19 20 12 A 6 5 2 3 29 20 14 17 ASA-SSA 31 2Z 21 9 18 20 19 26 S-VSV 20 28 47 25 12 24 22 22 V-NNV 28 25 22 44 16 16 24 22 Loe-n 1 1 0 2 3 1 1 1 ¦ . *

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.