Morgunblaðið - 13.09.1980, Blaðsíða 16

Morgunblaðið - 13.09.1980, Blaðsíða 16
16 MORGUNBLAÐIÐ, LAUGARDAGUR 13. SEPTEMBER 1980 Páll V. Daníelsson: Ekkert málefni er svo gott, að ekki sé hægt að eyðileggja það að meira eða minna leyti með röng- um vinnubrögðum, vankunnáttu, láta prsónulega hagsmuni ráða ferðinni, vilja nota málefnið til þess að ná sér niðri á öðrum, o.fl. mætti telja. Jafnvel þótt flestir vinni að slíkum málefnum af góðri hugsjón, geta aðrir unnið svo mikið ógagn að verr sé af stað farið en heima setið. I þessum efnum hefur Neyt- endasamtökunum orðið fótaskort- ur. Einn stjórnarmanna, Gísli Jónsson, fyrrverandi rafveitu- stjóri og slökkviliðsstjóri í Hafn- arfirði, hefur haft forystu um að gagnrýna gjaldskrá opinberra stofnana og þá einkum Pósts og síma og Rafveitu Hafnarfjarðar. Hann hefur verið stórorður í garð þessara stofnana, gert sig að dómara og talað tæpitungulaust um lögbrot í sambandi við ýmis atriði þar sem engin dómsrann- sókn hefur farið fram, hvað þá að dómur hafi fallið. Við sem þekkj- um Gisla Jónsson prófessor mund- um láta okkur þetta í léttu rúmi liggja, ef aðrir stjórnarmenn í neytendasamtökunum hefðu ekki fallið í þá freistni að taka undir áróðurinn. Eru eiginhags- munir hvatinn? En hversvegna lendir Póstur og sími í þessu og Rafveita Hafnar- fjarðar? Það skyldi þó ekki vera af því, að prófessorinn hefur mestan áhuga á fjölskyldumálum og þegar honum líkar ekki eitthvað í þeim efnum, þá noti hann aðstöðu sína hjá Neytendasamtökunum til þess að vinna að eigin málum? Rafveit- an, sem hann þarf að skipta við, er Rafveita.Hafnarfjarðar. Og það er e.t.v. tilviljun að ein fyrsta at- hugasemdin, sem Pósti og síma barst frá Neytendasamtökunum var út af 3.500 kr. reikningi innan fjölskyldu rafveitustjórans fyrr- verandi. Siðan hefur ekki linnt látum. Prófessorinn hefur stöðugt verið að leita að einhverju, sem hann gæti notað til þess að koma höggi á Póst og síma, og þar sem honum hefur ekki tekist að finna neitt bitastætt, gerir hann kröfu um að stofnunin hagi gjaldskrá sinni á annan veg en hún gerir nú. En sú breyting, sem krafist er fyrir frumkvæði prófessorsins og Neyt- endasamtökin hafa í þekkingar- leysi á málum gert að sínum kröfum, mundu bæði stórauka misræmi í gjöldum á milli not- enda, svo og hækka gjöldin, sem notendur þyrftu að greiða, um hundruð milljóna króna. Rétt er að geta þess að Neyt- endasamtökin hafa ekki skrifað Pósti og síma bréf varðandi gjald- skrá eða gjaldskrárgerð stofnun- arinnar. Þau meta sig svo hátt að þau tala helst ekki við neinn nema á ráðherraplani, svo og frétta- menn, til að básúna ágæti sitt! Tekjur þarf á móti gjöldum Lögum samkvæmt á Póstur og sími að standa undir rekstri og fjárfestingu með sölu á vöru og þjónustu. Viðskiptamenn stofnun- arinnar eiga því að greiða öll útgjöldin. Gerð gjaldskrár heyrir undir fjármáladeild stofnunarinn- ar, sem ég veiti forstöðu. Ég ber því þungann af þeirri ábyrgð sem gjaldskrá fylgir, enda þótt hún sé gefin út af ráðherra. Hann verður meira og minna að treysta á okkur, sem að þessum málum vinnum. í grein í Morgunblaðinu 14. nóvember 1978 gerði ég þessum málum nokkur skil, en það virðist hafa farið fyrir ofan garð og neðan hjá Neytendasamtökunum, ella hefði fáfræðin verið minni. Þörf á gjaldskrá Starfsemi Pósts- og símamála- stofnunarinnar er margþætt og nauðsynlegt er að þekkja sem best hina ýmsu kostnaðarþætti til þess að geta verðlagt hverja grein í sem nánustu samræmi við það sem hún kostar. Til þess að svo megi verða, þarf það einnig að vera fyrir hendi að geta mælt magn þjónustunnar, hvern þátt hennar og hvað hver og einn notar. Að vísu er ekki hægt að gera það með nákvæmni í einstök- um tilvikum, vegna þess að til- kostnaður við slíkar mælingar yrði of mikill. Það er heldur ekki hægt að láta hvern notanda greiða nákvæmlega það sem fyrir hann er gert, heldur verður að beita vissu jafnaðargjaldi. Þannig kost- ar t.d. sama undir 20 gr. bréf, hvert sem það er flutt út á landið, án tillits til vegalengdar. Gjald- skrá póstþjónustunnar fer því eftir eðli póstsendinga og þyngd. Þess ber þó að geta að það tíðkast bæði erlendis og hérlendis að láta almenn póstburðargjöld bera uppi tap á þeim póstsendingarflokki, sem kallast innrituð blöð og tíma- rit. Hér á landi er hallinn á póstburðargjöldum dagblaðanna tilfinnanlegastur. Sama gerist varðandi símaþjón- ustu, að ekki er hægt að láta vegalengdina eina ráða eða deila kostnaði niður á hvert símtal. Hér hlýtur því að vera um nokkurt jafnaðargjald að ræða. Hinsvegar er tiltölulega auðvelt að verðleggja ýmsa vöru sem Póstur og sími flytur inn, eins og símstöðvar til einkanota, talfæri og ýmsan annan tækjabúnað. Verð þessarar vöru fer eftir verðskrá, sem háð er innkaupsverði á hverj- um tíma og breytist því sem næst með hverri sendingu vegna hinnar öru verðbólgu og gengissigs. Grundvallarbreyting Áður en lengra er haldið er rétt að geta þess að símaþjónustan var undanþegin söluskatti í smásölu þar til árið 1972. Frá þeim tíma skyldi innheimta söluskatt af allri símaþjónustu eins og afnotagjöld- um hverskonar, umframskrefum, skeytum, stofngjöldum o.s.frv. Innheimta söluskattsins breytti ýmsum grundvallaratriðum í gjaldskrá, notendum mjög í óhag. Póstur og sími greiddi ávallt fullan söluskatt í tolli af öllum innfluttum vörum til starfsemi sinnar og nú bættist það við að Páll V. Daníelsson innheimta söluskatt af þjónust- unni. Söluskatturinn var því orð- inn tvöfaldur. Neytendasamtökin eru andvíg því að Póstur og sími hafi nokkra verðskrá, heldur eigi allt að vera rígbundið í auglýstri þjónustu- gjaldskrá, enda þótt hún breytist miklu sjaldnar en vöruverðið. Þá yrði ekki um sölu á tækjabúnaði að ræða. Er þetta eitt af þeim aðalatriðum, sem prófessorinn berst fyrir. Við skulum því taka dæmi af stofngjöldum. Tvígreiddur söluskattur Þar til seint á árinu 1978 var talfæri innifalið í almennu stofngjaldi og stofngjöld voru tek- in af innanhússtöðvum og ýmsum öðrum tækjabúnaði hjá fyrirtækj- um. Póstur og sími þurfti því að greiða fullan söluskatt í tolli af talfærum og öðrum búnaði, en hann er nú 25,85%. Þegar sölu- skatt skyldi innheimta af stofngj- öldum bættist hann ofan á og er nú 23,5%. Söluskatturinn í heild af taifærum, með því að hafa þau innifalin í stofngjaldi, væri því kominn í rúm 55%. Með þetta í huga svo og að talfærin hækkuðu mun meira en stofngjöldin, var tekin sú ákvörðun við gjaldskrár- breytinguna 10. nóv. 1978 að taka talfærin út úr stofngjaldinu og selja þau sérstaklega. Þegar það var gert voru stofngjöldin ekki hækkuð. Vinna fyrir öryrkja Þá má geta þess að talfæri eru mjög mismunandi að gerð og verði og vaxandi kröfur af hálfu not- enda að geta haft nokkurt val- frelsi um hvað þeir kaupa. Það má og upplýsa, að Póstur og sími átti niurtekin talfæri í þúsundatali, sem var hægt að hreinsa og gera upp þannig, að þau væru jafngóð að gæðum sem ný talfæri og hægt að selja þau á lægra verði, en ekkL var hægt að láta þau sem ný tæki innifalin í stofngjaldi. Fékk Ör- yrkjabandalagið það verkefni að gera taifærin upp. Sú vinna hefði ekki skapast, ef prófessorinn hefði fengið að ráða. Hægt að spara neytendum stórfé Eftir að talfærin svo og annar búnaður var tekinn út úr stofn- gjöldum og seldur notendum var auðsótt mál að fá felldan niður söluskattinn í tolli, enda var þá orðið um verzlunarvöru að ræða. Notendur þurftu þá ekki lengur að greiða 55% söluskatt heldur að- eins 23,5%. Söluskattur af al- mennum talfærum er nú með því að selja þau sérstaklega, frá 7000—13000 kr. lægri á hvert talfæri eftir innkaupsverði þess en hann hefði verið ef talfærin væru innifalin í stofngjaldi. Ársnotkun nýrra talfæra er orðinn ca. 6000 stk. Heildarlækkun á ári miðað við tvígreiddan söluskatt yrði því um 50 millj. króna. Séu aðrar vörur innan verðskrárinnar tekn- ar með sparast notendum um 250—300 millj. króna á ári. Ég tel að skylt sé að forða neytendum frá því að tvíborga söluskatt eftir því sem hægt er. Til þess ætlast söluskattslögin. Og þótt 250—300 millj. kr. sé ekki stór upphæð má ekki horfa fram hjá henni. Og þótt Neytendasam- tökin vilji heldur láta neytendur borga þessa upphæð og binda alla sölu á vöru og þjónustu Pósts og síma í gjaldskrá, þá virðist okkur að fólk telji nóg að borga, þótt því sé hlíft við að greiða þessa upp- hæð. Þar við bætist að gjaldskrá getur aldrei orðið eins réttlát fyrir hvern einstakling eins og það að geta keypt þann hlut, sem fólk æskir, og við sínu rétta verði. Það er því furðulegt að Neytenda- samtökin vilji hvort tveggja gera, að fara þá leið, sem stórhækkar vöruverðið og sem skerðir stórlega valfrelsi neytenda, en með verð- skrá skapast möguleikinn til meiri fjölbreytni í símabúnaði og að hann sé á lægra verði. Þótt Gísli Jónsson prófessor sé á móti þessu hlýtur að vakna sú spurning, hvort hann sé það einn eða hvort stjórn Neytendasamtak- anna í heild sé á móti þessum sparnaði neytendum til handa? Fólk á heimtingu á að fá afdrátt- arlaust svar við þeirri spurningu. Orðhengilsháttur Þau mistök urðu í prentun gjaldskrár 10. nóvember 1978 í sambandi við kaflann um flutning á símum, að setningin um kostn- aðargjald, á sama hátt og í stofngjaldakaflanum, vantaði. Eftir orðanna hljóðan gat því verið umdeilanlegt hvort slíkt gjald skvldi greitt í sambandi við flutning. Stofngjöld og flutnings- gjöld eru sama eðlis að því er snertir uppsetningu síma í heima- húsum, og alla tíð hefur gilt það sama í þessum efnum. Má t.d. benda á, að sumir fá síma í ný hús á stofngjaldi, aðrir á flutnings- gjaldi. Éðli málsins og réttlæti var því augljóst ef orðhengilshætti var sleppt. Hinsvegar valdi Póstur og sími frekar að endurgreiða þessar smáupphæðir, sem voru kr. 3.500 á einstakling, eða alls um kr. 900 þúsund, heldur en að standa í illdeilum. Þar var ekki um að ræða mat á lögmati. Mismunandi gjaldheimta Þriðja atriðið, sem prófessorinn í nafni Neytendasamtakanna hef- ur gert athugasemd við er gildis- taka gjaldskrárhækkana. Afnota- gjöld eru innheimt ársfjórðungs- lega, þ.e. fyrir þrjá mánuði í einu fyrirfram og umframskerf þrjá mánuði í einu eftir á. Nú vill prófessorinn að hækkun komi ekki á það tímabil, sem búið er að greiða, enda þótt ný gjaldskrá hafi tekið gildi fyrir þann tíma. Póstur og sími hefur ávallt látið gildis- tökudag gjaldskrár gilda jafnt fyrir alla. Afnotagjaldainnheimtu er skipt á alla mánuði ársins, þótt á hverju svæði sé innheimt fyrir þrjá mánuði í einu eins og áður er sagt. Þegar ný gjaldskrá gengur í gildi stendur því þannig á að sumir eru búnir að greiða tvo mánuði fram í tímann, sumir einn mánuð og aðrir ekki neitt. Ef útgáfa reikninga ætti að gilda þá yrði um mismunun að ræða. Þá mundu ekki allir greiða sama afnotagjald. Sama er með um- framskrefin að sumir skulda mán- uð, aðrir tvo mánuði og enn aðrir þrjá mánuði. Allt er þetta inn- heimt eftir þeirri gjaldskrá sem gilti á þeim tíma, sem umfram- skrefin urðu til. Er nánast furðu- legt að maður, sem telur sig þekkja til gjaldskrárgerða og framkvæmda þeirra, skuli láta sér detta annað í hug, en að gildis- tökudagur gjaldskrár geti verið einhver annar en gjaldskráin segir til um. Hinsvegar hefur tilviljun ráðið því, að prófessorinn býr sjálfur á svæði, þar sem liðinn er einn mánuður af þremur fyrir- framgreiddum þegar gjaldskrár hafa tekið gildi. Vonandi er það ekki hvatinn að því að Neytenda- samtökin fari af stað með jafn fáránlega mismunun gagnvart notendum eftir því á hvaða svæði þeir búa. Mundi krafa Neytenda- samtakanna t.d. hafa í för með sér þrenns konar afnotagjaldataxta í Reykjavík. Að hengja sig í löngum snúrum Langar snúrur hefur verið eitt af þeim málum, sem prófessorinn hefur verið að hengja sig í. I gjaldskrá var getið um verð á snúrum en ekki uppsetningar- kostnað. Þá telur hann að ekki megi taka gjald fyrir að setja upp langa snúru, enda þótt hann viti að gjaldskrárverðið gæti engan veginn staðið undir kostnaði. Er nánast furðulegt hve langt er hægt að ganga í því að sýna þankagang sem fávisku nálgast. Karlson-talningin Til þess að geta öðlast sem mesta nákvæmni í viðskiptum er notað mál og vog. Þetta virðist prófessorinn ekki skilja. Að minnsta kosti hefur hann risið öndverður gegn svonefndri „karl- son-talningu“, sem ákveðið hefur verið að taka upp, en það er tímamæling skrefa innan heima- stöðva. Mál þetta er margþætt. Þegar tekið var upp á langlínuleið- um að lækka símtöl á kvöldin og um helgar hafði það þau áhrif að meiri dreifing kom á notkunar- tíma langlínusambandanna svo að þau nýttust betur. Á því var mikil þörf til þess að geta dregið úr fjárfestingu sem annars hefði þurft til þess að mæta toppálagi og gera símajjjónustuna á þann hátt ódýrari. I innanbæjarkerfum getur verið nauðsynlegt að fá jafnari nýtingu og draga úr al- mennum símtölum þegar álagið er mest, þ.e. á hinum almenna vinn- utíma. Tímamæling skrefa á þeim tíma getur því gert tvennt. Hún getur dregið stórlega úr fjárfest- ingu vegna toppálags og hún getur greitt mjög fyrir betri og hraðari símaviðskiptum á venjulegum starfstíma. Einkasamtölin mundu þá flytjast yfir á kvöld og helgar- tímann, þegar tímamæling væri allt önnur eða félli jafnvel niður. Þá má geta þess að aukin tækni og tækjabúnaður gerir það að verkum, að hægt er að nota fjarskipti í æ ríkari mæli og þannig yrði hægt að vera með símalínur uppteknar allan daginn í atvinnuskyni og það telst aðeins eitt skref eins og nú er. Má þar t.d. nefna gagnaflutning og tölvunotk- un. Slíkt getur ekki talist eðlilegt og verður til þess að auka síma- kostnað hins almenna notanda. Karlson-talningin er þáttur í því að láta hvern borga fyrir sím- notkun og hún er ennfremur liður í því að draga úr kostnaði við símþjónustuna svo hún geti í heild orðið ódýrari. Þannig geta sparast fjárfestingarútgjöld margföld að kostnaði miðað við þann kostnað að útfæra tímatalningu til inn- anstöðvasímtala. Þegar mælingar eru fyrir hendi má reikna með að það geti orðið til þess að breyt- ingar þurfi að gera á gjaldskrá og það þyngi útgjöld þeirra, sem mikið nota síma en þeir sem minna nota hann eða beina notk- Furðuleg vinnubrögð N eytendasamtakanna Krefjast hækkunar um 300 millj. króna á gjöldum og takmörkun á valfrelsi neytenda. Krefjast mishárra afnotagjalda af símum í Reykjavík eftir því hvar fólk býr í borginni. Allar gjaldskrár Rafveitu Hafnarfjarðar teknar í gildi áður en þær birtust í Stjórnartíð- indum á meðan stjórnarmaður Neytendasam- takanna Gísli Jónsson prófessor var rafveitu- stjóri.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.