Morgunblaðið - 15.03.1996, Blaðsíða 4

Morgunblaðið - 15.03.1996, Blaðsíða 4
FÖSTUDAGUR 15. MARZ 1996 MORGUNBLAÐIÐ FRETTIR Allsherjarnefnd Alþingís víll gera breytingar á skaðabótalögum Margföldunarstuðull hækki úr 7,5 í 10 SÓLVEIG Pétursdóttir, formaður allsherjarnefndar, segist telja að þessi breyting feli í sér mikilvæga réttarbót fyrir tjónþola. Allt frá því skaðabótalög tóku gildi árið 1993 hafa verið deilur um lögin. Tvisvar sinnum hefur nefnd sérfræðinga verið falið að gera úttekt á lögunum. I fyrra- haust skiluðu Gestur Jónsson hæstaréttarlögmaður og Gunn- laugur Claessen hæstaréttardóm- ari ítariegu nefndaráliti sem inni- hélt drög að frumvarpi til breyt- inga á skaðabótalögum. Frum- varpsdrögin gerðu m.a. ráð fyrir að allar bætur yrðu reiknaðar sam- kvæmt fjárhagslegu mati, en nú- gildandi lög styðjast einnig við læknisfræðilegt mat. Þetta nefnd- arálit hefur valdið deilum og hafa fulltrúar tryggingafélaganna m.a. haldið því fram að lögfesting frum- - varpsins leiði til þess að iðgjöld hækki um 50%. Lögin endurskoðuð Allsherjarnefnd hefur í vetur fjallað ítarlega um tillögur tví- menninganna. í greinargerð með frumvarpinu segir að nefndin telji að of mörgum spurningum sé enn ósvarað til að hægt sé að hrinda í framkvæmd öllum þeim tillögum sem tvímenningarnir hafa lagt fram. Hún leggur því til að dóms- málaráðherra verði falið að skipa nefnd til að yfirfara skaðabótalög í heild sinni. Gerð er tillaga um að nefndin skili áliti eigi síðar en í október 1997. Auk þess að hækka margfeldis- stuðulinn leggur nefndin til að gerð verði breyting á grein sem fjallar um bætur til tekjulausra einstaklinga. Núverandi lög gera ráð fyrir að engar bætur verði greiddar þegar miskastig er innan við 15%, en nefndin vill að þetta hlutfall verði 10%. Míkilvæg réttarbót „Breytingin snýr að þeim sem hafa atvinnutekjur og hljóta varan- lega örorku því að reiknireglan hefur engin áhrif á þann hóp sem er tekjulaus, en hann fær bætur eftir læknisfræðilegu örorkumati. Hækkunin á stuðlinum úr 7,5 í 10 þýðir 33% hækkun á varanlegri örorku og þar með samsvarandi hækkun á skaðabótum. Hér er því um mjög mikilvæga réttarbót að ræða fyrir tjónþola," sagði Sólveig. Sólveig sagði að ekki væri óeðli- legt að lögin væru endurskoðuð nú þó að þau væru ekki nema tæplega þriggja ára gömul. Áður hefðu engin skaðabótalög verið til heldur eingöngu verið farið eftir dómafordæmum og læknisfræði- legu örorkumat. „Með lögunum verða miklar breytingar og það hefur komið fram ákveðin gagn- rýni, einkum á margföldunarstuð- ulinn. Það er ekki óeðlilegt að það komi fram gagnrýni á svona nýja löggjöf. Þá hefur líka í millitíðinni fallið dómur í Hæstarétti sem breytir forsendum lag- anna. Nefndin hefur því sameiginlega komist að þeirri niðurstöðu að það sé rétt að hækka stuðul- inn. Það sem snýr fyrst og fremst að löggjafarvaldinu er að setja sanngjarnar regiur um skaða- bótarétt. Nefndin vonast auðvitað eftir að þessar breytingar leiði Allsherjarnefnd hefur lagt fram á Alþingi frumvarp til laga um breytingar á skaðabóta- lögum. Frumvarpið gerir ráð fyrir að marg- földunarstuðull laganna verði hækkaður úr 7,5 í 10 og að skipuð verði nefnd til að endurskoða lögin. Nefndinni er ætlað að ljúka störfum eigi síðar en í október 1997. Sójveig Pétursdóttir Jón Steinar Gunnlaugsson Sigmar Armannsson Skammur fyr irvari á gildis töku veldur vanda vegna er gefinn ákveðinn aðlögun- artími varðandi gildistöku þessara breytinga," sagði Sólveig. Reiknað er með að mælt verði fyrir frumvarpinu í næstu viku. Þar sem það er flutt af þingnefnd þarf það ekki að fara fyrir nefnd milli umræðna og á þess vegna að geta fengið fljóta afgreiðslu. Stuðullinn ætti að vera 12 „{ frumvarpinu felst auðvitað viðurkenning á því, þótt seint sé, að margföldunarstuðull þessara laga hefur verið of lágur allan tímann. Auðvitað ber að fagna því að mál- ið skuli hreyfast með þessum hætti núna," segir Jón Steinar Gunn- laugsson, hæstaréttar- lögmaður, um frumvarp til laga um breytingu á skaðabótalögun- um. ekki til hækkunar iðgjalda og þess „Á tillögunni eru hins vegar tveir stórir annmarkar. Stuðullinn MorgunbJaðið/Júlíus hefði átt að verða 12 en ekki 10 ef farið hefði verið eftir áliti sér- fræðinganna sem Allsherjarnefnd hafði sjálf fengið til að fjalla um það. Breytingin þyrfti líka að taka gildi strax enda helgast sú aðferð, sem þarna er farin, af því að verið er að tryggja til bráðabirgða skap- legár bætur á því tímabili sem það tekur að fjalla um skaðabótarétt- inn í heild sinni í þessari nefnd, þ.e. fram til október 1997. Þess vegna er alveg óásættanlegt að það ástand eigi fyrst að komast á eftir þrjá og hálfan mán- ________ uð í viðbót. Að fólk eigi eftir að slasast í þrjá og hálfan mánuð í viðbót með algjörlega ófull- nægjandi bótum. Ástæðan fyrir þessum tveimur annmörkum á þessari til- lögu er hagsmunaþrýstingur frá vátryggingafélögunum sem að þingmenn hafa þá látið undan með þessum hætti. Mér er þó kunnugt Fagna endur- skoðun skaðabóta- réttar um að formaður Allsherjarnefndar hefur lagt sig fram um að koma málinu áfram en hún er þar auðvit- að ekki ein að verki. Þetta með gildistökuna er sérlega ámælisvert í ljósi þess að frá vátryggingaeftir- litinu liggur fyrir álit um það að þessi breyting á lögunum, sem þarna er lögð til, skapi enga þörf á hækkun iðgjalda í bílatrygging- um," sagði Jón Steinar. „Ég fagna því í sjálfu sér að það eigi að taka skaðabótaréttinn til heildstæðrar athugunar og að stefnt sé að því að þeirri athugun ljúki á næsta ári," sagði Jón Steinar Gunnlaugs- son. Óþörf millilending „Við erum auðvitað sæmilega sáttir, eins og íslenskir bifreiðaeig- endur ættu allir að vera, með að Allsherjarnefnd skuli ekki hafa farið eftir tillögum Gests og Gunn- laugs heldur mælt fyrir um heilda- rendurskoðun laganna eins og við höfðum lagt til. Okkur finnst hins vegar þessi millilending algjörlega óþörf enda hefði endurskoðun á lögunum í heild ekki þurft að taka lengri tíma en svo að ný skaðabóta- lög kæmu til framkvæmda um næstu áramót," segir Sigmar Ár- mannsson, framkvæmdastjóri Sambands íslenskra tryggingafé- laga, um niðurstöðu Allsherjar- nefndar. Hann tók fram að tillögur Gests Jónssonar, hæstaréttarlögmanns, og Gunnlaugs Claessen, hæstarétt- ardómara, hefðu haft í för með sér stórfellda hækkun iðgjalda enda hefðu tillögurnar gert ráð fyrír að stuðull laganna yrði allt að 17-fald- ur. „Við röktum fyrir Allsherjar- nefnd fjölmörg dæmi um að tjón- þolar myndu hafa miklu meiri ráð- stöfunartekjur eftir slys en fyrir samkvæmt tillögunum. Nefndin hefur greinilega fallist á þau sjón- armið því ekki er tekið tillit til til- lagnanna heldur gert ráð fyrir að stuðuliinn hækki úr 7,5 í 10. Með því að hækka skaðabætur vegna líkamstjóna umtalsvert má ætla að það hafi áhrif á iðgjöld, a.m.k. til lengri tíma litið, en engan veg- .inn jafn mikið og tillaga tvímenn- inganna gerði ráð fyrir. Skammur fyrirvari á gildistöku laganná veldur vátryggingafélög- unum vandræðum enda krefjast þau iðgjalda ári fyrirfram en breyt- ingin á að taka gildi 1. júlí í sum- ar'. Við höfum minnt á að eðlilegan aðdraganda og umþóttunartíma þyrfti vegna svona breytinga og höfum í því sambandi talað um að ár væri ákjósanlegur tími," sagði Sigmar. „Ekki má heldur gleyma því að gildandi skaðabótalög eru engin ólög. Við höfum t.a.m. tekið eftir því að þeir, sem orðið hafa fyrir slysum áður en lögin tóku gildi, hafa viljað láta þau gilda fyrir slysauppgjör sitt," bætti hann við. Hann sagði að sér litist mjög vel á að farið yrði yfir skaðabóta- lögin í heild sinni. „Þegar skaðabótalögin voru sett var tekin sú ákvörðun að hafa stuðulinn tiltölulega lágan en önnur bótaúr- ræði kæmu ekki til frá- dráttar skaðabótunum. Ef hins vegar verið er að hækka stuðulinn án þess að taka tillit til annarra bóta leiðir af sjálfu sér að farið er út í hreinar ógöngur." Undir- skrifta- söfnun í Langholti HÓPUR sóknarbarna úr Langholts- sókn hefur hafið undirskriftasöfnun undir yfirskrift um að nauðsynlegt sé að séra Flóka verði veitt lausn frá^ störfum. Ákvörðun um undirskriftasöfn- unina var samkvæmt fréttatilkynn- ingu tekin á áttatíu manna fundi sem haldinn var í félagsheimilinu Þróttheimum nýlega. Frá því var skýrt í gærkvöldi, að annar hópur innan sóknarinnar hefði sent út yfirlýsingu þar sem sóknarbörn eru vöruð við að rita nöfn sín á undirskriftalistann. í yfirlýsingunni er vísað til þess að málið sé í höndum Bolla Gústavs- sonar vígslubiskups. Séra Flóki Kristinsson vildi ekki tjá sig um málið í gær. Fimm í hörð- umárekstri MJÖG harður árekstur varð á mót- um Hjallabrautar og Miðvangs í Hafnarfirði um kl. 13 í gær. Barn í bílstól var flutt á slysadeild til rannsóknar, en að sögn lögreglu var talið að meiðsli þess, sem og annarra, væru lítil. Þrír voru í öðrum bílnum og tveir í hinum. Fólkið kvartaði um eymsli og mar, en meiðslin voru talin lítil. Bílarnir skemmdust báðir mjög mikið. Ragnhildur Óskarsdóttir, Róska. Andlát RAGN- HILDUR ÓSKARS- DÓTTIR RAGNHILDUR Óskarsdóttir, Róska, er látin í Reykjavík, 55 ára að aldri. Róska fæddist í Reykjavík 31. október árið 1940 og ólst þar upp. Foreldrar hennar eru Óskar B. Bjarnason og Sigurbjörg Emilsdótt- ir. Hún á tvær yngri systur, Borg- hildi sem er myndlistarkona og Guðrúnu sem er lyfjafræðineur á Höfn. Róska hefur átt við veikindi að stríða frá unglingsaldri. Hún stund- aði listnám á ítalíu og í Tékkóslóv- akíu á sjöunda áratugnum og hefur helgað líf sitt listum, aðallega myndlist og kvikmyndagerð. Síð- ustu þrjátíu árin hefur hún að mestu verið búsett í Róm. Róska var tví- gift. Fyrri eiginmaður hennar var Gylfi Reykdal og eignuðust þau árið 1963 soninn Höskuld Harra sem hún lætur nú eftir sig. Eftirlif- andi eiginmaður Rósku er Manrico Pavalettoni frá ítalíu.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.