Dagblaðið Vísir - DV - 25.08.2001, Blaðsíða 28

Dagblaðið Vísir - DV - 25.08.2001, Blaðsíða 28
# 28 LAUGARDAGUR 25. ÁGÚST 2001 LAUGARDAGUR 25. ÁGÚST 2001 37 Helgarblað I>"V JL>V Helgarblað T fíkjum fyrst að málefnum Árna \/ Johnsens. Fékkst þú einhverju V sinni ábendingu um að hann vœri aðfremja lögbrot? „Nei, ég fékk aldrei slíka ábendingu og haföi ekki heldur hugboö um það. Mál byggingarnefndarinnar voru aldrei rædd við mig á þeim forsendum að menn kæmu til mín og segðust óttast að verið væri að fremja lögbrot undir hatti byggingarnefndar Þjóðleikhússins. Ég held að enginn sem hefur starfað með Árna Johnsen, hvorki ég né aðrir, hafi grunað Árna um að misfara með opin- bert fé. En allir vissu af dugnaði hans." - Var það ekki áfallfyrir þig sem vin Árna Johnsens þegar þetta mál kom upp? „Verst er fyrir hann sjálfan að hafa farið inn á þessa braut, en þetta var áfall fyrir mig, eins og alla sem þekkja Árna Johnsen. Það er oft sagt að þeir sem kynnist sorg fari í gegnum mis- munandi stig á ferlinu, til dæmis reiði og sárindi. Ég hef gengið í gegnum það í þessu máli sem vekur sömu tilfmning- ar og sorg." - Hefurðu talað við Árna eftir aó þetta gerðist? „Já, við hittumst einu sinni heima hjá mér.eftir að hann hafði lýst því yfir að hann hygðist hætta þingmennsku. Við töluðum saman lengi. Það var vin- áttusamlegt samtal en alvarlegt um erf- ið mál." - Hafa þá ekki orðið vinslit aö þinni hálfu? „Hvers vegna vinslit? Eins og ég sagði, i máli eins og þessu gengur mað- ur í gegnum ákveðið ferli sem hefur mismunandi áhrif á tilfmningalífið og skapar vanmáttarkennd gagnvart ýmsu því sem gerist. Ferlinu er ef til vill ekki lokið. Mér finnst að vinslit eigi ekki að vera lokapunkturinn á málinu í sam- skiptum okkar Árna. Vinátta felst ekki í því að bregðast mönnum þegar á reyn- ir vegna erfiðleika." Mikilvægt að standast áraun - Margrét Frímannsdóttir sagði á dög- unum að afsógn af þinni hálfu œtti að koma til greina. Ertu sammála því? Fer Björn í borg? dvmyndir þök Það hefur runnið æ betur upp fyrir mér hvaö það hefur raunverulega lítið áunnist í borginni á þessum árum sem R-listinn hefur verið við stjórn. Því sárara þætti mér ef hann næði endurkjóri næsta vor. Hann á það ekki skilið miðað við doðann sem einkennir störf hans og setur æ meiri svip á borgarlífið." Tilfinningar Björns I viðtali við Kolbrúnu Bergþórsdóttur ræðir Björn Bjarnason menntamálaráðherra um sorg og vonbrigði vegna mála Árna Johnsens, drauminn um að vinna borgina aftur og aðdáun sína á Bruce Willis. „Stjórnmálamenn ganga fram á völlinn til að takast á um hugmyndir, markmið og leiðir. Þeir verða því að gera grein fyrir afstöðu sinni. Seta í embœtti á ekki að hindra þá í að gera það eða svipta þá réttinum til að svara fyrir sig. Ég hef nýtt mér upplýsingatœkn- ina í því skyni og sé síður en svo eftir því." „Samfylkingin gaf út yfirlýsingu þar sem sagt var að ég þyrfti að upplýsa mál- ið undanbragðalaust en þar var þess ekki óskað að ég segði af mér. Vinstri- grænir komust greinilega að niðurstöðu um að óskynsamlegt væri að gera kröfu um afsögn mína að höfuðatriði enda held ég að það sé ekki aðferðin við að ræða málið á efnislegum forsendum. í fjölmiðl- um sögðu prófessorar í stjórnmálafræði og lögfræði að málið væri ekki þannig vaxið að krefjast ætti afsagnar ráðherra. Mér flnnst eftir á, þótt ekki sé langur tími liðinn, að orð Margrétar um afsögn mina hafi á fáeinum dögum verið dæmd sem fljótræði." - En hefur þetta mál ekki skaðað þig? „Ég dæmi ekki um það, á hinn bóginn hef ég ekki hikað við að ræða alla þætti málsins, lagt spilin á borðið og lýst sjón- armiðum mínum. Á vettvangi mennta- málaráðuneytisins hef ég á fundum með stjórnendum þess farið yfir þann lær- dóm sem ég tel að ráðuneytið geti dregið af málinu. Hann felst meðal annars í því að tryggja sem best að fylgt sé öllum formsatriðum í fjármálalegum samskipt- um vegna byggingarframkvæmda eða viðhaldsverkefna. Vandinn er sá að í sumum tilvikum er alls ekki við neinar formlegar reglur að styðjast en slíkt skapar ávallt óvissu i stjórnsýslunni. Unnið er að því að bæta úr þeim reglu- skorti. Reynsla af þessu tagi, þótt eríið sé, getur orðið gagnleg ef rétt er við brugðist og ég hef lagt áherslu á það við samstarfsmenn mína að það verði gert. Gleymum þvi ekki að það er fremur talið manndómsmerki að standast áraun en að gefast upp." - Á forstjóri Framkvæmdasýslu rikis- ins aó vikja vegna þessa máls? „Ég hef ekki sagt að nokkur ætti að víkja vegna þessa máls. Menntamála- ráðuneytið greiddi framkvæmdasýsl- unni tæpar 24 milljónir króna árið 2000 fyrir þjóriustu og eftirlit sem ráðuneyt- inu er skylt að fela stofnuninni. Við erum sem sagt að kaupa af henni sér-. þekkingu á hennar starfssviði. Hitt finnst mér óeðlilegt að af þessum við- skiptum leiði deilur um stjórnsýslulega þætti á milli menntamálaráðuneytisins og framkvæmdasýslunnar. Fram- kvæmdasýsla ríkisins er stofnun sem á að sinna lögskipuðum verkefnum um einstakar framkvæmdir og þar eru menn ráðnir til starfa með sérþekkingu til að sinna þessum verkefnum. Þar er ekki krafist sérþekkingar í stjórnsýslu. Hún er miklu frekar fyrir hendi í menntamálaráðuneytinu, því að hér erum við hvað eftir annað að úrskurða um stjórnsýsluleg álitaefni. Hjá Rikisendurskoðun hafa menn sér- þekkingu til að úrskurða um reiknings- hald og reikningsskil en ekki stjórn- sýslu. Þegar menntamálaráðuneytið fékk skýrslu Ríkisendurskoðunar til um- sagnar voru gerðar athugasemdir varð- andi stjórnsýsluþáttinn. Við erum ekki verr í stakk búnir en Ríkisendurskoðun til að hafa skoðun á því hvernig eigi að standa að vandaðri stjórnsýslu. Þess vegna fullyrði ég að okkar skjal sé jafn- gilt skjali Ríkisendurskoðunar þegar kemur að stjórnsýsluþættinum." - Nú hefur Skipulagsstofnun lagst gegn Kárahnjúkavirkjun. Hver er þín skoðun áþeim úrskurði? „Mér finnst töluverðir meinbugir á niðurstöðu Skipulagsstofnunar, meðal annars með hliðsjón af kröfum vandaðr- ar stjórnsýslu. Þarna eru gífurlegir hags- munir í húfi, mörg hundruð milljarðar króna sem liggja undir. Nokkrum klukkustundum eftir að skýrsla Skipu- lagsstofnunar er lögð fram keppast menn við að segja að stofnunin hafi sent frá sér mjög vandað og gott álit. Mér þykir þetta fljótfærnisleg ályktun. Ég hef staldrað við og spurt sjálfan mig að því hvernig stofnunin geti, á þeim forsendum sem hún kynnir í niðurstöðum sinum, kom- ist að jafn afdráttarlausri niðurstöðu og við blasir. Ég hef miklar efasemdir um að vinnubrögð Skipulagsstofnunar í þessu máli falli undir vandaða stjórn- sýslu. „/ máli eins og þessu geng- ur maður ígegnum ákveð- ið ferli sem hefur mismun- andi áhrif á tilfinningálíf- ið og skapar vanmáttar- kennd gagnvart ýmsu því sem gerist. Ferlinu er ef til vill ekki lokið. Mér finnst að vinslit eigi ekki að vera lokapunkturinn á málinu í samskiptum okkar Árna. Vxnátta felst ekki í því að bregðast mönnum þegar á reynir vegna erfiðleika." Þegar rætt er um sjálfstæði ríkisstofn- ana almennt og mikilvægi þeirra verður um leið að gera sér grein fyrir því hvert verkefni þeirra er. Þess gætir um of að menn túlki hlutverk rikisstofnana þannig að þær hafi jafnmikið vit á öllum hlutum, ekki bara þeim verkefnum sem þeim er sérstaklega ætlað að sinna." Doði yfir R-listanum - Ætlar þú aó demba þér i borgar- stjóraslag? „Ég tek aldrei ákvörðun fyrr en ég tel það tímabært. Mér finnst ekki komið að því að taka ákvörðun í þessu máli. Ég fylgist með umræðunni. Það hefur satt að segja komið mér á óvart hvað R-list- inn virðist njðta lítils hljómgrunns hjá mörgum sem ég hélt að væru eindregnir „Nokkrum klukkustund- um eftir að skýrsla Skipu- lagsstofnunar er lögð fram keppast menn við að segja að stofnunin hafi sentfrá sér mjög vandað og gott álit. Mér þykir þetta fljót- fœrnisleg ályktun." stuðningsmenn hans. Það hefur runnið æ betur upp fyrir mér hvað það hefur raunverulega lítið áunnist í borginni á þessum árum sem R-listinn hefur verið við stjórn. Því sárara þætti mér ef hann næði endurkjöri næsta vor. Hann á það ekki skilið miðað við doðann sem ein- kennir störf hans og setur æ meiri svip á borgarlífið. Sem menntamálaráðherra hef ég margsinnis rekið mig á það hve erfitt er að fá fram niðurstöðu frá borginni. Oft er leitast við að skjóta sér undan ábyrgð með útúrsnúningum og jafnvel óbilgirni sem ég hef ekki kynnst í samskiptum við aðrar sveitarstjórnir." - Nú virðist Ingibjórg Sólrún njóta mikils trausts, er ekki vonlaust aó fella hana? „Þú veist að í stjórnmálum er ekkert vonlaust. R-listinn á allt undir því að Ingibjörg sé þar í forystu og þar er ekk- ert kappsmál að beina athyglinni að öllu því margflokka liði sem stendur á bak við hana. Það fer heldur ekki fram hjá manni að Ingibjórg á öfluga málsvara á fjölmiðlunum." - Eins og hverja? „Menn þurfa ékki annað en að lesa eða hlusta til að verða varir við það." Ætla að vernda RÚV - Víkjum að Ríkisútvarpinu. Á það að fara af auglýsingamarkaói? „Það er ljóst að það þrengist um á auglýsingamarkaði og keppinautar Rík- isútvarpsins eru að hagræða hjá sér. Það sama verður Rikisútvarpið að gera. Þar eiga menn ekki sjálfkrafa að lita svo á að tekjutapi eigi að mæta með því að hækka afnotagjöldin. Ég hef ekki orðið var við að dagblöðin mæti tekjutapi með þvi að hækka áskriftargjöldin. Það er ekki stefna mín að Ríkisútvarpið eigi að fara af auglýsingamarkaði. Ég vil að því verði breytt í hlutafélag í eigu ríkis- ins og að innan þess eigi að hagræða, eins og gert er á hinum almenna mark- aði." - Hvað meó að setja Ríkisútvarpið á fíárlög? „Ég tel að það séu þrjár leiðir til að innheimta tekjur Ríkisútvarpsins, fyrir utan tekjur af auglýsingum. Það eru af- notagjöldin, það er nefskattur og að Rík- isútvarpið verði eins og hver önnur fjár- lagastofnun. Þá myndu skattgreiðendur borga í rikissjóð og ríkissjóður og al- þingi deildu síðan ákveðnu fé til Ríkis- útvarpsins. Innheimtukostnaður Ríkis- útvarpsins er mjög hár og fólki er illa við þessar svokölluðu njósnir um eig- endur á sjónvarpstækjum. Með því að setja RÚV á fjárlög myndum við draga úr þessum afskiptum. 1 skoðanakönnun hefur komið fram, að 42,9% vilja að Rík- isútvarpið fái opinberar tekjur með al- mennri skattheimtu, eða á fjárlögum, 33,7% vilja afnotagjaldið. Það stendur þróun Rikisútvarpsins fyrir þrifum að ekki er pólitískur meiri- hluti til að breyta fyrirkomulagi þess. Þeir sem telja sig helstu talsmenn ríkis- útvarps í almannaþágu eru að verða helstu óvinir þess ef þeir leyfa fyrirtæk- inu ekki að þróast í samræmi við breyttar aðstæður." Aödáandi Bruce Willis - Þú ert með heimasíðu sem þú virðist sinna mjög vel, fer ekki óskaplegur tími í hana? „Það er afstætt en mér finnst hann ekki mikill vegna þess að ég hef ánægju af því að sinna síðunni. í blaðamennsk- unni í gamla daga var ég oft á ferðalög- um og vandist því að setjast síðan niður og skrifa lýsingu.á atburðum. Pistla- skrifin á heimasíðunni eru framlenging af þessu. Þau eru ekki kvöð heldur skemmtun. Það eru fnörg hundruð áskrifendur að síðunni þannig að það hafa fleiri gaman að þessu en ég." - Nú hefurðu verið gagnrýndur fyrir harkaleg skrif sumum finnst ekki við hœfi að menntamálaráóherra gagnrýni menn jafn rösklega og þú gerir oft og tíð- um í þínum skrifum. Tekuróu gagnrýni nœrri þér? „Ef svo er snertir það mig helst illa að sæta gagnrýni á ómálefnalegum for- sendum og með sleggjudómum. Mál- efnalegar rökræður finnst mér hins vegar skemmtilegar. Hvers virði er að sinna stjórnmálum án þess að hafa skoðun og láta hana i ljós? Kappsfullir vinstrisinnar óttast mest um framtíð R- listans vegna þess að einhverjir í bak- landi listans ætli að leggja rækt við stjórnmálasannfæringu sina. Sumir þeirra finna einnig að því að ég skuli hafa skoðanir og láta þær í ljós. Stjórn- málamenn ganga fram á völlinn til að takast á um hugmyndir, markmið og leiðir. Þeir verða því að gera grein fyr- ir afstöðu sinni. Seta í embætti á ekki að hindra þá í að gera það eða svipta þá réttinum til að svara fyrir sig. Ég hef nýtt mér upplýsingatæknina í því skyni og sé síður en svo eftir því." - Því var vikið að mér að þú vœrir mikill hasarmyndaáhugamaður? Nú er Bruce Willis uppáhaldshasarhetjan mín, hver er þín? „Ég er sammála þér, Bruce Willis er með þeim betri. Ég fer yfirleitt að sjá hans myndir. Sjötta skilningarvitið er til dæmis mynd sem ég var hrifinn af, hún kom mér skemmtilega á óvart. Ég hefði viljað vera í sporum vinar míns sem fór tO Parisar fyrr í sumar og sagð- ist hafa verið þar á kaffihúsi þegar Bruce Willis kom inn og settist við næsta borð. Ég sé á þér, Kolbrún, að þú hefðir lika viljað vera þar." / - Hvernig hasarmyndir líkaþér besfi „Matrix þótti mér mjög góð mynd. Líka Enemy of the State og svipaðar myndir þar sem er verið að sýna hvernig nútímatækni er virkjuð til að fylgjast með fólki. Ef svona myndir eru vel gerðar þá sýna þær athyglisverða hlið á okkar samtíma. Margt af því sem þarna er verið að sýna er til í raun- veruleikanum. Dæmi um þetta er lög- reglumaðurinn með tetra-kerfið í bíl sínum sem gerði yfirmönnum hans kleift að fylgjast með öllum hans hreyf- ingum. Crouching Tiger, Hidden Dragon er líka mynd sem ég hafði mikla ánægju af, enda hef ég lagt mig dálítið eftir því að kynna mér undirstöðurnar í þeirri bardagalist sem þar er sýnd. Það eru mjóg einfaldar æfingar sem búa þarna að baki en sagt er að menn sem hafi náð mestri þjálfun í þeim, eins og til dæmis tíbetskir munkar, hafi getað myndað svo mikla orku innra með sér að þeir hafi svifið. I þessari mynd var einnig mystískur boðskapur sem mér virðist hafa farið framhjá mörgum kvikmyndagagnrýnendum." -Efþú vœrir ekki aó vasast í stjórn- málum, hvað myndirðu þá vilja gera? „Þá myndi ég vilja lifa á því að skrifa. Skriftir kalla á mig enda sérðu að það eru þær sem ég gef mér helst tíma til að sinna, fyrir utan fjölskyldu mína og starfið. Ég á auðvelt með að skrifa og ef svo ber undir skrifa ég ekki síður bréf en embættismenn í mennta- málaráðuneytinu. Það má næstum telja á fingrum annarrar handar ráðherra- ræðurnar sem ég hef ekki skrifað sjálf- ur og oft þykir mér verst að hafa ekki meiri tíma til að sinna þessum þætti í starfi mínu. Skriftir gefa mér mikið og nú í haust er fyrsta bókin mín væntan- leg hjá Nýja bókafélaginu undir rit- stjórn Jakobs F. Ásgeirssonar. Við höf- um ákveðið að kalla hana í hita kalda stríðsins og þar verður einkum að finna greinar um utanríkis- og öryggis- mál frá Morgunblaðsárum mínum - en Kolbrún, ég lofa þér því að ég ætla ekki að leggja fyrir mig smásagnagerð." iBHHMMMMBHail^^HBHBBHaHHIHB^B Árni olli Birni vonbrigbum „ Verst er fyrir hann sjálfan að hafa farið inn á þessa braut en þetta var áfall fyrir mig eins og alla sem þekkja Árna Johnsen. Þaö er oft sagt að þeir sem kynnist sorg fari í gegnum mismunandi stig á ferlinu, til dæmis reiöi og sárindi. Ég hefgengið ígegnum það í þessu máli sem vekur sömu tilfinningar og sorg." +
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.