Morgunblaðið - 10.01.2001, Blaðsíða 39

Morgunblaðið - 10.01.2001, Blaðsíða 39
SKOÐUN MORGUNBLAÐIÐ MIÐVIKUDAGUR 10. JANÚAR 2001 39 Takmarkaður árangur Það er tilfinning margra um þessi ár- þúsundamót að maður- inn, sem kallar tegund sína Homo sapiens, þ.e. hinn viti borna mann, sé að fara fram úr sjálf- um sér og raska svo umhverfi jarðar að af- komendunum sé mikil hætta búin. Sívaxandi þungi í umræðunni um umhverfi okkar undan- farin 30 ár ber þessum áhyggjum vitni. Þrátt fyrir skipulega við- leitni Sameinuðu þjóðanna allt frá Stokkhólmsráðstefnunni 1972 til að koma þessari umræðu frá málþing- um yfir í aðgerðir, staðbundnar og alþjóðlegar, hefur alltof lítið áunnist. Eyðingaröflin hafa ekki staðið í stað, hnattvæðing efnahagslífsins hefur magnað efnahagslega misskiptingu og ný svið eins og líftækni og erfða- breytingar kallar á svör sem ekki eru auðfundin. Eitt af sérkennum okkar tíma er sívaxandi hraði breyt- inga, bæði sem orsök og afleiðing. Ekki er fyrr búið að taka á einu vandamáli en annað og stærra birtist við sjónhring. Dæmi um þetta er eyðing ósonlagsins, sem brugðist var við með alþjóðasamningi, og lofts- lagsbreytingar vegna gróðurhúsa- áhrifa, þar sem alþjóðleg viðbrögð hafa enn litlum árangri skilað. Hættumerkin hrannast upp Afurðir vísinda og tækni hafa fært mannkyni miklar hagsbætur en at- hafnir manna í krafti þeirra hafa á síðustu þremur áratugum spillt og eyðilagt um þriðjunginn af náttúru- auðlindum jarðar. Sáttmálunum um varðveislu líffræðilegrar fjölbreytni og um varnir gegn eyðimerkur- myndun er meðal annars ætlað að stöðva þá óheillaþróun. Sé íbúatölu jarðar deilt á það ræktarland sem enn er til staðar kemur aðeins hálfur annar hektari í hlut hvers og eins og hrekkur ekki til. Ef allir jarðarbúar byggju við neyslumynstur Vestur- landa er talið að fimm hnettir eins og jörðin nægðu tæpast til að standa undir veislunni, slíkur er ójöfnuður- inn og sóunin. Iðnvæðing og efnanotkun í land- búnaði og matvælaframleiðslu hefur leitt af sér stórfelld vandamál, meng- un grunnvatns og innsjávar, dýra- sjúkdóma og smitsjúkdóma hjá neyt- endum. Kúariða er nýjasta dæmið, afleiðingar þess að farið var að fóðra nautgripi á próteinríku beinamjöli fyrir tveim- ur áratugum. Það er engin furða að lífrænt ræktaðar afurðir sækja nú á hjá neytendum. Ferskvatn er víða orðin takmörkuð auð- lind og spáð er hríð- versnandi ástandi næstu áratugi. Iðn- væddur landbúnaður tekur til sín um 65% af heildarvatnsnotkun og annar iðnaður um 25%. Nú þegar býr um milj- arður manna við vatns- skort. Mengun heimshaf- anna og hraðminnkandi afrakstur fiskistofna vegna ofveiði víða um heim er nú alþekkt staðreynd. Gerð alþjóðasamnings um þrávirk lífræn efni, sem gengið var frá í síðasta mánuði, er jákvætt skref, sem Ís- lendingar áttu góðan hlut að. Eftir er að sjá hverju framkvæmdin skilar, en þess utan stafar lífríki hafsins hætta af fjölmörgum öðrum efnum og geislavirkum úrgangi. Líftækni og erfðablöndun Það svið sem nýjast er og mikill styr stendur um er líftækni í sínum margbreytilegu myndum, ekki síst erfðatækni og tilkoma erfðabreyttra lífvera og afurða þeirra. Fátt er um- deildara um þessar mundir, og á það jafnt við um rannsóknir og hagnýt- ingu í læknisfræði, í landbúnaði og við fæðuframleiðslu. Þróun á þessu sviði er knúin fram af gífurlegum fjárhagslegum hagsmunum og sam- keppni milli fyrirtækja og landa. Um 20 fjölþjóðfyrirtæki ráða nú lögum og lofum á matvælamarkaði heims- ins og sum þeirra eins og Monsanto hafa beitt ótrúlegum brögðum við að vinna markað fyrir erfðabreyttar af- urðir. Viðbrögð almennings víða í Evrópu hafa hins vegar sýnt að neyt- endur eru afar tortryggnir gagnvart erfðabreyttum matvælum og hefur það haft áhrif á leyfisveitingar, m.a. í Evrópusambandinu. Deilurnar um flutning erfðaefnis milli landa og áhrif erfðablöndunar milli ræktaðra og villtra stofna líf- vera eru hluti af eðlilegri tortryggni gagnvart gálausum og óafturkræf- um breytingum á náttúrunni. Sam- þætting viðskiptalegra hagsmuna og vísindarannsókna á þessu sviði er af- ar óheppileg og getur fyrr en varir leitt til ófarnaðar. Kapphlaupið um hagnað af líftækni snýst líka um einkaleyfi stórfyrirtækja á erfða- breyttum lífverum, erfðavísum og útsæði og hefur nú þegar leitt til árekstra, ekki síst í þróunarlöndum. Langan tíma hefur tekið að móta al- þjóðlegar reglur á þessu sviði líf- tækni, en áfanga var náð á síðasta ári með sérstakri bókun um öryggi í líf- vísindum (Protocol on Biosafety) á grundvelli Sáttmálans um verndun líffræðilegrar fjölbreytni. Ísland fylgdist ekki einu sinni með við und- irbúning þessarar bókunar og hefur ekki gerst aðili að henni. Loftslagsverndin áfram prófsteinn Afdrifaríkasta málið sem nú er á dagskrá og varðar umhverfi jarðar er verndun lofthjúpsins fyrir frekari breytingum af mannavöldum. Það veldur eðlilega gífurlegum vonbrigð- um að ekki skyldi nást ásættanleg niðurstaða um útfærslu Kýótó-bók- unarinnar á ársþingi aðila loftslags- samningsins í Haag í nóvember 2000. Kýótó-samkomulagið 1997 fól aðeins í sér ákvörðun um 5% sam- drátt í losun sem fyrsta áfanga á langri leið. Þegar haft er í huga það mat sérfróðra að draga þurfi úr los- un gróðurhúsalofttegunda um meira en 60% á nýbyrjaðri öld má vera ljóst hvílík örlagaglíma bíður mann- kyns. Þetta viðfangsefni er einstakt að því leyti að það varðar undirstöður efnahagsstarfsemi á heimsvísu og spurninguna um efnahagslegt svig- rúm og um leið réttlæti í samskipt- um þjóða. Erfitt er að rökstyðja hvers vegna ekki sé gert ráð fyrir jöfnu aðgengi íbúa jarðar að sameig- inlegum lofthjúpi sem þýddi um leið jafnan rétt til losunar miðað við höfðatölu. Hliðstæðan við almenn mannréttindi blasir hér við og er erf- itt fyrir Vesturlönd að skella við henni skollaeyrum. Það er hins veg- ar hörmulegt og ber ljósan vott um siðblindu að auðugasta ríki heims, Bandaríkin, sem losar nær fjórðung alls gróðurhúsalofts af mannavöld- um, skuli helst ekkert vilja af þessu vandamáli vita. Íslensk stjórnvöld eru raunar engu betur á sig komin, eins og haldið hefur verið á málum undanfarið, en losun á mann hér- lendis er hin sama og meðaltalið í löndum Evrópusambandsins. Ógnvekjandi misskipting Efnahagskerfi heimsins er sið- ferðilega gjaldþrota og magnar upp umhverfisvandann. Hnattvæðingin með hindrunarlausu streymi fjár- magns heimshorna milli hefur í senn leitt til öryggisleysis og sívaxandi misskiptingar. Hún tekur á sig margar myndir, efnahagslegar og félagslegar. Bágt hlutskipti kvenna víða um heim og ólæsi eru þar á með- al, svo og hrörnun byggða og streymi fólks í eymdarhverfi borga þriðja heimsins. Hrun eins og gerðist í Suð- austur-Asíu fyrir fáum árum getur fyrr en varir endurtekið sig og spá- kaupmennskan á gjaldeyrismörkuð- um blómstrar sem aldrei fyrr. Á árunum 1960–1997 breikkaði tekjubilið milli ríkasta og fátækasta fimmtungs mannkyns um meira en helming. Vextir og lágt hráefnaverð eru arðránstækin sem tóku við af nakinni nýlendukúgun síðustu alda. Fimmtungur íbúa jarðar rakar til sín 80% af vergri framleiðslu á heims- vísu. Auður 225 ríkustu manna heims hefur nær þrefaldast á síðustu 6 árum og eignir þeirra svara til árs- tekna um helmings jarðarbúa! Einn- ig í velstæðum ríkjum dregur óðum sundur með ríkum og fátækum. Staðhæfingarnar um að efnahags- vöxtur leysi vanda hinna fátæku hef- ur reynst vera tálsýn. Yfir þessu kerfi vaka Alþjóðaviðskiptastofnun- in, Alþjóðabankinn og Alþjóðagjald- eyrissjóðurinn. Áhrif fjölþjóðafyrir- tækja á stefnu þeirra hefur farið sívaxandi en áhrif ríkisstjórna minnkað að sama skapi. Umhverfis- orðstír þessara stofnana, þar sem Bandaríkin ráða mestu um leikregl- urnar, er hörmulegur en viðleitni hefur þó gætt til úrbóta undanfarið. Fundahöld þessara stofnana og leið- toga iðnveldanna sjö hafa að undan- förnu orðið tilefni mikilla mótmæla eins og í Seattle í desember 1999. Þau hafa komið valdamönnum í opna skjöldu en tilefni þeirra er ærið og margþætt. Lokaðir starfshættir og ólýðræðisleg vinnubrögð eru hluti af gagnrýninni en ekki síður innantóm loforð um að létta af skuldabyrði fá- tækra ríkja. Nýtt líf í Ríóferlið Margir spyrja eðlilega hvort þess sé að vænta að alþjóðakerfið nái ein- hverjum tökum á þeim mikla vanda sem við heimsbyggðinni blasir. Í þeim efnum er sem fyrr horft til Sameinuðu þjóðanna sem helsta mótvægis við ofurvald fáeinna stór- velda. Viðleitni Sameinuðu þjóðanna til að varpa ljósi á umhverfisvanda og félagslegar meinsemdir samtím- ans hefur ótvírætt verið jákvæð, þótt hægt gangi að ná fram úrbótum. Niðurstöður Ríó-ráðstefnunnar 1992 um umhverfi og þróun vöktu miklar vonir og þeir alþjóðasamn- ingar sem þar voru innsiglaðir. Yf- irlýsing ráðstefnunnar og leiðsögn um ný viðmið í umhverfisrétti, m.a. um mengunarbóta- og varúðarreglu, er enn í fullu gildi og hefur haft sín áhrif. Dagskrá 21 sem verkefnaáætl- un fyrir þá öld sem nú er hafin og áherslan á grenndarlýðræði með Staðardagskrá 21 eru engan veginn úreltir leiðarvísar. Mikið skortir hins vegar á að þeir sem mestu ráða um efnahagsstefnu og fjármál einstakra ríkja og alþjóðlega hafi tekið hollráð- in frá Ríó og leiðsögnina um sjálf- bæra þróun alvarlega. Þó er hér á ferðinni spurningin um framtíð mannkyns og lausn undan vopnuð- um átökum og gjöreyðingu. Öryggi byggt á sjálfbærum lífsháttum virð- ist fjarlægur draumur en framtíð lífs á jörðinni er þó undir því komin að hann megi rætast. Brýnt er að blása nýju lífi í Ríó- ferlið og nýta tilefnið sem gefst á árinu 2002 til að safna liði undir merkjum Sameinuðu þjóðanna. Þá verða liðin 10 ár frá ráðstefnunni í Ríó og 30 ár frá því fyrsta ráðstefnan um umhverfi mannsins var haldin í Stokkhólmi 1972. Góður undirbún- ingur slíkra funda skiptir öllu til að árangur náist. Greina þarf brotalam- irnar, jafnt í alþjóðakerfinu sem inn- an hvers lands. Fá þarf sem flesta til þátttöku, einstaklinga og almanna- samtök og ekki síst unga fólkið. Þannig má í senn fræða og treysta lýðræðislegan grunn til að byggja á ákvarðanir í upphafi óráðinnar aldar. Hjörleifur Guttormsson Brýnt er að blása nýju lífi í Ríóferlið og nýta til- efnið, segir Hjörleifur Guttormsson, sem gefst á árinu 2002 til að safna liði undir merkjum Sameinuðu þjóðanna. Höfundur er fyrrverandi alþingismaður. UMHVERFISMÁL Í ALDARBYRJUN Frönskunámskeið verða haldin 15. janúar - 11. apríl 2001. Innritun 2.-12. janúar. Í boði eru námskeið fyrir byrjendur og lengra komna, taltímar, námskeið fyrir börn og eldri borgara og einkatímar. Tökum að okkur kennslu í fyrirtækjum. Upplýsingar í síma 552 3870 frá kl. 11.00-18.00. Netfang: af@ismennt.is, Hringbraut 121, 107 Reykjavík. Fax 562 3820. FLÍSAR OG PARKET LAGERÚTSALAN LANDSFRÆGA hefst á morgun fimmtudag BORGARTÚNI 33, REYKJAVÍK - LAUFÁSGÖTU 9, AKUREYRI Nýtt kortatímabil Alls kyns greiðsluskilmálar í boði GÆÐAVÖRUR — GÆÐAÞJÓNUSTA — GÆÐAVERÐ Flísar og parket á verði sem slær allt út. Allt gæðavörur á gæðaverði. Frábært úrval LÁTTU ÞETTA EKKI FARA FRAM HJÁ ÞÉR! Gólfflísar, veggflísar, eldhúsflísar, bílskúrsflísar, verslunarflísar og parket í öllum tegundum. I
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.