Fréttablaðið - 06.02.2010, Blaðsíða 1

Fréttablaðið - 06.02.2010, Blaðsíða 1
Sími: 512 5000MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI6. febrúar 2010 — 31. tölublað — 10. árgangur Ekki deilt um megin- markmið breytinga SKATTAR 28 MATUR VIÐTAL 20 Fréttablaðið er með 212% meiri lestur en Morgunblaðið. Meðallestur á tölublað, höfuðborgar svæðið, 18 – 49 ára. Könnun Capacent í nóvember 2009 – janúar 2010. Allt sem þú þarft... MORGUNBLAÐIÐ FRÉTTABLAÐIÐ 73,8% 23,7% TVÖ SÉRBLÖÐ Í DAG matur [ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MAT ] febrúar 2010 Nýtir alltaf afganga Margrét Sigfúsdóttir leggur áherslu á hag- sýni í eldamennsku. SÍÐA 5 Alltaf vinsælar Helga Sigurbjörnsdóttir kann uppskrift að kleinum sem klikka ekki. SÍÐA 6 LITRÍKT ÆVISKEIÐ Steingríms Hermannssonar minnst í máli og myndum Opið 10–18 Þóra Tómasdóttir ræðir um fjölmiðla og ný tækifæri MINNING 22 CELINE Í ENDUR- NÝJUN LÍFDAGA TÍSKA 44 ERU ÁLFAR KANNSKI MENN? TÓNLIST 32 Allir vilja kleinur HLAUPIÐ Á VATNI Þessi ungi maður fór á stökki yfir ísilagða Reykjavíkurtjörnina í kuldanum síðdegis í gær og virtist ekki hafa nokkrar áhyggjur af því að ísinn bæri hann ekki. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN STJÓRNMÁL Grundvöllur að nýjum samningaviðræðum um Icesave er í sjónmáli. Bjartsýni og jákvæðni gætir á öllum vígstöðvum. Sam- ræður stjórnar og stjórnarand- stöðu á Íslandi síðustu daga hafa gengið vel og fært menn nær hvern öðrum. Góður tónn var í breskum og hollenskum ráðherr- um á fundi með þremur flokks- formönnum í Haag fyrir rúmri viku. Samkvæmt heimildum Frétta- blaðsins leggja Bretar og Hol- lendingar höfuðáherslu á að fá höfuðstól Icesave-skuldarinnar greiddan. Nemur hann tæpum 700 milljörðum króna. Lýstu þeir sig reiðubúna til viðræðna um hvaðeina annað, svosem afborg- unartíma og vexti. Á móti kemur að þeir vilja ekki að málið verði sett í dóm. Er horft til þess að vextir verði breytilegir, en ekki fastir eins og bundið var í fyrri samninga. Eftir því sem Fréttablaðið kemst næst miðar nú vinnan á Íslandi ekki síst að því að leita allra leiða til að hámarka eignir þrotabús Landsbankans. Erlend- ir sérfræðingar hafa verið fengn- ir til ráðgjafar. Nýjustu spár gera ráð fyrir að eigurnar kunni að duga fyrir rúmlega níutíu pró- sentum Icesave-skuldanna. Von- góðir segja mögulegt að eigurnar standi undir öllum kostnaðinum. Niðurstaðan kemur ekki í ljós fyrr en að nokkrum árum liðnum þar sem þrotameðferð tekur jafn- an talsverðan tíma. Það er Bretum og Hollending- um nokkurt kappsmál að málinu verði lokið sem fyrst. Íslensk- ir stjórnmálamenn eru sömu skoðunar. Hérlendis óttast menn raunar að snurða kunni að hlaupa á þráðinn ef málið tefst úr hófi fram. Þokist sjáanleg lausn of nærri fyrirhugaðri þjóðarat- kvæðagreiðslu um Icesave-lögin frá því í desemberlok geti spillst fyrir nýfengnu ágætu samstarfi formanna flokkanna. Þeir þurfi að beita sér í kosningabaráttu. - bþs Flest bendir til mun betri Icesave-lausnar Bretar og Hollendingar leggja höfuðáherslu á að fá höfuðstól Icesave-skuldar- innar greiddan. Þeir hafa lýst sig reiðubúna til að semja upp á nýtt um afborg- anir og vexti. Unnið að tæknilegum úrlausnum á hámörkun eigna þrotabús LÍ. Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441 Helstu verkefni · Rekstur og fjárfestingar sjóða · Mat viðskiptatækifæra og greining samkeppnismöguleika· Þátttaka í mótun fjárfestingastefnu sjóðanna Ármúla 13a · www.mp.is Við viljum ráða framkvæmdastjóra með reynslu af fjárfestingum og störfum á verðbréfamarkaði. Viðkomandi þarf að hafa ríka ábyrgðartilfinningu, frumkvæði og góða samskiptahæfileika. Hæfni til að greina viðskiptatækifæri og stýra þróun og eflingu framboðs sjóða er einnig skilyrði. Menntunar og hæfniskröfur · Mikil reynsla af störfum á verðbréfamarkaði, þ.m.t. reynsla af eignastýringu · Háskólamenntun á sviði verkfræði, hagfræði og/eða viðskipta · Próf í verðbréfaviðskiptum í samræmi við 53. gr. laga um fjármálafyrirtæki · Sjálfstæði og frumkvæði í starfi · Góðir samskiptahæfileikar MP sjóðir eru með 7,4 milljarða í stýringu en ríkisskuldabréfasjóður MP hóf starfsemi í nóvember 2008. MP Sjóðir hf., sem er dótturfélag MP Banka hf., er fjármálafyrirtæki með starfsleyfi sem rekstrarfélag verðbréfa- og fjárfestingarsjóða skv. 7. tölul. og b-lið 6. tölul. 1. mgr. 3. gr. og 1.-3. tölul. 1. mgr. 27. gr. laga nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki. Starfsleyfið tekur til reksturs verðbréfa- og fjárfestingarsjóða og annarra sjóða um sameiginlega fjárfestingu skv. 7. tölul. 1. mgr. 3. gr. og til eignastýringar, fjárfestingarráðgjafar og vörslu og stjórnunar fjármálagerninga í sameiginlegri fjárfestingu skv. 1.-3. tölul. 27. gr. laga nr. 161/2002. MP Sjóðir hf. hafa útvistað hluta af daglegum rekstri til MP Banka hf. á grundvelli 18. gr. laga um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði, nr. 30/2003. Framkvæmdastjóri MP Sjóða Nánari upplýsingar veitir Hildur Þórisdóttir, starfsmannastjóri MP Banka, hildur@mp.is. Umsóknar- frestur er til og með 15. febrúar n.k. Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu MP Banka, www.mp.is/starfsumsokn eða senda umsóknir á starf@mp.is. SPENNANDI STÖRF HJÁ TRAUSTU FYRIRTÆKI Hjá Eimskip starfar fjölbreyttur og skemmtilegur hópur öflugra starfsmanna og nú leitum við að einstaklingum til að slást í þann hóp og takast á við spennandi framtíðarstörf. Ráðgjafi í flugþjónustu Vegna aukinna umsvifa leitum við að ráðgjafa í sölu og þjónustu flugflutninga sem er hluti af þjónustu innflutningsdeildar. Ráðgjafi í flugþjónustu ber ábyrgð á faglegri ráðgjöf, sölu, tengslum við viðskiptavini og heildarþjónustu vegna flugþjónustu Eimskips. Menntunar- og hæfniskröfur: • Stúdentspróf eða sambærileg menntun • Færni í mannlegum samskiptum og framúrskarandi góð þjónustulund • Hröð og nákvæm vinnubrögð • Frumkvæði og skipulagshæfileikar • Góð íslensku-, ensku- og tölvukunnátta Eimskip býður alhliða flugþjónustu við inn- og útflytj d í fi Verkefnastjóri í upplýsingatækni Upplýsingatæknideild ber ábyrgð á rekstri upplýsinga-tæknikerfa Eimskips. Helstu verkefni verkefnastjóra eru þróun og viðhald á samþættingarlausnum og innleiðing á SAP PI, auk þess að sinna gæðaeftirliti á núverandi lausnum í Web Methods og samskiptum við verktaka. Menntunar- og hæfniskröfur: • Háskólamenntun á svið kerfis- eða tölvunarfræði • Verkefnastjórnun • Þekking á SAP viðskiptakerfi • Mjög góð enskukunnátta í rituðu og töluðu máli Bifvélavirki Á vélaverkstæði Eimskips á Húsavík annast bifvélavirkjar véla- og tækjaviðgerðir á eignum Eimskips víðsvegar af landinu. Fyrir réttan aðila er í boði fjölbreytt og krefjandi framtíðarstarf. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Menntunar- og hæfniskröfur: • Meistarapróf í bifvélavirkjun er æskilegt • Reynsla af viðgerðum á tækjum og vögnum • Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð • Góð þjónustulund og jákvæðni • Íslenskukunnátta Vélstjóri á flutningaskip Eimskip vill ráða vélstjóra með full réttindi á skip félagsins. Almennt gildir að siglt er í 2 vikur og frí í 2 vikur. Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst. Menntunar- og hæfniskröfur: • Full réttindi STCW samkvæmt reglum lll/1, lll/2 og lll/3 • Nauðsynlegt að geta unnið undir álagi • Jákvæðni og þjónustulund • Íslenskukunnátta Einnig er möguleiki á ráðningum í stöður vélstjóra með minni réttindi, STCW lll/3. P IP A R \ T B W A • S Í A • 1 0 03 2 2
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.