Fréttablaðið - 31.03.2010, Blaðsíða 41

Fréttablaðið - 31.03.2010, Blaðsíða 41
MIÐVIKUDAGUR 31. mars 2010 5 Til sölu tvegga sleða kerra. Ný og ónot- uð. Skráð með sturtubúnaði. S. 899 2794 og 451 2934. Fellihýsi Fellihýsi. A hús til sölu, 2 ára gamalt. Ónotað með öllu. Uppl. í s. 663 7365. Tjaldvagnar Óska eftir Tjaldvagni eða Fellihýsi. Má vera í lélegu ásigkomulagi. Verðhugmynd: 100.000.- s. 899-2789. Vinnuvélar Bátar Handfærarúllur BJ5000 Handfærarúllur. Sjóvélar ehf. 553 3311 www.sjo.is Strandveiðibátur til sölu. Glæsilegur bátur. Hafið samband við sölumann. Safir Skipasala. WWW.SAFIR.IS Hjólbarðar Dekkjavélar Affelgunar og Ballancevélar, einnig tveggjapósta bílalyftur. S: 696-1050 okspares.os@simnet.is Þarftu að láta hjólastilla bílinn? Við notum fullkomna hjólastillitölvu. PITSTOP, S: 565 2121 Hjallahrauni 4, 220 Hafnarfirði Varahlutir Startarar og alternatorar Fyrir f lestar gerðir Fólksbíla,jeppa,vörubíla og vinnuvélar, varahluta og viðgerðaþjónusta. Gerum föst verðtilboð í viðgerðir þér að kostn- aðarlausu. Ljósboginn yfir 50ár í þjón- ustu við bíleigendur! Bíldshöfða 14 sími 553-1244. Bílapartasala Höfum opnað varahlutasölu með notaða varahluti í nýlega bíla www. netpartar.is VW, Skoda, Audi. S. 534 1045 Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla. Kaupum bíla til niðurrifs. Bílabúið, Suðurhella 10, Hfj. Partahúsið - S. 555 6666 VW Bora, Golf, Passat, Caddy, Audi A4. Hyundai Getz H1, Starex, Santa Fe, I30. Honda Jazz, CRV. Toyota Avensis, Yaris. M.Benz margar gerð- ir. Fiat Punto. Suzuki Swift. Chevrolet Lacette. MMC Galant, Pajero. Citroen Berlingo. Daihatsu Terios. Peugot 206. Man 26530 árg.‘05. og margt fleira. Kaupum bíla til niðurrifs. S. 555 6666 & 615 0888. Skeiðarás 3, 210 Grb. Bílhlutir, Kaplahrauni 14, S. 555 4940. Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda og Daihatsu. Eigum einnig varahluti í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til niðurrifs. Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Fiat Brava og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni diska og skálar. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 & 892 7852. Musso varahlutir. Erum að rífa Musso 96-04.Hyundai H 1 99.Nissan Double Cap 97.Isuzu Trooper 99.Landrover Discovery 98.Lanos 00- 02.Nubira 02.Galloper 00.Cherokee 94 & 96 5.2.vél.Ford 250 04.Korando 98.Kia Sportage 97.91.Hyundai Accent 96..Kaupum bíla til niðurrifs.Musso varahlutir Kaplahrauni 9 Hf..S.864 0984. partabílar.is 770-6400 Er að rífa Swift 05-09, Grand Vitara ‚05 Yaris ‚05 BMW 525 disel ‚02 Honda Civic ‚97 Renult Kango ‚99, Dodge Carvan ‚97 og Nissan Primera ‚99, almera ‚99, Peugot 306 ‚98. Kia Spotage ‚00, Jeep Grand Cheroke 4,7 ‚99 Kaupum bíla í niðurrif. Japanskar Vélar Varahlutasala Erum að rífa MMC Pajero/Montero ‚00- ‘05. L200/Izuzu pick up ‚00-‘07. Susuki Vitara/Liana/Swift ‚00-‘08. Hyundai Santa Fe/Tucson/Starex. ‚00-‘06. Nissan pickup/Almera/X-Trail ‚02-‘08. VW/skoda ‚00-‘05. Mazda/Ford ‚00-‘05. Kia, flestar gerðir. Chevrolet ‚05-‘06. Citroen C2/C3 ‚02-‘06. og fl. Kaupum bíla. Opið 08-18. S. 565 3400 & 893 2284. www.carparts.is Bílapartar ehf S. 587 7659. Eigum mikið úrval af varahlutum í flestar gerðir Toyota bifreiða. Kaupum Toyota bíla. Opið virka daga frá kl. 9.00 - 18.00. Grænumýri 3 Mosfellsbæ www.bilapartar.is ÞJÓNUSTA Veislusalir Veislusalur til leigu með eða án veit- inga. Uppl. s. 696 2242. Hreingerningar Samþrif ehf sérhæfir sig í þrifum á sameignum fjölbýlishúsa. Einnig þrif í heimahúsum og fyrirtækjum. Vönduð vinnubrögð og afar hagstætt verð. S. 7733983 Hreingerningar - Bónun - Bónleysing Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og vanir menn A-Ö Þrif & Hreinlæti Sími 662 0 662 Hreingerningar, Flutningsþrif, Gólfbónun, Teppahreinsun og Húsgagnahreinsun. Garðyrkja Garðsláttur Húsfélög, einstaklingar pantið sláttur fyrir sumarið. Getum bætt við okkur verkefnum. Áratugareynsla, látið fag- mann vinna verkið. Garðaþjónustan Björk, S. 899 7679 & 846 8643, joig- ard@gmail.com Jóhannes garðyrkju- meistari. Trjáklippingar / fellingar / sláttur Öll almenn lóðaumhirða. Sláttu-og garðaþjónustan. S. 577 4444 & 892 9999. Trjáklippingar Trjáfellingar og öll almenn garðavinna. Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur s. 848 1723. Er öspin til ama ? Fellum og fjarlægum tré. Vönduð vinnubrögð. Uppl. í s. 773 0317. Tek að mér að kurla og fella tré. Uppl. í 697 5900. (Geymið Auglýsinguna) Bókhald Skattaframtal 2010 Bókhald,framtöl,stofnun fél,árs- reikn.VSK uppgj, erfðarfjár- skýrslur o.fl. HAGSTÆTT VERÐ. s. 517-3977,framtal@visir.is FRAMTAL 2010 Góð og traust þjónusta fyrir einstaklinga og verktaka. Vönduð vinna. Ódýr þjónusta. Sæki um viðbótarfrest fram í maí. Opið einnig um helgar. Framtalsþjónustan, Ármúla 19, S: 533 1533. Account Bókhald og rekstrarráðgjöf slf. Framtöl, M&A o.fl. S. 571 0040 Vesturgötu 42. Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 2930. Fjármál Fjármálaráðgjöf, útreikningar og gagna- öflun vegna greiðsluaðlögunar, yfir 20 ára reynsla, sími: 577-7796, 770-7796, www.regis.is Skattframtal 2010. Einfalt framtal kr. 3.000. Frestir. Framtalsþj. HR s. 6634141. Málarar Getum bætt við okkur inni- og útiverk- efnum. Vönduð vinnubrögð og góð umgengni. Tilboð eða tímavinna. Lítið Mál ehf. S. 896 5758. Málarameistari Jón Ingvar Garðarsson málarameistari tilboð - tímavinna s. 896 6148. Búslóðaflutningar Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is Húsaviðhald Iðnaðarmenn/ Byggingarfyrirtæki Allt að 5 góð einbýlishús til sölu nálægt herstöðinni Ramstein í Þýskalandi, höfuð- stöðvum flughers USA í Evrópu. Öruggur leigumarkaður til fjölskyldna hermanna. 2 hús er í leigu en 3 húsanna þarfnast endurnýjunar. Seljandi leitar að íbúð í Reykjavík/Reykjanesi sem hluta af kaupverði. Áhugasamir sendi tölvupóst á MartinModelHomes@yahoo.com Tökum að okkur parketslípun um allt land. 15 ára reynsla í parket- lögnum, parketslípun,sólpallasmíði og sólpallaslípun. Sjáið myndir á www. parketplankar.is Uppl í s. 772 8100 Smíði, múrun, málun og flísalögn.... Iðnaðarmannateymi óskar eftir verkefn- um inni & úti Bað, eldhús, verönd Sjá verkadvinna.is S.6995678 BORGARSMÍÐI ehf. ALHLIÐA TRÉSMIÐAVINNA. Þarftu að byggja eða breyta? Borgarsmíði er með margra ára reynslu í faginu. Erum með fagmenn á öllum sviðum. Endilega hafðu samband. Sigurður: 899-5999 borgarsmidi@sim- net.is Lekur þakið ? Tek að mér að leggja P.V.C dúk á þök og bílskúra, erum líka í þakviðgerðum. Uppl. í s. 659 3598. Pípulagnir Faglærðir píparar geta bætt við sig verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögn- um. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í síma 663 5315. Bæjarhrauni 24 -220 Hafnarfjörður Sími 414 2500 - www.vorumerking.is Vel merkt vara vekur athygli neytandans Þjónusta Til sölu
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.