Fréttablaðið - 07.05.2010, Blaðsíða 42

Fréttablaðið - 07.05.2010, Blaðsíða 42
 7. maí 2010 FÖSTUDAGUR8 Spádómar Spásími Láru S. 908 5050 Opið frá kl. 13:00 - 00:00 um helgar, 15:00-23:00 virka daga. Viðgerðir Reiðhjóla og sláttuvélaþjónustan - enginn biðtími ! Tek við öllum gerðum af reiðhjólum og sláttuvélum. Einnig aðrar smávéla viðgerðir. Vagnhöfða 6, S. 821 0040. Önnur þjónusta Sjóstöng, Sjóstöng. Bjóðum uppá sjóstangveiði frá Reykjavíkurhöfn. Sérferðir ehf S:892- 0099. KEYPT & SELT Til sölu STUBBASTANDAR bæði frístandandi og á vegg. STANDUR ehf. S: 842-2535. stubbahus.is Stubbahúsin f. utanhúss reykingar. 3 stærðir á vegg og standur. Pöntunars. 555 6200. stubbahus.is Bónvél til sölu. Týpa CO600BMS. Uppl í S. 848 8899 Erlendur gjaldeyrir, USA dollarar og Evrur, uppl. í síma 659 4221. Óskast keypt KAUPUM GULL - JÓN & ÓSKAR Kaupum gull til að smíða úr. Spörum gjaldeyri. Heiðarleg viðskipti. Aðeins í verslun okkar Laugavegi 61. Jón og Óskar - jonogoskar.is s. 552-4910. Kaupi gull ! Ég, Magnús Steinþórsson gullsmíðameistari, kaupi gull, gull peninga og gull skartgripi. Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt og illa farið. Leitið til fagmanns og fáið góð ráð. Upplýsingar á demantar.is í s. 699 8000 eða komið í Pósthússtræti 13 ( við Austurvöll ), Verið velkomin Vantar 20 feta gám sem fyrst, ekki verra ef hann er einangraður. GSM. 664 0368. Hljóðfæri Dúndurtilboð! Kassagítarar: 1/4 stærð kr 10.900.- pakkinn með poka, strengjasett og stilli- flautu. Kassagítar Tilboð kr. 49.900.- m/ pikup, kassagítar kr. 11.900.- innbyggð- ur tuner, 10W magnari, poki, snúra, ól, auka strengjasett og e Media kennslu- forrit í tölvu. Rafmagnsgítarpakkar frá kr. 33.900.- Þjóðlagagítar frá 17.900.- Þjóðalagagítar með poka. ól. stilliflautu. emedia kennsludisk á kr. 19.900.- Hljómborð frá kr. 8.900 Gítarinn Stórhöfða 27. S. 552 2125 www.gitarinn.is Til bygginga Harðviður til húsabygginga. Sjá nánar á www.vidur.is Vatnsklæðning, panill, pallaefni, park- et, útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði. Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúf- ur. Penofin harðviðarolía. Indus ehf, Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í símum 660 0230 og 561 1122. Krossviður, kambstál, gips og fl. Uppl. í s: 555 7905 og www.ulfurinn.is Verslun HEILSA Heilsuvörur HERBALIFE. Reynsla í heilsuráðgjöf og þyngdarstjórnun. Einstaklingar og hópar. www.rkb.heilsuskyrsla. is. Rannveig iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862 5920. Árangur með Herbalife í 30 ár. Pantaðu frían prufupakka. Edda Borg S. 896 4662 www.lifsstill.is Botnlaus orka betri líðan! Herbalife Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni. Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkr- unarfræðingur. www.halldorabjarna.is S. 861 4019 & 868 4876. Fæðubótarefni Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@ ismennt.is Nudd TANTRA MASSAGE An exclusive gift for men, women and couples. Tel. 698 8301 www.tantra- temple.com NUDD - AFRICANA - NUDD JB HEILSULIND S. 445 5000 Algjör nautn, 2ja klukkustunda með- ferð 9900.- kr. Nuddari frá Senegal. Tilb. f. 2 skrúbb, heitur pottur, nudd kr. 9900.- kr. Detox úthreinsun f. 2 kr. 9900.- margar teg. nudd. slökun, veitingar, heilsu, vítamín, næringarráð- gjöf, snyrting. Ekkert sex nudd. No sex massage. Uppl. - pantanir s. 4455000 JB Heilsulind Skúlagötu 40. NUDD Nudd nudd nudd heilnudd. Tilboð í dag. Uppl. í s. 616 6469. SKÓLAR & NÁMSKEIÐ Námskeið SIGLINGANÁMSKEIÐ Námskeið fyrir börn og fullorðna. Skráning á www.brokey.is & s: 895 1551 Siglingafélag Reykjavíkur TÓMSTUNDIR & FERÐIR Gisting Gisting á Akureyri Glæsileg 3ja herb. íbúð í Listagilinu með heitum potti, og fullbúin íbúð, mjög stutt í alla þjónustu. Er með gist- ingu á fleiri stöðum. Uppl. s. 896 8788 Þórður. Geymið auglýsinguna . Fyrir veiðimenn Silungsormar,blómaáburður.Sölumenn 772 4777,662 0717.Heildsali Gummi 772 2561. HÚSNÆÐI Húsnæði í boði www.leiguherbergi.is 1-2 manna herb.Funahöfða 17a -19 Rvk og Dalshraun 13 Hfj aðganur að internet, baði. eldh., þurrkara og þvottavél. 824 4535. Room for rent 1-2 person,. Funahöfða 17a -19 Rvk og Dalshraun 13 Hfj Internet, bath, kitch, washing room incl. Uppl/info í S. 824 4535. www.leiguherbergi.is 150 fm 5 herb. Penthouse íbúð í kópa- vogi á 2 hæðum. Gullfalleg íbúð, lang- tímaleiga, 165 þús. á mán. og 3 mán. fyrirfram + trygging, Losnar 1.júní. Uppl. í s. 771 8141. 1-2 manna herb. í Hfj. Aðg. að baði. eldh., þurrkara og þvottavél. Uppábúin rúm. Einnig 120fm iðnarbil 4 m hurð hægt búa í hluta húsnæðis S. 892 5309. Herb. í miðbænum Rvk. Húsgögn fylgja. Leiga 45þ. Uppl. í s. 895 0482 e. kl. 16. 4.herb íbúð til leigu í Engjahjalla í Kóp. 100fm, 120þ.á mán. Uppl í S. 843 0422 & 892 0426 Húsnæði óskast 3Herb íbúð óskast í rvk eða nágrenni, reglusemi og meðmæli. S: 615 1160. óska eftir 2-3 herbergja íbúð á leigu í hafnarfirði sem fyrst,langtímaleiga!. meðmæli,bankatrygging. uppl.í s.6922086 Óska eftir 3-4.herb íbúð með garði eða verönd. Uppl í S. 693 1517 Einbýlishús eða raðhús óskast til leigu á Stór-Rvksv. Uppl í S. 664 9051 & 698 4889 Vantar vandaða 3-4 herb. íbúð til leigu í Breiðholti eða Kóp. Greiðslugeta 90- 120þ. S. 691 3249. Fasteignir Krummahólar 8 - frábær verð - opið hús í dag. Til sölu rúmgóð og björt 82 fm 3ja her- bergja íbúð ásamt stæði í bilageymslu. 4.hæð í góðu lyftuhúsi. Stórar suður- svalir. Útsýni. Laus strax. Frábært verð. Björn sýnir kl. 16.30-17.00. s: 7719432. Atvinnuhúsnæði Miðhraun-Gb- frábært 440 fm húsnæði til sölu með kæli ( 25 fm)- og frystiklefa ( 75 fm). Húsnæðið er í enda og er um 350 fm á götuhæð með 2 innkeyrsludyrum. Á 2.hæð er Skrifstofu- og starfsmanna- aðstaða ca. 90 fm. Frábært verð. Laust strax.Möguleiki að Skipta plássinu. Stefán sýnir s: 895-2049 Til leigu 210fm.iðnaðarh.í Hafnarf.hægt að skipta upp í 2, 105fm.laust 1.06. uppl.í s:892 9260 Til leigu iðnaðarhúsnæði í Hafnarfirði. Stærðir frá 180 til 530 ferm S. 660 1060. Geymsluhúsnæði Geymsluhúsnæði í Garðabæ. Getum bætt við vélsleðum, fjórhjólum eða öðru sambærilegu til geymslu í sumar - jafnvel búslóðum og stærri einingum. Uppl. Í síma: 661 3131/897 2000. www.geymslaeitt.is Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Lágt verð. Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 564-6500 geymslur.com Geymslur frá 3990.- kr á mán. Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð) Upphitað, vaktað & öryggis- myndavélar. S. 555 3464. www.buslodageymsla.is Búslóðageymsla Olivers 100 kr. á dag hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 4046 & 892 0808. Bílskúr Til leigu rúmlega 26 fm bílskúr að Móhellu í Hafnarfirði á afgirtu svæði. Verð 34þ/mán. Sími 6955528 Gisting Gott sumarhús til leigu skammt frá Egilsstöðum. Lausar vikur frá 21. maí til 2. júlí n.k. Svefpláss fyrir 6 manns. Upplýsingar í síma 8437811 ATVINNA Atvinna í boði Starfsfólk vantar við ferðaþjónustu á Suðurlandi, þarf að geta unnið við öll almenn störf. Uppl. s. 894 9249 Aukatekjur, frjáls vinnutími ! Okkur vantar hressa einstaklinga í okkar hóp; sjálfstætt starf, góðar árangurstengdar tekjur. Áhugasamir um nánari upplýs- ingar sendi tölvupóst með nafni og síma á info@natures.is Vantar reyndan mann með pungapróf og reynslu af smábátaskaki á strand- veiðar. Uppl. 8673714 Starfsmaður óskast til innheimtustarfa. Vinnutími breytilegur. Reynsla æski- leg. Vinsamlegast sendið upplýsingar á nordurbali@simnet.is TILKYNNINGAR Tapað - Fundið HAFNARFJÖRÐUR - TÝNDUR Askur tap- aðist frá nýju heimili sínu í Stuðlabergi í Hafnarfirði. Hann er bröndóttur högni, stór og pattaralegur. Ef þið verðið hans vör endilega látið vita. Hans er sárt saknað. Eva, s. 771-8008 Tilkynningar Ýmislegt Fjárfestar. Ertu með fjármagn erlendis sem þú vilt ávaxta? Erum að bjóða stofnfjárfestum að taka sér stöðu í Gullnámu fyrirtæki. Ráðgert er að fyr- irtækið fari á Kanada markað, seinni hluta annars ársfjórðungs 2010. Forsvarsmenn fyrirtækisins eru vænt- anlegir til íslands, áhugasamir hafi sam- band strax. londonigold@gmail.com Hef til sölu 2 stk. DNG handfærarúllur. Upplýsingar í síma 481-1794 eða 481- 1523 Bragi. Einkamál www.kristy.is Victoria,s Secret mikið úrval. Kristy sf, Hyrnutorgi, Borgarnesi Spjalldömur 908 1616 Opið þegar þér hentar. 908 1616. Besti flokkurinn auglýsir eftir karlmönn- um og kvennmönnum á kosningaaldri með tilbreytingu í huga. 26 ára ljóshærð kona vill kynnast karl- manni með tilbreytingu í huga. Augl. hennar er á Rauða Torginu Stefnumót, s. 905-2000 (símatorg) og 535-9920 (kreditkort), augl.nr. 8241. Samkynhn. KK ath: Nú er mikið af nýjum auglýsingum á Rauða Torginu Stefnumót. Þú heyrir auglýsingar í s. 905-2000 (símatorg) og 535-9920 (kreditkort) og auglýsir sjálfur frítt í s. 535-9923. Stefnumót.is Vandaður og siðprúður vefur fyrir fólk sem langar í félagsskap, vinskap eða varanleg kynni. Vefurinn er gjaldfrjáls. Stefnumót.is. Stefnumót.is Vandaður og siðprúður vefur fyrir fólk sem langar í félagsskap, vinskap eða varanleg kynni. Vefurinn er gjaldfrjáls. Stefnumót.is.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.