Fréttablaðið - 25.11.2010, Blaðsíða 22

Fréttablaðið - 25.11.2010, Blaðsíða 22
22 25. nóvember 2010 FIMMTUDAGUR FRÁ DEGI TIL DAGS greinar@frettabladid.is FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík SÍMI: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRAR: Arndís Þorgeirsdóttir arndis@frettabladid.is, Kristján Hjálmarsson, kristjan@frettabladid.is Trausti Hafliðason trausti@frettabladid.is og Höskuldur Daði Magnússon (dægurmál) hdm@frettabladid.is HELGAREFNI: Sigríður Björg Tómasdóttir sigridur@frettabladid.is MENNING: Bergsteinn Sigurðsson bergsteinn@frettabladid.is ALLT OG SÉRBLÖÐ: Roald Eyvindsson roald@frettabladid.is og Sólveig Gísladóttir solveig@frettabladid.is ÍÞRÓTTIR: Henry Birgir Gunnarsson henry@frettabladid.is LJÓSMYNDIR: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Kolbrún Ingibergsdóttir kolbrun@frettabladid.is ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald RITSTJÓRI: Ólafur Þ. Stephensen olafur@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds. Issn 1670-3871 HALLDÓR Á nýútkominni jólaplötu syngur Sig-urður Guðmundsson aðventukvæði eftir Braga Valdimar Skúlason sem hefst svona: „Á fyrsta sunnudegi aðventunnar ég ek til kaupmannsins í einum rykk. Því þó að fjárhirslurnar gerist grunnar ég geri vel við mig í mat og drykk.“ Í aðdraganda aðventu og jóla viljum við geta fyllt innkaupapoka af allskyns gúmmelaði. Í pokana okkar rata jafnvel hlutir sem við neitum okkur alla jafna um, en af því að jólin nálgast gerum við betur við okkur. Erum við til í að leyfa öðrum að njóta með okkur og leggja þeim lið sem hafa ekki tök á því að kaupa inn fyrir jólin vegna þess að þau eiga ekki fyrir mat? Í verslunarferðum aðventu og jóla gefst nú kostur á að setja í nauðsynjar og matvöru í Aukapoka til að gefa þeim sem þurfa á hjálp að halda. Um leið og við tínum í okkar eigin poka getum við sett í Aukapokann handa náunga okkar. Aukapokanum komum við síðan til Hjálparstarfs kirkjunnar. Búðirnar Kostur, Krónan, Nettó, Bónus og Hag- kaup á höfuðborgarsvæðinu, Akureyri og Reykjanesbæ taka þátt í þessu hjálp- arstarfsátaki. Þar eru körfur og stampar til að setja aukapokana í. Hjálparstarfið sækir þá síðan og kemur til þeirra sem þurfa. Aukapokinn þinn er aðalpoki þeirra sem hafa lítið milli handanna þessi jól. Aukapokinn er tækifæri fyrir hvert og eitt okkar að deila með öðrum því sem við viljum og getum, eftir okkar eigin efnum og aðstæðum. Kaup- og gjafmildi tilheyra þess- um tíma árs. Með því að leyfa öðrum að njóta hans með okkur vekjum við von og sýnum kærleika í verki. Þannig getur þessi dimmi tími verið gefandi og styrkjandi fyrir okkur öll. Gerum vel við okkur fyrir jólin og gerum vel við náungann. Aukapokinn er aðalpokinn Aðventan Árni Svanur Daníelsson og Kristín Þórunn Tómasdóttir prestar Duglegir Ríkissjónvarpið sagði frá því á þriðju- dag, og hafði eftir sænska sjónvarp- inu, að fyrirtæki athafnamannna Kristjáns Ra. Kristjánssonar og Árna Þórs Vigfússonar í Svíþjóð skuldaði tæpan milljarð króna. Starfsemi þess felst í að setja upp leikrit og söngleiki sem vissulega er útlátafrek starfsemi. Skuldirnar hafa orðið til á aðeins tæpum þremur árum en fyrirtækið var stofnað 2008. Félag- arnir virðast ætla að við- halda orðspori lands og þjóðar í útlöndum þó skuldir þeirra séu aðeins skiptimynt miðað við þær sem stórmeistararnir í faginu stofnuðu til á velmektarár- unum. Má ekki Sem kunnugt er beindi flokksráð VG því til Ögmundar Jónassonar dómsmálaráðherra að hann hefði forgöngu um að forseti Íslands léti málsókn á hendur nímenningunum niður falla. Ráðherr- ann hefur nú lýst því yfir að lögum samkvæmt geti hann það ekki. Líklegur stuðningur Forvitnilegt verður að sjá hvernig Ögmundur bregst við annarri ályktun flokksráðsins, þeirri sem hvetur hann til að tryggja að dómstólar gæti jafnræðis við nafngreiningu afbrota- manna í dómum. „Það er með öllu ólíðandi að vændiskaupendur fái að stunda glæpi sína í skjóli nafnleynd- ar, ólíkt flestum öðrum dæmdum afbrotamönnum,“ segir í ályktun- inni. Líklegt er að aðstoðarmaður Ögmundar, Halla Gunnarsdóttir, ráðleggi honum að verða við þessari hvatningu. Hún er einn ötulasti fylgismaður þess að nöfnin verði birt. bjorn@frettabladid.isR eglulega rata í fréttir frásagnir af misindismönnum og margvíslegu ofbeldi þeirra. Fregnir af ítrekuð- um ofbeldisverkum manna, sem jafnvel virðast hafa atvinnu af hrottaskap sínum með innheimtu skulda, kalla á spurninguna um hvort ekki sé einhver brotalöm í því hvernig tekið er á þessum málum. Ef sýnt hefur sig að menn hlíti ekki þeim lögum sem samfélag- ið hefur komið sér saman um og eru hættulegir umhverfi sínu þá veltir maður fyrir sér hvort fangelsisvist geri nokkurt gagn. Nær væri ef til vill að vista slíka menn á réttargeðdeild og láta þá ekki lausa fyrr en að lokinni endurhæfingu og að fenginni staðfestingu á því að þeir séu ekki lengur hættulegir samfélaginu. Nokkurra mánaða fangelsisvist fyrir einhverjar árásir virð- ist í það minnsta ekki skila sínu. Í sumum tilvikum hefur verið hægt að fylgja þessum mönnum eftir um árabil og hafa við þá eftirfylgni óneitanlega vaknað spurningar um hvort um raun- verulega betrunarvist hafi verið að ræða. Nokkur dæmi eru um menn sem ratað hafa bak við lás og slá og snúið aftur uppblásnir af fæðubótarefnum og kraftlyft- ingum í líkamsræktaraðstöðu viðkomandi stofnunar. Eitthvað hefur hlutum verið snúið á haus ef fangelsi landsins geta virkað eins og endurhæfingar- og æfingabúðir fyrir ofbeldismenn. Raunar greip Fangelsismálastofnun til aðgerða af þessum sökum í haust og hafa fæðubótarefni önnur en lýsi og vítamín verið bönnuð innan fangelsismúra síðan í októberbyrjun. Ef til vill spila fleiri þættir inn í óheillaþróunina, svo sem aukið álag á fangelsiskerfið síðustu ár. Ekki er ólíklegt að taka þurfi til gagngerrar endurskoðunar þau úrræði sem hér er beitt, þótt vissulega komi nýtt gæsluvarðhaldsfangelsi til með að létta eitthvað undir. Fari hins vegar svo að sígi á ógæfuhliðina og þörfin fyrir fang- elsi aukist enn gæti að minnsta kosti komið til umræðu sá kost- ur að bjóða út fangelsisþjónustu fyrir íslenska ríkið á Evrópska efnahagssvæðinu. Og taka í kjölfarið hagfelldasta boðinu. Vera má að sparnaður væri af því að kaupa þjónustu af fangelsum í Póllandi eða einhverju ríkjanna við Eystrasaltið fremur en að halda úti starfseminni hér. Væntanlega yrði þá skoðað í hverju tilviki fyrir sig, með hlið- sjón af þyngd refsingar, eðli brots og fjölskylduhögum brota- mannsins, hvort kæmi til afplánunar hér heima eða utan land- steinanna. Erlendir brotamenn gætu þá í það minnsta afplánað refsivist sína nær heimahögunum og ætti að rýmka um þá sem eftir sitja, hvort heldur það er til skemmri tíma eða í gæsluvarð- haldsvist. Svo mætti náttúrlega líka ákveða að senda alla út sem fengið hafa lengri dóm en tólf mánaða fangelsisvist. Með hliðsjón af fyrirferð glæpamanna og álagi á fangelsis- kerfið er í það minnsta ekki úr vegi að ræða nýjar og nýstárlegar leiðir í fangelsismálum. Er örugglega betrun af vistinni? Tvær flugur í einu höggi? SKOÐUN Óli Kristján Ármannsson olikr@frettabladid.is Verjum fullveldið Skemmum ekki stjórnarskrána okkar Þorstein Arnalds á stjórnlagaþing Auðkennistala í kosningu 2358 Þorsteinn Arnalds 2358 Kaup- og gjafmildi til- heyra þessum tíma árs. Með því að leyfa öðrum að njóta hans með okkur vekjum við von og sýnum kærleika í verki.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.