Morgunblaðið - 23.06.1977, Blaðsíða 5

Morgunblaðið - 23.06.1977, Blaðsíða 5
MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 23. JÚNÍ 1977 UM HVAD VAR SAMIÐ? MEGINATRIÐI kjarasamninganna, sem undirritaðir voru í gœrmorgun eða sólstöðusamninganna eins og Torfi Hjartarson sáttasemjari nefndi þá eru að á 18 mánaSa tímabili, sem þeir gilda, hækkar kaup samkvæmt upphafshækkun samninganna og áfangahækkunum, sem eru þrjár um 32 þúsund krónur samtals. Koma hækkanirnar með jafnri krónutölu á samningstlmanum ó öll mánaðarlaun og hlutfallslega á viku- og tímakaup. Vakta- og yfirvinnuálög haldast sem hlutfall af dagvinnukaupi. Sérkröfur einstakra aðildarfélaga ASI voru leystar innan 2.5% meðaltalshækkunar kauptaxta viðkomandi félags eða sambands. Kauphækkunin, sem um var sam- ið kemur til framkvæmda með eftir- farandi hætti: Við undirskrift. 18.000- 1. desember 1 977: 5.000- 1.júni1978: 5 000- 1. september 1978 4.000- Verðbætur á laun Útgjöld. sem vegið hafa í vísitölu- grundvelli og tákna hækkanir á áfengi og tóbaki. fara nú út úr grunni hinnar nýju verðbótavlsitölu. Einnig kemur inn i samninginn sér- stakur verðbótaauki, sem er nýmæli og ætlaðerað bæta þá kaupmáttar- rýrnun, sem verður vegna biðtímans milli útreiknings visitölunnar og þar til þær koma til greiðslu. Hinn 1. september verður fyrst greidd verð- lagsuppbót á laun og þá i krónutölu 880 krónur fyrir hvert stig, sem verðbótavisitalan hækkar um og hinn 1. desember verður aftur greidd krónutala, 930 krónur fyrir hvert stig vísitölunnar á öll laun. Frá og með 1. marz 1 978 greiðast verð- lagsbætur á laun í sama hlutfalli og verðbótavi'sitalan hækkar, þ.e.a.s. prósenta á öll laun. Kaupmáttur Lægsta kaup, sem fyrir samning- ana var 70 þúsund krónur, hækkar við undirritun samningsins um 26% Hærra kaup hækkar hlutfalls- lega minna vegna krónutölureglunn- ar, 100 þúsund krónur hækka þannig um 18%, ef ekki er tekið tillit til sérkröfuprósentunnar, 2'/2%, en sé hún talin með er hækkunin 20Vi%. Reikna má með — segir í sér- stöku blaði. sem ASÍ hefur gefið út til félagsmanna sinna, að kaupmátt- ur meðalkaups verði að meðaltali á þessu ári 5 til 6% hærri en var á síðastliðnu ári, þ.e. 1976. Það sem eftir er af þessu ári verður kaupmátt- ur hins vegar væntanlega um 10% yfir meðaltali síðasta árs Milli ár- anna 1977 og 1978 má búast við um 7% hækkun kaupáttar meðal- kaups. Krónutöluhækkanir vega eins og áður sagði þyngra á lægsta kaup og má þvi reikna með að kaupmáttur lægsta taxta verði á þessu ári að meðaltali 10 til 11% hærri en á árinu 1976 og hækki enn um 1 3% milli áranna 1 977 og 1 978. í þessum tölum er ekki tekið tillit til áhrifa væntanlegra skatta- lækkana. Gildistlmi Samningurinn gildir frá undir- skriftadegi til 1. desember 1978. Þó eru I samningnum ákvæði um að honum megi segja upp með eins mánaðar fyrirvara ef stjórnvaldsað- gerðir skerða á einhvern hátt verð- tryggingarákvæði samningsins. Slíkt atriði hefur ekki áður verið í kjarasamningi ASÍ og vinnuveit- enda. Einnig er I samningnum hefð- bundið atriði um að samningurinn sé uppsegjanlegur, verði veruleg breyting á gengi íslenzku krónunn- Liteyrismál Samkomulag varð um að vinna áfram að þeirri endurskipulagningu lifeyrissjóðakerfisins, sem hafin var á síðastliðnu ári, og er stefnt að því að tillögur verði fullmótaðar fyrir mitt ár 1 978 og nýtt lifeyriskerfi taki gildi i ársbyrjun 1980 Greiðslur lífeyrissjóða til lifeyrisþega eru hækkaðar og verða nú hækkaðar og endurskoðaðar 4 sinnum á ári í stað tvisvar áður Með það fyrir augum, að hækkun lífeyrisgreiðslna lifeyrissjóðanna valdi yfirleitt ekki lækkun tekjutrygg- ingargreiðslna frá almannatrygging- um, verður tekjumark tekjutrygging- ar hækkað. Ýmsar breytingar aðrar verða gerðar í kjölfar viðræðna við ríkisstjórnina, sem aðilar samnings- ins áttu Meðal annars verður tekin upp sérstök uppbót. 10 þúsund krónur á mánuði, á lífeyri allra tekju- tryggingarþega, sem búa einig á eigin vegum Bótafjárhæðir al- mannatrygginga verða frá 1. júlí hækkaðar þanníg, að lágmarkstekjur lifeyrisþega hækki i sama hlutfalli og laun verkamanna hækka í kjara- samningunum. Vinnuverndarmál í samninginn kom inn ákvaeði um rétt starfsfólks til þess að neita að vinna án þess að laun skerðist, sé öryggisútbúnaður á vinnustað ófull- nægjandi. Jafnframt hét rikisstjórn- in þvi að samin yrði ný löggjöf í samráði við aðila vinnumarkaðarins um aðbúnað, hollustuhætti og ör- yggi á vinnustöðum og i skipum. Lög um þetta efni eiga að taka gildi eigi siðar en iársbyrjun 1979. Þá mun á næstu mánuðum fara fram sérstök athugun á aðbúnaði, holl- ustuháttum og öryggi á vinnustöð- um i því skyni að koma á úrbótum i þessum málum og skal hafa niður- stöður hennar til hliðsjónar við setn- ingu laganna og gerð Slysatryggingar Samkomulag varð um verulega hækkun á slysa-og örorkubótum og verða dagpeningar nú greiddir i slysatilvikum i allt að 52 vikur Orlof í kjarasamninginn kom nú inn ákvæði um það að þeir. sem sam- kvæmt ósk vinnuveitenda fá ekki 2 1 dags sumarleyfi á timabilinu frá 2. maí til 30. september skulu fá 25% lengingu á þeim hluta orlofsins, sem veittur er utan ofangreinds tima. Ef um er t.d að ræða 4 daga verða þeir 5 i slíkum tilfellum Trúnaðarmenn Samkomulag varð milli aðila um að starfsaðstaða trúnaðarmanna yrði bætt og þeim tryggður ótvíræður réttur til að sinna trúnaðarmanns- störfum sínum i vinnutima og gefin heimild til þess að halda tvisvar á ári fundi með starfsfólki. þannig að ein klukkustund falli í vinnutima án launamissis. Þá skulu trúnaðarmenn halda dagvinnutekjum i allt að eina viku á ári til þess að sækja nám- skeið. Skattamál Breyting fékkst á skattstiga ein- staklinga við álagningu skatta 1 977 og hefur rlkisstjórnin þegar gefið út bráðabirgðalög. sem tryggja fram- kvæmd þessa nýja skattstiga 20% þrepið ( skattstiganum verður lengt nokkuð og tekið upp nýtt skattþrep með 30% skatti. Hjá hjónum greið- ist þannig 40% skattur fyrst af tekj- um umfram 2 milljónir króna sam- anborið við tæplega 1 400 þúsund krónum samkvæmt fjárlögum. Einn- ig munu niðurgreiðslur á búvörum verða auknar eða gerðar aðrar ráð- stafanir er leiði til allt að 1.5% lækkunar á visitölu framfærslu- kostnaðar. Húsnæðismál Rikisstjórnin hét samningsaðilum að skipuð yrði sérstök nefnd til að endurskoða þau ákvæði laga um Húsnæðismálastofnun ríkisins, sem fjalla um byggingu íbúða á félags- legum grundvelli ASÍ. mun eiga helming fulltrúa i nefndinni Nefnd- in skal taka sérstaklega til meðferðar greinargerð og tillogur ASÍ, þar sem áherzla er lögð á byggingu verka- mannabústaða og leiguhúsnæðis fyrir fólk með ákveðnar félagslegar forsendur; félagslegar ibúðarbygg- ingar verði ekki minni en þriðjungur heildaribúðarþarfar; verkalýðsfélög- rn hafi aðild að úthlutun ibúðanna og greiðslubyrði kaupenda verði ákveðið hlutfall tekna. Hér er í höfuðdráttum um að ræða fram- kvæmd yfirlýsinga, sem gefnar hafa verið við fyrri samningsgerðir, allt frá árinu 1 974. en nú er ákveðið, að frumvarp skulí lagt fyrir næsta þing til afgreiðslu Dagvistunarmál Ríkisstjórnin heitir því að beita sér fyrir hækkun fjárveitingar til dagvist- unarheimila og eflingu fósturskól- ans. Á dagvistunarheimilum sem rikið á hlut að sem vinnuveitandi munu stjórnvöld beita sér fyrir þvi að allar starfsstéttir fái jafna að- stöðu Verðlagsmál Rikisstjórnin hefur heitið þvi að verðhækkanir opinberrar þjónustu komi ekki til framkvæmda nema siðustu 10 daga fyrir útreikning verðbótavísitölu, þannig að launa- fólk þarf ekki að bera hækkanirnar lengi bótalaust. Rikisstjórnin tekur undir það sjónarmið verkalýðssam- takanna að leggja beri aukna áherzlu á öflun gagna um verðlag erlendis og miðlun upplýsinga um verðlag hérlendis og lýsir sig fúsa til þess að treysta aðstöðu Verðlagsskrifstof- unnar til þess að sinna .þessum þáttum Þá er verkalýðssamtökun- um gefið fyrirheit um aukna aðild að verðgæzlu og áherzla logð á aðhald í afgreiðslu verðhækkana. A. Paul Weber sýnir að Kjarvalsstöðum I DAG fimmtudaginn 23. júní kl. 20.00 verður opnuð sýning að Kjarvalsstöðum á verkum hins þekkta þýska graf íklistamanns A. Paul Weber. Sýningin er haldin á vegum þýska bókasafnsins f Reykjavík og félagsins Islensk graffk. Sýningin stendur til 12. júlí næstkomandi. Á blaðamanna- fundi með listamanninum kom fram að þetta er stærsta sýning á verkum hans til þessa og lista- maðurinn mun dvelja hér á landi út sýningartímann. Andreas Paul Weber er fæddur árið 1893 í Arnstadt í Þýskalandi. Eftir að hann hætti í skóla fór hann að iðka grafik og er hann sjálfmenntaður á þvi sviði. Frá 1919 hefur hann starfað mikið við myndskreytingar bóka, þar á meðal hefur hann myndskreytt söguna um Róbinson Krúsó, sögur Munchausen, ritverk Kafka og fleiri þekkt bókmenntaverk. Árið 1928 hóf hann þátttöku i samtök- um, sem börðust gegn- Hitler. Hann barðist í báðum heims- styrjöldunum og hefur hryllingur þeirra átaka oft orðið honum efni- viður I myndir sínar. Hann hefur hlotið ýmsar viðurkenningar og var m.a. útnefndur prófessor árið 1971. MAROIR ttAUDA AÐ I1ATAL4RAR SCU AÐEINS fYRIR ATVINNLJMENN... 30 kr. fyrir hvert kíló af hörpudiski YFIRNEFND verðlagsráðs sjávarútvegsins ákvað á fundi sínum í gær lágmarksverð á hörpudiski frá 1. júní til 30. september n.k. Fyrir hörpudisk 7 cm og yfir verða greiddar kr. 30 á hvert kiló og fyrir hörpudisk 6 cm og að 7 cm kr. 23 á hvert kíló. Verð þetta var ákveðið af oddamanni og fulltrúum seljenda gegn atkvæði annars fulltrúa kaupenda, Eyjólfs ísfelds Eyjólfssonar, en hinn fulltrúi kaupenda Árni Benediktsson greiddi ekki atkvæði. Aðrir i nefndinni voru Gamalíel Sveinsson, sem var oddamaður nefndarinn- ar, og Guðmundur Jörundsson og Jón Sigurðsson af hálfu seljenda. en auðvitað geta allir þeir sem vilja vandaða og nákvæma hátalara, notið þess að hlusta á AR hátalara í stofunni heima hjá sér. Það eru góð meðmæli að atvinnumenn eins og Judi Collins, Miles Davis og Herbert von Karajan skuli velja sér AR til einkanota, því þeir vilja aðeins það besta, hin þjálfaða heyrn þeirra krefst þess. AR hátalarar eru á góðu verði - gæðin getur þú verið viss um - VELJIÐ AR HÁTALARA. F ALKIN N SUÐURLANDSBRAUT 8, SÍMI 84670 SENDUM BÆKLINGA

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.