Morgunblaðið - 21.09.1995, Blaðsíða 4

Morgunblaðið - 21.09.1995, Blaðsíða 4
4 FIMMTUDAGUR 21. SEPTEMBER 1995 MORGUNBLAÐIÐ FRÉTTIR Ferðaskrifstofan Ferðabær Morgunblaðið/Berglind H. Helgadóttir Fimm á Kjarna ÞAÐ raskaði ekki ró Kjarna þó þau væru fimm sem brugðu sér á bak honum í Silfrastaðarétt í Skagafirði, en það gerðu vinirnir Siggi, Ásta, Þórunn, Eyrún og íris. Lögregluafskipti af starfseminm SAMGÖNGURÁÐUNEYTIÐ 6sk- aði eftir aðstoð lögreglu f gær við að ganga úr skugga um að engin starfsemi væri enn rekin á vegum ferðaskrifstofunnar Ferðabæjar. Leyfi fyrirtækisins féll úr gildi fyrr í sumar þar sem bankatryggingar höfðu fallið úr gildi. Birgir Sumarliðason, eigandi Ferðabæjar, segir þessa lög- regluaðgerð hafa verið óþarfa þar sem engin starfsemi sé á vegum ferðaskrifstofunnar nú. „Lögreglan kom hér og litaðist um en fann engin ummerki um neina starfsemi og fór við svo búið.“ Hann segir ennfremur að allar tryggingar liggi fyrir hjá viðskiptabanka sínum og málið ætti því að skýrast innan skamms. Birgir hyggst sækja um B-leyfí til reksturs ferðaskrifstofu, en leyfið felur ekki í sér heimild til útgáfu flugfarseðla í millilanda- flugi. Hann segist hins vegar hafa gengið frá samstarfssamningi við breskan aðila og því muni B-leyfi nægja. Þá segir Birgir einungis 14 farþega vera stadda erlendis á hans vegum en ekki 100 eins og haldið hafí verið fram. Nauðsynleg aðgerð Ragnhildur Hjaltadóttir, deiidar- stjóri í samgönguráðuneytinu, seg- ir að þar hafi verið talið nauðsyn- legt að ganga úr skugga um að starfsemi Ferðabæjar hefði verið hætt. „Það kom í ljós að þeir höfðu ekki hætt starfsemi sinni þrátt fyr- ir að okkur hefði verið talin trú um að svo væri. Birgir Sumarliða- son staðfesti það svo í fréttum sjón- varps í gær að starfseminni hefði ekki verið hætt svo við báðum um aðstoð lögreglunnar við það að loka í morgun." Ragnhildur segist ekki hafa fengið formlegar niðurstöður af þeim aðgerðum en henni skildist þó að starfseminni hefði verið hætt. Hún segir ennfremur að ráðu- neytinu hafi ekki borist nein um- sókn um ferðaskrifstofuleyfi frá Birgi, né nokkur fyrirspum um slíkt leyfi. Mismunandi mat á bifreiðahlunnindum ERFITT er að meta afnot starfs- manna af bifreið í eigu vinnuveit- enda til hlunninda og niðurstaðan fer að miklu leyti eftir þeim forsend- um sem gengið er út frá við útreikn- inginn. Álitamálin eru mörg, til dæmis hvað eigi að miða við mikinn akstur, hversu dýra bifreið er um að ræða, hver afföllin eru og fjár- magnskostnaður vegna kaupa bif- reiðarinnar, hvert er hlutfallið á milli aksturs í eigin þágu og akst- urs í þágu vinnuveitenda, hversu mikinn hluta af reksturskostnaði bifreiðarinnar viðkomandi starfs- maður ber o.s.frv. Skattayfirvöld meta hlunnindi af notkun bifreiðar að verðmæti 3 milljónir króna til 600 þúsund króna tekna á ári fyrstu tvö árin og til 450 þúsund kr. tekna eftir það. Greiða ber 41,93% tekjuskatt af þessum tekjum og þarf akstur í eigin þágu að vera nokkur til að það borgi sig fyrir viðkomandi starfsmann að hafa bifreið til um- ráða frá vinnuveitanda. Aðrar regl- ur gilda hins vegar um ráðherra. Þeim ber að reikna sér til tekna 33,50 kr. fyrir hvern kílómetra sem þeir aka í eigin þágu og greiða af því_ skatta. í meðfylgjandi töflu eru bomar saman skattgreiðslur ráðherra vegna 10 þúsund kílómetra aksturs annars vegar og manns sem ekur jafn mikið í eigin þágu á ári á bif- reið í eigu vinnuveitanda. Annars vegar er reynt að reikna út líkleg hlunnindi vegna þessa aksturs. Bif- reiðinni er ekið 25 þúsund kíló- metra á ári og 10 þúsund kílómetr- ar eru akstur í eigin þágu, eins og fyrr sagði. Miðað er við fjögurra ára tímabil, 25 krónur á ekinn kíló- metra, 12% afföll og 6% vaxtatekj- ur og það reiknað til hlunninda í samræmi við hlutfall eigins aksturs af heildarakstri eða sem nemur tveimur fimmtu hlutum. Fyrirvara má gera varðandi það að vaxtatekjur einstaklinga eru ekki skattskyldar eins og málum er nú háttað, en frumvarp um fjár- magnstekjuskatt er í undirbúningi. Ekki er ljóst hver skattprósentan á fjármagnstekjur verður. Að auki má benda á að fæstir geta keypt sér bifreið öðru vísi en með lántöku og tilheyrandi vaxtakostnaði og því er eðlilegt að hafa kostnað af þessu tagi meðal forsendna þeirra dæma sem tekin eru. Að þessum forsendum gefnum er niðurstaðan að hlunnindin svona metin nái ekki hlunnindamati sam- kvæmt fyrirmælum skattalaga og munar um 130 þúsund krónum á ári. Skattgreiðslan á fjórum árum væri 785.992 kr., en er samkvæmt hlunnindamati skattalaga rétt rúm- lega ein milljón króna. Ráðherra sem ekur 10 þúsund kílómetra á ári ber hins vegar að reikna sér til tekna 335 þúsund krónur á ári. Skattgreiðsla af því nemur 140.466 kr. á ári eða 561.862 krónum á fjór- um árum. Munurinn á skattgreiðsl- um er um 440 þúsund kr. á þessu árabili ef miðað er við ákvæði skattalaga en rúmar 200 þúsund ef miðað er við reiknuð hlunnindi vegna þessa aksturs. Þannig reikn- uð eru skattaleg hlunnindi ráðherra í samanburði við aðra sem hafa bifreið til eigin nota 4.669 kr. á mánuði og 6.639 kr. ef miðað er við hlunnindamat skattalaga. Misjöfn einkanotkun Minni akstur en miðað er við í þessum dæmum þýðir minni skatta- leg hlunnindi en að framan er rak- ið. Eflaust er persónuleg notkun manna á bifreiðum sem þeir hafa til eigin nota mjög mismunadi og benda má á til dæmis að opinberar skyldur ráðherra eru miklar og margvíslegar og kalla í mörgum tilfellum á notkun bifreiða. Friðrik Sophusson, fjármálaráð- herra, bendir jafnframt á að miklar breytingar hafi verið gerðar í þess- um efnum á síðustu árum. Bæði hafi heimildir ráðherra til að kaupa ráðherrabifreið án tolla og aðflutn- ingsgjalda verið afnumdar og síðan hafi ráðherrum fyrir nokkrum árum verið gect skylt að reikna sér hlunn- indi vegna eigin nota ráðherrabif- reiða, en það hafi ekki verið áður. Hlunnindamat skattalaga gerir það að verkum að hlutfallslega óhagstæðara verður að hafa bíl til eigin afnota eftir því sem notkunin er minni og að sama skapi verður það hagstæðara eftir því sem notk- Þórarinn V. Þórarinsson segir búvöru- samninganefnd byggja á röngum forsendum Byggja á óraun- hæfuni möguleikum um kjötútflutning ÞÓRARINN V. Þórarinsson, fram- kvæmdastjóri VSÍ, segist telja að sú forsenda sem búvörusamninga- nefnd byggir á við endurskoðun gild- andi búvörusamnings, að það sé hægt að selja lambakjöt fyrir viðun- andi verð til útlanda, standist ekki. Hann segist reikna með að Sjö- mannanefnd muni gera formlegar athugasemdir við fyrirliggjandi drög að búvörusamningi á morgun. Ákveðið hefur verið að kalla Búnað- arþing saman í næsta mánuði. „Grundvöllur þeirra hugmynda sem menn hafa byggt samninga- vinnuna á er að hægt sé að sækja verulegan hag í útflutning á lamba- kjöti. Eg sé engin teikn á lofti um að það sé rétt,“ sagði Þórarinn. Verð á lambakjöti á erlendum mörkuðum hefur farið lækkandi að undanförnu. Það var um 150 krónur á kíló í fyrra, en er komið niður í 100-110 krónur. Ástæðan er fyrst og fremst aukin markaðssókn kjöts frá Nýja-Sjálandi inn á evrópska markaði. Ekkert virðist benda til að verðið fari hækkandi. Sjömannanefnd með skriflegar athugasemdir í búvörusamninganefnd hefur verið rætt um að setja á fót sérstakt markaðsráð sem ákveði hvað mikið magn fari til sölu á innanlandsmark- aði og hvað fari til sölu erlendis. Bændur eiga samkvæmt tillögunum að bera sameiginlega ábyrgð á út- flutningnum. Þórarinn sagði að þetta kerfi væri framleiðsluhvetjandi því að þeir sem drægju úr framleiðslu væru þar með að skerða hjá sér þann hluta kvótans sem færi á inn- anlandsmarkað. Sjömannanefnd hefur komið sam- an tvívegis í vikunni til að fara yfír tillögur búvörusamninganefndar og sagðist Þórarinn gera ráð fyrir að fulltrúar vinnumarkaðarins í nefnd- inni myndi gera formlegar athuga- semdir við tillögurnar á morgun. Ágreiningur tefur samninga Hægt hefur gengið að ljúka gerð nýs búvörusamnings miili ríkisins og sauðfjárbænda, en drög að slíkum samningi voru samþykkt á aðalfundi Landssamtaka sauðfjárbænda í lok síðasta mánaðar. Ástæðan er m.a. sú að ekki er full eining meðal bænda um hvernig halda skal á málum og eins er togstreita innan ríkisstjórnar- innar milli landbúnaðarráðherra og fjármálaráðherra um fjárframlög til þessa málaflokks. Mestum erfiðleikum veldur þó sá birgðavandi sem sauðfjárbændur og sláturleyfishafar standa frammi fyr- ir. Þessi vandi er 2.000 tonn ef mið- að er við stöðuna í dag, en líklega um 4.000 tonn ef tekið er tillit til framleiðslunnar sem kemur á mark- að í haust. Ari Teitsson, formaður Bænda- samtakanna, sagði að viðræðumar hefðu þokast í rétta átt, en birgða- vandinn væri enn óleystur. Enn lægi ekki fyrir hvað ætti að gera við kjöt- ið og hve miklum fjármunum yrði varið til markaðssetningar þess. Þessi mál voru rædd á fundi stjórnar Bændasamtakanna í gær. Ari sagði að aðilar vinnumarkað- arins hefðu óskað eftir því að fá að fylgjast með samningunum. Slik ósk væri eðlileg því að þeir hefðu átt verulegan þátt í gerð núgildandi búvömsamnings. Hlunnindamat starfsmanna oa ráðherra afðfiáiði r i ■ ■■ ■ <k m m ■■ ■ H r ■ ■ oiaKmorKuoum ainoium oirreioar i eigu vinnuveuanoa Miðað er við að verðmæti bifreiðarinnar sé 3.000.000 kr. Akstur íþágu vinnuv. 15.000 km á ári 1. 6r 2. ár 3» ir 4. ir Eigin afnot, 10.000 km á 25 kr./km 250.000 250.000 250.000 250.000 Afskr./afföll,12% af kostnaðarv. á ári, 2/5 144.000 144.000 144.000 144.000 Vaxlatekjur*, 6% af kostnaðarverði, 2/5 72.000 73.728 75.497 77.309 Samtals metin hlunnindi 466.000 467.728 469.497 471.309 Reiknaður skattur 195.394 J96.118 190.800 197.620 Hlunnindamat samkvæmt skattalögum 600.000 600.000 450.000 450.000 Staðgreiðsla skatta 41,93% 251,580 251,580 251,580 188,885 Skattsk. hlunnindi ráðherra, 33,50 kr/km 335.000 335.000 335.000 335.000 Staðgreiðslaskatta 41,93% 140.408 140.408 140.488 140.468 ' Vaxtatekjur einstaklinga eru ekki skattskyldar, en trumvarp um fjármagnstekjuskatt er i undirbúningi. Hlunnindamat starfsmanna af ótakmörkuðum afnotum bifreiðar í eigu vinnuveitanda s Miðað er við að verðmæti bifreiðarinnar sé 3.000.000 kr. Aksturi þágu vinnuv. 10.000 km á ári I.ir 2. ár $■ ir Eigin afnot, 15.000 km á 25 kr./km 375.000 375.000 375.000 Afskr./afföll,12% af kostnaðarv. á ári, 3/5 216.000 216.000 216.000 Vaxtatekjur*, 6% af kostnaðarverði, 3/5 108.000 111.888 115.916 Samtals metin hlunnindi 699.000 702.888 706.916 Reiknaður skattur 293.091 294.721 296.410 Hlunnindamat samkvæml skattalögum 600.000 600.000 450.000 Staðgreiðsla skatta 41,93% 251.580 251.580 188.685 • Vaxtatekjur einstaklinga eru ekki skattskytdar, en frumvarp um fjármagnstekjuskatt er i undirbúningi. unin er meiri, eins og fram kemur í töflunni þar sem reiknað er með 15 þúsund kílómetra akstri í eigin þágu. Samkvæmt þeim forsendum sem hér hafa verið lagðar til grund- vallar verða hlunnindin meiri en kveðið er á um í skattalögum. Á þriggja ára tímabili munar 130 þúsund krónum á skattgreiðslum miðað við hlunnindamatið annars vegar og reiknuð hlunnindi hins vegar eða sem nemur rúmum 40 þúsund krónum á ári. Ef eigin akst- ur er enn meiri en þetta eykst hag- urinn í réttu hlutfalli af því að hafa bíl í annarra eigu til eigin umráða.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.