Morgunblaðið - 01.10.2000, Blaðsíða 64

Morgunblaðið - 01.10.2000, Blaðsíða 64
VlOSKIPTAHUGBÚNAÐUR Á HEIMSMÆLIKVARÐA SAPl NÝHERJI S: 569 7700 ptargttnfclafeifr Jt ^t*W R PÓSTURINN Einn heimur -eitt dreifikerfi! m www.postur.is MOHGUNBLABJÐ, KRINGLUNNIl, 103KEYKJAVÍK, SÍMI5691100, SÍMBRÉF 5691181, PÓSTHÓLF3040, ÁSKRIFT-AFGREBSLA 5691122, NETFANG: RITSTJ@MBL.IS, AKUREYRI: KA UPVANGSSTRÆTl 1 SUNNUDAGUR 1. OKTOBER 2000 VERÐILAUSASOLU150 KR. MEÐ VSK. Æ algengara að menn losni við skatta með stofnun eignarhaldsfélaga erlendis Lagasetningin hvetur til fjármagnsflutninga úr landi BREYTINGAR sem Alþingi gerði á tekjuskatts- lögunum 19% og 1998 hafa stuðlað að því að fjár- magn hefur flust úr landi. Fyrir áhrif lagabreyt- ingar frá 1996, um frestun skattlagningar á söluhagnað af hlutabréfum, hafa verið stofnuð fjölmörg eignarhaldsfélög erlendis. Lagabreyting frá árinu 1998, um skattlagningu söluhagnaðar erlendra aðila af hlutabréfum í íslenskum félög- um, felur siðan í sér hvatningu til að þessi eignar- haldsfélög fjárfesti ekki í íslensku atvinnulífi. Arið 1996 samþykkti Alþingi að heimila ein- staklingum að fresta skattlagningu á söluhagnað (ttff hlutabréfum. í stað þess að greiða fullan tekju- skatt af hagnaðinum geta einstaklingar frestað skattlagningunni með því að fjárfesta í hlutafé- lögum. Tilgangur löggjafans var fyrst og fremst sá að peningarnir yrðu áfram í íslensku atvinnu- lífi, en í raun hafa margir farið þá leið að fjárfesta fyrir söluhagnaðinn í eigin eignarhaldsfélögum erlendis þar sem skattaumhverfið er hagstæðara. Þetta þýðir að maður með 98 milJjóna króna söluhagnað greiðir ekki 42 milljónir í skatt eins og hann gerði ef hann greiddi skattinn strax heldur greiðir hann innan við 2 milljónir í skatta og kostnað í Lúxemborg þegar hann stofnar þar eignarhaldsfélag. Einu skattarnir sem hann greiðir til íslands eru eignarskattur, sem greidd- ur er af nafnvirði hlutafjár, og 10% fjármagns- skattur ef hann greiðir sjálfum sér arð. Viðmælendur Morgunblaðsins eru á einu máli um að þetta lagaákvæði hafi haft allt aðrar afleið- ingar en stefnt hafi verið að. „Það var aldrei til- gangurinn með lagaákvæðinu að menn gætu frestað tekjufærslu söluhagnaðar með því að fjár- festa í eigin eignarhaldsfélögum, hvort sem þau væru á Islandi eða erlendis. Tilgangurinn var væntanlega sá að reyna að beina fjármagninu inn í fyrirtækin aftur," sagði endurskoðandi í samtali við blaðið. Nýtt lagaákvæði stuðlar að því að fjár- magnið leitar ekki aftur heim Til viðbótar við þetta var gerð breyting á tekjuskattslögunum árið 1998 og stuðlar hún beinlínis að því að eignarhaldsfélög í eigu íslend- inga erlendis fjárfesta ekki í fyrirtækjum á fs- landi. Um er að ræða ákvæði um að erlendir aðil- ar greiði 20% skatt af söluhagnaði þeirra í íslenskum hlutafélögum. Akvæðið er óvíða að finna í löggjöf nágrannalanda okkar og er því fallið til að stuðla að því að fjármagn í eignar- haldsfélögunum leiti ekki heim. Erfitt er að fram- fylgja þessu lagaákvæði og eftirlit með fram- kvæmd þess hefur ekkert verið af hálfu skattayfirvalda enn sem komið er enda mun það ekM hafa skilað rMssjóði neinu. Samkvæmt lögum eru íslensku verðbréfafyrir- tækin ábyrg fyrir því að halda eftir staðgreiðslu af söluhagnaði hlutabréfa erlendra aðila. Það hafa þau ekki gert fram til þessa samkvæmt heimildum Morgunblaðsins. Ein af ástæðunum fyrir því að allir bankar og stærri verðbréfafyrir- tæki á íslandi hafa að undanförnu stofnað dóttur- fyrirtæki erlendis er sú að þar með geta þau ver- ið örugg um_ að þurfa ekki að gefa skatta- yfirvöldum á íslandi upplýsingar um söluhagnað erlendra aðila í íslenskum hlutafélögum. ¦ Lögin stuðla/10-11 Sveinbjörn Björnsson Breytingar með frelsi í orkumálum SVEINBJÖRN Björnsson, jarð- eðlisfræðingur og verkefnisstjóri rammaáætlunar um nýtingu vatns- afls og jarðvarma, segir að hvorki al- menningur né þingmenn virðist hafa gert sér nægilega vel grein fyrir því að með nýjum raforkulögum verði orkuframleiðsla væntanlega gefin frjáls innan tveggja ára. Sveinbjörn telur að sú leið verði farin að ríkið eða sterkt fyrirtæki fyrirtæki á vegum ríkisins taki að sér rekstur dreifinets um landið fyrir raforkuna: „Hver sem er getur síðan framleitt rafmagn og samið við fyrir- tækið um flutning á Netinu. Eftir að breytingin hefur tekið gildi verða það ekki stjórnmálamenn heldur sjálfstæð orkufyrirtæki sem taka ákvörðun um hvaða virkjanir verða byggðar og hvenær." Hann segir spennandi að sjá hvort raforkubændur spretti nú upp og orkubúskapur verði aukabúgrein. ¦ Leiðúr/22-23 Madeleine Albright um varnarsamstarf Bandaiíkjanna og Islands Telur ósætti um kostnað auðleyst MADELEINE K. Albright, utan- ríkisráðherra Bandaríkjanna, seg- ist ekki búast við því að neinar meiriháttar breytingar verði á j^'arnarsamstarfi ríkjanna þótt samningar um endurskoðun þess séu framundan. Á blaðamannafundi eftir viðræð- ur Albright við hinn íslenzka starfs- bróður sinn, Halldór Ásgrímsson, í Ráðherrabústaðnum við Tjarnar- götu í gær, sagðist hún sannfærð um að þau fáu ágreiningsmál sem uppi á borðinu væru í tengslum við framkvæmd varnarsamningsins - og sneru að því er sér skildist aðal- lega að kostnaðaratriðum - yrði auðvelt að leysa. Ráðherrarnir sögðust hafa komið víða við í viðræðum sínum og tæpt bæði á alþjóðlegum og tvíhliða mál- efnum. Albright átti einnig viðræð- iir við Davíð Oddsson forsætisráð- ^ierra, heimsótti Þingvelli og varn- arstöðina á Keflavíkurflugvelli og hitti aðstandendur alþjóðlegrar ráðstefnu um konur og lýðræði. Hvað tvíhliða samskipti landanna varðar ber nú hæst að á næsta ári verða 50 ár liðin frá því að varnar- samningur ríkjanna var gerður og endurskoðun gildandi samþykkta um varnarsamstarfið er framund- an. Núgildandi bókun um fram- kvæmd varnarsamningsins, sem gerð var 1996, rennur úr gildi í aprfl á næsta ári. Að sögn Halldórs Asgrímssonar munu samninga- nefndir háttsettra embættismanna ríkjanna hefja viðræður um endur- skoðun varnarsamstarfsins nú strax eftir helgina. „Fimmtíu ára afmæli varnar- samningsins er gott tækifæri til að treysta gagnkvæmar skuldbinding- ar okkar um að standa vörð um friðinn og óbifanlegt gildi tengsl- anna yfir Atlantshafið," sagði Al- bright. Aðspurð hvort endurskoðun gild- andi samþykkta um varnar- samstarfið mundi hafa breytingar á starfsemi varnarliðsins í för með sér, sagði Albright aðeins að þau Halldór hefðu rætt hvernig form- legum samningum þar að lútandi yrði háttað. Þau væru sammála um mikilvægi þess að varnarsamstarfið Bestu ár lífs þíns... ™ www.namsmannalinan.is Geisladiskataska 1 Skipulagsmappa j Penni Námsmannalínudebetkort f Bílprófsstyrkir Namsmannalínureikningur7 Netklúbbur Framfærslulán } Lægri yfirdráttarvextir Námsstyrkir 1 Námslokalán j Töhukaupalán ISIC afsláttarkort f Heimilisbankinn @BÚNAÐARBANK1NN námsmannallnan TnvtOvrtxtnki f/f Wf"~" j yrði áfram á traustum grunni. „Mér skilst að það séu einhverjar spurn- ingar óleystar varðandi kostnaðar- hliðina en ég tel að lausn finnist á þeim öllum og þær muni ekki verða til þess að draga úr mikilvægi varn- arsamvinnu þjóðanna á neinn hátt," sagði Albright. Samstiga í NATO-málum Um þær deilur sem staðið hafa um samninga um sjóflutninga fyrir varnarliðið og afskipti bandaríska öldungadeildarþingmannsins Ro- berts Torricellis af því máli sagðist Albright aðspurð að sá árangur hefði að minnsta kosti náðst að nú væri búið að koma upp fyrirkomu- lagi fyrir sættir í málum á borð við þetta. Halldór Asgrímsson tók fram að þetta mál hefði ekki verið rætt á fundi þeirra en yrði tekið fyrir í við- ræðum embættismannanefndanna. Ráðherrarnir sögðust einnig hafa rætt stöðuna í Júgóslavíu og Kos- ovo, stækkunarhorfur Atlantshafs- bandalagsins og fleiri alþjóðleg málefni. Albright lýsti ánægju sinni yfir hinni virku þátttöku íslendinga í friðargæzlu- og uppbyggingar- verkefnum í Bosníu og Kosovo. Sagðist hún oft hafa rætt stækk- un NATO við íslenzka utanríkis- ráðherrann og svo hefði einnig ver- ið að þessu sinni. Þau væru mjög samstiga hvað þetta mál varðaði. „Ekkert ríki á að geta haft neitun- arvald um fjölgun aðildarríkja NATO," sagði hún er hún var sér- staklega spurð um horfur Eystra- saltsríkjanna á að fá inngöngu í NATO. Stefna hinna „opnu dyra" stæði óhögguð. „Það er mikilvægt fyrir þau ríki sem sækjast eftir inn- göngu, þar á meðal Eystrasaltsrík- in, að skilja að aðild að NATO er mikil skuldbinding en engin gjöf. Fyrir þessi ríki hafa verið samdar Morgunblaðið/Kristinn Utanríkisráðherrarnir Madeleine K. Albright og Halldór Ásgrímsson á blaðamannafundinum í Ráðherrabústaðnum ígær. Morgunblaðið/Ómar Davíð Oddsson forsætisráðherra tök á móti Albright í stjórnarráðinu. aðlögunaráætlanir sem eiga að hjálpa þeim að verða ábyrg aðildar- ríki bandalagsins í framtíðinni," sagði Albright. Gladdist yfir árangri Völu Flosadóttur Þá óskaði Albright íslendingum öllum sérstaklega til hamingju með árangur Völu Flosadóttur stangar- stökkskonu á Ólympíuleikunum sem hún sagði hafa sýnt aðdáunar- verðan baráttustyrk. „Mér er það ávallt mikil ánægja að sjá konur ná miklum hæðum," sagði Albright sem sjálf er sú kona sem gegnt hef- ur hæsta embættinu í bandarískri stjórnmálasögu.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.