Morgunblaðið - 21.11.1978, Blaðsíða 28

Morgunblaðið - 21.11.1978, Blaðsíða 28
28 MORGUNBLAÐIÐ, ÞRIÐJUDAGUR 21. NÓVEMBER 1978 Forseti Sameinaðs þings: Þingskaparlög end- urskoðuð í heild Gils Guðmundsson, forseti Sameinaðs þings, kunngerði í umræðum á Alþingi í gær, að forsetar þingsins og formenn þingflokka hefðu komið sér saman um kosningu nefndar, er endurskoðaði þingskapar- lbg í' heild. Meðal mála, sem inn í þá athugun félli, væri starfssvið nefnda, hvaða reglur ættu að gilda um umræður utan dagskrár og um samskipti Alþingis við ríkisf jölmiðla, hljóðvarp og sjónvarp. sagði þingnefndir þegar hafa rétt „Þingnefnd er skylt aö fylgjast meö framkvæmd laga" Framhaldsumræður fóru fram um frumvarp^ Vilmundar Gylfa- sonar (A) og Árna Gunnarssonar (A) um breytingu á lögum um þingsköp Alþingis. • — Vilmundur Gylfason (A) ítrekaði, að meginefni frumvarps- ins væri að þingnefndir hefðu frumkvæðisrétt til að taka mál til athugunar og rannsóknar. Megin- tilgangur með slíku frumkvæði væri sá að kanna hvort og þá hvern veg rétt væri að breyta gildandi lögum. Þetta ætti að framkvæma á þann hátt að stjórnkerfið yrði opnara. • — Lúðvík Jósepsson (Abl) til að fjalla um mál að eigin frumkvæði. Þingnefndir hafi oft undirbúið og flutt mál, sem ekki hafi sérstaklega verið vísað til þeirra. Að skylda þingnefnd til athugunar og rannsóknar á fram- kvæmd laga, t.d. framkvæmd umferðarlaga eða áfengislaga — svo dæmi væru nefnd —, væri of mikið af því góða, ekki sízt ef gera ætti það fyrir opnum tjöldum, eins og látið væri að liggja, í opnum yfirheyrslusölum, og skila síðan hverju rannsóknarefni til umræðu í þingdeildum. Hætt væri við að Alþingi sinnti þá ekki öðrum verkefnum en rannsóknarstörfum. Rannsóknar- og dómsstörf heyrðu og til öðrum aðilum í stjórnsýslu- kerfinu. Þá sagði LJó að skv. 39. gr. stjórnarskárinnar hefði þing- deild ótvíræða heimild til að láta fara fram rannsókn á máli, sem hún teldi sérstaka ástæðu til að fara ofan í saumana á, þar þyrfti enga lagabreytingu til. Minnti hann á svonefnda okurnefnd sem dæmi um beitingu þeirrar laga- greinar. • — Lárus Jónsson (S) minnti á starfssvið fjárveitinganefndar — og undirnefndar hennar — varð- andi könnun á og eftirlit með ríkisfjármálum. E.t.v. mætti kveða nánar á um þetta efni, sér í lagi tilvist og verksvið undirnefndar, er starfaði milli þinga og skipuð væri 1 þingmanni frá hverjum þingflokki. • — Gils Guðmundsson, forseti Sameinaðs þings, greindi síðan frá samkomulagi forseta þingsins og formanna þingflokka, sem um er getið í inngangi þessarar frétta- frásagnar. Ef ri deild Alþingis: Félagsmála- skóli alþýðu Bif r eidar til f atlaðr a KARL Steinar Guðnason (A) mælti fyrir frumvarpi um félagsmála- skóla alþýðu, sem hann flytur ásamt Hclga F. Seljan (Abl), Guðmundi H. Garðarssyni (S), Jóni Helgasyni (F), Braga Sigurjónssyni (A), Braga Níelssyni (A) og Ágúst Einarssyni (A). Stofna skal slíkan skóla á vegum félagsmálaráðuneytis, er veiti fræðslu um sögu, starf og stjórnun stéttarfélaga, baráttu þeirra fyrir bættum lífskjörum o.fl. Skólinn starfi í 6 mánuði á árí. Allur kostnaður, bæði stofn- og rekstrarkostnaður, greiðist úr ríkissjóði. Stjórn skólans skal vera í hó'ndum 3ja mannai Eins samkvæmt tilnefningu Menningar- og fræðslusambandi alþýðu, annars skv. tilnefningu Alþýðusambands íslands og hins þriðja sem félagsmálaráðuneyti tilnefni. Fordæmi frá Noröurlöndum Karl Steinar Guðnason (A) rakti í ítarlegu máli þróun verka- lýðsskóla á Norðurlöndum: í Dan- mörku, Svíþjóð og Noregi, þar sem þeir nytu ríflegra fjárframlaga frá viðkomandi ríkjum. Þættu þessir skólar þarfaþing í þessum löndum og koma að gagni vinnustéttum og viðkomandi þjóðfélögum í heild. Félagsmálaskóli alþýðu hefði verið stofnaður hér á landi 1971 en átt við fjárþröng að búa. Fyrrver- andi ríkisstjórn hefði þó veitt skólanum 3ja m. kr. framlag á fjárlögum 1978. Hefði skólinn starfað í %-mánaða önnum — og þrjár annir verið ætlaðar hverjum nemanda. Fjárhagserfiðleikar stæðu skólanum fyrir þrifum og því væri frumvarp þetta fram komið, með hliðsjón af aðstæðum og þörfum hér á landi og hliðstæð- um hjá þeim þjóðum, sem okkur stæðu næst. Jón G. Sólnes (S) gerði nokkrar athugasemdir fyrir frumvarpið, sem hann sagði túlka sínar persónulegu skoðanir, ekki afstöðu Sjálfstæðisflokksins. Hann sagði frumvarp þetta laust í reipum og þurfa að fa góða athugun í nefnd. Stofn- og rekstrarkostnaður ætti að vera alfarið ríkisins — skv. frumvarpinu — en stjórn skólans að meirihluta tilnefnd af ASÍ. Eðlilegra væri að sá aðili, ríkið, sem bæri alfarið fjármálalega ábyrgð á skólanum, hefði sterkari stjórnunaraðstöðu, og einnig þyrfti að athuga, hvort ekki færi vel á því, að báðir aðilar vinnumarkaðarins ættu hlutdeild að stjórn skólans. Jón sagði allan almenning hafa greiðari aðgang að menntun nú til dags, í gegn um hið almenna skólakerfi en verið hefði áður — í árdaga verkalýðshreyf- ingar. Tryggja yrði að ekki ætti sér stað pólitísk misbeiting í slíkum skóla, ef stofnaður yrði, en ekki væri hægt að horfa fram hjá slíkri misbeitingu, a.m.k. sums staðar og á sumum tímum, í launþegafélögum innan ASÍ. Fatlaö fólk og bifreiöar Framhaldsumræður urðu í efri deild um frumvarp þriggja Framsóknarmanna, Alexanders Stefánssonar, Vilhjálms Hjálmarssonar og Hilmars Rósmundssonar, um lækkun gjalda eða niðurfellingu á 500 bifreiðum árlega fyrir bæklað fólk eða lamað, eða fólk með lugnasjúk- dóma eða aðra hliðstæða sjúk- dóma. Heildariækkun verði ekki minni en sem svarar 1 m. kr. Þá felur frv. í sér algjöra niðurfell- ingu gjalda á 25 bifreiðum árlega, er gangi til fólks, er mikið er fatlað, en getur þó ekið sérstaklega útbúnum bifreiðum. Stefán Jónsson (Abl), Helgi F. Seljan (Abl) og Alexander Stefánsson (F) tóku allir til máls í þessari framhaldsumræðu og gerðu í ítarlegu máli grein fyrir þörfum þeim, sem fyrir hendi væru á þessum vettvangi og nauðsyn úrbóta. Nefndu þeir fjölmörg dæmi máli sínu til stuðnings. Varaþingmenn • — Jón Baldvin Hannibalsson, fyrsti varaþingmaður Alþýðuflokks- ins í Vestfjarðakjördæmi, hefur tekið sæti á Alþingi í fjarveru Sighvats Björgvinssonar sem er erlendis — í opinberum erindagjörð- um. • — Þá hefur Steinþór Gestsson, fyrsti varaþingmaður landskjörinna þingmanna Sjálfstæðisflokksins, tekið sæti á Alþingi í fjarveru Ólafs G. Einarssonar sem er erlendis — í opinberum erindagjörðum. Steinþór hefur setið undanfarið á þingi í fjarveru Eggerts Haukdals, sem nú er mættur til þings. Svipmynd frá Alþingii í þungum þönkum. Hér má líta Kjartan Ólafsson, fv. ritstjóra Þjóðviljans, nú þingmann Alþýðubandalags, í þungum þönkum, enda margt ágreiningsefnið, sem ber á góma í þinginu. Til hægri á myndinni er Jón Helgason, þingmaður Framsóknarflokks, að baki Pálmi Jónsson, þingmaður Sj álf stæðisf lokks. Frumvarp: Kjaradómur ákvarði laun þingmanna Vilmundur Gylfason (A) mælti í gær fyrir frumvarpi, er hann flytur ásamt Árna Gunnarssyni (A), þess efnis, að Kjaradómur skuli kveða á um launakjör alþingismanna. Tók hann fram, að hér væri um að ræða endurflutning á frumvarpi, sem Gylfi Þ. Gíslason (A) og Ellert B. Schram (S) hefðu áður flutt en þá ekki náð fram að ganga. • - Halldór E. Sigurðsson (F) tjáði sig samþykkan meginkjarna frumvarpsins, að Kjaradómur kvæði á um laun þingmanna. Hins vegar væri e.t.v. rétt að þingfarar- kaupsnefnd ákvæði, hvað af tilfall- andi kostnaði þingmanna við að rækja þingstörf, kæmi til ákvörðunar eða mats dómsins. • — Lúðvfk Jóscpsson (Abl) tjáði sig andvígan tilvist Kjara- dóms. Hann ætti að leggja niður. Alþingi á að hafa þrek til að ákvarða, hér eftir sem hingað til, um launakjör þingmanna, og gjöra það á þann veg, að þoli al- menningsdóm. Hliðargreiðslur þingmanna, þ.e. húsaleiga fyrir strjálbýlisþingmenn, ferða- kostnaður, símakostnaður o.þ.h., væri fram talið á skattskýrslum þingmanna. Lög í landinu kvæðu hins vegar svo á, að hluti þessara hliðargreiðslna væri undanþeginn skatti, enda væri hér ekki um laun að ræða, heldur endurgreiðslu á útlögðum kostnaði vegna starfs. Þrátt fyrir þessa staðreynd væri sú skröksaga sífellt endursögð, að þingmenn svikju undan skatti. — Umræðu var frestað. • — Friðjón Þórðar8on (S) mælti fyrir frumvarpi um að Grundarfjörður verði sérstök toll- höfn. Frumvörp um félagsheimili, dagvistunarheimili, umferðarlög og landshlutaútvarp var vísað til 2. umræðu og nefnda. Ný þingmál — ný þingmál — ný þingmál Fuglaveiðar og fuglafriðun Frumvarp til laga um f uglavciðar og f uglafriðun Endurflutt hefur verið stjórnar- frumvarp um ofanskráð efni, sem lagt var fram til kynningar á síðasta þingi. Frumvarpið er í 6 köflum: 1) Um veiðirétt og stjórn friðunar- og veiðimála, 2) um friðunarákvæði og veiðitíma, 3) um fuglaveiðisamþykktir, 4) um veiðitæki og veiðiaðferðir, 5) um inn- og útflutning, kaup og sölu fugla, og 6) um refsiákvæði og réttarfar. Frumvarpið er samið af nefnd, sem fv. menntamálaráðherra skipaði í janúar 1977: Ásgeir Bjarnason, fv. alþingisforseti, form. Búnaðarfélags íslands, dr. Arnór Garðarsson prófessor, form. fuglafriðunarnefndar, og Runólfur Þórarinsson stjórnarráðsfulltrúi, sem jafnframt var form. nefndarinnar. Ferðastyrkur til Psoriasissjúklinga Jóhanna Sigurðardóttir (A), Einar Ágústsson (F), Garðar Sigurðsson (Abl), Jósep H. Þorgeirsson (S) og Skúli Alexandersson (Abl). flytja frumyarp til laga um greiðslu á ferðastyrk til psoriasissjúklinga, sem nauðsynlega þurfa, að mati sérfræðinga, að njóta loftlagsmeð- ferðar, sem komi í stað sjúkravist- ar. Frv. þetta er flutt sem breytingartillaga við almanna- tryggingalög- og skal trygginga- ráðið setja nánari reglur um úthlutun styrkjanna. Biðlaun alþingismanna Garðar Sigurðsson (Abl), Sverr- ir Hermannsson (S), Eiður Guðna- son (A), Ingvar Gíslason (F), Friðjón Þórðarson (S) og Árni Gunnarsson (A) flytja frumvarp til laga um biðlaun alþingismanna. Alþingismaður, sem setið hefur á þingi eitt kjörtímabil eða lengur, á rétt á biðlaunum, er hann hættir þingmennsku. Biðlaun skal greiða í 3 mánuði eftir eins kjörtímabils þingsetu en í sex mánuði eftir 10 ár eða lengur. í greinargerð er vitnað til uppsagnarfrests opin- berra starfsmanna, ákvæði um biðlaun ráðherra og frumvarpið sagt réttlætismál. Dagvistunarheimili og liúsn^'ðislán Jóhanna Sigurðardóttir, Eiðui Guðnason, Vilmundur Gylfason og Finnur Torfi Stefánsson, þing- menn Alþýðuflokks, flytja frum- varp til laga, þess efnis, að húsnæðismálastjórn hafi einnig heinrild til að veita lán til byggingar dagvistunarheimila í eigu sveitarfélaga, launþegasam- taka og annarra félagslegra aðila, sbr. 3. gr. laga nr. 112/ 1976.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.