Morgunblaðið - 04.09.1980, Blaðsíða 34

Morgunblaðið - 04.09.1980, Blaðsíða 34
34 MORGUNBLAÐID, FIMMTUDAGUR 4. SEPTEMBER 1980 Frá f jórðungsþingi Norðlendinga: Samræma þarf samgöng- ur á landsbyggðinni Rætt við Katrínu Eymundsdóttur, Húsavík, framsögumann þjónustu- og þróunarmálanefndar — Brýn þörf er á samræm- ingu og samhæfingu samgangna bæði í landinu í heild og innan héraöa, — sagði Katrín Ey- mundsdóttir, forseti bæjar- stjórnar Húsavíkur og fram- sögumaður þjónustu- og þróun- armálanefndar Fjórðungssam- bands Norðlendinga. — Við vilj- um reyna að koma á betri samræmingu vöru-, farþega-, nemenda- og póstflutninga en tekist hefur nú um skeið. Þessir þættir eru nú að mestu leyti úr tengslum hver við annan til mikils óhagræðis fyrir alla. Við teljum einnig, að með betra skipulagi verði einnig stigið stórt skref í átt til meiri orku- sparnaðar. — Einnig tengjast þessi sam- göngumál mjög sviðum viðskipta og þjónustu. Með betra skipulagi eiga fyrirtæki á landsbyggðinni auðveldara með að koma vörum sínum á markað án þess að allt þurfi að fara í gegnum Reykja- vík. Til að auðvelda þetta þarf að koma upp samgöngu- og flutn- ingamiðstöðvum, þar sem flutn- ingaleiðir mætast. — Lögð verði áhersla á, að samhliða og í framhaldi af iðnþróunaráætlun verði gerð fyrir Norðurland áætlun um viðskipta- og þjónustustarfsemi, sem mundi skapa í vaxandi mæli aukin atvinnutækifæri í fjórð- ungnum. Með því að auðvelda fyrirtækjum og framleiðendum í fjórðungnum að koma vörum og framleiðslu sinni á markað, væri um leið stuðlað að vexti þeirra og viðgangi og um leið atvinnu- lífi í viðkomandi héruðum. — Fyrr á árum önnuðust mjólkurbílarnir og Bjössarnir á þeim mjög mikilvæga þjónustu og fullnægðu margs konar þörf- um. Talað hefur verið um að endurvekja þessa starfsemi að nokkru með því að koma á ferðum sérstakra hálfkassabíla í sveitum til þess að þjóna hinum ólíku sviðum. Þar með væri hægt að samræma flutning skólafólks og almennra farþega, böggla og vörusendinga milli staða, aðal- lega í sveitum og strjálbýli. Nú eru þessir flutningaþættir að- skildir að mestu. Skólabíll, áætl- unarbíll, pakkabíll, póstbíll og mjólkurtankbíll aka allir sömu leið án samhæfingar og með miklu meiri kotnaði og bensín- eyðslu en vera þyrfti. Við leggj- um til, að haldnir verði fundir sveitarstjórnarmanna, sam- gönguráðuneytis og þeirra að- ilja, sem málið snertir, til undir- búnings og stefnumótunar um skipulagningu samgangna, bæði í landinu í heild og innan héraða. — Skipaútgerð ríkisins hefur að undanförnu aukið mjög starf- semi sína og þar með vöru- flutninga til landsbyggðarinnar og frá henni. Með þessu keppir hún mjög við þá aðilja, sem um langan tíma hafa haldið uppi flutningum á landi. Nokkur gremja er meðal vöruflutninga- bílstjóra af þessum sökum, — ekki af því að Skipaútgerðin veiti þessa annars ágætu þjón- ustu, heldur af því hún er ríkisstyrkt og hallarekstur hennar er greiddur af almenn- ingi, meöan vörubílar eru hátoll- uð flutningatæki og eigendur þeirra borga auk þess þunga skatta af starfseminni og það í margs konar formi. Þessum mönnum, sem um áraraðir hafa haldið uppi persónulegri þjón- ustu við einstök fyrirtæki, gremst það að vonum að vera skákað burt á þennan hátt. Hins vegar eru fyrirtækin mjög ánægð með hina góðu þjónustu, sem Ríkisskip veitir. — Samræma þarf sjó-, land- og loftsamgöngur og skipuleggja þær betur, bæði til að nýta orkufrek samgöngutæki betur og veita fólkinu í landinu betri þjónustu. Sv. P. Samræmd námsskrá og skólaskipan á Norðurlandi Rætt við Kristin G. Jóhannsson, annan fram- sögumann félags- og menningarmálanefndar — í fyrsta lagi vil ég nefna það, að okkur þykja ríkisfjölmiðlarn- ir ekki standa sig nógu vel við fréttaflutning af landsbyggðinni og fréttamat þeirra vera stund- um næsta undarlegt, sagði Kristinn G. Jóhannsson, ritstjóri og fyrrum skólastjóri í Ólafs- firði, annar tveggja framsögu- manna félags- og menningar- málanefndar Fjórðungssam- bands Norðlendinga. — Ekki viljum við þó skella allri skuld á þá, heldur er það oft svo, að það eru heimamenn, sem bregðast. Við bendum á, að nauðsynlegt er að ráða fastan starfsmann við Ríkisútvarpið til þess að nýta enn betur en gert er þá aðstöðu, sem fengin er á Akureyri til útvarpsstarfsemi og útsendinga þaðan. — Ef til vill hefur það verið merkast gert í menningar- og menntamálum á Norðurlandi að undanförnu, að tekist hefur að koma saman samræmdri náms- skrá fyrir alla framhaldsskóla á Norðurlandi og ákveða skóla- skipan þar að mestu á því skólastigi. Ég tel þetta afar mikilsverðan áfanga, ekki síst fyrir hina smærri skólastaði í fjórðungnum. Hins vegar er þetta auðvitað háð því, að við getum mannað skólana í raun að kennaraliði. Komið hefur í ljós í haust, að hinir minni skólar hafa átt í verulegum erfiðleikum við að koma upp framhaldsdeild- um vegna skorts á hæfum kenn- urum. — Skipuð var sérstök nefnd af menntamálaráðuneytinu til þess að fjalla um framhaldsskólamál- in í fjórðungnum. Hún hefur lagt fram þessa samræmdu námsskrá, auk þess sem félags- og menningarmálanefnd hefur lagt til, að sú skipan, sem samþykkt var á síðasta fjórð- ungsþingi, þ.e. um skólaskipan, hvar framhaldsnám skuli fara fram, haldist óbreytt. Talið er eðlilegt, að h.u.b. 3ja ára reynslutími verði á þessari náms- og skólaskipan í fjórð- ungnum, áður en hún verður endurskoðuð. Einkum verður þá að taka til athugunar, hvort nægilegur nemendafjöldi næst á öllum þessum skólastöðum eða hvort sameina verður skólasvæði í stærri heildir. — Við teljum, að halda verði áfram því samstarfi minjasafna, sem varð til fyrir forgöngu nefndarinnar, og það starf verði mótað í samráði yið þá, sem gerst þekkja til. I september verður haldinn fundur þessara aðilja á Húsavík. — Ég hef mikinn áhuga á því að auka samskipti í listamálum í fjórðungnum. Mér finnst hver kúra of mikið í sínu horni í því efni og gagnkvæm samskipti séu ekki eins ör né greið og þau ættu að vera, og þess vegna er ætlunin að kalla saman fund þeirra aðilja, sem að listum starfa, til þess að sjá, hvort úr megi bæta með einhverjum hætti. Hér á ég einkum við söngkóra og leikfé- lög, en erfiðara verður að ná til einstaklinga, sem starfa að myndlist og tónlist, en þó verður reynt að ná til þeirra líka og koma þeim á framfæri, ef þeir haf a áhuga. — Að lokum má geta þess, að nefndin er ekki nógu ánægð með lög um aðstoð við þroskahefta frá 30. maí 1979, þar sem gert er ráð fyrir, að komið verði upp öðru bákni við hliðina á sál- fræðiþjónustu skóla í fræðslu- umdæmunum. Við teljum hæpið að skipta einstaklingunum upp eftir hæfileikum, en teljum, að þroskaheftir og aðrir fatlaðir eigi að hafa sem greiðastan aðgang að þeirri þjónustu og þeim stofnunum, sem fyrir eru handa öllum þjóðfélagsþegnum. Fremur ætti að efla sálfræði- þjónustu skóla og fræðsluum- dæma en koma upp nýjum stofn- unum á sama sviði. Sv. P. Olíuleit við austurströnd Grænlands ALLT bendir til þess. að olíuleit verði hrundið af stað við Jamesons- land á suðurströnd Grænlands. Áætlað er að kostnaður við leitina verði a.m.k. milljarður danskra króna, eða um eitt hundrað millj- arðar ísl. króna. Full pólitísk sam- staða er um málið bæði i Danmörku og i Grænlandi. Talið er að líkurnar á aö olia finnist við Grænlandsstrendur séu a.m.k. einn á moti 20, sem gefur meiri vonir en fyrri rannsóknir. Leitin nú verður einkum á Scores- bysundi. Viðræður standa yfir við banda- ríska olíufyrirtækið Arco um aðild þess að leitinni, þar sem það er danska ríkinu um megn að standa eitt sér í fjárfestingum vegna leitar- innar. Einnig standa viöræður yfir Ustinov gagnrýnir „kjamorkukúgun" örin bendir á Jamesonsland við Norræna námavinnslufyrirtækið af sömu sökum, en fyrirtækið hefur haft sérleyfi til vinnslu náttúruauð- æfa á Jamesonslandi allt frá árinu 1952. Arco á þetta fyrirtæki að mestu. Arco átti aðild að oíuleit við vesturströnd Grænlands árin 1976 ogl977. Moskvu, 2. Nrptrmhrr. AP. LANDVARNARÁÐHERRA Sov- étrikjanna, Dmitri F. Ustinov, hélt því fram i dag, að Banda- rikjamenn væru aftur farnir að beita „kjarnorkukúgun" og reyndu að breyta hernaðarjafn- vaginu i heiminum með her- gagnauppbyggingu og áróðri. Ráðherrann réðst einnig á Kín- verja í blaðagrein í tilefni þess að 35 ár eru liðin síðan síðari heims- styrjöldinni Iauk og endurnýjaði tilboð Rússa um vináttusamning við Japani. Ustinov sagði, að Bandaríkin beittu „kjarnorkukúgun" eins og á árunum eftir heimsstyrjöldina og kvað „nýja kjarnorkumálastefnu þeirra auka hættu á almennum kjarnorkuátökum og magna víg- búnaðarkapphlaupið". Sovézk sókn Forsætisráðherra Ástralíu, Malcolm Fraser, lýsti þeim ugg sínum í ræðu í Washington, að Rússar reyndu að ná „heimsyfir- ráðum" og skoraði á vestræn ríki að auka herútgjöld. Fraser gagn- rýndi „algera sjálfumgleði" fólks á Vesturlöndum, er teldi enga hættu stafa af aðgerðum Rússa. Hann mrui, að ef vestræn ríki sýndu ekki festu kynnu Rússar að freist- ast til að grípa til hernaðaríhlut- unar í Miðausturlöndum og það gæti leitt til átaka í Evrópu. Japanir varkárir I Tokyo sagði starfsmaður jap- anska utanríkisráðuneytisins, að nýleg áskorun Leonid Brezhnevs forseta um bætt samskipti væru „tilraun til að reka fleyg milli Bandaríkjamanna og Japana". -Hann sagði, að Japanir mundu svara varfærnislega þreifingum Rússa um betri samskipti.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.