Morgunblaðið - 26.04.1992, Blaðsíða 17

Morgunblaðið - 26.04.1992, Blaðsíða 17
MORGUNBLAÐIÐ SUNNUDAGUR 26. APRIL 1992 17 -----:--------;--------- UIUA.iat': ¦MWJK Boðið er frjálst val í 8. bekk, aðeins fleiri greinar í 9. bekk og fimm greinar í 10. bekk. Sérstök verkefni eru unnin í hverjum ár- gangi, til dæmis er smá- sagnasamkeppni fastur liður í námsefni 10. bekkjar. Fyrst er nem- endum kynnt eðli og einkenni smásögunnar og hvernig hún er byggð upp. Þá fá nemendur þrjár til fjórar vikur til að semja sína eigin smásögu, undir leið- . sögn kennara. Almennir bekkjakennarar taka einnig að sér sérkennslu og hér er Jóhanna Karlsdóttir, að leiðbeina nokkrum nemendum í 4. og 5. bekk grunnskólans í leirmótun. í löngu frímínútunum er svöngum selt brauð til styrktar ferðasjóði. sameiginlega ábyrgð á öllum ár- ganginum. Við getum skipt með okkur verkum og ákveðið að eitt okkar taki að sér að kenna ákveðna grein í öllum bekkjunum. Sérstak- lega ef hann er færari til þess en hinir tveir. Til dæmis höfum við skipt upp bekkjunum í enskutímum og tekið nokkra úr hverjum bekk í hlustun, annan hóp í lestur og enn einn í ritun." í sumum greinum hefur nemend- um verið skipt í enn aðra hópa og kosturinn við samstarf kennaranna er að hópar geta verið misstórir, til dæmis þegar um stafsetningu er að ræða eða stærðfræði. í þess- um greinum hafa verið teknir upp getuskiptihópar. Þeir nemendur sem standa vel að vígi eru saman, þau lakari eru sér og svo er miðl- ungshópurinn, hann er kynskiptur. Stelpur eru saman í hóp og gefst þeim þá tækifæri til að spreyta sig, en verða ekki undir, eins og oft er raunin í stærðfræði, þegar strákar heimta alla athygli. „Reynslan hef- ur sýnt að stepurnar eru fljótar til að gefast upp við verkefnið og fá þá minni athygli þegar strákarnir eru með og þess vegna vildum við gefa þeim tækifæri," sagði Guðrún. Hugmyndin var kynnt fyrir nem- endunum og foreldrum áður en bekkjunum var skipt upp og virtust allir sáttir við nýja fyrirkomulagið. „Sumir hefðu heldur viljað vera í léttari hóp og hafa það náðugt en með þessu náum við minni hópum og getum betur einbeitt okkur að hverjum og einum," sagði Ragn- heiður. „Við vonumst til að þessi tilraun beri tilætlaðan árangur. Þetta er gert fyrir þau. Jólaprófin komu ágætlega út en við vitum auðvitað ekki með neinni vissu hvað hefði gerst ef engu hefði verið breytt." Guðrún benti á að þegar börn setjast á skólabekk sex ára þá er mikill þroskamunur á milli þeirra. Bilið minnkar þegar á skólagöng- una líður, en hverfur þó aldrei. Spurningin er hvort ekki sé hægt að draga úr þessum mun. Mikil samstaða innan árganga Tæplega 60 nemendur eru í ár- ganginum og voru þær Guðrún og Ragnheiður sammála um að skipt- ing nemenda í hópa hefði leitt til mun meiri samstöðu innan árgangs- ins. Nemendur og kennarar kynnt- ust betur og lærðu að taka tillit til ÞRÓUNARSTARFINU HVERGINÆRRILOKIÐ - segir Guðbjartur Hannesson skólastjóri GUÐBJARTUR Hannesson skólastjóri Grundaskóla, segir að reynslan sé góð af breyttum kennsluháttum á unglingastigi síðast- liðin tvö ár, en þróunarstarfinu sé hvergi nærri lokið. Breytingum fylgi ferskleiki hjá kennurum og nemendum. „ Við eigum að halda áfram að leita nýrra leiða án þess að vera stöðugt að söðla um og umbylta," sagði hann. Guðbjartur sagði að megin inntak breytinganna væri að umsjónarkennarinn fylgir sín- um bekk frá ári til árs og kennir flestar kjarnagreinar. Þannig styrkjast tengsl nemenda og kennara, auk þess sem sérstök áhersla er lögð á félagslega ein- ingu bekkjarins. „Ég held að það sé mjög mikilvægt að kennarinn haldi áfram með sinn bekk og kenni þar flestar greinar," sagði hann. „Það hefur reynst okkur mjög vel. Eins hefur valkerfíð reynst mjög vel hjá unglingastig- inu en það er nú í hættu vegna niðurskurðar. Það þyrfti að skera ansi mikið af kjarnanum ef við ætlum að halda því óbreyttu." Öll kennsla í kjarnagreinum á unglingastigi fer fram að morgni frá kl. 8 til kl. 11 og þannig gefst tækifæri til að stokka upp í hverj- um árgangi, skiptast á kennurum og einnig að blanda bekkjum milli árganga þegar um þemavinnu eða önnur sérverkefni er að ræða, án þess að raska öðru starfi innan skólans. „Okkur finnst þetta fyrir- komulag hafa gefið góða raun," sagði Guðbjartur. „Það hefur gef- ið okkur færi á að taka upp ýmis- konar spennandi og skemmtileg verkefni." I valkerfinu er boðið upp á tvo frjálsa tíma í hverri viku í 8. og 9. bekk auk valgreina í 10. bekk. Þá er að auki boðið upp á heimavinnu sem valgrein og hefur það mælst vel fyrir. „Ég hef trú á að við verðum áfram að þróa þessa hluti og breyta," sagði Guðbjartur. „Breytingin í sjálfu sér þýðir ferskleika bæði hjá krökkum og kennurum með nýjum verkefnum og innan hæfilegra marka tel ég að við verðum að halda áfram. Við eigum að leita án þess að vera stöðugt að söðla um og um- bylta." Guðbjartur sagði, að lítill auka- kostnaður fylgdi þessum breyt- ingum þrátt fyrir töluverða auka- vinnu sem lögð er í stundaskráa- gerð, tvisvar á ári að hausti og um áramót þegar ný önn tekur við. Á unglingastigi eru milli 150 til 160 nemendur og er hver og einn með sína sérstöku stunda- skrá. „Það er sú fórn sem færð er og hún er ekki greidd sérstak- lega á neinn hátt." Eins og lög um grunnskóla gera ráð fyrir er foreldrafélag starfandi við skólann og er það mjög virkt. Þá eiga foreldrar full- trúa á kennarafundum og í skóla- nefnd. „Við höfum kallað þá til allsstaðar þar sem þeir eiga að vera. Við þurfum á foreldrum að halda, en áhugi þeirra er misjafn og margir skipta sér of lítið af skólagöngu barna sinna." Sagði hann að viðbrögð foreldra væru almennt jákvæð gagnvart nýjung- unum í skólastarfínu. Reynt hefur verið að taka upp mikið samstarf við foreldra sem eiga börn í 8. til Guðbjartur Hannesson, skólastjóri Grundaskóla. 10. bekk. Viðhorf foreldra er yfir- leitt mjög jákvætt gagnvart val- kerfinu og ekki hvað síst gagn- vart heimavinnunni og þeirri að- stoð sem boðin er við hana. „Það- an hafa engar athugasemdir kom- ið, en við kennararnir ræðum oft um stöðu námsgreina í kjarnanum og hvernig þær standa, en það hefur enginn viljað fórna valinu vegna þeirra," sagði Guðbjartur. „Við höfum ekki útskrifað nema fjóra árganga, en við vitum ekki annað en að þessir krakkar standi sig jafn vel og síst ver en aðrir. Við förum eins og aðrir skólar í gegnum samræmd próf og útkoman hefur verið ásættan- leg, þó svo að við leggjum ekki mikið vægi í þau próf í sjálfu sér." hverjir til annarra, auk þess sem kennurunum fyndist sem þeir bæru meiri ábyrgð á öllum árganginum og ættu auðveldara með að grípa inn í þegar vandamál kæmu upp utan skólastofunnar. „Þetta eru okkar krakkar sem við þekkjum," sagði Guðrún. Sameiginleg þemaverkefni Auk þessa nána samstarfs kenn- ara innan árganganna hefur orðið framhald á þemaverkefnum og hafa verið tekin fyrir ákveðin verkefni í 8., 9. og 10. bekk, sem standa ýmist í nokkra daga eða jafnvel í eina viku. Þemaverkefnin eru þá ýmist unnin innan bekkjarins, ár- gangsins eða jafnvel allir árgangar saman. Eru það ýmist kennarar eða nemendur seni koma með hugmynd að verkefni. í ár hefur ein vika verið helguð ári söngsins og komu nemendur þá saman á hverjum degi og sungu. Fjólritað var sönghefti og dreift og hver árgangur tróð upp með eitt söngatriði, en fyrsta dag- inn flutti söngkennarinn erindi um það hvernig söngurinn varð til. Ragnheiður sagði, að nemendur væru greinilega ánægðir með þau þemaverkefni sem tengjast listum eða einhverskonar tjáningu. Mikið er spurt um, hvort ekki sé hægt að taka fyrir dans eða útvarpsþátta- gerð. Sérstök verkefni eru unnin í hverjum árgangi, til dæmis er smá- sagnasamképpni fastur liður í námsefni 10. bekkjar. Fyrst er nem- endum kynnt eðli og einkenni smá- sögunnar og hvernig hún er byggð upp. Þá fá nemendur þrjár til fjórar vikur til að semja sína eigin smá- sögu, undir leiðsögn kennara. Allar smásögumar, en þetta er skyldu- grein, eru metnar af kennurum og tíu til fimmtán bestu sögurnar lagð- ar fyrir dómnefnd, serp skipuð er fólki utan skóla og tveimur nemend- um. Bestu sögurnar eru verðlaunað- ar og hafa ýmist verið gefnar út til styrktar ferðasjóði 10. bekkjar eða birtar í Skagablaðinu. Valgreinar að loknu bóknámi Þegar bóklegu námi lýkur kl. 12.30 á unglingastigi taka við val- greinar og íþróttir. Tvisvar á ári velja nemendur hvaða greinar þau taka fyrir, en nemendur 8. og 9. bekkjar verða að velja eina verk- menntagrein, hannyrðir, smíði, tón- list eða myndmennt og þegar kem- ur að seinna vali eftir áramót er þeim frjálst að halda áfram með þær greinar, sem þau völdu á fyrri önn, eða velja sér nýja. „Hugsunin er sú að þau hafí lært þessi fög frá sex ára aldri og eiga orðið að kunna grunnatriðin," sagði Guðrún. „Þau bera sjálf ábyrgð á hvaða greinar þau velja áfram og hafa þá væntan- lega mestan áhuga á. Sumir velja alltaf sömu greinina, en aðrir fara samviskusamlega yfir allar grein- ar." Að auki er boðið upp á frjálst val í 8. bekk, aðeins fleiri greinar í 9. bekk og fimm greinar í 10. bekk. í 8. til 9. bekk er fatasaumur í boði, leirmyndun, teikning, tölvu- kennsla, vélritun, leirmótun, raf- eindafræði, ræðumennska, skák, smíði, leiklist, myndbandagerð og er þar sérstakur hópur ætlaður stúlkum. í 10. bekk er að auki boð- ið upp á blaðaútgáfu, bókfærslu, dönsku, foreldrafræðslu, heimilis- fræði, íslensku (ritgerð og greina- skrif), sjóvinnu, skyndihjálp, fram- haldsnám í þýsku, stærðfræði og starfsfræðslu. Allir nemendur eiga kost á aðstoð við heimanám sem valgrein. Öll vinna nemenda er metin Áhersla er lögð á að meta alla vinnu nemenda, hvort sem um kjarnagrein er að ræða, íþróttir eða valgreinar. Þemavinnan og sú vinna, sem nemendur leggja á sig, er einnig vegin og metin, enda er oft mikil vinna að baki. Jafnvel umsjónarmenn fá vitnisburð frá ræstitæknum ef þeir standa sig vel og ef umgengin er góð er það met- ið en þeir sem ekki standa sig eru umsjónarmenn þar til þeir hafa lært hvernig standa ber að verki.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.