Tíminn - 20.04.1975, Blaðsíða 23

Tíminn - 20.04.1975, Blaðsíða 23
Sunnudagur 20. april 1975. TÍMINN 23 Vegabréf um vinabæi Vinabæjatengsl milli bæja og sveitarfélaga i ýmsum löndum hafa tiðkazt um alllangt skeið, og er m.a. fjöldi vinabæjahópa starf- andi á Noröurlöndum. Milli vina- bæjanna hafa átt sér stað marg- háttuð og gagnleg samskipti, og hafa m.a. verið haldin vinabæja- mót, þar sem fulltrúar viðkom- andisveitarfélaga hittast og ræða sameiginleg áhugamál og önnur efni, er varða samskipti bæjanna. Kópavogur gerðist aðili að slik- um vinabæjatengslum árið 1964, er hann eignaðist vinabæina Norrköping i Sviþjóð, Tammer- fors i Finnlandi og Þrándheim i Noregi. Siðan hefur Kópavogur eignazt vinabæina Klaksvik i Færeyjum og Mariehamn á Alandseyjum, og er hann fyrstur islenzkra bæja til að eiga vina- bæjatengsl við allar þessar nor- rænu þjóðir. Undanfarin ár hafa samskipti Kópavogsbæjar við vinabæina annars staðar á Norðurlöndum staðið með miklum blóma, og hafa vinabæjamót verið haldin i löndunum til skiptis á tveggja ára fresti. Þar hittast fulltrúar bæj- anna og norrænu félaganna og ræða mál, er snerta gagnkvæm samskipti, framfarir bæjanna og viðgang. Sem dæmi má nefna, að á siðasta móti i Norrköping 1973 var rætt um atvinnuþróun og efl- ingu atvinnulffs með sérstöku til- liti til Kópavogs. Tvö vinabæja- mót hafa verið haldin i Kópavogi, en það næsta verður i Þrándheimi i júni n.k. Á sviði iþrótta- og æskulýðs- mála hefur margt verið gert, og eru árlega haldin iþróttamót til skiptis í bæjunum. í sumar verð- ur mótið haldið öðru sinni á veg- um Kópavogs, og eru þá væntan- legungmennifráhinum bæjunum til vikudvalar. Þá hafa hópar skólanema ferðazt milli bæjanna og skólahljómsveit Kópavogs far- ið I tónleikaför til Odense, Norr- köping, Tammerfors og Þránd- heims. í sumar ráðgerir knattspyrnu- deild Breiðabliks utanfarir nokk- urra flokka, og munu þá um 70 Unglingar verða gestir Odense- borgar i nokkra daga. Enn frem- ur munu um 40 drengir heim- sækja Klaksvik. Ýmsir starfsmenn bæjanna hafa lagt leið sina hverjir til ann- arra til kynningar og lærdóms, og hefur Köpavogur á þann hátt afl- að margra hagnýtra upplýsinga. Almenn kynning á vinabæjun- um hefur ekki verið mikil enn sem komið er, þótt norrænu félög- inhafi haft nokkurt frumkvæði að fræðslu- og kynningarstarfi. I skólum Kópavogs er nú hafinn undirbúningur að kynningu á vinabæjunum að frumkvæði Nor- ræna félagsins. Þess má einnig geta, að Norræna húsið efnir til kynningar á Alandseyjum dag- ana 19.-27. april n.k. 1 tilefni þess koma hingað til lands um 40 Alandseyingar, þar á meðal marg ir frá Mariehamn, sem nota munu tækifærið til þess að heim- sækja Kópavog. A siðasta vinabæjamóti var ákveðið að auka kynningarstarf- semina með þvi að gefa út bækl- ing um vinabæina og dreifa meðal ibúanna. Bæklingurinn „Venner i Norden", sem nú er kominn út, gildir einnig sem nokkurs konar vegabréf, og tryggir handhafa beztu þjónustu, sé hann á ferð i vinabæjum, m.a. afslátt eða ókeypis aðgang að ýmsum stofn- unum, svo sem sundstöðum, söfn- um og almenningsfarartækjum. Kynningarbæklingi þessum er nú dreift i vinabæjunum fimm, og verður hann borinn i hús i Kópa- vogi á næstunni. Bæjarstjórn Kópavogs og stjórn Norræna félagsins i Kópavogi vilja hvetja bæjarbúa til þess að kynna sér bæklinginn og taka hann með sér, ef þeir eiga leið til vinabæjanna, þvi að það er sameiginleg skoðun þessara aðila, að aukið samstarf viö hinar norrænu þjóðir og það fólk, sem vinabæina byggir, geti orðið öllum til hins mesta gagns og rfkulegrar ánægju. Það er um mannslíf að tefla Biskup Islands, herra Sigur- björn Einarsson, sendi alþingi umsögn um fóstureyðingar, og fer htin hér á eftir: „1. Fóstur er maður. Það er um mannslif að tefla, þegar rætt er um eyðingu fósturs. Hvorki lif- fræðileg né siðgæðisleg rök eru fyrir þvi að lita öðruvisi á. Þetta mótar rikjandi viðhorf lækna. Frumskylda þeirra er að vernda lif, forða dauða. Krafan um ó- skoraðan rétt verðandi móður til ab granda fóstri sinu felur þvi i sér þá spurningu, hvort einstak- lingur eigi undir vissum kring- umstæðum að fá lögheimilt vald á lifi annars manns. Svarið við þeirri spurningu er örlagarikt og vfðtækt. Ef einhver mér nákom- inn er mér byrði, á ég þá að fá rétt til þess að ryðja honum úr vegi? Og ber þá ekki þjóðfélaginu að krefjast þess af læknum, að þeir láti þá einstaklinga hverfa, sem eru nákomnum og heildinni til byrði? Eigi i dag að veita slikt vald gagnvart barni i móðurlifi, verður þá ekki rökrétt að heimila sama vald gagnvart öðrum, sem varnarlausir eru og aðeins til þyngsla ? 2. Það er augljós staðreynd, að barnshafandi kona getur horfzt i augu við erfiðleika, sem mega virðast litt bærir frá hlutlægu sjónarmiði. Ef þeir erfiðleikar standa f sambandi við heilsufar, ef líf móður er i fyrirsjáanlegri hættu eöa telja má auðsætt, að barnið verði vangert, verður ekki hjá þvi komizt aö gripa til ör- þrifaráða. Það ber að viðurkenna f löggjöf og framkvæmd. En sé um félagslegar aðstæður að ræöa, ber að breyta þeim. 1 umræðum um fóstureyðingar hefur þess gætt f ríkum mæli, að menn virö- ast lita á ytri kringumstæður sem óhagganleg örlög, er menn hljóti að gefast upp fyrir. Það er mjög úrættis við eðlileg viðhorf til þjóð- félagsaðstæðna. Ef tilkoma barns setur foreldra i vanda af félags- legum orsökum eða vegna al- menningsálits, hljóta félagslega ábyrgir og vakandi menn að beina athygli og kröftum að þvi að fá slikum orsökum rýmt úr vegi fremur en að einblina á þann möguleika einan að ryðja úr vegi þeim hömlum, sem vernda fóst- ur. 3. I umræðum um þá breyt- ingu, sem gerð var á umræddu frumvarpi áður en það var lagt öðru sinni fyrir alþingi, hefur mikil áherzla verið lögð á rétt konu til þess að ákveða einhliða, hvort fóstri hennar skuli eytt eða ekki. Það skal víðurkennt heils- hugar, að konan er sá aðili, sem taka ber mest tillit til 1 þessu sambandi. En mörgum virðist, dyljast það, að sá réttur, sem um er rætt i þessu sambandi er tvi- eggja. Hann felur einnig í sér á- byrgð. Það er um mannslíf að tefla, þegar fóstur á i hluí.'Þegar kona er i þeim sporum, að henni finnst önnur sund lokuð en að láta eyða fóstri sinu, þá er það ómann- úðlegt að minu áliti, og miskunn- arlaust að leggja úrslit slfks máls allskostar á hennar herðar. Þjóð- félaginu ber með viðeigandi hætti að gangast undir ábyrgðina með henni. Það er því ekki að ganga á rétt Konunnar þo að lögmæltir aðilar leggi sinn urskurð á mála- vexti i slíkum tilvikum, heldur er það hitt, að hún er ekki látin standa ein að þungbærri ábyrgð. öll lög, sem að þessu lúta, svo og aðrar opinberar ráðstafanir, þurfa i orði og á borði að gefa til kynna, að þjóðfélagið stendur meðverðandi móður og komandi barni, lætur hana ekki standa eina undir vanda sinum og dæmir engan til dauða af þvi einu, að til- vera hans þykir af einhverjum orsökum og á einhverri stundu óæskileg." Leiðréttingviðgreinumbrunavarnir Mikill ruglingur var á umbroti greinar um brunavarnir í íslenzk- um sjúkrahúsum f blaðinu i gær. Sfðari hluti greinarinnar er réttur á þennan hátt. Bárður nefndi annað sjúkra- hiis, sem væri illa biiið brur.a- vörnum, og það væri sjúkrahús- ið á Blönduósi. — Þar er enginn neyðariit- gangur, og satt bezt að segja stöndum við i talsverðu stima- braki varðandi brunavarnir þar. Búið er að lofa aö setja tvo nýja Utganga á sjúkrahúsið, — én þar er t.d. elliheimili uppi i risi, sem viö erum mjög óá- nægðir með, og útgangur aðeins einn, enn sem komið er. Ef eld- ur brýzt út i útganginum, sé ég ekki fram á annað en sjúklingar og starfslið v.erði að henda sér lit um gluggana. Bárður vildi geta þess, aö sjukrahússtjórninni á Blönduósi væri fyllilega kunnugt um þær litlu brunavarnir, sem þar væru, og hefðu þeir átt frum- kvæði að þvi að hafa samband við Brunamálastofnunina með óskir um leiðbeiningar varðandi Urbætur. Brunamálastofnunin er ráö- gefandi aðili fyrir sveitarstjórn- ir, auk þess sem starfsmenn hennar eiga að sjá til þess að reglum sé fylgt. Hins vegar ber hverju sveitarfélagi að sjá til þess, að brunavarnir séu nægar f umdæmi þess. Varðandi brunavarnir i reyk- vískum sjUkrahUsum leituöum við til RUnars Bjarnasonar slökkviliösstjóra. Kvað hann eldvarnir I sjUkrahUsunum ekki vera eins góðar og æskilegt væri. Kleppsspitalinn sagði hann að væri það sjUkrahUs, sem þeir hefðu mestar áhyggjur af. Þar hefði þó verið komið upp sjálvirku eldvarnakerfi, sem tengt væri beint á slökkvistöð- ina. Reykboðar væru á öllum Ut- gönguleiðum og stærri vistar- verum, en hitaboðar á sjUkra- stof um. — Reykboðarnir hafa verið svo óheyrilega dýrir, að það hefur verið látið nægja, að hafa þa f stærri vistarverunum, sagði RUnar. Varöandi reykhólfin, sem áð- ur hefur verið minnzt á, sagöi RUnar, að slik hólf væru víða i sjukrahusum, m.a. Landakots- spttala, Borgarspitala og Landsspitala. 1 Borgarspitalanum væri hólf f miðju hverrar hæðar, og nær eldtraustar hurðir inni á alla ganga. Þaö komu vöflur á slökkvi- liðsstjóra, þegar viö spuröum hann, hvernig eldvörnum væri háttað á eldri sjúkrahUsunum, s.s. Hvftabandinu, — en svar hans var á þessa leið: — Viö getum alla vega sagt, að öll þau hUs eru mjög traust- byggð. Það er steinn i hólf og gólf, og það er mikið öryggi aö pvf. Sýningarmunum á Álandseyja sýningu seinkaði I gær hófst Alandseyjavikan i Norræna hUsinu, en svo fór að sýningarmunir komu ekki f tæka tið til landsins, þar eða gám með þeim seinkaði i tvfgang. I Tfman- um f gær var greint frá því, að unnið hefði verið i allan nótt við sýninguna, en gámurinn var væntanlegur til landsins á föstu- dagskvöld. Einhverra hluta vegna kom gámurinn þó ekki, en fastlega var bUizt við þvi f gær- morgun, eða hann kæmi síðari hluta dags. Álandseyjavika í Norræna húsinu 19. til 27. apríl 1975 Dagskrá: Laugardagur 19. apríl kl. 16:00 Alandseyjavikan hefst. Sýningar opnar almenningi i sýningarsölum l kjallara, anddyri og bókasafni. „SPELMANSMUSIK" kl. 17:00 Kvikmyndasýning i samkomusal: ÁLAN D. Sunnudagur 20. apríl kl. 15:00 Prófessor MATTS OREIJER heldur fyrirlest- ur um sögu Alandseyja. kl. 17:00 Kvikmyndasýning: BONOBRÖLLOP, SANGFEST PA ÁLAND Mánudagur 21. apríl kl. 17:00 KvikmyndasýningT FAKTARGUBBEN. kl. 20:30 Prófessor NILS EDELMAN heldur fyrirlestur með litskyggnum um berggrunn Alandseyja. / Þriðjudagur 22. apríl kl. 17:00 Kvikmyndasýning: POSTROTEFAROER ÖVER Alano. kl. 20:30 Fil. dr. JOHANNES SALMINEN heldur fyrir- lestur um álenskar bókmenntir. KARL-ERIK BERGMAN, rithöfundur, les úr eigin og annarra verkum. ÞÓROnnUR GUDMUNnSSON, rithöfundur, les úrþýðingum sinum á álenskum skáldskap. NORRÆNA HÚSIÐ Til sölu Óskum að selja eftirtaldar eignir: 1. Mötuneytisskáli, u.þ.b. 300 ferm. 2. Verkstæðisbygging, Strand-Steel, u.þ.b. 360 ferm. 3. Steypustöð, Elba Wainer, framleiðis 11 rúmm. á klst., Sementssiló og fleiri fylgihlutir. 4. Steypubifreið, Leyland með 5 rúmm. steyputunnu. Upplýsingar gefa Gunnar J. Magnússon og Páll Hannesson. Skrifleg tilboð sem greini verð og greiðsluskilmála þurfa að berast fyrir 28. april 1975. ÞÓRISÓS HE Siðumúla 21, Reykjavik. Simi 32270.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.