Morgunblaðið - 28.05.1993, Blaðsíða 15

Morgunblaðið - 28.05.1993, Blaðsíða 15
MORGUNBLA.ÐIÐ FÖSTUDAGUR. 28., ,MAÍ 1993 _15 danskri og norskri fyrirmynd. ís- lenskir sjómenn hafa hvorki með góðu eða illu viljað fallast á að verða atvinnulausir og í land rækir til að víkja fyrir öðrum og ódýrari mönn- um um borð í farskipin. Það má ef til vill telja þetta mikla ósvífni af hálfu íslenskra farmanna á sama tíma og helsta útgerðarfyrirtæki landsins skilar hundruðum milljóna í hreinum hagnaði á ári. En hverjar verða þá afleiðingarn- ar ef slík skipaskrá yrði stofnuð á íslandi þrátt fyrir allt? Verði ekki annarra kosta völ fyrir stéttarfélög íslenskra farmanna er mikil hætta á að þau verði að snúa sér til ITF með beiðni um að þjóð- fáni íslands yrði lýstur þæginda- fáni. Slíkt mundi hafa í för með sér verulega neikvæðar afeiðingar fyrir íslenska kaupskipaútgerð. Vonandi kæmi ekki til þess. ís- lendingar eru þekktir fyrir skynsam- legar lausnir á alþjóðavettvangi og við skulum vona að stjórnmálamenn- irnir taki á þessu máli af þeirri ábyrgð sem hér þarf að koma til. Það getur verið athyglisvert að líta á það sem gerst hefur í Noregi frá stofnun norsku aukaskrárinnar NIS 1987. Um borð í NlS-flotanum starfar fólk af ýmsu þjóðerni. Oft vinnur þetta fólk hlið við hlið við sömu störf, en á mismunandi kaupi. Erlendir menn um borð fá ekki norsk laun. Þetta fyrirkomulag hefur komið hart niður á öllum starfsgreinum far- manna um borð. Mikill hluti und- irmanna og yfirmanna hafa orðið að víkja fyrir láglaunafólki. Það er ekki ofsögum sagt að halda því fram að norska farmannastéttin sé í út- rýmingarhættu. í dag starfa um 30.000 manns í NlS-flotanum. Norskir hásetar eru rúmlega 300 talsins eftir og yfir- menn um 1.700 Norðmenn. Stærsti hópurinn um borð eru Filippseying- ar. Þeir eru um 15.000 talsins um borð í NlS-flotanum í dag. Aðrir fjöl- mennir hópar eru Indverjar og Pól- verjar. Meðal stýrimanna eru Ind- verjar fleiri en Norðmenn. Það er sameiginlegt þessum erlendu mönn- um að laun þeirra í NlS-flotanum eru oft lægri en það sem kjarasamn- ingar ITF kveða á um, sem algert lágmark. Hvað viðkemur dönsku auka- skránni, DIS, þá hefur Alþjóða vinnumálastofnun Sameinuðu þjóð- anna (ILO) borið fram mótmæli við dönsk stjórnvöld vegna uppbyggingu hennar. Danska skipaskráin kom til sem bein afleiðing af stofnun NIS. Dönsku DlS-lögin eru þó mun lak- ari en NlS-lðgin. Dönsku stéttarfé- lögin hafa ekki lengur lögboðinn samningsrétt fyrir alla áhðfnina um borð í DlS-skipum. Samt sem áður hafa danskir farmenn ekki orðið atvinnulausir í sama mæli og norsk- ir starfsfélagar þeirra. Ástæðan fyr- ir því er sú að skráning skips í DIS er ekki lögmæt ástæða fyrir uppsögn á áhöfn. Enn hefur sænskum stjórnvöldum ekki tekist að koma á fót skipaskrá að danskri og norskri fyrirmynd, þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir núver- andi ríkisstjórnar. Sænska alþýðu- sambandið og jafnaðarmenn hafa lýst yfir því að þeir muni aldrei sam- þykkja lausnir á vanda einstakra þátta atvinnulífsins sem byggjast á félagslegum undirboðum (social dumping). Svo að vikið sé aftur að íslenskum aðstæðum eru sennilega aðrar leiðir en aukaskrá vænlegri til árangurs fyrir kaupskipaflotann. Leiðir, eins og skattalækkun og lækkun skrán- ingargjalda, mundu tryggja atvinnu- öryggi farmanna og efla stöðu Sjó- mannaskólans. Allar aðrar lausnir, sem byggjast á ráðningu erlends láglaunafólks, sem er misnotað og því mismunað, mundi ef til vill auka afrakstur skip- aútgerðar um skamman tíma. Sé hins vegar litið til langs tíma munu slíkar lausnir grafa undan íslensku samfélagi, ekki bara í efnahagslegu tilliti, heldur einnig siðferðilega og siðfræðilega. Anders Liadström er forseti norræna flutningamannasam- bandsins og forseti Sænska sjómannasambandsins. Borgþór S. Sjærnested er framkvæmdastiórí Norræna flutningamannasambandsins. Siglaugur Brynleifsson „Það virðist ýmislegt varhuga- vert í kirkju og kennslumálum landsins. Er sérstaklega vikið að því að of margir duglitlir kennimenn og kennendur séu í prestastétt og skplum..." (P.E.Ól. Saga íslend- inga VI. bindi.) Þessi umsögn um ástandið í skólum og uppfræðslu presta í kristindómi og öðrum grein- um (þeir sinntu starfi sem samsvar- ar kennslu í skólum nú á dögum) á fyrri hluta 18. aldar á ekki síður við 1993. Og hvað er þá til ráða annað en að rannsaka kennsluhætti og kunnáttu kennara með prófum kennara svo kannað verði ásig- komulag stéttarinnar, kunnátta og skilningur á þeim viðfangsefnum sem henni er ætlað að sinna? Þetta er því augljósara eftir að frumkvöðl- ar og starfskraftar, sem unnið hafa undir merk}um „nýskólastefnunn- ar", lýsa yfir „þungum áhyggjum um örlög þjóðtungunnar og kristni- halds". Þá er ekki lengur eftir neinu að bíða nema Harboe og Thorchilli. Höfundur er ríthöfundur. Bylgjan ekki brotleg með fréttum af sjóslysum SIÐANEFND Blaðamannafé- lags íslands telur að frétta- stofa Bylgjunnar hafi ekki gerst brotleg við siðareghir blaðamanna með fréttaflutn- ingi af sjóslysum við Akranes þann 17. mars síðastliðinn. í fréttum Bylgjunnar klukkan þrjú þann dag voru nefnd nöfn tveggja báta sem höfðu farist við Akranes tveimur klukkustundum áður. Gísli Gíslason, bæjarstjóri á Akranesi, kærði frétt Bylgjunnar til siðanefndar og taldi að birting bátsheitanna hefði jafngilt birt- ingu nafna sjómannanna þriggja sem með þeim fórust og væri í andstöðu við þá venju að bíða með nákvæmar fréttir af slíkum at- burðum þar til færi hefði gefíst til að ræða við aðstandendur. í niðurstöðum siðanefndarinnar segir að Bylgjan hafi frestað birt- ingu fréttarinnar í fréttatíma Wukkan tvö en rétt áður en frétt- in var lesin klukkan þrjú hafi ver- ið haft samband við lögreglu á Akranesi og eftir það samtal hefði fréttamaður talið að þegar hefði náðst í aðstandendur sjómann- anna. Þessa frásögn fréttamanns- ins kvaðst siðanefndin ekki hafa ástæðu til að efa. „Telur nefndin sýnt að þau mistök sem virðast hafa orðið við tíðindaflutning af þessum atburðum sé ekki hægt að kenna um vinnubrögðum fréttamannsins," segir í úrskurði siðanefndar BÍ. Tilkynning til launagreiöenda og skyldusparenda: Niöurfelling á skylduspamaöi ungmenna l6-26ára. Lagaákvœði um skyldusparnað ungs fólks á aldrinum 16-26 ára hafa verið felld úr gildi með lögum nr. 61/1993. I samrœmi við það er hlutaðeigandi aðilum hér með skýrtfrá neðangreindum atriðum: 1. Innstæður á skylduspamaðarreikningum í innlánsdeild Byggingarsjóðs ríkisins, er nema allt að 30 þúsund krónum, verða greiddar eigendum þeirra með ávísunum, sem verða póstsendar þeim 1. júlí nk., án þess að sækja þurfi sérstaklega um það. 2. Sparifjáreigendur, sem eiga hærri fjárhæð en 30 þúsund krónur á skyldusparn- aðarreikningum sínum, eiga kost á útborgun fjárins við neðangreindar aðstæður: a) Við 26 ára aldur sparifjáreigandans. b) Skyldusparandinn hafi fest kaup á eða hafið byggingu á íbúð til eigin nota. c) Sparifjáreigandi hafi barn á framfæri á heimili sínu. d) Eigandi sparifjárins hafi stundað samfellt skólanám í 6 mánuði eða lengur, skv. vott- orði skólastjórnar. Endurgreiðsla skv. þessum lið fellur úr gildi um næstu áramót. e) Öryrkjar, sem búa við 75% örorku skv. mati Tryggingayfirlæknis, eiga rétt á endurgreiðslu skyldusparnaðarfjár. 3. Sparifé, annað en það, sem getið er um í liðum nr. 1 og 2 hér að ofan, verður greitt eigendum þann 1. janúar árið 2000. 4. Skylduspamaðarfé ungmenna, sem launagreiðendur hafa vanrækt að greiða inn á sparifjárreikninga þeirra í innlánsdeild Byggingarsjóðs ríkisins, skv. þeim lögum, er í gildi voru til 28. maí 1993, verður greitt eigendum þess þegar eftir að það hefur borist innlánsdeild sjóðsins, eftir því, sem lög standa til. Rétt er að benda sparendum á, að Húsnæðisstofnunin hefur ekki innheimtu spamaðar- fjár með höndum og ber ekki ábyrgð á að það berist innlánsdeildinni. Er því spar- endum nauðsynlegt, nú sem fyrr, að fylgjast gaumgæfilega með því að launagreiðendur hafi greitt spariféð inn á innlánsreikningana. Verður það best gert með því að launþegar beri saman launaseðla sína og innstæður á skyldusparnaðarreikningum, skv. yfirlitum, sem sparifjáreigendum eru send frá veðdeild L.í. Launagreiöendur vinsamlegast athugi: 1. Launagreiðendur skulu ekki draga 15% skylduspamað af launum ungmenna á aldrinum 16-26 ára við útborgun launa eftir gildistöku ofangreindra laga hinn 28. maí 1993. 2. Launagreiðendur skulu þegar í stað senda allt það ógreidda skyldusparnaðarfé, er þeir hafa tekið af ungmennum á ofangreindum aldri, skv. þeim lögum, er giltu til 28. maí 1993, til veðdeildar Landsbanka íslands, f.h. Húsnæðisstofnunar ríkisins, Suðurlandsbraut 24, Reykjavík. cSo húsnæðisstofnun ríkisins SUÐURLANDSBRAUT 24-108 REYKJAVÍK. SÍMI69 69 00 (kl. 8 -16). BRÉFASÍMl 68 94 22
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.