Morgunblaðið - 02.03.1994, Blaðsíða 14

Morgunblaðið - 02.03.1994, Blaðsíða 14
14 MORGUNBLAÐIÐ MIÐVIKUDAGUR 2. MARZ 1994 Minnihluti landbúnaðarnefndar afgreiddi búvörulagabreytinguna í gær Hugsanlegt að fjögur nefnd- ai'álit muni fylgja frumvarpinu Alþýðuflokkurinn fékk leið til að bakka út úr málinu, segir Egill Jónsson BREYTINGARTILLAGAN vlð búvörufrumvarpið sem samkomuiag náðist um milli forystumanna stjórnarflokkanna á mánudagskvöld nýtur ekki stuðnings meirihluta landbúnaðarnefndar Alþingis. Við afgreiðslu málsins úr landbúnaðarnefnd í gærmorgun studdu Egill Jónsson, formaður nefndarinnar, og samfiokksmenn hans Einar K. Guðfinsson og Árni M. Mathiesen ásamt Gisla S. Einarssyni, fulltrúa Alþýðuflokks, frumvarp stjórnarinnar en Eggert Haukdal, þingmaður Sjálfstæðisflokks, er andvígur breytingunum og segist ætla að skila sérstöku nefndaráliti. Fjórir fulltrúar stjórnarandstöðuflokkanna styðja ekki frumvarpið og ætla að skila sameiginlegu nefndaráliti. Eggert segist eiga eftir að skoða hvort hann muni standa að öðru frumvarpi eða breytingartillögu með stjórnarandstöðunni. Morgunblaðið/Ámi Sæberg Landbúnaðarnefnd að störfum LANDBÚNAÐARNEFND kom saman í gærmorgun ásamt þremur lögfræðingum sem hafa verið nefndinni til ráðuneytis. Búvörufrum- varpið var afgreitt út úr nefndinni, með áorðnum breytingum, með stuðningi fjögurra þingmanna af níu fulltrúum sem eiga sæti í nefnd- inni. Þótt Gísli S. Einarsson styðji frumvarpið eins og það liggur nú fyrir skrifar hann ekki undir nefnd- arálit formanns nefndarinnar óbreytt og á þingflokksfundi Alþýðu- flokksins í gær voru vinnubrögð Egils Jónssonar við gerð nefndará- litsins gagnrýnd. Var ákveðið að óska í dag eftir viðræðum við full- trúa Sjálfstæðisflokksins sem standa að nefndarálitinu um breytingar á texta þess. Samkvæmt upplýsingum Morgunblaðsins ætlar Gísli að skila sérstöku nefndaráliti ef ekki verður orðið við óskum Alþýðuflokksins um að breyta þeirri túlkun á frumvarp- inu sem fram kemur í nefndarálit- inu. Því er hugsanlegt að fjögur nefndarálit fylgi frumvarpinu þegar það kemur til annarrar umræðu á þinginu, en ekki er vitað hvenær sú umræða fer fram. Egill segist ekkert hafa gefið eftir Egill Jónsson sagði aðspurður í samtali við Morganblaðið í gær að stjómarslit hefðu blasað við ef breyt- ingartillögurnar, sem lágu fyrir í seinustu viku, hefðu komið til af- greiðslu þingsins óbreyttar, þar sem fyrir lá að Alþýðuflokkurinn hefði hafnað þeim. „Ef við það hefði verið staðið þá hefðu auðvitað orðið stjóm- arslit, því ef ráðherra greiðir at- kvæði á móti stjórnarfrumvarpi þá er það dauðasök. Auðvitað hefði það getað orðið. Það eina sem gat komið í veg fyrir það var að Alþýðuflokkur- inn fengi leið til þess að bakka út úr málinu. Það hefur gerst með þess- um hætti,“ sagði Egill. Egill segist ekkert hafa gefið eft- ir gagnvart Alþýðuflokknum og kveðst hafa náð þeirri niðurstöðu sem hann hafi barist fyrir. Sagði hann að nefndarálitið væri mjög mikilvægt lögskýringargagn. „Grundvallaratriðin eru öll inni og efnisþættir málsins. Um er að ræða þtjár megináherslur. Landbúnaðar- ráðherra fær heimild til að leggja verðjöfnunargjöld á vörur sam- kvæmt tveimur viðaukum, eða vöru- listum. Þetta er hliðstætt og gerist meðal annarra þjóða. í öðru lagi er kveðið á um hvaða vinnureglur hann á að viðhafa, alþjóðasamninga og lög og í þriðja lagi er svo leitast við að afmarka vinnureglumar og fram- kvæmd málsins. Þetta er ekki póli- tískt atriði heldur fyrst og fremst tæknilegt atriði," sagði Egill. „Þessi mál era öll fullkomlega skýr og alveg ljóst að það hefur náðst fram, sem var grundvallarat- riði í þessu máli, að ef þessi breyting hefði ekki orðið má ætla að unnt hefði verið að flytja inn í landið vör- ur án þess að þar væri komið við nokkrum vörnum. í öðra lagi er líka alveg Ijóst að landbúnaðarráðherra hefur núna alla möguleika á að fara að vinna af fullum krafti í þessu máli,“ sagði Egill. Aðspurður um afstöðu Eggerts Haukdals og stjórnarandstöðunnar sagði Egill að engum hefði þurft að koma á óvart þótt vending yrði inn- an nefndarinnar. „Pólitíkin á sína dali og sína toppa og það þurfti engum að koma á óvart, að á sama tíma og Alþýðuflokkurinn gæfi eftir, þá myndu aðrir fara frá mér. Þetta mál var einfaldlega of mikið spennu- mál í pólitík til að menn gætu hald- ið áfram að sitja við sama borð við afgreiðslu málsins. Þetta er pólitík og svona hluti sér maður fyrir-sér,“ svaraði hann. „Það hefur fengist sú niðurstaða sem ég hef barist fyrir. Það er mér nægjanlegt og ég þarf ekki að standa í neinum eijum við nokkurn mann og tek það sérstak- lega fram að allt starf í nefndinni var mjög málefnalegt," sagði hann. Vörulistinn viðunandi Gísli S. Einarsson sagði að loknum fundi landbúnaðarnefndar að frum- varpstextinn væri staðfesting á sam- komulagi formanna stjórnarflokk- anna en hann ætti eftir að skoða breytingar á nefndarálitinu og því hefði hann ekki skrifað undir það. „Þegar verið er að semja ná báðir aðilar aldrei öllu fram. Vörulistinn er til dæmis orðinn mikið lengri en hann var en hins vegar er hann nú tvíþættur eins og við óskuðum eftir strax í upphafi og ég tel að eftir þá yfírferð sem unnin var um helgina og á mánudag af ráðuneytunum, þá sé hann ásættanlegur. En þá er búið að taka þær vörar út af þessum lista sem við gátum engan veginn sætt okkur við að væru inni, svo sem sojavörur, búðingar og því um líkt,“ sagði Gísli. Áframhaldandi slagsmál „Þetta er þriðja útgáfa sem lög- fræðingar hafa unnið fyrir landbún- aðarnefnd. Fyrsta og önnur útgáfa var studd af nefndinni allri, utan kratans. í þessari þriðju útgáfu er látið undan og GATT tekið út og við það er ég meðal annars ósáttur. Svo er utanríkisráðherra að leika leiki í sambandi við EES og hefur verið að hlunnfara landbúnaðinn mjög. Ég hef oft talað fyrir því í mínum þingflokki að við ættum að fá okkur nýja ferðafélaga," sagði Eggert Haukdal. „Með því að kippa GATT út eram við, auk þeirra vanda- mála sem það veldur, að skapa áframhaldandi slagsmál og áfram- haldandi tog í þessum málum. Það er búið að eyða það miklum tíma í þetta mál að það er orðið til skamm- ar fyrir Alþingi og ríkisstjórn og skyldi nú vera betra að semja ^ið kratana um næstu áramót eða þegar kemur að næstu kosningum?" sagði Eggert. Verðjöfnun eftir GATT í breytingartillögunum er öll tilvísun til fyrirkomulags tollamála eftir gild- istöku Úrúgvæ-samnings GATT felld út úr frumvarpsdrögunum. Ágreiningur er hins vegar á milli alþýðuflokksmanna og Egils Jóns- sonar um túlkun Egils á framvarpinu í nefndarálitinu, þar sem gert er ráð fyrir heimild landbúnaðarráðherra til að leggja á verðjöfnunargjöld eft- ir gildistöku GATT. I nefndarálitinu segir m.a.: „Taki hinn nýi Úrúgvæ-samningur gildi að því er ísland varðar á næsta ári, mun verðjöfnunargjaldaheimild landbúnaðarráðherra með sama hætti taka til innflutnings hinna til- greindu landbúnaðarvara, sem falla undir þann samning, innan þeirra marka sem hámark verðjöfnunar- gjalda segir til um. Álagning verð- jöfnunargjalda á innfluttar landbún- aðarvörar er því ótvírætt á forræði landbúnaðarráðherra..." Þá segir í nefndarálitinu að, að því marki, sem GATT-samningurinn veiti rýmri heimildir til álagningar gjalda vegna umreiknings innflutn- ingstakmarkana (tollígilda, innsk. Mbl.), heldur en hin almenna regla um verðjöfnun miðað við heims- markaðsverð segi til um á hveijum tíma, eigi Alþingi þann kost að ákveða með breytingu á tollalögum að leggja ákveðna tolla á innfluttar landbúnaðarvörur eða rýmka há- mark verðjöfnunargjaldaheimildar landbúnaðarráðherra frá því sem gert sé í breytingartillögunum. Skiptar skoðanir eru um hvort heimilt verði að beita breytilegum verðjöfnunarheimildum eftir að GATT-samningarnir taka gildi en ekki liggur endanlega fyrir hvernig GATT-samningarnir verða útfærðir að þessu leyti. í breytingartillögunni sem lögð var fram í seinustu viku var gert ráð fyrir að þegar ákveðin er upphæð verðjöfnunargjalda og ekki er hægt að styðjast við viðmiðunarverð skv. fríverslunarsamningum skuli miða við heimsmarkaðsverð, sem ákvarð- að er m.a. á grundvelli birtra upplýs- inga frá fríverslunarsamtökum og efnahagsbandalögum. Alþýðuflokk- urinn vildi að þessi setning yrði felld út. Niðurstaðan varð hins vegar umorðun á málsgreininni þar sem segir m.a. að miða skuli við viðmið- unarverð sem birt er sem heims- markaðsverð einstakra landbúnað- arhráefna af hálfu Evrópusam- bandsins eða fríverslunarsamtaka og að ráðherra ákveði í reglugerð við hvaða verð skuli miða á hverri hráefnistegund. Komi í ljós að fram- leiðendur vöru eigi kost á að kaupa hráefni á lægra verði heldur en not- að er sem birt viðmiðunarverð geti ráðherra svo heimilað að við það verði miðað, skv. ákveðnum reglum. Ósoðið pasta og búðingur út af listanum Talsverðar breytingar vora gerðar á viðaukalistunum tveimur sem fylgja frumvarpinu. Samkomulag varð um að fella niður ýmsar vörar af listanum yfir vörur sem ráðherra er heimilt að leggja verðjöfnunar- gjöld á, s.s. ósoðið pasta, majones, olíusósur og búðingsduft. einnig voru ýmsar vörur færðar af viðauka- lista I (bannlistanum) yfír á viðauka- lista II, (verðjöfnunarlistann), s.s. smjörlíki, fyllt pasta, brauð, kökur, súpur og seyði. Steingrímur J. Sigfús- son, Alþýðubandalagi Sjálfstæð- isflokkur- inn bakkaði FULLTRÚAR stjórnarandstöð- unnar segja að samkomulag stjórnarflokkanna um búvöru- frumvarpið skapi áfamhaldandi óvissu og illdeilur um þessi mál þar til Urúgvæ-samningar GATT taki gildi. „Það er ljóst að Sjálf- stæðisflokkurinn hefur bakkað að verulegu leyti til móts við kröfur Alþýðuflokksins á lokasprettin- um,“ sagði Steingrímur J. Sigfús- son, fulltrúi Alþýðubandalags í landbúnaðarnefnd. Stjórnarandstöðufulltrúar munu flytja sameiginlegt nefndarálit en ekki hefur verið gengið frá hvaða tillögur þeir munu sameinast um að leggja fram. „Verðjöfnunargjaldaheimild land- búnaðarráðherra er þrengd og það er sérstaklega tekið fram að það tek- ur eingöngu til innlendra landbún- aðarvara. Það kann að valda deilum í framtíðinni milli landbúnaðarráð- herra og hugsanlega fjármálaráð- herra og viðskiptaráðherra," sagði Steingrímur. „í öðra lagi hefur teng- ingin við niðurstöður Úrúgvæ-lotu GATT-samninganna verið tekin út. Það er alveg ljóst að landbúnaðarráð- herra hefur samkvæmt þessum tillög- um ekki heimild til að beita að fullu verðjöfnunargjaldamöguleikum á innfluttar búvörur sem Úrúgvæ- samningarnir fela í sér. Í þriðja lagi skiptir máli það pólitíska samkomu- lag sem stjórnarflokkamir virðast hafa gert um málið og utanríkisráð- herra túlkar sér mjög í hag,“ sagði hann. Framtíðin óljós „Það hafa verið gerðar breytingar á málinu og öll tenging við GATT er tekin út, þannig að framtíðin er landbúnaðinum óljós og við það sætt- um við okkur ekki. En Egill á Selja- völlum hefur minnihluta í nefndinni þegar við stöndum upp frá borði og hefur látið kratana beygja sig,“ sagði Guðni Ágústsson, fulltrúi Framsókn- arflokks í landbúnaðarnefnd. Hann kvaðst þó búast við að meirihluti væri fyrir frumvarpj ríkisstjórnarinn- ar á Álþingi.^ Kristín Ástgeirsdóttir, fulltrúi Kvennalistans, segir að andstaða við frumvarpið byggðist fyrst og fremst á því að búið sé að taka þau atriði sem snúi að GATT-samningunum út úr frumvarpinu. „Ég hef haft ákveðna fyrirvara varðandi forræði landbúnaðarráð- herra út frá stjórnsýslusjónarmiðum. Það er búið að þrengja þessar heim- ildir landbúnaðarráðherra frá því sem til stóð á tímabili en ég tel að spurn- ingin snúist um það hvar meðferð tollamála og gjalda af þessu tagi eigi að vera. Mér fínnst ekki gefíð mál að það eigi að vera hjá landbúnaðar- ráðuneytinu,“ sagði hún. Davíð Oddsson um búvörulagasamkomulagið Markmið stj órnarflokkanna náðist DAVIÐ Oddsson forsætisráðherra segir að sá búvörulagatexti sem nú er samkomulag um milli stjórnarflokkanna sé mjög vel unninn, skýr og (jós og markmið stjórnarflokkanna hafi því náðst. Hann segir það ekki skipta máli í því sambandi þótt flokkarnir séu ekki sammála um hvernig orða eigi álit landbúnaðarnefndar til að fylgja lagatextanum úr hlaði. „Ég er ánægður með að þessi deila er að baki, sem í mínum huga stóð ekki um atriði sem skiptu raunveralegu máli. Ég tel að laga- textinn sem nú liggur fyrir sé af- skaplega vel unninn, skýr og ljós, þannig að það markmið hefur náðst sem flokkarnir settu sér sameigin- lega, að koma efnisatriðum lag- anna í desember vel til skila nú og tryggja jafnframt að þau séu lög- fræðilega í besta búningi. Það hafa verið stigin mikilvæg skref á und- anförnum misserum til undirbún- ings fijálsari viðskiptum í landbún- aði og þau skref hafa ekkert ruglast í þessu dæmi. Þess er jafn- framt gætt að landbúnaðurinn viti hvernig hann stendur og geti nýtt þann tíma sem þarf til aðlögunar,“ sagði Davíð. Úr mismunandi áttum Alþýðuflokkurinn er enn ósáttur við ýmis atriði í nefndaráliti sem formaður landbúnaðamefndar hef- ur samið til að fylgja breytingartil- lögunum við búvöralagaframvarpið úr hlaði. Um þetta sagði Davíð að niðurstaðan um lagatextann væri sameiginleg en fulltrúar flokkanna kysu að nálgast þá niðurstöðu úr örlítið mismunandi áttum og ekkert þýddi að fjasa út af því, þótt það væri lakara ef flokkamir skiluðu hvor sínu nefndarálitinu. „Það er algengt þegar dómarar í Hæsta- rétti koma sér saman um niður- stöðu, þá skrifa þeir álit þar sem þeir nálgast niðurstöðuna frá örlít- ið mismunandi sjónarhornum," sagði Davíð. Eggert Haukdal, einn fulltrúa Sjálfstæðisflokksins í landbúnaðar- nefnd Alþingis, styður ekki endan- lega breytingartillögu við búvöru- lögin þar sem tengingin við GATT- samningana hefur verið tekin út. Davíð sagði um það, að Eggert hefði haft sérstöðu, sem lýsti sér í því að hann væri andvígur EES- samningunum, andvígur tvíhliða samningum við Evrópubandalagið og andvígur GATT-samningunum. Því fyndist Eggert varlegast að hafa sérstöðu í þessu máli, en hann hefði stuðlað að því að málið var afgreitt úr landbúnaðarnefnd. En Davíð sagði að í raun væri allur þingheimur sáttur við málið, þótt stjórnarandstaðan kysi að reyna að gera það tortryggilegt á þeim grundvelli að mál sem taki gildi í fyrsta lagi eftir ár, væru ekki alger- lega útfærð. Leiðinleg deila Þegar Davíð var spurður hvort búvöralagadeilan hefði reynt mjög á þanþol stjórnarsamstarfsins svar- aði hann að deilan hefði verið af- skaplega leiðinleg. „Ég get ekki neitað því að hún hefur þreytt mig mjög mikið en ég legg meira upp úr því að stjórnarsamstarfið og samgangur milli manna innan rík- isstjórnarinnar hefur að öðru leyti verið mjög góð. Leiðindin era því einangruð við þetta mál og það er að baki,“ sagði Davíð Oddsson.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.