Morgunblaðið - 02.03.1994, Blaðsíða 22

Morgunblaðið - 02.03.1994, Blaðsíða 22
22 MORGUNBLAÐIÐ MIÐVIKUDAGUR 2. MARZ 1994 Útgefandi Framkvæmdastjóri Ritstjórar Fulltrúar ritstjóra Fréttastjórar Ritstjórnarfulltrúi Árvakur h.f., Reykjavík Haraldur Sveinsson. Matthías Johannessen, Styrmir Gunnarsson. Björn Jóhannsson, Árni Jörgensen. Freysteinn Jóhannsson, Magnús Finnsson, Sigtryggur Sigtryggsson, Ágúst Ingi Jónsson. Björn Vignir Sigurpálsson. Kringlan 1, 103 Reykjavík. Símar: Skiptiborð 691100. Auglýsingar: 691111. Áskriftir 691122. Áskriftargjald 1400 kr. með vsk. á mánuði innanlands. í lausasölu 125 kr. með vsk. eintakið. Landbúnaður í breyttu efnahagsumhverfi Við stöndum frammi fyrir ftjálsari viðskiptaháttum en áður í kjölfar GATT-samn- inga. Innflutningur búvöru verður til dæmis í grófum dráttum gefinn fijáls innan tveggja eða þriggja missera, ef undan eru skildar hráar slát- urafurðir. „Við skulum játa það í hreinskilni," sagði Halldór Blöndal landbúnaðarráðherra á búnaðarþingi í fyrradag, „að landbúnaðurinn er ekki vel undir slíka samkeppni búinn. Þýðingarmestu greinar hans, mjólkur- og dilkakjötsfram- leiðsla, hafa verið reyrðar í íjötra framleiðslústýringar, sem eingöngu hefur haft þann tilgang að koma í veg fyrir offramleiðslu. Slík einhliða áherzla hlýtur til lengdar að draga úr hagkvæmni og veikja ijárhagslegan grunn bænda- stéttarinnar, enda hefur hún gert það . . Landbúnaðarráðherra sagði í ræðu sinni að forsendur bú- vörusamnings um sauðijárrækt væru brostnar. Megintilgang- urinn, að framleiðslan héldist í hendur við neyzluna, hafi ekki gengið fram. Ástæður væru einkum þrjár: 1) Færri bændur hættu sauðfjárbúskap en geng- ið var út frá, m.a. vegna þess að atvinnutækifæri á öðrum vettvangi þrengdust. 2) Neyzla dilkakjöts og annarrar kjötvöru dróst saman. 3) Engir nýtilegir markaðir voru byggðir upp fyr- ir dilkakjötið erlendis allan þann tíma, sem útflutnings- bætur stóðu bændum til boða. Á hinn bóginn hefur mjólk- urbúskapnum tekizt að byggja sig vel upp, eiginíjárstaða vinnslunnar er sterk og vöru- þróun hefur verið mikil. „Ég ætla það engum,“ sagði ráðherra á búnaðarþingi, „að hann vilji bændastéttina feiga, enda skiptu þeir íslendingar tugum þúsunda til sveita, í þorpum og bæjum, sem misstu atvinnu sína eða lífsviðurværi, ef landbúnaðarframleiðsla legðist niður eða yrði svipur hjá sjón.“ Þessi orð eru íhugun- arverð. Margir þéttbýlisstaðir, eins og Húsavík, Akureyri og Sauðárkrókur, svo nokkrir séu nefndir, byggja helft afkomu sinnar á úrvinnslu búvöru og verzlunar- og iðnaðarþjónustu við nærliggjandi sveitir. Aðrir þéttbýlisstaðir, eins og Blöndu- ós, Egilsstaðir, Hveragerði og Selfoss, eru enn háðari land- búnaðinum. I máli ráðherra kom fram að vandi landbúnaðarins yrði vart eða ekki leystur nema að nýir tekjumöguleikar opnist. Nokkrar vonir væru að vísu við það bundnar að takast megi að vinna dilkakjöti okkar sess sem náttúruafurð á „þröngum lúxusmörkuðum" erlendis. Á þessum forsendum væri nú ver- ið að vinna að því að kynna kjötið sem hollustuvöru vegna lítillar mengunar og heilbrigðra framleiðsluhátta. Þróunin yrði þó líklega sú sama hér og í öðrum vestrænum ríkjum, að bændur sneru sér að öðrum viðfangsefnum, samhliða mat- vælaframleiðslu, svo sem ferðaþjónustu. Þá hefði og færzt í vöxt með batnandi sam- göngum að heimilisfólk til sveita sæki vinnu í þéttbýli. Ráðherra minnti og á land- búnaðarþætti, sem byggðu til- veru sína að miklu eða öllu leyti á markaðssetningu erlendis, eins og útflutningur reiðhrossa. Sama máli gegndi um loðdýra- rækt og fiskeldi, sem væru ungar atvinnugreinar er orðið hefðu fyrir miklum áföllum, en skiluðu engu að síður um 900 m.kr. í gjaldeyri í þjóðarbúið árið 1992 og trúlega um 1.000 m.kr. árið 1993. í lok ræðu sinnar.sagði ráð- herra óhjákvæmilegt að finna leiðir til að draga úr fram- leiðslutengingu til að rýmka svigrúmið í búrekstrinum. Það væri í senn forsenda fyrir því að ná nauðsynlegri hagkvæmni i greininni, miðað við íjárfest- ingar, landkosti og mannafla, sem og að ná fótfestu á erlend- um mörkuðum. „Heilbrigð stefna í landbúnaðinum og heil- brigð byggðastefna er ekki undir því komin að halda öllum býlum í byggð ef það bitnar á lífsafkomunni.“ Nauðsynlegt er að landbún- aðurinn, sem aðrar atvinnu- greinar og þjóðarbúskapurinn í heild, lagi sig að því efnahags- umhverfi og að þeim viðskipta- háttum sem fyrirsjáanlega ráða ríkjum í okkar heimshluta í fyrirsjáanlegri framtíð. Til þess þarf hann umþóttunartíma. Til þess þarf hann skilning og stuðning landsmanna en jafn- framt þarf landbúnaðurinn að sýna, svo ekki verði um villzt, að atvinnugceinin sé tilbúin tií að taka upp breytta starfs- hætti. Frönsk vernd eftir Jón Baldvin Hannibalsson Nú í bytjun febrúar fóru sjómenn í Bretagne með báli og brandi um fiskmarkaði og réðust á vöruflutn- ingabíla sem fluttu erlendan fisk. Þeir kenndu innflutningi sjávaraf- urða frá öðrum löndum um tekju- missi og atvinnuleysi í greininni þótt allar líkur bendi til þess að rekja megi þá úlfakreppu sem sjáv- arútvegur er í á svæðinu til annarra orsaka t.a.m. þess að hann hefur ekki lagað sig að breyttum mark- aðsaðstæðum. Árvisst verðfall á fiski um þetta leyti árs hefur þó orðið meira vegna aukins innflutn- ings ódýrs fisks frá Rússlandi. Það er ekki einsdæmi í Frakk- landi að einstakir þjóðfélagshópar grípi til harkalegra aðgerða til þess fá málum sínum framgengt. Má minna í því sambandi á aðgerðir franskra bænda gegn GATT og mótmælaaðgerðir sem upp hafa komið gegn fyrirhuguðum breyting- um á skóla- og heilbrigðiskerfi á undanförnum árum. Yfirleitt virðast aðgerðir af þessu tagi líka skila drjúgum árangri því stjórnvöld eru undanlátssöm í aðdraganda kosn- inga. Sú varð og raunin í þetta skipti því franska ríkisstjórnin hefur þre- faldað styrki til sjávarútvegs og aukið félagslega aðstoð til bág- staddra sjómanna. I fjarlægð hefur enginn á réttu að standa Þessar aðgerðir snertu íslenska hagsmuni lítið sem ekkert og rösk- uðu ekki stöðu íslenskra afurða á Frakklandsmarkaði. En óeirðirnar héldu áfram og mótmæli bretónskra sjómanna gegn erlendum fiski mögnuðust. Frönsk stjórnvöld komust þá greinilega að þeirri niðurstöðu að útlátaminnstu aðgerðirnar og þær sem líklegastar væru til að friða sjómenn fælust í því að grípa til aðgerða gegn innflutningi, enda segir franskt máltæki (fijálslega þýtt) að / fjarlægð hafi enginn á réttu að standa. Var farið fram á það við önnur aðildarríki ESB að innflutningur á fiski frá ríkjum utan Evrópusam- bandsins væri stöðvaður. Þessu fengu frönsk stjórnvöld ekki framgengt en komið var til móts við kröfur þeirra með því að sett var lágmarksverð á innfluttan fisk, svipað og gert hafði verið á síðasta ári. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins varði þessar aðgerðir gagnvart EFTA-ríkjum með því að segja að hér væri um neyðaraðgerðir að ræða á grund- velli öryggisákvæðis EES-samn- ingsins. Ef frönsk stjórnvöld hefðu látið þar við sitja væri ekki ástæða til þess að gera mikið veður út af þessu. Lágmarksverð skuldbundum við okkur til þess að virða með frí- verslunarsamningum okkar við ESB 1972 og þau hafa ekki verið til traf- ala. íslenskur fiskur keppir ekki við undirmálsfisk á útsöluverði. Það eru sameiginlegir hagsmunir bretón- skra fiskimanna og íslenskra útflytj- enda að verð fari ekki niður úr öllu valdi. Landamæravarsla og heilbrigðiseftirlit En frönskum stjórnvöldum þótti ekki nóg að gert. Frá 9. febrúar hefur landamæravörðum og heil- brigðiseftirliti í Frakklandi greini- lega verið falið, auk venjulegra skyldustarfa, að sjá til þess að sem allra minnst af erlendum fiski rati til franskra neytenda. Fyrst er farið vandlega yfir öll innflutningsskjöl og má ekkert út af bregða. Sé t.d. dagsetning rétt en færð inn á rang- an hátt þá er það frávísunarsök. Séu allir pappírar gallalausir upp- hefst heilbrigðisskoðun. Að lokinni almennri skoðun eru tekin sýni og þau send í rannsókn, sem varað getur 9-10 daga. Meðan beðið er eftir niðurstöðu fer varan í kæligeymslu á kostnað kaupanda eða útflytjenda. Hafi fyrirtæki hug á að kaupa íslenskan fisk er því ekkert hægt að segja til um það hvort varan kemst á áfanga- stað eða hver áfallinn kostnaður getur orðið. Ófáir viðskiptavinir ís- lenskra fyrirtækja afpanta frekar en að sæta þessari meðferð. Frönsk verndarstefna Ekkert er við það að athuga að haft sé uppi landamæraeftirlit. Aldrei hefur verið um það samið við ESB að afnema það. Ekkert er heldur að því að fylgst sé með því að allar heilbrigðiskröfur hafi verið uppfylltar. Samkomulag var um það milli EFTA-ríkjanna og ESB, þegar EES samningurinn var gerður, að gagnkvæm viðurkenning heilbrigð- isvottorða mundi frestast fram yfir gildistöku EES samningsins sjálfs, svo að eftirlitsstofnun EFTA gæfist ráðrúm til þess að taka út heilbrigði- seftirlit. Ekki var hægt að sam- þykkja gagnkvæma viðurkenningu vottorða á svæðinu fyrr en gengið hafði verið úr skugga um að eftirlit sé samræmt alls staðar á svæðinu. íslendingar hafa skilað sínum gögn- um um eftirlitskerfi hér á landi. En það breytir ekki því að kerfið í heild kemst ekki til framkvæmda fyrr en 1. júlí. Það er því ekki fyrr en þá sem íslensk heilbrigðisvottorð verða að fullu viðurkennd en jafnvel eftir það verður Ieyft að taka slembisýni til öryggis. Engin ástæða er til þess að hafa áhyggjur af því. Strangt heilbrigðiseftirlit er okkur síður en svo á móti skapi. Hvorki Iandamæraeftirlit né heil- brigðisskoðanir bijóta í bága við EES samninginn. Það sem er hins vegar að okkar mati skýlaust brot á honum er það innflutningsbann, sem í raun er framkvæmt með mis- beitingu þessa eftirlits. Það er á þeim forsendum sem við höfum tek- ið málið upp við frönsk stjórnvöld. Þannig höfum við sett málið fram gagnvart framkvæmdastjórn ESB. Engin efnisleg rök hafa verið sett fram um að lífi og heilsu fólks í Frakklandi stafi hætta af íslenskum sjávarafurðum. Þvert á móti njóta þær viðurkenningar þar sem gæða- vara. Innflutningshindranirnar byggjast því eingöngu á forsendum byggðastefnu og þeim sjónarmiðum að vemda beri franska sjómenn frá erlendri samkeppni. Það innflutn- ingsbann sem Frakkar ekki fengu samþykkt af Evrópusambandinu hafa þeir endurnefnt og framfylgja því í nafni heilbrigðisreglugerða. Ef við lítum í eigin barm og setjum orðið bændur (í staðinn fyrir sjó- menn) þá ættu menn að kannast við ættarmótið á þessari hugmynda- fræði. Hún heitir verndarstefna. Aðgerðir íslenskra stjórnvalda íslenskur utanríkisráðherra hefur ekki boðvald yfir frönskum tollþjón- um. Hótanir um gagnaðgerðir hljóma hjáróma þegar litið er á vægi íslands í utanríkisviðskiptum Frakklands. Frakkar hafa látið hót- Um hvað snýst búvöru Athugasemdir við grein Þrastar Ólafssonar cftir Árníi M. Mathiesen Síðastliðinn laugardag ritar Þröstur Ólafsson, aðstoðarmaður utanríkisráðherraj grein í miðopnu Morgunblaðsins. I grein sinni reynir Þröstur að skýra hina svokölluðu búvörulagadeilu og það ekki að ástæðulausu. Á Þröstur þakkir skildar fyrir að leggja út í þetta verk, því það er ekki auðvelt eins og marka má af fréttum síðustu vikna. Því miður tekst Þresti ekki nægjanlega vel til í útskýringum sínum og sé ég ástæðu til þess að reyna að bæta um betur. Búvörudeilan snýst ekki um: — stefnuna í landbúnaðarmál- um, hvorki með tilliti til GATT né búvörusamnings. Þessi stefna hefur verið mörkuð og fullt samkomulag um hana á milli stjórnarflokkanna eins og Þröstur segir í sinni grein. Þetta er hins vegar svo mikið grund- vallaratriði að ég tel ástæðu til þess að taka undir með Þresti hvað þetta varðar. — viðskiptastefnu eða lífskjör. Allar breytingar sem lagðar hafa verið til á búvörulögunum hafa haft þann tilgang að gera okkur kleift að uppfylla skuldbindingar okkar gagnvart fríverslunar- og milliríkja- samningum. Deilan hefur heldur ekki snúist um það hversu há verð- jöfnunargjöld (price compensation, variable duty) eða verndartollar (custom) ættu að vera, heldur um það hvernig á að reikna þau út og hversu há þau mega hæst vera til þess að uppfylla skilyrði stjórnar- skrárinnar um framsal til fram- kvæmdavaldsins á valdi til gjald- töku. Ríkisstjórnin þarf hins vegar að ræða og marka sér stefnu hvað varðar álagingu gjalda á innfluttar landbúnaðarafurðir. Búvörudeilan snýst um: — forræði ráðuneyta og skil- greiningu á landbúnaðarafurðum. Deilan snýst um hvaða ráðuneyti á að fara með forræði við álagningu gjalda á innfluttar landbúnaðaraf- urðir, þ.e. landbúnaðarráðuneytið eða íjármálaráðuneytið (tollalög). „Eg tel að það fari best á því að þetta vald sé í fjármálaráðuneytinu en ég get vegna þeirra breyttu aðstæðna sem við sjáum fram á í land- búnaði og þeirrar tor- tryggni sem gætir meðal bænda vegna þessa fellt mig við það að hluti þessa valds sé í landbún- aðarráðuneytinu.“ Ég tel að það fari best á því að þetta vald sé í fjármálaráðuneytinu en ég get vegna þeirra breyttu að- stæðna sem við sjáum fram á í land- búnaði og þeirrar tortryggni sem gætir meðal bænda vegna þessa fellt mig við það að hluti þessa valds sé í landbúnaðarráðuneytinu. Miðað við þá framkvæmd að nefnd sem þijú ráðuneyti eiga aðild að mun fjalla um upphæð verðjöfnunar-

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.