Morgunblaðið - 02.03.1994, Blaðsíða 23

Morgunblaðið - 02.03.1994, Blaðsíða 23
MORGUNBLAÐIÐ MIÐVIKUDAGUR 2. MARZ 1994 23 tarstefna 19931 I 1994M Fiskiðnaður Iðnaður , J! -335 BvggingaraartS™i-17°S Vísbendingar um eftirspurn eftir vinnuafli í helstu atvinnugreinum »janúar 1993 og 1994 Verslunog -280 C veitingastaðir -160 Samgöngur Sjúkrahúsrekstur _5 P 30 SAMTALS -9101 Önnur þjónustustarfsemi _i eo' ■130 I Atvinnurekendur vilja fækka starfs- fólki í öllum atvinnugreinum Spáð að 7.000 manns verði atvinnulausir ATVINNUREKENDUR telja þörf á að fækka starfsfólki í öllum at- vinnugreinum, samkvæmt niðurstöðum atvinnukönnunar Þjóðahags- stofnunar, en þörf á fækkun í einstökum atvinnugreinum hefur breyst nokkuð frá síðustu könnun. í frétt -Þjóðhagsstofnunar segir að flest bendi til þess að störfum fjölgi ekki á þessu ári og að um sjö þúsund manns verði atvinnulaus að staðaldri á árinu eða um 5,5% af mann- afla á vinnumarkaði. Áætlanir atvinnurekenda benda til að framboð sumarstarfa verði svipað og í fyrra. anir Bandaríkjamanna sem vind um eyrun þjóta. Aðgerðum íslenskra stjórnvalda eru því nokkur takmörk sett. Án EES samningsins hefði ekki verið á annað að treysta en velvilja Frakka. Ekki hef ég reynt Frakka að öðru en því að bera til okkar góðan hug. En jákvætt hugarfar til fjarlægrar þjóðar fer fyrir lítið þeg- ar innanríkisvandi brennur á stjórn- völdum. Þá er betra að hafa samn- ingsskuldbindingar að vísa til. Ákvæði EES samningsins skapa þann vettvang sem nauðsynlegur er til þess að sækja málið og afla bandamanna í baráttunni við þessar aðgerðir. Framkvæmdastjórn ESB hefur þegar sýnt vilja sinn til þess að tempra aðgerðir Frakka t.d. þeg- ar Frakkar settu fyrir hennar til- stilli EFTA löndin inn á lista þeirra landa, sem flytja mættu fisk inn til Frakklands. Hún getur enn sem eftirlitsaðili með Frökkum reynst okkur notadijúgur bandamaður. Skaðabætur Þegar framkvæmdastjórn kynnti ákvörðun sína um lágmarksverð á fundi í febrúar bar íslenska sendi- nefndin fram harðorð mótmæli gegn innflutningstakmörkunum Frakka og áskildi sér allan rétt til þess að fara fram á skaðabæturvegna áorð- ins tjóns. Einnig var þess krafist að boðað yrði til sérstaks fundar sameiginlegu EES nefndarinnar til þess að taka á málinu. Sá fundur var haldinn 1. þ.m. Framkvæmda- stjórn gerði þar hvorki tilraun til að verja aðgerðir Frakka né for- dæma þær. Af íslands hálfu var þar tekið fram að málið væri svo alvar- legt, að ástæða væri til þess að boða til ráðherrafundar allra EES- ríkja ef engin úrbót fengist. Sendiherra íslands í Brussel hef- ur gengið á fund æðstu manna framkvæmdastjórnar til þess að skýra málstað íslands og gögnum hefur verið dreift til allra aðildar- ríkja EES samningsins. í París hef- ur sendifulltrúi íslands ekki aðeins sótt málið gagnvart þeim ráðuneyt- um, sem málið varðar, heldur einnig leitað til hagsmunasamtaka í fisk- iðnaði sem eiga mikið undir því að viðskipti haldist greið sem og til þeirra sveitarfélaga sem byggja á fiskinnflutningi. Hér í Reykjavík hefur sendiherra Frakklands þríveg- ideilan? gjalda áður en ráðherra ákveður gjöldin og málið fer fyrir ríkisstjórn ef ágreiningur er í nefndinni tel ég að ekki skipti mestu máli hvar for- ræðið er staðsett í stjórnarráðinu, heldur skiptir mestu máli hvernig við skilgreinum landbúnaðarafurðir og þar með valdsvið búvörulaganna. Um þetta atriði hefur verið mikið ijallað í fjölmiðlum, oftast á mis- skilningi byggt, og er fjarri lagi að þar hafi stjórnarflokkarnir tekist sérstaklega á. Það hefur hins vegar verið reynt að ná niðurstöðu um það hvaða vörur væri eðlilegt að skil- greina sem landbúnaðarvörur. Góð sátt virðist nú hafa náðst um þenn- an mikilvæga þátt. — stjórnarhætti og orðalag á lagatexta. Deilan hefur snúist um það hvernig lögin eigi að marka stjórnsýslunni ramma. Allar tillögur sem unnið hefur verið með í land- búnaðarnefnd hafa gengið í þá átt að stjórnarhættir séu byggðir á skýrum lögum en ekki á geðþótta eða úrskurðum einstakra ráðherra. Hæstaréttardómurinn sem féll í síð- asta mánuði gerir það enn brýnna en áður að lagatextar séu skýrir en pólitískar deilur ekki leystar með loðnum lagatexta. Ég fullyrði að Jón Baldvin Hannibalsson „Frönsk stjórnvöld kom- ust þá greinilega að þeirri niðurstöðu að út- látaminnstu aðgerðirn- ar og þær sem líklegast- ar væru til að friða sjó- menn fælust í því að grípa til aðgerða gegn innflutningi, enda segir franskt máltæki (frjáls- lega þýtt) að í fjarlægð hafi enginn á réttu að standa.“ is verið kallaður fyrir og ég hef afhent honum bréf til starfsbróður míns í Frakklandi, Alains Juppé. Ohætt er að segja að ekkert tæki- færi hafi verið ónotað til að afla málstað okkar skilnings og fá aðra samningsaðila á okkar band. Allt hefur þetta starf verið unnið í sam- ráði við stærstu útflutningsfyrir- tækin. Hvað er framundan? Frakklandsmarkaður hefur á undanförnum árum tekið við um 10% af öllum útflutningi íslendinga. íslenskar vörur hafa áunnið sér þar þegnrétt sem ekki kemur til greina að afsala sér. Misbeiting sú á heil- Árni M. Mathiesen þær tillögur sem nú liggja fyrir af hálfu sjálfstæðismanna og alþýðu- flokksmanna í nefndinni gera lögin mun skýrari en lögin frá því í desem- ber eru og styrkja þannig stöðu innflytjenda og neytenda. Vandi bænda og neytenda Vandi bænda og neytenda í land- búnaðarmálum á sér langa sögu eða allt aftur til kreppuáranna fyrir rúmum 60 árum. Þar hafa mönnum brigðiseftirliti sem viðgengist hefur nú um sinn er tímabundið fyrir- bæri. Ég er þess fullviss að frönsk stjórnvöld hverfi að lokum frá villu síns vegar, vegna samningsskuld- bindinga sinna, vegna hagsmuna eigin fiskvinnslu og síðast en ekki síst vegna þess að vandi sjávarút- vegs þar verður ekki leystur með verndarstefnu og einangrun. Ef að líkum lætur léttir á þrýstingi á mörkuðum þegar líða tekur á árið. Rétt eins og ekki var tilkynnt opin- berlega né formlega þegar innflutn- ingstakmarkanirnar hófust mun ekki vera blásið í lúðra þegar þær hverfa. En undirbúa verður nú jarðveginn til þess að tryggja að sama staða komi ekki upp að ári, í aðdraganda frönsku forsetakosninganna. Við eigum heimtingu á því að fá fríð- indameðferð á Frakklandsmarkaði, greiðari aðgang en aðilar utan Evr- ópska efnahagssvæðisins. En á móti er ekki nema sjálfsagt að leggja nokkuð á sig til að sýna frönskum embættismönnum fram á að öll framkvæmd hér á landi, hvort sem er við heilbrigðiseftirlit, útgáfu upprunavottorða eða frágang toll- skjala sé óaðfinnanleg. Eg hef því lagt til við frönsk stjórnvöld að efnt verði til embættismannaviðræðna um þessi mál svo öllum mögulegum misskilningi verði eytt. Byrjunarerfiðleikar Enginn samningur er án sinna byrjunarörðugleika, síst af öllu jafn- viðamikill samningur og EES samn- ingurinn. Það stendur Alþingi nærri að viðurkenna að í vissum tilfellum getur verið erfitt t.d. að ganga frá þeirri löggjöf, sem nauðsynleg er til þess að hægt sé að uppfylla samningsskuldbindingar. Énn lengri tíma getur tekið áður en samningurinn er svo samgróinn hugsunarhætti stjórnvalda að engar aðgerðir þeirra bijóti í bága við hann. Þannig höfðu tollyfii-völd inn- an ESB ekki frá byijun fengið nauð- synleg fyrirmæli til tollafgreiðslu frá fyrsta degi skv. EES reglum. Ekki voru allar skrifstofur ESB landa sem sjá um atvinnu- og dval- arleyfi með tilbúnar reglur EES frá fyrsta degi. Þetta er nú meira og minna komið í lag. Það mun einnig taka einhvern tíma áður en það síast inn í t.d. franska stjórnmálamenn, hvar mörkin liggi þegar gripið er til neyðaraðgerða. En til þess eru stofnanir EES að leiða samningsað- ilum fyrir sjónir að þeir verði að halda samninga. Höfundur er utanríkisráðherra og formaður Alþýðuflokksins - Jafnaðarmannaflokks íslands. orðið á mörg mistök, sem við erum að reyna að leiðrétta núna. Alþýðu- flokkurinn hefur átt hlut að þessum málum, ekkert síður en aðrir flokk- ar, og jafnvel má færa rök fyrir því að hann eigi meiri sök en aðrir, því miklu veldur sá er upphafinu veld- ur. Það var Alþýðuflokkurinn sem studdi Framsóknarflokkinn til for- ystu í íslenskum stjórnmálum þegar grunnurinn var lagður að landbún- aðarstjórnkerfinu. Tortryggni bænda og neytenda Stór hluti vandans sem við stönd- um frammi fyrir í þessu máli er tortryggni bænda gagnvart breyt- ingum. Sá vandi verður ekki leystur nema með víðtækri umræðu um hvaða áhrif þær breytingar sem við sjáum fram á hafa á landbúnað og bændur. Umræðan þarf að vera í anda þess sem rætt er um í Reykja- víkurbréfi síðastliðinn sunnudag, sem er að aukið fijálsræði í landbún- aði og aukin samkeppni styrkir inn- lendan landbúnað en veikir hann ekki. Stöðug upphlaup í málefnum landbúnaðarins grafa hins vegar undan sameiginlegri stefnu stjórnarflokkanna og ala á tor- tryggni bænda í garð ríkisstjórnar- innar og tortryggni neytenda í garð bænda. Höfundur er alþingismaður fyrir Sjálfstæðisflokkinn í Reykjaneskjördæmi. Samkvæmt niðurstöðum könnun- arinnar töldu atvinnurekendur æskilegt að fækka starfsfólki um 850 manns í janúar en það svarar til um 1,1% af þeim fjölda sem könn- unin nær til. Þetta er vilji til meiri fækkunar en kom fram í síðustu könnun sem gerð var í september, en mjög svipað og var á sama tíma á síðasta ári. Á höfuðborgarsvæðinu vilja atvinnurekendur fækka um 570 manns og á landsbyggðinni um 280 manns, Þetta er verri útkoma á landsbyggðinni en var í september og stafar afturkippurinn af minna framboði starfa í fiskvinnslu og iðn- aði. Minni fækkun í þjónustu Könnunin náði til 250 fyrirtækja í öllum atvinnugreinum nema fisk- veiðum, landbúnaði og opinberri þjónustu að undanskildum sjúkra- húsum og bárust svör frá 228. Umsvif þessara fyrirtækja eru um 35% af umsvifum í atvinnugreinun- um sem taka yfir um 75% af allri atvinnustarfsemi í landinu. At- vinnurekendur í þjónustu vilja nú fækka um 160 manns eða um 0,7% í greininni sem er umtalsvert minna en í síðustu tveimur könnunum. Menn vildu fækka um 190 manns á höfuðborgarsvæðinu en fjölga um 30 manns á landsbyggðinni. Aftur á móti er meiri vilji til fækkunar í iðnaði en verið hefur. Þar eru óskir um fækkun um 335 manns sem jafngildir 2,9% af mannafla, en áð frátöldum málm- og skipasmíðaiðn- aði er ekki meiri vilji til fækkunar en verið hefur. í fiskiðnaði var vilji til fækkunar um 40 manns og í byggingarstarf- semi var vilji til að fækka um 120 manns, þar af 70 á höfuðborgar- svæðinu og 50 á landsbyggðinni, sem er svipað og var í síðustu könn- un. I verslun og veitingastarfsemi var vilji til fækkunar um 160 manns eða urn 1,1% af mannafla í grein- inni. Í september vildu atvinnurek- endur fækka um 80, en fyrir ári vildu þeir fækka um 280 manns. í samgöngum var vilji til fækkunar um 30 manns og á sjúkrahúsum var vilji til að halda starfsmannafjölda óbreyttum. Stjórn Fiskveiðasjóðs A Oskað eftir sam- vinnu við ráðherra STJÓRN Fiskveiðasjóðs sendi í gær Þorsteini Pálssyni, sjávarút- vegsráðherra, og Sighvati Björgvinssyni, iðnaðarráðherra og viðskiptaráðherra, símbréf þar sem óskað var eftir samstarfi við ráðuneytin til að efla íslenskan skipasmíðaiðnað. Að sögn Más Elíssonar, forstjóra sjóðsins, komst stjórn hans að þess- ari niðurstöðu á fundi sínum í gær. Hann sagði að stjórnin gerði sér grein fyrir því að mjög óæski- legt væri ef íslenskur skipasmíða- iðnaður legðist af, því hefði hún óskað eftir samstarfi við sjávarút- vegsráðherra og iðnaðar- og við- skiptaráðherra, undir forystu hins fyrrnefnda, um eflingu íslensks skipasmíðaiðnaðar. Már sagði að stjórn sjóðsins væri þeirrar skoðunar að óheppi- legt væri að hann einn hætti að lána fé til endurbóta og smíði á skipum erlendis að svo stöddu, fleiri lánastofnanir og sjóðir væru á markaðinum og yrði að ákveða’ aðgerðir með tilliti til þess.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.