Morgunblaðið - 02.03.1994, Blaðsíða 27

Morgunblaðið - 02.03.1994, Blaðsíða 27
MORGUNBLAÐIÐ MIÐVIKUDAGUR 2. MARZ 1994 27 Markús Örn Antonsson borgarstjóri leggur fram tillögu um átak í atvinnumálum Allt að 800 millj. til sérstakra verkefna á vegnm borgarmnar Um 1.000 einstaklingar yrðu ráðnir af atvinnuleysisskrá í Reykjavík til tímabundinna verkefna MARKÚS Örn Antonsson borgarstjóri leggur til að ráðist verði í sérstök átaksverkefni á vegum borgarsjóðs og fyrirtækja borgar- innar. Gert er ráð fyrir að til þeirra verði varið allt að 800 milljón- um enda verði reglum um Atvinnuleysistryggingasjóð breytt og honum gert kleift að styrlga verkefnin um 400 milljónir. Gangi það eftir verður unnt að ráða um þúsund einstaklinga í 650 til 700 störf í tvo tíl sex mánuði. Er gert ráð fyrir að ráðningar af atvinnuleysisskrá hefjist í mars hjá borgarsjóði, borgarfyrirtækj- um og verktökum á þeirra vegum. Þá er gert ráð fyrir að ráðið verði af atvinnuleysisskrá til afleysinga hjá stofnunum borgarinn- ar umfram það sem gert er ráð fyrir á fjárhagsáætlun. Er reikn- að með allt að 200 störfum í átta vikur að jafnaði og er áætlaður kostnaður 30 milljónir. Loks er gert ráð fyrir að teknar verði að láni allt að 430 millj. í áföngum til að standa straum af kostnaði við verkefnin. Tillagan var lögð fram í borgarráði í gær og var henni vísað til borgarsljórnar. í tillögu borgarstjóra er lagt til að borgarstjóm samþykki áskorun um að ríkisstjómin beiti sér fyrir að á þessu ári og á næstu tveimur ámm verði unnið að gerð stofn- brauta í Reykjavík fyrir 2 til 2,5 milljarða vegna ríkjandi atvinnu- ástands. Bent er á brýn verkefni svo sem mislæg gatnamót Suður- lands- og Vesturlandsvegar, mis- læg gatnamót Höfðabakka og Vesturlandsvegar, breikkun Vest- urlandsvegar, breikkun Miklu- brautar að Skeiðarvogi, brýr á Elliðaár og yfir Sæbraut, færslu Hringbrautar og mislæg gatnamót Miklubrautar og Kringlumýrar- brautar. Loks er lagt til að borgarstjóm samþykki að beina því til ríkis- valdsins að veija þeim auknu tekj- um sem ríkissjóður fær af virðis- aukaskatti vegna átaksverkefna sveitarfélaga til nýrra verkefna sem hafa hvað mesta íjölgun starfa í för með sér. Virðisauka- skattur af átaksverkefnum borg- arinnar er áætlaður um 120 millj. Atvinnuleysistryggingasjóður í greinargerð með tillögunni kemur fram að framlag borgar- sjóðs til Atvinnuleysistrygginga- sjóðs var um 198 millj. árið 1993 en styrkir úr sjóðnum vegna átaks- verkefna á vegum borgarinnar á sama tíma verða að líkindum um 40 millj. Á þessu ári verður fram- lag borgarsjóðs til sjóðsins 238,5 millj. • Þá segir: „Reylq'avíkurborg hef- ur tekist á við aðsteðjandi atvinnu- leysisvanda af þrótti og framsækni og það hlýtur að teljast eðlileg krafa að framlög hennar í At- vinnuleysistryggingasjóð reynist ekki í meginatriðum hreinn viðbót- arkostnaður heldur renni til þess að skapa atvinnulausu fólki í Reykjavík verðug viðfangsefni." Um 7.000 manns hafa í einhveiju formi notið sérstakra úrræða borgaryfirvalda í atvinnumálum á síðasta ári auk íjölmargra sem notið hafa góðs af almennum framkvæmdaframlögum. Lætur nærri að á árinu muni allt að 8.000 manns njóta sambærilegra úr- ræða, nái tillögurnar fram að ganga. Gatnaframkvæmdir Vitnað er til nýútkominnar skýrslu um arðsemi gatnafram- kvæmda í Reykjavík, þar sem bornar eru saman fimm mismun- andi framkvæmdaleiðir við stofn- og tengibrautir en verkefnin sem getið er um í tillögunni eru þau sömu enda talin álitlegust. Virk vinnumiðlun Þá segir að af hálfu borgarinnar hafi verið lögð áhersla á virka Höfundur hinna þekktu bóka um Basil fursta kominn í leitirnar Dani sem samdi undir mörgum dulnefnum Sögurnar um Basil voru gefnar út í tugatali hér á landi LJÓST er orðið hver var höfundur að sakamálasögunum um Basil fursta og reyndist það vera danskur höfundur að nafni Niels Meyn. Um árabil hafa menn velt vöngum yfir hver gæti verið höfundur að Basil fursta en sögurnar um hann eru fyrir löngu orðnar fágæti fyrir safnara hérlendis. Ásgeir Eggertsson, Qölmiðlafræðingur, fékk vísbendingu frá íslendingi sem skoðað hafði sýningu á dönskum glæpabókmenntum í Konunglega bóka- safninu í Kaupmannahöfn árið 1984 og þóttist þekkja þar hefti með Basil fursta. Samkvæmt upplýsingum sem Ásgeir aflaði sér komu út 64 hefti með ævintýrum Basils fursta á árunum 1926- 1927 í Danmörku hjá þremur mismunandi forlögum og er Niels Meyn að minnsta kosti höfundur fyrstu heftanna. Meyn fæddist árið 1891 í Kaupmannahöfn og lést árið 1957 í Gentofte. Basil fursti birtist fyrst í bók á hefti á sambærilegan hátt, þó að íslensku árið 1939 hjá Sögusafni heimilanna sem Ámi Ólafsson stóð að. Talið er að Páll Sveins- son, barnaskólakennari í Hafnar- firði, hafí íslenskað Basil fursta að mestu. Innihélt bókin sex sög- ur, bók númer tvö kom út 1940 og þriðja bókin árið 1941 og inni- hélt fímm sögur. í beinu fram- haldi af þessari útgáfu var farið að gefa út sérhefti með mynd- skreyttum kápum, í einum lit að jafnaði, og innihélt hvert hefti eina sögu. Fyrsta heftið hét Konu- ræninginn og er merkt sem fyrsta hefti í fjórðu bók, og næstu tvö fjórða bókin kæmi aldrei út. Alls voru gefín út 52 hefti frá 1941 og til ársins 1947, að því talið er. í seinasta heftinu sem kom út í þessari útgáfu, Tvíburasystrun- um, gekk Basil fursti, sem var kunnur kvenhatari, í hjónaband og lauk ævintýrum hans að því loknu. Kringum 1960 kom út þriðja útgáfan af Basil fursta, og var um að ræða endurprentun á sömu heftum og voru í bókunum annars vegar og hins vegar nokkrum lausum heftum, alls 23—24 hefti. Bláa þokan var fyrsta heftið af þeirri útgáfu og Gulldúfan númer 23. Síðan voru endurprentuð kringum 1970 tvö hefti af Basil fursta í nútímalegri útgáfu og eru þau almennt ekki hátt skrifuð af sönnum Basil fursta aðdáendum. Ótal dulnefni Að sögn Ásgeirs samdi Niels Meyn fjöldann allan af alþýðubók- menntum í sama dúr og Basil fursta, ásamt bamabókum og dýrasögum, skáldsögum, smásög- um og skrifaði jafnframt í blöð og tímarit. Ásgeir segir að í danska rithöfundatalinu séu 142 bækur eftir Meyn taldar upp, að meðtöldum þýðingum á erlend tungumál. „Um tíma starfaði Meyn sem bókavörður á bókasafni dagblaðsins Politiken, eftir enda- sleppt nám í efnafræði. Skrifaði hann fyrstu sögu sína 19 ára gamall og birtist hún í tímaritinu Hjemmet árið 1910. Eignaði hann sér gjaman Stælingar og þýðingar sínar á erlendum reyfurum því greiðslur fyrir frumsamin skrif voru hærri en fyrir þýðingar," segir Ásgeir. Hann segir að Meyn Landflótta fursti HEFTIN um Basil fursta báru ætíð æsilegar myndir á forsíðu í samræmi við efnisþráð, auk þess sem Basil birtist þar sjálf- ur með einglyrni og afturkembt hár. Ýjað var að því í heftunum að Basil væri rússneskur aðals- maður, jafnvel náskyldur keis- aranum, sem yfirgefið hefði föðurland sitt eftir byltinguna 1917. hafí notað ótal dulnefni á ferli sínum, s.s. Charles Bristol, Anne Lykke, George Griffíth, Harold Chester, Rex Nelson, David Gartner og Gustav Hardner, auk þess að senda frá sér efni þar sem höfundar var ekki getið, en sú var raunin með Basil fursta. vinnumiðlun og að starfsemi Ráðningastofu Reykjavíkurborgar hafí nýlega verið tölvuvædd. Um leið og flutt verður í nýtt húsnæði við Engjateig 11 muni heiti henn- ar verða breytt og hún framvegis nefnd Vinnumiðlun Reykjavíkur- borgar. Með flutningnum skapist skil- yrði fyrir bættri þjónustu við at- vinnulausa, einkum á sviði vinnu- miðlunar, atvinnu- og námsráð- gjafar. Aukið álag Til marks um aukið álag hjá Ráðningastofunni er bent á að á sama tíma fyrir þremur árum voru innan við 700 manns skráð at- vinnulaus í borginni. Að morgni 28. febrúar 1994 voru 3.340 á" skrá, þar af voru 3.059 á bótum. Höfðu 632 verið á skrá í þijár vikur eða skemur og 2.032 í 12 vikur eða skemur, 3.100 í 38 vikur eða skemur en 239 höfðu verið lengur en 38 vikur á atvinnuleysis- skrá. Flestir eða 2.896 óska eftir fullri vinnu en 369 vildu hluta- starf. Rösklega þriðjungur karla og rúmur helmingur kvenna voru í hjónabandi eða sambúð en 824 voru einhleypir með böm á fram- færi, þar af 522 konur. Engin nýmæli í lokaorðum tilögunnar segir að í tillögunni sé miðað við að veita sem flestum atvinnulausum tíma- bundin úrræði í störfum á vegum borgarinnar. Ljóst sé að ekki sé fítjað upp á nýmælum um varan- lega atvinnusköpun til framtíðar. Henni verði ekki koniið á nema með löngu undirbúningsstarfí í samvinnu við atvinnureksturinn í borginni. „Því hlutverki er Aflvaka Reykjavíkur hf. ætlað að gegna fyrir hönd borgarinnar og eru nú þegar ýmis verkefni til meðferðar á vegum Aflvaka í því skyni," seg- - ir enn fremur. Loks er bent á að tillögur þær sem hér um ræði taki á brýnum vanda einstaklinga og fjölskyldna í þeirri vissu að sérhvert starf sem unnt verði að bjóða fólki á atvinnu- leysisskrá um lengri eða skemmri tíma, geri það að þátttakendum á atvinnumarkaðinum á nýjan leik og veiti þá tilbreytingu og félags- lega hvatningu sem þörf sé á. Þingflokkur Alþýðuflokksins mótmælir frétt í DV Einhugur í þingflokknum MORGUNBLAÐINU barst í gær eftirfarandi ályktun: „Vegna rangs fréttafiutnings DV í dag af afstöðu þingflokks Alþýðu- flokksins til deilu stjórnarflokkanna um búvörulögin vill þingflokkurinn taka fram eftirfarandi: Þingflokkurinn var einróma í þeirri afstöðu að hafa algjörlega tillögu formanns landbúnaðar- nefndar til breytinga á búvörulaga- frumvarpi ríkisstjórnarinnar. s Þingflokkurinn hefur staðið á bak við málflutning formanns Al- þýðuflokks og stutt hann. Enda hefur hann fiutt sjónarmið þing- flokksins í málinu. Þingflokkurinn lýsir ánægju með málalok sem hann telur að sé í sam- ræmi við afstöðu þingflokksins og upphaflegt samkomulag stjórnar- flokkanna. Fullur einhugur hefur ríkt frá fyrstu tíð í þingflokki Alþýðufíokks- ins um afstöðuna til búvörulaga- breytinganna og fullyrðingar um hið gagnstæða eru ósannar. Samþykkt einróma: F.h. þingflokks Alþýðuflokksins Birgir Dýrfjörð, þinglóðs. Sigurður Tómas Björgvinsson, framk væmd astj óri. „ KRIPALUJOGA Framhaldsnámskeið hefst 7 mars. Kennt ó mánud. og mið. kl. 16.30 til 18. Farið dýpra í jóga og öndun. Kennari: Helga Mogensen. Skeifunni 19,2. hæð, s. 679181 (kl. 17-19). Þú svalar lestrarþörf dagsins ásíöum Moggans! y Við blöndum litinn... DU PONT bflalakk notað af fagmönnum um land allt. Er bfllinn þinn gijótbarinn eða rispaður ? DU PONT lakk á úðabrúsa er meðfærilegt og endingargott. Faxafeni 12. Sími 38 000

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.