Pressan - 06.02.1992, Blaðsíða 4

Pressan - 06.02.1992, Blaðsíða 4
FIMMTUDAGUR PRESSAN 6. FEBRÚAR 1992 Á L I T Á að selja RÚV einkaaðilum? MARKÚS ÖRN ANTONSSON, BORGARSTJÓRI OG FYRRUM ÚTVARPSSTJÓRI I „Ég hef verið og er enn þeirrar skoðunar, eins og ítrekað hefur komið fram, að ég tel að þetta J samspil sem er á milli einkastöðva annars veg- ar og Ríkisútvarpsins hins vegar sé ákjósanlegt fyrirkomulag og engin ástæða til að breyta því. í ljósi þeirra sérstöku að- stæðna sem ríkja í okkar fámenna þjóðfélagi er það best tryggt með þessum hætti að landsmenn allir sitji nokkurn veg- inn við sama borð hvað fjölmiðlaþjónustu varðar, með því að ríkisútvarp alþjóðar annist hana og geri það líkt og nú tíðkast." rr «r ÞORBJORN BRODDASON, DÓSENT í FÉLAGSFRÆÐI OG FORMAÐUR ÚTVARPSRÉTTARNEFNDAR. ,,Að skipta þessu í þrjár sjálfstæðar einingar getur haft vissa kosti, en á hinn bóginn sýnist _| mér þetta vera það aðgreint, sérstaklega milli sjónvarps og útvarps, að í sjálfu sér myndi það ekki breyta miklu. I heild ég hef ekki neina heilaga sannfæringu, hvorki af né á, en ég held ekki að þetta verði til stórkostlegra bóta. Það er ekkert fáránlegt við það að ríkið eigi slíkan miðil ef hann er rekin með sómasamlegum hætti. Eg held að besti kosturinn sé að reyna að gera út verulega góða einkafjöl- miðla, en ég held að þessar stöðvar bæti hvor aðra upp. rr BOGI AGUSTSSON, FRETTA i STJÓRI SJÓNVARPSSINS I „Höfuðgagnrýni mín á það sem Kjartan er að ! segja er að mér finnst hann vilja breyta breyt- inganna vegna, ekki vegna þess að hann sjái fyrir sér að hlutirnir verði betri, hagkvæmari eða ódýrari. Fyrir mér er það langt í frá nokkurt sálarhjálpar- atriði að ríkið eigi þessa stofnun, ég vil aðeins tryggja að áfram verði gegnt því hlutverki sem hún gegnir nú. Eg er að stórum hluta hliðhollur einkavæðingu, en nú þegar mönnum þykir mikið liggja við að verja íslenska menningu tel ég mikið íhugunarefni hvort eigi að stíga þetta skref til fulls." *.*. BALDVIN JONSSON, EIGANDI AÐALSTÖÐVARINNAR „Ég er auðvitað innilega sammála honum, en þetta ætti að koma til framkvæmda í þrepum. Fyrsta þrepið er að losa ríkið við rekstur Rásar I tvö, það er enginn rökrétt forsenda fyrir því að ríkið standi í honum lengur. Næsta skref yrði að taka Sjónvarp- ið nákvæmlega sömu tökum og bjóða út reksturinn. Á loka- punktinum yrði svo gömlu gufunni breytt, en hún gæti til skamms tíma þróast sem nokkurs konar kjölfesta ljósvaka- miðla og viðmiðun. Þetta myndi gerast á svona sex ára tíma- bili. Samkeppnisaðstaða Ríkisútvarpsins er svo fullkomlega óheiðarleg og ósanngjörn." A fundi með starfsmönnum Ríkisútvarpsins fyrir nokkru kom Kjartan Gunnarsson, framkvæmdastjóri Sjálfstæoisflokksins, með þá tillögu að leggja RÚV niður og selja sem þrjú sjálfstæð hlutafélög (Rás 1, Rás 2 og Sjónvarpiðl. Til stuðnings máli sínu benti Kjartan á að til væru margir aðilar í þjóöfélaginu sem tekiö gætu þessa þjónustu að sér með töluvert minni tilkostnaði. Þ O G E I R ÞORGEIRSSON rithöfundur var fyrir átta árum kærður af Lögreglufélaginu fyrir skrif um ofbeldi innan lögreglunnar. Tilefni greinaskrifa Þorgeirs var Skaptamálið. Málið var kært til ríkissaksóknara sem efndi til opinberrar rannsóknar. Greinagerð var síðan send rannsóknarlögreglunni til athugunar og síðar til sakadóms. Þorgeir var dæmdur samkvæmt 108. grein hegningarlaganna til að greiða sekt. Hann áfrýjaði málinu til Hæstaréttar sem staðfesti sakadómsúrskurðinn. Þann 22. janúar flutti Þorgeir mál sitt fyrir Mannréttindadómstól Evrópuráðsins. Sannleikurinn er refsiverður ef hann er ekki sagður svo kurteisislega að hann skilst ekki Ertþú í málaferlum viö lög- regluna? „Ég hef aldrei verið í nein- um málaferlum við lögregl- una. Mér er fjarskalega hlýtt til lögreglunnar. Það er aftur á móti mjög þröngur hópur innan lögreglunnar sem hef- ur stundað atferli sem mér hefur þótt athugunarvert. Ég hefði viljað láta athuga það annars staðar en hjá lögregl- unni sjálfri." Hvernig fór þetta mál af stað? „Að forminu til var það lög- maður Lögreglufélagsins sem sendi kæruna. Þegar málið fór í gang reyndist þó ekki hægt að framvísa nein- um samþykktum úr félaginu eða stjórn félagsins sem væru á bak við hana. Þessi kæra hékk alltaf svolítið í lausu lofti og fékkst aldrei almenni- lega staðfest." Nafngreindir þú lögreglu- menn í greininni? „Nei, ég nefndi engar per- sónur sérstaklega, gat þess mjög vendilega að það væri lítill minnihluti lögregjunnar sem greinin ætti við. Eg skal viðurkenna að greinin var stórorð og mér var þungt í skapi. Ég var búinn að athuga þessi mál í áraraðir. í höfuðat- riðum var greinin beiðni til þáverandi dómsmálaráð- herra, Jóns Helgasonar, um að hann setti upp nefnd valin- kunnra heiðursmanna sem myndu tala við fórnardýr lög- reglunnar og rannsaka nánar. Ég vildi fá fram hlutlausa og óhlutdræga rannsókn á þess- um málum, sem var svo aldr- ei gert. Þess í stað lenti ég sjálfur í rannsókn." Þetta mál snýst um ritfrelsi. Er ritfrelsi á íslandi? „Það er alveg ótrúlega lítið ritfrelsi hér. A meðan 108. grein hegningarlaga er óbreytt og í gildi lít ég svo á BÆTIFLÁKAR MÁ BRODDI ÉTA? ,JÉg nýti mér ekki þessar kjarabætur og kæri mig ekki um að Broddi Broddason éti á sig gat í mötuneyt inu dag eftir dag og haldi mér niðri í launum." Nokkurn veginn rétt haft eftir Stef- áni Jóni Hafstein er hann ræddi hlunnindi opinberra starismanna f ÞJóðarsálinni. Broddi Broddason frétta- maður: „Ég gefekkertfyrir skoðanir Stefáns Jóns á möiuneytum. Hann má éta sitt grœnmeti fyrir mér og láta mig ífriði með mína ýsu ogflot, sem ég borga offjár fyrir ímótuneyti ríkisútvarps- ins." SJÁLFSMORÐ ÞJÓÐVILJANS „Ég held að Þjóðviljinn hafi framið sjálfsmorð rétt eins og vinstri stefnan. Dauði Þjóðvilj- ans er merki þess hve vjnstri stefna á íslandi hefur verið ósjálfstæð og ánægð með sig sína menn. Þar hefur ekki ríkt gagn- rýnin vinátta heldur vin- átta samþykkisins." Guðbergur Bergsson, Þjv. 31. jan. Guðmundur Heiðarsson fyrrum blaðamaður á Þjóð- viljanum: „ Vinstri stefnan er ekki gjaldþrota. Langt því frá. Halda menn að allir séu orðnir hœgri kratar í dag ? " SPILABORGIR „Stundum er verið að spara með því að setja engar járna- bindingar í veggi. þær eru ekki einu sinni settar & teikn- ingarnar. Hér eru heilu íbúð- arblokkirnar byggðar án járnabindinga í veggjum." Guðbrandur Steinþórsson rektor Tækniskólans f Mbl. 31. jan. Hákon Ólafsson forstjóri Rannsóknastofnunar bygg- ingariðnaðar:,. Það eru hönnuðir sem ákvarða hvað á að vera mikið afjárni. Það er ha'gt að hanna hús án járna, það er á útveggi. Annars get ég ekkert sagt um þetta. Það getur ýmislegt far- ið miður í hransanum. " STÓRHNEYKSLI Á SÍMANUM ..Fyrirtækið getur ekki búist við því að það muni komast upp með að lækka þau að raungildi með því einu að hækka þau ekki. Hér þarf lækkun að koma til. Uni allan heim hefur verið okrað á símtölum milli landa á undanförnum árum. í sumum löndum er lit- ið á þetta sem meiriháttar hneykslismál." Vikverji Mbl. um verð á simtölum til útlanda, 4. feb. Guðmundur Björnsson hjá Pósti og síma: „Ég heldqð það þuifi qðfara að lœkka símgjöld til útlanda. Það kostar ekki eins inikið og áð- ur að lœkka þau. Ég hlýt að líta svo á að þegar þú fivrð heimild til að hœkka þjónustu um tvö prósent að jafnaði. og ákveður síðan að hwkka ekki hluta afþeirri þjónustu. þá sértu í rauninni að hvkka gjöldin. Er það ekki það sem við eruin að gera?" UTANGATTA PRÓFESSORAR „Nemendur hljóta að gera þá kröfu að störf prófessora séu metin með ákveðnu millibili. þannig að tryggt sé að gæði Háskólans séu í há- marki á hverjum tíma. Sú sjálfsagða regla gildir. að nemendum er gert að vfkja standi þeir sig ekki í námi. Sama regla hlýtur að gilda um störf kennara." Nemi í HÍ, um æviráðningu Há- skólakennara, Mbl. 31. jan. Halldór Jónsson aðstoðar- maður Háskólarektors: „Kennurwn í HÍ er gefin ein- kunn af nemendum í lok hverrar annar. Lausráðnir kennarar sein ítrekað standa sig illa erit yfirleitt ekki end- urráðnir. Hins vegar eru œviráðnir kennarar mjóg erf- iðir. Hiit er að kennurum sem stahda sig sérstaklega illa er boðið upp á leiðbein- ingar og þess eru mörg dœmi að þeir hafi bœtt sig." PRESSUMYND/SPESSI að hér sé ekki ritfrelsi. Það er af þeirri einföldu ástæðu að í lok þessarar 108. greinar númer 19frá 1940segir: „Að- dróttun, þó sönnuð sé, varðar sektum". Þarna er sjálfur sannleikurinn gerður refsi- verður ef ákveðin stétt manna á í hlut, það er að segja opinberir starfsmenn. Sannleikurinn er refsiverður ef hann er ekki sagður svo kurteisislega að hann skilst ekki. Þetta eru höft á umfjöllum á mikilvægum málum, því stétt opinberra starfsmanna fer með öll þau mál sem okk- ur skipta mestu. Ég hef haft góðan tíma til að velta þessu fyrir mér síðustu átta árin og ég held að meðan þessi höft eru í gildi og framkvæmd af Hæstarétti, þá getum við ekki talað um fullt málfrelsi. Þessi lagagrein er miðalda- leifar sem við eigum ekki að dröslast með lengur. Ég hef haldið því fram að þetta brjóti beinlínis í bága við skilgreiningu hugtaksins málfrelsi, sem er rétturinn til að segja sannleikann eftir bestu vitund og í réttmætum tilgangi."

x

Pressan

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Pressan
https://timarit.is/publication/298

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.