Tíminn - 23.02.1975, Blaðsíða 40

Tíminn - 23.02.1975, Blaðsíða 40
f Sunnudagur 23. febrúar 1975 BRUER h. er einnig , traust J eldvarnatækL^i MJGSUGAN ^r ^B' ^bp Heildvérzlun Síöumúla 22^ Sfmar 85694 & 85295 L SIS-FO»IJK SUNDAHÖFN GHÐÍ fyrirgóéan mat ^ KJÖTIÐNAÐARSTÖÐ SAMBANDSINS 100 SJÚKRAÞJÁLF ARA VANTAR TIL STARFA HÉR Á LANDI en hætt hefur verið við fyrirhugaða kennslu í sjúkraþjálfun við H.Í. Gsal-Reykjavik — Fyrirhugað var að koma á fót námsbrauT i sjúkraþjálfun við Háskóla tslands á komandi hausti, en þau áform hafa nú runnið út i sandinn, — og mun þvi kennsla I sjúkraþjálfun ekki hefjast við háskólann fyrr en I fyrsta lagi haustið 1976. Vöntun á.sjúkraþjálfurum er mikil hér á landi, og að sögn Hauks bórðar- sonar, yfirlæknis á Reykjalundi, lætur nærri, að nú vanti um 100 sjúkraþjálfara til starfa á öllu landinu. Astæðurnar fyrir þvl, að ekki var taiið mögulegt að hefja kennslu I sjúkraþjálfun næstkom- andi haust voru margar, en þyngst á metunum var þó það, að ekki var taiið, að undirbúningur væri nægilegur. Aðrar ástæður voru m.a. þær, að kennsluhús- næði var ekki fengið, verklegu kennsluna þurfti að undirbúa bet- ur, ekki var að fullu séð, hvernig kennslunni sjálfri yrði háttað, og auk þess var vöntun á kennurum. Að sögn Hauks bórðarsonar eru 35 islenzkir sjúkraþjálfarar i starfi hér á landi um þessar mundir og 11 erlendis. Islenzku sjúkraþjálfararnir eru ekki allir i fullu starfi, en þeir fylla þó 28 stöðugildi, þannig að raunhæft má telja, að tæplega 40 sjúkra- þjálfarar séu hér á landi núna. — Það má reikna með þvi, að heilbrigðiskerfið allt þyrfti um 100 sjúkraþjálfara til viBbótar þessum 39, sem fyrir eru. Hins- vegar er rétt að geta þess, að þessi tala er ákaflega gróft reikn- uö, og eins má geta þess, að hún er miðuð við ástandið nU. Ef sjUkraþjálfaranam hefst haustið 1976, munu fyrstu sjUkra- þjálf ararnir Utskrifast 1980, — og þá gæti vissulega verið allt annað uppr á teningnum, sagði Haukur bórðarson. Undirbúningur sjUkraþjálfara- námsins hefur verið i höndum nefndar, sem skipuð var af menntamálaráBuneytinu á sið- asta ári, og mun nefndin skila áliti sinu á næstu dögum. bar mun verða greint frá námstilhög- un og öðru viðvikjandi náminu. Formaður nefndarinnar er Runólfur bórarinsson, fulltrUi i menntamálaráðuneytinu. Að sögn Hauks bórðarsonar, hefur einn islenzkur sjúkraþjálf- ari lokið kennaraprófi I sjúkra- þjálfun og kennt i Bretlandi á sið- ustu árum. Hann myndi taka að sér kennsluna hérlendis að ein hverjum hluta, en annað kennaralið yrði fengið erlendis frá. — bað yrði að takmarka þann hóp, sem vildi leggja stund á sjúkraþjálfun, vegna þess að möguleikarnir til verklegrar kennslu á sjúkrahúsunum eru ekki ótakmarkaðir. Hins vegar er ekki á þessari stundu hægt að segja til um það, hversu stór hópur gæti hafið nám 1976, þvi það er atriði, sem athuga þarf siðar, hvað hægt er að taka við mörgum. — bað er vissulega mikil vönt- un á sjUkraþjálfurum hér á landi, en ég veit, að það er fullur skiln- ingur hjá öllum aðilum þessa máls á þvi að taka upp kennslu i sjUkraþjálfun. — Er rétt, að búið hafi verið að veita fjármagn til þessarar námsbrautar fyrir þetta ár? — Já, það er rétt, að einhver upphæð var á fjárlögum I þessu skyni, en hins vegar held ég að sú upphæð hafi eingöngu verið mið- uB viö kennslu frá september til áramóta. Ég álit, að sú upphæð myndi nýtast á þann veg, að hægt yrði að ráða námsbrautarstjóra eða forstöðumann fyrir þessu námi, — áður en sjálft námiðhæf- ist, enda er það, frá minum bæ.ardyrum séð, m_ög nauðsyn- legt. Ég hygg, að þeir fjármunir, sem fengjust, myndu nýtast tií þeirrar undirbúningsvinnu, sem, nauðsynleg er, sagði Haukur bórðarson að lokum. Timinn sneri sér til Guðlaugs borvaldssonar háskólarektors, ogsagðihann.aðhér á landi hefði verið staddur kanadiskur prófessor, sem skipulagt hefði sjúkraþjálfaranám i Kanada, og hefði hann kannað þessi mál hér. Einnig hefði sérstök nefnd á veg- um menntamálaráðuneytisins kannað þetta mál gaumgæfilega. Niöurstaða þeirra, eftir vandlega yfirvegun, hefði verið sú, að tals- verðum erfiðleikum væri bundið, að hefja kennslu i sjúkraþjálfun strax næsta haust. — Ég er þeirrar skoðunar, sagði háskólarektor, að mjög vel hafi verið að undirbúningsvinnu staöið varðandi þetta nám, og ég get upplýst það, að skólinn i Manitoba hefur boðizt til þess að taka sjUkraþjálfara til þess að sá hinn sami geti undirbUið sig sem kennara i þessari tilvonandi deild innan háskólans. — bað myndi einungis valda vonbrigðum með þessa deild, ef hafin yrði kennsla, og undirbUn- ingur væri ekki nægur. Enn vant- ar tilfinnanlega aðstöðu, og kennslutilhögun er ekki fullmótuð enn. Vegna þess að undirbúning- ur hingað til hefur verið vel unn- inn, að minum dómi, tel ég af- skaplega góðar likur á þvi, að hægtverðiað fara almennilega af staðmeð þessa deild haustið 1976. Guðlaugur sagði, að fyrir stuttu hefðu verið samþykkt lög á al- þingi, sem heimiluöu stofnun námsbrauta með þvi að setja um þær reglugerðir. — Raunverulega fór hjUkrunar- námsbrautin af stað, án þess að nokkrar reglugerðir eða lög væru til um hana, og bæði sú náms- braut og þjóðfélagsnámsbrautin hafa átt við vandkvæði að etja i byrjun, vegna ónógrar undirbUn- ingsvinnu, sagBi háskólarektor að lokum. Friðland að Fjallabaki Landmannalaugar friðlýstar ásamt 450 ferkm svæði SJ—Reykjavik — Náttúruvernd- arráð samþykkti fyrir sitt leyti á fundi á fimmtudagsmorgun, að 450 ferkilómetra svæði á milli Torfajökuls og Tungnaár, Stóra Melfells og Laufafells skuli frið- lýst. Ætlunin er, að svæðið hljóti nafnið Friðland að Fjallabaki. Landmannalaugar eru á miðju þessu svæði, en þar hefur umgengni verið ábótavant á und- anförnum árum og ekki vanþörf á friðun. bangað koma nú 15-20.000 manns um hásumarið, og þegar fjölmennast er, gista yfir 1000 manns við laugarnar I einu. Tillagan að reglugerð um Frið- landið að Fjallabaki verður nú send heimamönnum til samþykktar, þ.e.a.s. hrepps- nefndum þeirra sveitarfélaga. sem afrétti eiga á svæðinu. Loks tekur menntamálaráöujieytið ákvörðun um friðlýsinguna, og er vonazt til að svæðið verði friðland þegar i vor og takast megi að sporna við frekari spjöllum þar en þeim, sem þegar eru orðin. Stigar verða merktir i Land- mannalaugum, og annars staðar á svæðinu, þar sem það á við, og umferB gangandi fólks beint á þá., Eins verBur reynt aB stemma stigu viB aB hestum verði beitt á viBkvæmum stöBum. UmferB vélknúinna ökutækja verður aBeins leyfð a akvegum og merktum slóBum íi friðlandinu. En brögB eru aB þvi aB fólk skemmi gróBur og jarðmyndanir með akstri utan vega. Reynt verður með merkingum að benda fólki á, að leggja skuli bilunum og 4 * i -'*¦»._. ..'«ifrA I 15.-20.000 manns koma i Landmannalaugar yfir hásumarið, og oft er umgengni ábótavant, enda aðstaða ófullnægjandi. Ctsýn til Friðiandsins að Fjallabaki frá Landamannalaugum. gengiB siBasta spölinn, t.d. aB tjaldstaB. TjaldstæBi verBa merkt i friBlandinu og óheimilt aB tjalda annars staðar, nema með sérstöku leyfi. Skylt verður aB ganga snyrtilega um, og flytja skal allt rusl I sorpgeymslur, en hvorki fleygja þvi á viBavangi né grafa i jörB. óheimilt verður að vinna náttUruspjöll, og meBferð skotvopna verður bönnuð. Fimm manna nefnd verður til ráBuneytis um stjórn friðlandsins, og tilnefna Landmannahreppur, Holta- hreppur, Rangárvallahreppur, FerBafélag lslands og Náttúru- verndarráB einn fulltrUa hver. AB sögn Árna Reynissonar, framkvæmdastjóra NáttUru- verndarráBs, hefur aB undan- förnu starfaB nefnd á vegum Ferðafélags Islands, samgönguráBuneytisins og Nátt- uruverndarráBs i þvi skyni aB vinna aB umbótum á fjölsóttum stöBum aBailega á hálendinu. Ljóst var i upphafi starfs hennar, aB sérstök þörf var á úrbótum i Landamannalaugum og á nokkrum öðrum stöðum, svo sem I HerBubreiBarlindum, bórsmörk, Hvannalindum, Nýja- dal og á Hveravöllum. M.a. lagBi nefnd þessi til ... þeir þessara staBa, sem ekki voru þegar friðlýstir, yrðu það. Og var Herðubreiðarsvæðið friðlýst s\. sumar. AkveBiB var aB taka upp samningaviBræBur viB heima- menn i þeim hreppum, sém afrétti eiga á svæBinu aB Fjalla- baki. Fundir voru haldnir meB sveitarstjórnunum, og siBan aftur I starfshóp fulltrúa þeirra, NáttUruverndarráBs og FerBa- félags tslands, sem gekk frá tillögum um friðlýsingu svæðisins aB Fjallabaki. — Landamannalaugar eru perl- an á þessu svæBi, sagði Árni Reynisson, en þarna eru margir aðrir fjölsóttir staðir, svo sem Landamannahellir, Hrafntinnu- sker, mörg vötn og gróðurver. Spjöll af akstri utan vega eru t.d. við Bláhyl og Ljótapoll, og brýnt aB koma i veg fyrir aB slikt hátterni haldi.áfram. í fyrrasumar var byrjaB aB byggja myndarlegt hreinlætishús i Landamannalaugum, en þar hefur ófullnægjandi aBstaBa orBið aB nægja þtísundum manna und- anfarin sumur. Smærri hreinlætisiitbúnaBi verBur vænt- anlega komiB upp á öðrum stöðum, þar sem tjaldað verBur. Starfsfólk Ferðafélags Islands i Landmannalaugum annast eftir- lit á svæBinu og leiBbeiningar fyrir ferBamenn. NáttUruvernd- arráB og samgönguráðuneytið styrkja Ferðafélagið til aB koma upp nauBsynlegum bunaBi og hafa eftirlitiB meB höndum. begar Landmannalaugar og svæðiB aB Fjallabaki hafa veriB friBlýst, eru eftir Nýidalur og bórsmörk af þeim stöBum sem nefndin, sem vinnur aB úrbótum á hálendinu, telur að þurfi að friBlýsa. bórsmörk er i vörzlu Skógræktar rikisins, þannig að ekki er talið brýnt að friðlýsa hana, en áherzla er lögð á bætta umgengni og friðun fyrir beit. — Og ekki var ráBizt i aB friB- lýsa Nýjadal i þessari atrennu, sagBi Árni Reynisson. -i ! Tuiw;ri ^ ,**.,,,.' *»*¦ • i /¦' 0 JfrtiJhubjii.yfCí/nJftl, -- ^ ¦' x ,,;,;,„¦ *'p-- ( ' H«#q»«*ll O-j Dvnejtir ¦ -^ MmuraliiA. ? /Jís" k-K .r^O^ 1 *.«™Jt'-?.vwSS. "<t. ...^"v'á___*&~~.i Mf'. Ji 1 ¦¦#«' ..X,á"(,ií/'o:^ijf >-jJ \jí I I. .', ..- ,<'> í. U.y'ý"' ö fÍ2tJ5 /' mz Stnril,„IJi U" \ M,_T&t,r,luA , . V /j , - í, Tí-lrkinli !1/ ,- xrlutm* &þV *X9_Í.'' V . S', ''¦'» ' \ ÍUu-ld \ ' ,.....-•' y^r^"^-C *<»»"'?> -;¦> ¦- ¦*¦¦¦-' "v'r #\ .9l5 ^ '-^t' * 46"',' M-«- *fj ° 1001 ¦ ,'Í ' oítfK -^^-^" «y ?••¦/_„ Y I _X- '"" N o '^"r^ \ } -, lSi.rU,,.b'1-r V<?^"": t—vJ --x 'ioo? e/itn''<w -" 1 ,.., . Í.-Lrur Toríajöl/uJl 'v " C S~K ^ V"_s?*Í!>ii—-^^ , ¦,z6> í 4 1 I »-... ^\&% , ,--^~<y\ . -^ ,^—< _•._.,. . \IS ¦ »0»« Þetta kort syuir svæðið, sem ætlunin er að friðlýsa. Inn á það merkt eldri hugmynd um minna friðað svæði. er einnig

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.