Fréttablaðið - 13.11.2010, Blaðsíða 18

Fréttablaðið - 13.11.2010, Blaðsíða 18
18 13. nóvember 2010 LAUGARDAGUR Eftir bankahrunið hefur fjöldi fólks misst heimili sín eða er við það að missa þau vegna óyfir- stíganlegrar greiðslubyrði sem fall krónunnar og aukin verðbólga hafa orsakað. Þörfin fyrir leigumarkað hefur því aukist til muna og í mörg- um tilfellum er ekki hægt að vænta þess að fólk ráði við að greiða mark- aðsverð á húsaleigu. Leigumarkaðurinn á Íslandi er að mörgu leyti vanþróaður og óskipu- lagður og ekki er hugað nógu vel að málefnum leigjenda, enda er hlut- fall þeirra sem eiga eigið húsnæði mjög hátt. Víða erlendis, t.d. í Dan- mörku, er málum öðruvísi háttað og margir kjósa að leigja allt sitt líf í stað þess að fjárfesta í fasteign. Almennar leiguíbúðir (Almene boliger) í Danmörku eru nokkurs konar félagslegar leiguíbúðir í eigu leigufélaga eða leigufyrirtækja. Byggingarkostnaður við þær er fjármagnaður með styrk frá sveit- arfélögunum (14%), í gegnum íbúða- lánasjóði (84%) og af tryggingarfé frá leigjendum (2%). Sveitarfélögin ábyrgjast íbúðalán umfram 65% og fá á móti ráðstöfunarrétt yfir 25% af íbúðunum til félagslegs húsnæð- is. Í öllum sveitarfélögum í Dan- mörku eru almennar íbúðir ætl- aðar öllum, en sérstaklega þeim sem ekki ráða við að greiða mark- aðsleigu. Húsaleigan skal einungis fjármagna afborganir lána og við- haldskostnað leiguhúsnæðisins. Það þýðir að ekkert félag eða fyrirtæki má hagnast á útleigu íbúðanna. Þar ríkir íbúalýðræði, sem þýðir að íbú- arnir ákveða sjálfir hvaða viðhald eða betrumbætur skal farið í hverju sinni. Húsaleiga hækkar því einung- is í takt við það. Almenna leigukerfið hefur það markmið að tryggja framboð af húsnæði fyrir fólk í mismunandi tekjuhópum á viðráðanlegu leigu- verði. Kerfið gefur líka lágtekju- fólki möguleika á að setjast að á svæðum þar sem mikil eftirspurn er eftir húsnæði. Því má segja að almenna leigukerfið sé hornsteinn í lausn á félagslegum hús- næðisvanda dansks sam- félags. Það er þó aðeins lausn ef íbúarnir eru blanda af efnalitlum og efnasterkum fjölskyld- um. Þegar flutt er í almenna leiguíbúð greiðist trygg- ing sem samsvarar 3 mán- aða húsaleigu. Hafi leigj- andi ekki efni á henni er hægt að fá lán hjá sveit- arfélaginu sem þarf fyrst að greiða af eftir 5 ár, ef tekjur eru undir ákveðnu viðmiði. Mjög misjafnt er hve langur biðlisti er eftir húsnæði en hægt er að skrá sig á biðlista frá 15 ára aldri. Einungis er hægt að rifta leigusamningi ef um vanefnd- ir á samningi með ákveðnum hætti er að ræða, til dæmis síendurtekið ónæði, skemmdir á húsnæðinu eða vanskil á leigu. Samkvæmt húsaleigulögum á Íslandi er aðilum frjálst að semja um upphæð leigunnar og því er í raun ekkert þak á upphæðinni. Algengt er að samið sé um að leiga breytist í takt við vísitöluhækkan- ir. Húsaleiga er í mörg- um tilfellum svo há að ákveðnir hópar í sam- félaginu ráða ekki leng- ur við að greiða hana og oft ekki í neinu samræmi við uppfærslukostn- að, viðhald og ávöxtun eignarinnar. Sjá má að þrátt fyrir umtalsverða aukningu leiguhúsnæðis frá bankahruninu helst leiguverð ennþá mjög hátt. Leiguverð á Íslandi þarfnast einfaldlega aðhalds. Í Danmörku er sér- stök nefnd sem metur hvað geti talist eðlilegt og sanngjarnt húsa- leiguverð, þar sem ekkert félag eða fyrirtæki má hagnast á útleigunni. Með þessu er spornað við óeðlilega hárri húsaleigu. Nefndin getur úrskurðað að leigusali skuli lækka leigu og endurgreiða ofgreidda leigu ef það á við. Með þessu er gripið fyrir hendur markaðarins, en ástandið í íslensku samfélagi er þannig að það er nauðsynlegt. Almenn niðurfærsla lána er of kostnaðarsöm og leysir ekki vanda þeirra verst stöddu. Lagt hefur verið til að Íbúðalánasjóður megi selja yfirteknar íbúðir á kaupleigu til 3 ára. Eftir 3 ár býðst leigjanda að kaupa íbúðina og leiga síðustu þriggja ára gengur upp í kaupverð- ið. Hugmyndin er ekki slæm, en hér er ekki gert ráð fyrir því að leigu- verði sé stillt í hóf. Ef fólk vill ekki eða ræður ekki við að kaupa hús- næðið eftir 3 ár er frumvarpið ein- ungis skammtímalausn á húsnæðis- vanda þeirra verst stöddu. Almenna leigukerfið í Dan- mörku gæti hins vegar verið betri lausn fyrir ríkið til að ráða fram úr vanda skuldsettra heimila, svo ekki sé talað um Íbúðalánasjóðs. Þannig gæti ríkið yfirtekið fjölbýlishús og breytt þeim í almennar íbúðir á við- ráðanlegu leiguverði. Á þann hátt væri verið að skapa öryggisnet fyrir fjölskyldur sem ekki ráða við skuldbindingar sínar og eru búnar að missa heimili sín eða eru á barmi þess. Leigumark- aðurinn á Íslandi er að mörgu leyti vanþróaður og óskipu- lagður Mennta- og menningarmálaráð-herra hefur í þremur greinum í Fréttablaðinu kynnt nýja stefnu í háskólamálum og í frumvarpi til fjárlaga, þar sem frekari niður- skurður í fjármögnun háskóla er boðaður ásamt breytingum á reikni- líkani sem notað er til að skipta fjár- veitingum milli háskólanna, kemur einnig fram ákveðin stefna. Af sumu sem hefur verið ritað í kjöl- farið mætti ætla að nú eigi að flytja fé í stórum stíl úr „hörðum“ grein- um yfir í „mjúkar“ og að þetta muni draga úr samkeppnishæfni þjóðar- innar og valda samfélaginu varan- legu tjóni. Kennsluframlög til háskólanna eru reiknuð út miðað við áætlað- an fjölda nemenda á fræðasviðum háskólanna og hvað hver nemandi er talinn kosta á einu ári að meðaltali. Nú er augljóslega misdýrt að mennta nemendur eftir því í hvaða námi þeir eru og þeir eru því flokkaði í mis- háa reikniflokka. Þannig er ódýrara að halda úti námi sem byggist nær eingöngu á fyrirlestrum sem marg- ir nemendur geta sótt í einu en námi sem byggist á verkefnavinnu, þjálf- un á rannsóknastofu eða vettvangi eða námi sem mjög fáir nemendur stunda, að ekki sé talað um listnám sem fer jafnvel fram í einkatímum. Tækjakostur og aðbúnaður er auð- vitað misdýr en munur á kostnaði skýrist að miklu leyti af eðli kennsl- unnar og hópastærð. Tannlæknanám er í dýrasta reikniflokki vegna þess að þar eru einungis teknir inn örfáir nemendur á hverju ári. Nám í hugvísindum og félagsvís- indum er metið langódýrast og það hefur lengi verið vitað að lægsti reikniflokkurinn er of lágur. Hann virkar þar sem hægt er að kenna í stórum hópum en nám á þessum sviðum fer alls ekki allt þannig fram. Vandamálið hefur verið sérstaklega áberandi í hugvísindum þar sem eru margar mikilvægar námsgreinar með fáum nemendum, sérstaklega í tungumálum. Kennsluaðferðir hafa líka þróast á undanförnum árum og á seinni stigum náms er meira gert úr verkefnavinnu, málstofum og öðru sem skilar mun betri árangri en fyrirlestrar en getur ekki farið fram í stórum hópum. Reikniflokk- arnir hafa ekki fylgt þessari þróun eftir. Af þessum sökum þurftu hug- vísindin við Háskóla Íslands þegar árin fyrir hrun að hagræða mjög í rekstri. Endurskoðun á vægi reikni- flokka var því nauðsynleg en er von- andi bara fyrsta skref í stærri end- urskoðun á reiknilíkaninu þar sem kennslufyrirkomulag á öllum fræða- sviðum verður skoðað. Síðustu daga hefur mikið verið gert úr breyttum áherslum í háskóla- málum sem koma fram í leiðréttu reiknilíkani, þar sem lægsti flokk- urinn hækkar hlutfallslega (þó hann lækki í krónutölu) en hærri flokk- arnir lækka til að mæta mismun- inum (fyrir utan hjúkrunarfræðina sem er eini flokkurinn sem hækk- ar). Kennarar í Raunvísindadeild Háskóla Íslands mótmæla þessum breytingum, málið fær talsverða umfjöllun í utandagskrárumræðu um háskólamál á Alþingi 18. október sl. og í nokkrum aðsendum greinum í Fréttablaðinu hefur breytingunum verið mótmælt. Mótmælin byggjast á þeirri skoðun að með þessu sé verið að grafa undan nýsköpun og þekk- ingariðnaði í landinu og þar með draga úr samkeppnishæfni þjóðar- innar. Nú er engin ástæða til að efast um mikilvægi raunvísinda, verkfræði og tæknigreina en vert að benda á að án öflugs háskólanáms og rannsókna í hugvísindum verður samfélagið ekki bara menningarlega fábreyttara heldur mun það líka draga úr hæfni okkar til nýsköpunar og gera hana fátæklegri. Við þurfum fólk með góða þekkingu á erlendum tungu- málum og þjóðum meira en nokkru sinni fyrr til að styrkja okkur í sam- félagi þjóðanna sem og þekkingu á menningu okkar og sögu, m.a. til að menningartengd ferðaþjónusta – sem er einn af vaxtasprotunum í atvinnulífi Íslands – velti sér ekki upp úr yfirborðsmennsku og tómu sjálfshóli. Við þurfum umfram allt fólk sem kann að lesa, túlka og gagnrýna til að við komumst áfram á styrkari grunni en við byggðum á síðastliðin ár. Til að þetta verði þarf öflugt nám og rannsóknir í hugvís- indum. Enn um styrk fræðasviða og mikilvægi hugvísinda Háskólastarf Eiríkur Smári Sigurðarson rannsóknastjóri á Hugvísindasviði HÍ Við þurfum fólk með góða þekkingu á erlendum tungumálum og þjóðum meira en nokkru sinni fyrr. Að leigja eða eiga – jöfnum réttinn Húsnæðismál Elín Björg Jónsdóttir formaður BSRB Hilmar Ögmundsson hagfræðingur BSRBv Kosningar til stjórnlagaþings 27. nóvember 2010 Kjörstaðir Kjörstaðir í Reykjavík við kosningar til stjórnlagaþings 27. nóvember nk. verða sem hér segir: Reykjavíkurkjördæmi suður: Reykjavíkurkjördæmi norður: Hagaskóli Ráðhús Hlíðaskóli Kjarvalsstaðir Breiðagerðisskóli Laugardalshöll Ölduselsskóli Íþróttamiðstöðin í Grafarvogi Íþróttamiðstöðin Austurbergi Borgaskóli Árbæjarskóli Ingunnarskóli Ingunnarskóli Klébergsskóli Kjörfundur hefst laugardaginn 27. nóvember kl. 9.00 árdegis og lýkur kl. 22.00. Sérstök athygli er vakin á að kjósandi sem ekki hefur meðferðis persónuskilríki getur átt von á því að fá ekki að greiða atkvæði. Yfirkjörstjórnir í Reykjavíkurkjördæmum suður og norður munu á kjördag hafa aðsetur í Ráðhúsi Reykjavíkur. Á kjördag verður símanúmer yfirkjörstjórnar suður 411 4920 og yfirkjörstjórnar norður 411 4910. Kjörskrá Kjörskrá í Reykjavík vegna kosninga til stjórnlagaþings mun liggja frammi í Ráðhúsi Reykjavíkur frá 17. nóvember nk. fram á kjördag. Einnig er hægt að slá inn kennitölu á www.kosning.is og fá upp- lýsingar um hvar viðkomandi á að kjósa. Kjósendur eru hvattir til þess að kynna sér hvort nöfn þeirra séu á kjörskrá. Athugasemdum vegna kjörskrár í Reykjavík skal beint til skrifstofu borgarstjórnar, Ráðhúsi Reykjavíkur, sími 411 4700, netfang kosningar@reykjavik.is. Þar eru jafnframt veittar nánari upplýsingar. Borgarráð úrskurðar um athugasemdir vegna skráningar í kjörskrá. Borgarstjórinn í Reykjavík Yfirkjörstjórnir Reykjavíkurkjördæma norður og suður AF NETINU Tvíeggja persónukjör Til viðbótar við að kjósa forsætisráðherra beinni kosningu, virkja beint lýð- ræði með aukinni notkun þjóðaratkvæðagreiðslna, semja alhliða borgara- lega réttindaskrá og lækka kosningaaldurinn í sextán myndi ég vilja skoða það að viðhafa persónukjör í einhverri mynd í þingkosningum. Margar útfærslur koma til greina í þeim efnum. En vandinn sem við er að etja er einkum sá að völd hafa smám saman en jafnt og þétt safnast að stjórnmálaflokkunum, sér í lagi að fjórflokknum sem öllu ræður í íslenskum stjórnmálum. Vísir.is Eiríkur Bergmann Einarsson Skuldsetning framtíðarinnar Það er ólíðandi að hið opinbera geti skuldsett framtíðarkynslóðir án þess að brýn nauðsyn standi til. Ég held að það sé orðið tímabært að taka til fullrar skoðunar hvort ekki sé orðið nauðsynlegt að binda hendur fjárveit- ingarvaldsins í stjórnarskrá. Hugmyndin sem ég hef verið að velta fyrir mér er hvort ekki sé hægt að koma sér saman um reglu sem kæmi í veg fyrir óþarfa skuldsetningu án þess að binda hendur fjárveitingarvaldsins um of. Það væri til að mynda hægt að hugsa sér að skuldsetning yfir ákveðnu hlut- falli þjóðarframleiðslu yrði einungis heimil ef brýna nauðsyn bæri til í þágu allsherjarreglu, öryggis ríkisins eða að almannahagsmunir þess krefðust. Að auki væri hægt að hugsa sér að til þyrfti aukinn meirihluta Alþingis til samþykktar á skuldsetningu sem færi yfir tiltekið (hærra) hámark þjóðar- framleiðslu ársins, eða áranna, á undan. Vísir.is Vilhjálmur Þ. Á. Vilhjálmsson Fréttamenn sofa hér og þar Hafi Jóni Bjarnasyni verið hótað ráðherramissi, á hann að segja það sjálfur. Einskis virði eru fullyrðingar Ásmundar Daða Einarssonar um það. Hann sagði einu sinni, að sér hefði verið hótað í símboðum, en gat þó ekki sýnt boðin. Fjölmiðlar lepja vænisýki hans, tala ekki við Jón. Minnir á frétt sjón- varps um bóndann, sem var hissa á sæg geisladiska í vegköntum. Frétta- maðurinn kunni ekki fagið, aflaði ekki upplýsinga um, hvaða músík væri þar. Eiríkur Jónsson er eitt bezta fréttanef landsins og vakti athygli á þessu. Fórn- ardýr tónlistar vilja sjá lista yfir tíu efstu í brottkasti tónlistar á vegköntum. Jonas.is Jónas Kristjánsson
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.